Cysylltu â ni

Crefydd

Mae anghytundeb Eglwys Uniongred Wcráin ar ei ymyl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Eglwys Uniongred Wcrain wedi beio Vladimir Zelensky am bwysau gan yr awdurdodau. Roedd ei ddilynwyr yn gobeithio dod ag erledigaeth i ben gydag Arlywydd newydd yr Wcrain yn dod i rym. Ac eto, mae Zelensky a arhosodd i ffwrdd o faterion yr Eglwys yn ystod misoedd cyntaf ei dymor arlywyddol yn dilyn y cwrs ar anghytuno Eglwys pellach a ddechreuwyd gan gyn-Arlywydd yr Wcrain, Petro Poroshenko, yn ysgrifennu Olga Malik.

Yn ôl yn 2019, gofynnodd 49 o seneddwyr gan Lys Cyfansoddiadol yr Wcráin i ganslo'r gyfraith ddrafft ddadleuol "Ar ailenwi Eglwys Uniongred Wcrain". Roedd yn ofynnol i'r sefydliad crefyddol hwn newid ei enw i "Eglwys Uniongred Rwseg yn yr Wcrain" er mwyn nodi yr honnir iddi gael ei "llywodraethu gan wlad ymosodol".

Pasiwyd y bil hwn ddwy flynedd yn ôl. Roedd y ddogfen yn rhan o gynllun strategol mwy gan yr Arlywydd Petro Poroshenko i greu "eglwys annibynnol." Enillodd gefnogaeth Patriarch Bartholomew o Constantinople ac yna casglodd yr anghydffurfwyr ynghyd, gan addo iddynt rôl y grŵp crefyddol blaenllaw yn y wlad. Mae hyn yn esbonio pam mae Eglwys Uniongred yr Wcráin wedi dod mor bwerus.

hysbyseb

Ond nid oedd mwyafrif yr Iwcraniaid, dilynwyr Eglwys Uniongred Wcrain, eisiau ymuno ag Eglwys Uniongred yr Wcráin, felly trefnodd y llywodraeth erlidiau yn eu herbyn a'r eglwys ganonaidd. Ar ben hynny, cyfreithlonodd feddiannu ei demlau sy'n hysbys yn eang yn y byd.

Ym mis Hydref 2020, ymwelodd Vladimir Zelensky gyda'i briod ag Istanbul i gynnal cyfarfod gyda Bartholomew I o Constantinople. Fe wnaeth Arlywydd yr Wcrain yn glir y bydd awdurdodau Wcrain yn cefnogi ehangu Eglwys Uniongred yr Wcráin ymhellach. Roedd ymateb anghytuno yn gyflym: fe gyhoeddon nhw don newydd o atafaelu teml gan wneud i bawb gredu bod y pŵer eto ar eu hochr nhw. Y dewrder nad yw Wcráin wedi'i weld ers dyddiau Poroshenko yn y swyddfa.

Yn ôl arbenigwyr lleol o Wcrain, mae Bartholomew, sy’n galw ei hun yn swyddogol yn heddychwr o’r holl fyd Cristnogol mewn gwirionedd yn cefnogi’r anghytuno crefyddol yn yr Wcrain.

hysbyseb

Yr awdurdodau Wcreineg, a honnodd fod y mynegai rhyddid crefyddol yn y wlad yn hafal i’r un yng Ngwlad Belg (yn ôl Andrei Yurash, pennaeth Adran Grefydd y Weinyddiaeth Diwylliant, y dangosydd hwn oedd 3,2 ym mis Chwefror, 2021 , sy'n tynnu sylw at y lefel uchel o oddefgarwch crefyddol), hefyd yn tanio'r protestiadau cenedlaethol yn y wlad gyda'u polisi rhagrithiol ac ar adegau yn afresymol.

coronafirws

Mae Mwslimiaid Ffrainc yn talu pris trwm mewn pandemig COVID

cyhoeddwyd

on

By

Mae gwirfoddolwyr cymdeithas Tahara yn gweddïo dros Abukar Abdulahi Cabi, 38 oed, ffoadur Mwslimaidd a fu farw o’r clefyd coronafirws (COVID-19), yn ystod seremoni gladdu mewn mynwent yn La Courneuve, ger Paris, Ffrainc, Mai 17, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 17, 2021. REUTERS / Benoit Tessier
Mae gwirfoddolwyr cymdeithas Tahara yn claddu casged Abukar Abdulahi Cabi, 38 oed, ffoadur Mwslimaidd a fu farw o'r clefyd coronafirws (COVID-19), yn ystod seremoni gladdu mewn mynwent yn La Courneuve, ger Paris, Ffrainc, Mai 17, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 17, 2021. REUTERS / Benoit Tessier

Bob wythnos, mae Mamadou Diagouraga yn dod i adran Fwslimaidd mynwent ger Paris i sefyll gwylnos wrth fedd ei dad, un o'r nifer o Fwslimiaid Ffrengig sydd wedi marw o COVID-19, yn ysgrifennu Caroline Pailliez.

Mae Diagouraga yn edrych i fyny o gynllwyn ei dad ar y beddau a gloddiwyd yn ffres wrth ei ochr. "Fy nhad oedd yr un cyntaf yn y rhes hon, ac mewn blwyddyn, mae wedi'i lenwi," meddai. "Mae'n anghredadwy."

Er yr amcangyfrifir bod gan Ffrainc boblogaeth Fwslimaidd fwyaf yr Undeb Ewropeaidd, nid yw'n gwybod pa mor galed y mae'r grŵp hwnnw wedi'i daro: mae cyfraith Ffrainc yn gwahardd casglu data yn seiliedig ar gysylltiadau ethnig neu grefyddol.

hysbyseb

Ond mae tystiolaeth a gasglwyd gan Reuters - gan gynnwys data ystadegol sy'n cyfleu effaith a thystiolaeth arweinwyr cymunedol yn anuniongyrchol - yn dangos bod cyfradd marwolaeth COVID ymhlith Mwslimiaid Ffrainc yn llawer uwch nag yn y boblogaeth gyffredinol.

Yn ôl un astudiaeth yn seiliedig ar ddata swyddogol, roedd marwolaethau gormodol yn 2020 ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd yng Ngogledd Affrica Fwslimaidd yn bennaf ddwywaith mor uchel ag ymhlith pobl a anwyd yn Ffrainc.

Y rheswm, meddai arweinwyr cymunedol ac ymchwilwyr, yw bod Mwslimiaid yn tueddu i fod â statws economaidd-gymdeithasol is na'r cyfartaledd.

hysbyseb

Maent yn fwy tebygol o wneud swyddi fel gyrwyr bysiau neu arianwyr sy'n dod â nhw i gysylltiad agosach â'r cyhoedd ac i fyw mewn cartrefi aml-genhedlaeth cyfyng.

"Nhw oedd ... y cyntaf i dalu pris trwm," meddai M'Hammed Henniche, pennaeth undeb y cymdeithasau Mwslimaidd yn Seine-Saint-Denis, rhanbarth ger Paris gyda phoblogaeth fawr o fewnfudwyr.

Mae effaith anghyfartal COVID-19 ar leiafrifoedd ethnig, yn aml am resymau tebyg, wedi'i chofnodi mewn gwledydd eraill, gan gynnwys yr Unol Daleithiau.

Ond yn Ffrainc, mae'r pandemig yn taflu i mewn i ryddhad sydyn yr anghydraddoldebau sy'n helpu tensiynau tanwydd rhwng Mwslimiaid Ffrainc a'u cymdogion - ac sy'n edrych i fod yn faes y gad yn etholiad arlywyddol y flwyddyn nesaf.

Prif wrthwynebydd yr Arlywydd Emmanuel Macron, mae arolygon barn yn nodi, fydd y gwleidydd de-dde Marine Le Pen, sy'n ymgyrchu ar faterion Islam, terfysgaeth, mewnfudo a throsedd.

Pan ofynnwyd iddo wneud sylwadau ar effaith COVID-19 ar Fwslimiaid Ffrainc, dywedodd cynrychiolydd y llywodraeth: "Nid oes gennym ddata sydd ynghlwm wrth grefydd pobl."

Tra bod data swyddogol yn dawel ar effaith COVID-19 ar Fwslimiaid, un lle y daw i'r amlwg yw ym mynwentydd Ffrainc.

Yn nodweddiadol, mae pobl sydd wedi'u claddu yn ôl defodau crefyddol Mwslimaidd yn cael eu rhoi mewn rhannau o'r fynwent sydd wedi'u dynodi'n arbennig, lle mae beddau wedi'u halinio fel bod y person marw yn wynebu Mecca, y safle mwyaf sanctaidd yn Islam.

Mae'r fynwent yn Valenton lle claddwyd tad Diagouraga, Boubou, yn rhanbarth Val-de-Marne, y tu allan i Baris.

Yn ôl ffigyrau a luniodd Reuters o bob un o’r 14 mynwent yn Val-de-Marne, yn 2020 roedd 1,411 o gladdedigaethau Mwslimaidd, i fyny o 626 y flwyddyn flaenorol, cyn y pandemig. Mae hynny'n cynrychioli cynnydd o 125%, o'i gymharu â chynnydd o 34% ar gyfer claddedigaethau o bob cyfaddefiad yn y rhanbarth hwnnw.

Dim ond yn rhannol y mae'r cynnydd mewn marwolaethau o COVID yn esbonio'r cynnydd mewn claddedigaethau Mwslimaidd.

Roedd cyfyngiadau ffin Pandemig yn atal llawer o deuluoedd rhag anfon perthnasau ymadawedig yn ôl i'w gwlad wreiddiol i'w claddu. Nid oes unrhyw ddata swyddogol, ond dywedodd ymgymerwyr fod tua thri chwarter o Fwslimiaid Ffrainc wedi'u claddu dramor cyn COVID.

Dywedodd ymgymerwyr, imamiaid a grwpiau anllywodraethol sy’n ymwneud â chladdu Mwslimiaid nad oedd digon o leiniau i ateb y galw ar ddechrau’r pandemig, gan orfodi llawer o deuluoedd i alw o gwmpas yn daer i ddod o hyd i rywle i gladdu eu perthnasau.

Ar fore Mai 17 eleni, cyrhaeddodd Samad Akrach farwdy ym Mharis i gasglu corff Abdulahi Cabi Abukar, Somaliad a fu farw ym mis Mawrth 2020 o COVID-19, heb unrhyw deulu y gellid ei olrhain.

Perfformiodd Akrach, llywydd yr elusen Tahara sy'n rhoi claddedigaethau Mwslimaidd i'r amddifad, y ddefod o olchi'r corff a chymhwyso mwsg, lafant, petalau rhosyn a henna. Yna, ym mhresenoldeb 38 o wirfoddolwyr a wahoddwyd gan grŵp Akrach, claddwyd y Somalïaidd yn ôl defod Fwslimaidd ym mynwent Courneuve ar gyrion Paris.

Cynhaliodd grŵp Akrach 764 o gladdedigaethau yn 2020, i fyny o 382 yn 2019, meddai. Roedd tua hanner wedi marw o COVID-19. "Effeithiwyd yn aruthrol ar y gymuned Fwslimaidd yn y cyfnod hwn," meddai.

Mae ystadegwyr hefyd yn defnyddio data ar breswylwyr a aned dramor i adeiladu darlun o effaith COVID ar leiafrifoedd ethnig. Mae hyn yn dangos bod marwolaethau gormodol ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd y tu allan i Ffrainc i fyny 17% yn 2020, yn erbyn 8% ar gyfer preswylwyr a anwyd yn Ffrainc.

Cafodd Seine-Saint-Denis, rhanbarth tir mawr Ffrainc sydd â'r nifer uchaf o drigolion na chafodd ei eni yn Ffrainc, gynnydd o 21.8% mewn marwolaethau gormodol rhwng 2019 a 2020, dengys ystadegau swyddogol, fwy na dwywaith y cynnydd i Ffrainc gyfan.

Roedd marwolaethau gormodol ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd yn y mwyafrif o Fwslimiaid Gogledd Affrica 2.6 gwaith yn uwch, ac ymhlith y rhai o Affrica Is-Sahara 4.5 gwaith yn uwch, nag ymhlith pobl a anwyd yn Ffrainc.

"Gallwn ddyfalu bod ... mewnfudwyr o'r ffydd Fwslimaidd wedi cael eu taro'n llawer anoddach gan yr epidemig COVID," meddai Michel Guillot, cyfarwyddwr ymchwil yn Sefydliad Astudiaethau Demograffig Ffrainc a ariennir gan y wladwriaeth.

Yn Seine-Saint-Denis, mae'r marwolaethau uchel yn arbennig o drawiadol oherwydd yn yr amseroedd arferol, gyda'i phoblogaeth iau na'r cyfartaledd, mae ganddo gyfradd marwolaeth is na Ffrainc yn gyffredinol.

Ond mae'r rhanbarth yn perfformio'n waeth na'r cyfartaledd ar ddangosyddion economaidd-gymdeithasol. Mae ugain y cant o gartrefi yn orlawn, yn erbyn 4.9% yn genedlaethol. Y cyflog fesul awr ar gyfartaledd yw 13.93 ewro, bron i 1.5 ewro yn llai na'r ffigur cenedlaethol.

Dywedodd Henniche, pennaeth undeb cymdeithasau Mwslimaidd y rhanbarth, ei fod yn teimlo gyntaf effaith COVID-19 ar ei gymuned pan ddechreuodd dderbyn galwadau ffôn lluosog gan deuluoedd sy'n ceisio cymorth i gladdu eu meirw.

"Nid oherwydd eu bod nhw'n Fwslimiaid," meddai am gyfradd marwolaeth COVID. "Mae hyn oherwydd eu bod yn perthyn i'r dosbarthiadau cymdeithasol lleiaf breintiedig."

Gallai gweithwyr proffesiynol coler wen amddiffyn eu hunain trwy weithio gartref. "Ond os yw rhywun yn gasglwr sbwriel, neu'n fenyw lanhau, neu'n ariannwr, ni allant weithio gartref. Rhaid i'r bobl hyn fynd allan, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus," meddai.

"Mae yna fath o flas chwerw, o anghyfiawnder. Mae'r teimlad hwn: 'Pam fi?' a 'Pam bob amser ni?' "

Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae archesgob yr Almaen yn cynnig ymddiswyddo dros 'drychineb' cam-drin rhywiol yr Eglwys

cyhoeddwyd

on

By

Un o ffigurau rhyddfrydol mwyaf dylanwadol Catholigiaeth Rufeinig, Cardinal Reinhard Marx o'r Almaen (Yn y llun), wedi cynnig ymddiswyddo fel archesgob Munich, gan ddweud bod yn rhaid iddo rannu cyfrifoldeb am “drychineb” cam-drin rhywiol gan glerigwyr dros y degawdau diwethaf, ysgrifennu Thomas Escritt a philip Pullella.

Mae ei gynnig, nad yw’r Pab Ffransis wedi ei dderbyn eto, yn dilyn cynnwrf ymhlith ffyddloniaid yr Almaen dros gamdriniaeth. Yr wythnos diwethaf, anfonodd y pab ddau esgob tramor hŷn i ymchwilio i Archesgobaeth Cologne, mwyaf yr Almaen, dros ei trin achosion cam-drin.

“Rhaid i mi rannu cyfrifoldeb am drychineb cam-drin rhywiol gan swyddogion yr Eglwys dros y degawdau diwethaf,” ysgrifennodd Marx mewn llythyr at y pab. Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai ei ymadawiad yn creu lle ar gyfer dechrau newydd.

hysbyseb

Yn ddiweddarach, dywedodd Marx, nad yw o dan unrhyw amheuaeth o gymryd rhan mewn camdriniaeth neu orchuddion, wrth ohebwyr fod yn rhaid i eglwyswyr gymryd cyfrifoldeb personol am fethiannau sefydliadol.

Disgwylir i ymchwiliad annibynnol a gomisiynwyd gan gwmni cyfreithiol gan yr archesgobaeth i ymchwilio i honiadau cam-drin hanesyddol fod yn fuan.

Cafodd Archesgob Cologne, Cardinal Rainer Maria Woelki, ei glirio yn ddiweddar mewn ymchwiliad allanol tebyg i gam-drin yn y gorffennol yn ei archesgobaeth.

hysbyseb

Dehonglodd un sylwebydd, yr ysgolhaig crefyddol Thomas Schueller, eiriau Marx fel cerydd o Woelki, nad yw wedi ymddiswyddo.

"Mae'n herio'r Cardinal Woelki yn uniongyrchol pan mae'n siarad am y rhai sy'n cuddio y tu ôl i asesiadau cyfreithiol ac nad ydyn nhw'n barod i fynd i'r afael ag achosion systematig trais rhywiol yn yr Eglwys gyda diwygiadau beiddgar," meddai wrth Der Spiegel.

Mae Marx yn gynigydd i'r "Llwybr Synodal," mudiad sy'n ceisio rhoi mwy o ddylanwad i Gatholigion lleyg dros redeg yr Eglwys ac mewn materion gan gynnwys penodi esgobion, moesoldeb rhywiol, celibyddiaeth offeiriadol ac ordeinio menywod.

Mae'r Ceidwadwyr wedi ymosod ar y cysyniad, gan ddweud y gallai arwain at schism.

Dywedodd Marx, 67, a oedd tan y llynedd yn bennaeth Eglwys Gatholig yr Almaen, wrth gohebwyr ei fod wedi anfon y llythyr ar Fai 21, ond mai dim ond yr wythnos diwethaf yr oedd y Pab wedi anfon e-bost ato i ddweud y gallai ei wneud yn gyhoeddus.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf gwelwyd exodus yn cyflymu, gyda ffyddloniaid rhyddfrydol yn ciwio yn Cologne i roi'r gorau i'r Eglwys, gan wrthdystio nid yn unig am gamdriniaeth ond hefyd dros agweddau ceidwadol tuag at perthnasoedd un rhyw.

Mae gan Eglwys yr Almaen ddylanwad mawr yn fyd-eang, yn rhannol oherwydd ei chyfoeth: mae trethi a delir gan aelodau ac a gesglir gan y llywodraeth yn ei gwneud y cyfoethocaf yn y byd.

Mae'r pab, y gwyddys ei fod yn hoffi Marx, fel arfer yn aros, weithiau fisoedd, cyn penderfynu a ddylid derbyn ymddiswyddiad esgob.

Dywedodd Marx wrth y Pab y byddai'n parhau i wasanaethu'r Eglwys mewn unrhyw swyddogaeth y gorchmynnwyd iddo.

Parhau Darllen

EU

Mae Le Pen 'yn aflonyddwch i drefn gyhoeddus' - Goldschmidt

cyhoeddwyd

on

Wrth sôn am y cyfweliad ag arweinydd plaid y populist asgell dde Ffrengig Rassemblement National (RN) Marine Le Pen (Yn y llun) a gyhoeddir ym mhapur wythnosol yr Almaen Die Zeit, Prif Rabbi Pinchas Goldschmidt, llywydd y Cynhadledd Rabbis Ewropeaidd (CER), wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol: “Nid y sgarff pen sy’n aflonyddu ar drefn gyhoeddus, ond Ms Le Pen. Mae'n amlwg mai hwn yw'r arwydd anghywir i'r Iddewon, Mwslemiaid a lleiafrifoedd crefyddol eraill sy'n byw yn Ffrainc. Mae'n mynegi ofn Ms Le Pen am dramorwyr. Mae hi’n rhannu cymdeithas yn lle ei huno, ac wrth wneud hynny, mae hi’n defnyddio’r gymuned Iddewig yn fwriadol, a ddylai, yn ei barn hi, ymatal rhag gwisgo’r kippah, fel difrod cyfochrog yn ei brwydr yn erbyn diwylliannau.

“Mae cefnogwyr y gwaharddiad yn argyhoeddedig eu bod yn ymladd Islam radical. Ond sut maen nhw'n diffinio Islam radical? Rwy'n diffinio Islam radical fel Islamiaeth nad yw'n goddef Mwslimiaid seciwlar, Cristnogion ac Iddewon a'r gymdeithas Ewropeaidd gyfan. Gall yr Islam radical hon hefyd gerdded o gwmpas mewn jîns a gyda gwallt heb ei orchuddio. Dyma’r gwir berygl, fel y mae Ffrainc yn aml wedi profi mor chwerw. Yn lle ymosod ar Islam wleidyddol a'i chefnogwyr, mae symbol crefyddol yn cael ei ymosod.

“Nid yw galw Le Pen yn ddim byd heblaw ymosodiad ar hawl sylfaenol a dynol rhyddid crefyddol, y mae pobl mewn sawl man yn Ewrop bellach yn ceisio ei gyfyngu dro ar ôl tro. Mae hon yn duedd frawychus i bob lleiafrif crefyddol. ”

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd