Cysylltu â ni

Wcráin

Mae Borrell yn disgrifio 150,000 o filwyr Rwsiaidd a leolwyd i ffin yr Wcrain fel yr 'uchaf erioed'

cyhoeddwyd

on

Yng Nghyngor Materion Tramor heddiw (19 Ebrill), bu gweinidogion tramor yr Undeb Ewropeaidd yn trafod mwy o weithgareddau milwrol Rwsia yn Nwyrain yr Wcrain a rhanbarth Wcreineg Crimea sydd wedi’i atodi’n anghyfreithlon gyda’r Wcrain Materion Tramor Gweinidog Dmytro Kuleba. Anogodd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, Rwsia i ddad-ddwysáu a chymeradwyo llywodraeth Wcrain am ei hatal.

Disgrifiodd Borrell gronni milwyr fel “y defnydd milwrol uchaf o fyddin Rwseg ar ffin yr Wcrain erioed”, gan ddweud bod mwy na 150,000 o filwyr Rwsiaidd wedi cael eu defnyddio, yn ogystal â phob math o ddeunyddiau ar gyfer rhyfela hefyd, gan gynnwys maes Dywedodd fod y risg o waethygu pellach yn amlwg. Briffiodd y Gweinidog Kuleba y gweinidogion ar y nifer uwch o anafusion o gymharu â’r un amser y llynedd a disgrifiodd y sefyllfa fel un “gwamal iawn”.

Roedd y neges gan holl weinidogion yr UE yn glir, gan gynnig eu cefnogaeth gref i sofraniaeth ac uniondeb tiriogaethol yr Wcrain. Mae'r Canghellor Merkel a'r Arlywydd Biden wedi gwneud ceisiadau uniongyrchol i Putin i dynnu'r defnydd hwn yn ôl. 

Mae Grŵp EPP yn Senedd Ewrop yn gofyn am ddadl seneddol yn sesiwn lawn yr wythnos nesaf ar y gwaith adeiladu milwrol Rwsiaidd presennol ar ffin yr Wcrain.

“Dyletswydd gyfunol Ewrop yw ailddatgan ein cefnogaeth i’r Wcráin a hoffem glywed gan Arlywyddion y Comisiwn Ewropeaidd a’r Cyngor Ewropeaidd ar sut mae’r Undeb Ewropeaidd yn bwriadu ei wneud,” meddai Sandra Kalniete ASE, is-gadeirydd yr EPP Grŵp sy'n gyfrifol am faterion tramor. “Mae’r sefyllfa’n dirywio ac yn fygythiad difrifol a chynyddol i sefydlogrwydd a diogelwch Ewropeaidd yn ogystal ag i sofraniaeth Wcrain.”

“Rhaid i’r UE a’r aelod-wladwriaethau ddechrau cyflawni eu datganiadau: rhaid i ni gynorthwyo’r Wcrain yn filwrol o ran cryfhau galluoedd a hefyd yn wleidyddol. Rhaid ei gwneud yn glir heb unrhyw oedi gan awdurdodau uchaf yr Undeb Ewropeaidd. Yn ogystal, ynghyd â’n partneriaid, mae’n bryd rhoi Cynllun Gweithredu Aelodaeth NATO i’r Wcráin, ”daeth i’r casgliad.

Ffocws arall y drafodaeth oedd gweithredu Cytundeb Cymdeithas yr UE-Wcráin ymhellach, ac yn benodol ymgysylltiad parhaus yr UE â'r Wcráin i sicrhau ymdrechion parhaus i ddiwygio, yn enwedig ar gryfhau rheolaeth y gyfraith. Gwahoddir gweinidogion i fyfyrio ar sut y gall yr UE wella ei gydweithrediad sectoraidd ymhellach mewn meysydd fel polisi hinsawdd. Bydd yr UE hefyd yn parhau i weithio gyda'r Wcráin yn y frwydr yn erbyn OVID-19, yn benodol trwy gymorth gyda brechu.

ynni

Datganiad ar y cyd o'r UD a'r Almaen ar gefnogaeth i'r Wcráin, diogelwch ynni Ewropeaidd a nodau hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae’r Unol Daleithiau a’r Almaen wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd yn dilyn ymweliad diweddar Canghellor yr Almaen Angela Merkel â Washington i gwrdd yn ddwyochrog ag Arlywydd yr UD Joe Biden. Mae'r datganiad yn mynd i'r afael â phrosiect dadleuol Nordstream 2, sydd wedi rhannu barn yn yr UE.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn ddiysgog yn eu cefnogaeth i sofraniaeth Wcráin, uniondeb tiriogaethol, annibyniaeth, a'r llwybr Ewropeaidd a ddewiswyd. Rydym yn ailgyflwyno ein hunain heddiw (22 Gorffennaf) i wthio yn ôl yn erbyn ymddygiad ymosodol Rwsia a gweithgareddau malaen yn yr Wcrain a thu hwnt. yn addo cefnogi ymdrechion yr Almaen a Ffrainc i ddod â heddwch i ddwyrain yr Wcrain trwy Fformat Normandi. Bydd yr Almaen yn dwysáu ei hymdrechion o fewn Fformat Normandi i hwyluso gweithrediad cytundebau Minsk. Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn cadarnhau eu hymrwymiad i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a cymryd camau pendant i leihau allyriadau yn y 2020au i gadw terfyn tymheredd 1.5 gradd Celsius o fewn cyrraedd.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn unedig yn eu penderfyniad i ddwyn Rwsia i gyfrif am ei gweithgareddau ymosodol a malaen trwy orfodi costau trwy sancsiynau ac offer eraill. Rydym yn ymrwymo i weithio gyda'n gilydd trwy'r Deialog Lefel Uchel rhwng yr Unol Daleithiau a'r UE ar Rwsia, a trwy sianeli dwyochrog, i sicrhau bod yr Unol Daleithiau a'r UE yn parhau i fod yn barod, gan gynnwys gydag offer a mecanweithiau priodol, i ymateb gyda'i gilydd i ymddygiad ymosodol a malaen Rwsia, gan gynnwys ymdrechion Rwsia i ddefnyddio ynni fel arf. A ddylai Rwsia geisio defnyddio ynni fel a arfogi neu gyflawni gweithredoedd ymosodol pellach yn erbyn yr Wcrain, bydd yr Almaen yn gweithredu ar y lefel genedlaethol ac yn pwyso am fesurau effeithiol ar y lefel Ewropeaidd, gan gynnwys sancsiynau, i gyfyngu galluoedd allforio Rwsia i Ewrop yn y sector ynni, gan gynnwys nwy, a / neu mewn eraill. sectorau sy'n berthnasol yn economaidd. Mae'r ymrwymiad hwn wedi'i gynllunio i sicrhau na fydd Rwsia yn camddefnyddio unrhyw biblinell, gan gynnwys Nord Stream 2, i gyflawni aggre ssive gwleidyddol yn dod i ben trwy ddefnyddio egni fel arf.

"Rydym yn cefnogi diogelwch ynni'r Wcráin a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop, gan gynnwys yr egwyddorion allweddol sydd wedi'u hymgorffori yn Nhrydydd Pecyn Ynni'r UE o amrywiaeth a diogelwch cyflenwad. Mae'r Almaen yn tanlinellu y bydd yn cadw at lythyren ac ysbryd y Trydydd Pecyn Ynni. mewn perthynas â Nord Stream 2 o dan awdurdodaeth yr Almaen i sicrhau dadfwndelu a mynediad trydydd parti. Mae hyn yn cynnwys asesiad o unrhyw risgiau a berir gan ardystiad gweithredwr y prosiect i ddiogelwch cyflenwad ynni'r UE.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn unedig yn eu cred ei bod er budd yr Wcrain ac Ewrop i gludiant nwy trwy'r Wcráin barhau y tu hwnt i 2024. Yn unol â'r gred hon, mae'r Almaen yn ymrwymo i ddefnyddio'r holl drosoledd sydd ar gael i hwyluso estyniad o hyd at 10 blynyddoedd i gytundeb Transit nwy Wcráin â Rwsia, gan gynnwys penodi llysgennad arbennig i gefnogi’r trafodaethau hynny, i ddechrau cyn gynted â phosibl a dim hwyrach na Medi 1. Mae'r Unol Daleithiau yn ymrwymo i gefnogi'r ymdrechion hyn yn llawn.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn gadarn yn eu hymrwymiad i'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a sicrhau llwyddiant Cytundeb Paris trwy leihau ein hallyriadau ein hunain yn unol â net-sero erbyn 2050 fan bellaf, gan annog cryfhau uchelgais hinsawdd eraill. economïau mawr, a chydweithio ar y polisïau a'r technolegau i gyflymu'r trawsnewidiad net-sero byd-eang Dyna pam yr ydym wedi lansio Partneriaeth Hinsawdd ac Ynni yr UD-Almaen. Bydd y Bartneriaeth yn meithrin cydweithrediad rhwng yr UD a'r Almaen ar ddatblygu mapiau gweithredadwy i gyrraedd ein huchelgeisiol targedau lleihau allyriadau; cydgysylltu ein polisïau a'n blaenoriaethau domestig mewn mentrau datgarboneiddio sectoraidd a fforymau amlochrog; ysgogi buddsoddiad mewn trosglwyddo ynni; a datblygu, arddangos a graddio technolegau ynni critigol fel ynni a storio adnewyddadwy, hydrogen, effeithlonrwydd ynni, a symudedd trydan.

"Fel rhan o Bartneriaeth Hinsawdd ac Ynni yr UD-Almaen, rydym wedi penderfynu sefydlu piler i gefnogi'r trawsnewidiadau ynni mewn economïau sy'n dod i'r amlwg. Bydd y piler hwn yn cynnwys ffocws ar gefnogi Wcráin a gwledydd eraill yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. nid yn unig yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ond hefyd yn cefnogi diogelwch ynni Ewropeaidd trwy leihau'r galw am ynni Rwseg.

"Yn unol â'r ymdrechion hyn, mae'r Almaen yn ymrwymo i sefydlu a gweinyddu Cronfa Werdd ar gyfer yr Wcrain i gefnogi trosglwyddiad ynni, effeithlonrwydd ynni a diogelwch ynni Wcráin. Bydd yr Almaen a'r Unol Daleithiau yn ymdrechu i hyrwyddo a chefnogi buddsoddiadau o $ 1 biliwn o leiaf yn y Cronfa Werdd ar gyfer yr Wcrain, gan gynnwys gan drydydd partïon fel endidau sector preifat. Bydd yr Almaen yn darparu rhodd gychwynnol i'r gronfa o $ 175 miliwn o leiaf ac yn gweithio tuag at ymestyn ei hymrwymiadau yn y blynyddoedd cyllideb sydd i ddod. Bydd y gronfa'n hyrwyddo'r defnydd o ynni adnewyddadwy; hwyluso datblygiad hydrogen; cynyddu effeithlonrwydd ynni; cyflymu'r trawsnewidiad o lo; a meithrin niwtraliaeth carbon. Mae'r Unol Daleithiau yn bwriadu cefnogi'r fenter trwy gymorth technegol a chymorth polisi sy'n gyson ag amcanion y gronfa, yn ogystal â rhaglenni cefnogi integreiddiad y farchnad, diwygio rheoliadol, a datblygu ynni adnewyddadwy yn sector ynni Wcráin.

"Yn ogystal, bydd yr Almaen yn parhau i gefnogi prosiectau ynni dwyochrog gyda'r Wcráin, yn enwedig ym maes ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, yn ogystal â chymorth pontio glo, gan gynnwys penodi llysgennad arbennig gyda chyllid pwrpasol o $ 70 miliwn. Mae'r Almaen hefyd yn barod. i lansio Pecyn Gwydnwch Wcráin i gefnogi diogelwch ynni Wcráin. Bydd hyn yn cynnwys ymdrechion i ddiogelu a chynyddu'r gallu i wrthdroi llif nwy i'r Wcráin, gyda'r nod o gysgodi'r Wcráin yn llwyr rhag ymdrechion posib Rwsia yn y dyfodol i dorri cyflenwadau nwy i'r wlad. Bydd hefyd yn cynnwys cymorth technegol ar gyfer integreiddiad yr Wcrain i'r grid trydan Ewropeaidd, gan adeiladu ar ac mewn cydgysylltiad â'r gwaith parhaus gan yr UE ac Asiantaeth Datblygu Rhyngwladol yr UD. Yn ogystal, bydd yr Almaen yn hwyluso cynnwys yr Wcrain yng Nghyfleuster Adeiladu Capasiti Seiber yr Almaen. , cefnogi ymdrechion i ddiwygio sector ynni Wcráin, a chynorthwyo i nodi opsiynau t o foderneiddio systemau trosglwyddo nwy Wcráin.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn mynegi eu cefnogaeth gref i'r Fenter Tair Môr a'i hymdrechion i gryfhau cysylltedd seilwaith a diogelwch ynni yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r Almaen yn ymrwymo i ehangu ei hymgysylltiad â'r fenter gyda llygad tuag at gefnogi prosiectau ariannol y Tri. Menter Moroedd ym meysydd diogelwch ynni rhanbarthol ac ynni adnewyddadwy. Yn ogystal, bydd yr Almaen yn cefnogi prosiectau sydd o ddiddordeb cyffredin yn y sector ynni trwy gyllideb yr UE, gyda chyfraniadau o hyd at $ 1.77 biliwn yn 2021-2027. Mae'r Unol Daleithiau yn parhau i fod yn ymrwymedig i buddsoddi yn y Fenter Tair Môr ac mae'n parhau i annog buddsoddiadau pendant gan aelodau ac eraill. "

Nid oedd y cytundeb wedi creu argraff fawr ar Robert Pszczel, uwch swyddog Rwsia a'r Western Balcanau, Is-adran Diplomyddiaeth Gyhoeddus (PDD), Pencadlys NATO:

Parhau Darllen

coronafirws

COVID-19 - Wcráin wedi'i ychwanegu at restr y gwledydd ar gyfer teithio nad yw'n hanfodol

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn adolygiad o dan yr argymhelliad ar godi'r cyfyngiadau dros dro ar deithio nad ydynt yn hanfodol i'r UE yn raddol, diweddarodd y Cyngor y rhestr o wledydd, rhanbarthau gweinyddol arbennig ac endidau eraill ac awdurdodau tiriogaethol y dylid codi cyfyngiadau teithio ar eu cyfer. Yn benodol, tynnwyd Rwanda a Gwlad Thai oddi ar y rhestr ac ychwanegwyd Wcráin at y rhestr.

Fel y nodwyd yn argymhelliad y Cyngor, bydd y rhestr hon yn parhau i gael ei hadolygu'n rheolaidd ac, yn ôl fel y digwydd, yn cael ei diweddaru.

Yn seiliedig ar y meini prawf a'r amodau a nodir yn yr argymhelliad, o'r 15 Gorffennaf 2021 dylai'r aelod-wladwriaethau godi'r cyfyngiadau teithio ar y ffiniau allanol yn raddol i drigolion y trydydd gwledydd canlynol:

 • Albania
 • armenia
 • Awstralia
 • Azerbaijan
 • Bosnia a Hercegovina
 • Brunei Darussalam
 • Canada
 • Israel
 • Japan
 • Jordan
 • Libanus
 • montenegro
 • Seland Newydd
 • Qatar
 • Gweriniaeth Moldofa
 • Gweriniaeth Gogledd Macedonia
 • Sawdi Arabia
 • Serbia
 • Singapore
 • De Corea
 • Wcráin (newydd)
 • Unol Daleithiau America
 • China, yn amodol ar gadarnhad o ddwyochredd

Dylai cyfyngiadau teithio hefyd gael eu codi'n raddol ar gyfer rhanbarthau gweinyddol arbennig Tsieina Hong Kong a Macao.

O dan y categori endidau ac awdurdodau tiriogaethol nad ydynt yn cael eu cydnabod fel taleithiau gan o leiaf un aelod-wladwriaeth, dylid codi cyfyngiadau teithio ar gyfer Kosovo a Taiwan yn raddol hefyd.

Dylid ystyried preswylwyr Andorra, Monaco, San Marino a'r Fatican fel preswylwyr yr UE at ddiben yr argymhelliad hwn.

Diweddarwyd y meini prawf i bennu'r trydydd gwledydd y dylid codi'r cyfyngiad teithio cyfredol ar 20 Mai 2021. Maent yn cwmpasu'r sefyllfa epidemiolegol a'r ymateb cyffredinol i COVID-19, yn ogystal â dibynadwyedd y wybodaeth a'r ffynonellau data sydd ar gael. Dylid ystyried dwyochredd hefyd fesul achos.

Mae gwledydd cysylltiedig Schengen (Gwlad yr Iâ, Lichtenstein, Norwy, y Swistir) hefyd yn cymryd rhan yn yr argymhelliad hwn.

Cefndir

Ar 30 Mehefin 2020, mabwysiadodd y Cyngor argymhelliad ar gyfer codi'r cyfyngiadau dros dro ar deithio nad yw'n hanfodol i'r UE yn raddol. Roedd yr argymhelliad hwn yn cynnwys rhestr gychwynnol o wledydd y dylai aelod-wladwriaethau ddechrau codi'r cyfyngiadau teithio ar y ffiniau allanol. Adolygir y rhestr yn rheolaidd ac, yn ôl fel y digwydd, caiff ei diweddaru.

Ar 20 Mai, mabwysiadodd y Cyngor argymhelliad diwygio i ymateb i'r ymgyrchoedd brechu parhaus trwy gyflwyno hepgoriadau penodol ar gyfer pobl sydd wedi'u brechu a lleddfu'r meini prawf i godi cyfyngiadau ar gyfer trydydd gwledydd. Ar yr un pryd, mae'r diwygiadau'n ystyried y risgiau posibl a berir gan amrywiadau newydd trwy nodi mecanwaith brêc brys i ymateb yn gyflym i ymddangosiad amrywiad o ddiddordeb neu bryder mewn trydydd gwlad.

Nid yw argymhelliad y Cyngor yn offeryn sy'n rhwymo'r gyfraith. Mae awdurdodau'r aelod-wladwriaethau'n parhau i fod yn gyfrifol am weithredu cynnwys yr argymhelliad. Gallant, yn gwbl dryloyw, godi cyfyngiadau teithio yn raddol tuag at y gwledydd a restrir.

Ni ddylai aelod-wladwriaeth benderfynu codi'r cyfyngiadau teithio ar gyfer trydydd gwledydd heb eu rhestru cyn i hyn gael ei benderfynu mewn modd cydgysylltiedig.

Nid yw'r dynodiad hwn yn rhagfarnu safbwyntiau ar statws, ac mae'n unol ag UNSCR 1244 (1999) a Barn ICJ ar ddatganiad annibyniaeth Kosovo.

Argymhelliad y Cyngor yn diwygio Argymhelliad y Cyngor (UE) 2020/912 ar y cyfyngiad dros dro ar deithio nad yw'n hanfodol i'r UE a chodi'r cyfyngiad hwnnw o bosibl

COVID-19: Y Cyngor yn diweddaru argymhelliad ar gyfyngiadau i deithio o drydydd gwledydd (datganiad i'r wasg, 20 Mai 2021)

COVID-19: teithio i'r UE (gwybodaeth gefndir)

Parhau Darllen

Wcráin

Mae gweinidog mewnol yr Wcrain yn cyflwyno ymddiswyddiad

cyhoeddwyd

on

By

Mae Gweinidog Mewnol yr Wcrain, Arsen Avakov, yn siarad yn ystod cynhadledd newyddion am yr ymchwiliad i ladd newyddiadurwr Pavel Sheremet yn 2016, yn Kiev, yr Wcrain Rhagfyr 12, 2019. REUTERS / Valentyn Ogirenko

Gweinidog Mewnol Wcreineg Arsen Avakov (Yn y llun) wedi cyflwyno llythyr ymddiswyddo, meddai ei weinidogaeth ddydd Mawrth, heb ddatgelu’r rheswm dros y symud, yn ysgrifennu Natalia Zinets, Reuters.

Ni wnaeth swyddfa'r Arlywydd Volodymyr Zelenskiy na gwasanaeth gwasg y weinidogaeth ymateb i geisiadau Reuters am sylw.

Roedd Avakov wedi rhedeg y weinidogaeth ers 2014 ond roedd ef a Zelenskiy wedi bod yn groes yn ystod yr wythnosau diwethaf dros yr ymchwiliad i ladd newyddiadurwr ymchwiliol mewn bomio ceir yng nghanol Kyiv 2016.

Roedd Zelenskiy wedi dweud mewn cynhadledd newyddion ym mis Mai y byddai’n siarad ag Avakov ynghylch a allai aros yn ei swydd pe bai llys yn penderfynu bod y rhai a ddrwgdybir, cyn-filwyr y rhyfel gyda gwahanyddion yn nwyrain yr Wcrain, yn ddieuog.

Ym mis Mehefin, rhyddhaodd llysoedd ddau o'r rhai a ddrwgdybir rhag cael eu cadw a'u rhoi dan arestiad tŷ hyd nes eu treial.

Mae’r gwrandawiadau llys wedi denu protestiadau, gydag actifyddion yn dweud nad oedd y rhai a ddrwgdybir yn rhan o ladd Pavel Sheremet. Mynnodd protestwyr hefyd ei ymddiswyddiad fis Mehefin diwethaf dros honiadau o greulondeb yr heddlu.

Awgrymodd Iryna Vereshchuk, dirprwy bennaeth pwyllgor y senedd ar faterion diogelwch ac aelod o blaid Zelenskiy, fod yr arlywydd wedi annog Avakov i ymddiswyddo.

"Credaf fod ganddyn nhw gytundeb, os bydd yr arlywydd yn gofyn iddo ysgrifennu llythyr ymddiswyddo, yna bydd Mr Avakov yn ei wneud ni waeth a yw ei eisiau ai peidio," meddai Vereshchuk wrth gohebwyr.

Mae angen i'r senedd dderbyn ei ymddiswyddiad i ddod i rym. Mae gan blaid Zelenskiy fwyafrif.

Dywedodd y deddfwr Oleksandr Kachura ar Telegram fod aelod o’r blaid, Denys Monastyrskiy, wedi’i enwebu i olynu Ava

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd