Cysylltu â ni

Wcráin

Llawer o aer poeth: Pwy sy'n dweud y gwir yn sgandal nwy Burisma

cyhoeddwyd

on

Rhaglen ddogfen arloesol a dadleuol iawn, Llawer o aer poeth: pwy sy'n dweud y gwir yn sgandal nwy Burisma?, wedi cael ei dangosiad cyntaf o flaen cynulleidfa ryngwladol o newyddiadurwyr a phartïon eraill â diddordeb yn The Press Club, Brwsel ar 2 Mehefin, yn ysgrifennu Gary Cartwright.

Wedi'i chynhyrchu gan yr ymgynghorydd cyfryngau o'r DU, Tim White, a'i gyflwyno gan James Croskell, ceisiodd y fideo ei chymryd “Golwg ffres” yn y sgandal o amgylch Burisma Holdings, cwmni nwy naturiol o Wcrain, yng ngoleuni cyhoeddi hunangofiant Hunter Biden, mab Arlywydd yr UD Joe Biden yn ddiweddar, Pethau Hardd: Cofiant (Ebrill 2021).

Sefydlwyd Burisma yn 2002 gan Mykola Zlochevsky, cynghreiriad o gyn-Arlywydd Wcrain Viktor Yanukovych, a ffodd am ei fywyd i Rwsia yn dilyn Chwyldro Maidan 2014 a arweiniodd at ladd 100 o sifiliaid gan wasanaethau diogelwch Wcrain, yr honnir gyda chefnogaeth weithredol Lluoedd arbennig Rwseg.

Yn syml, diflannodd 166 o bobl yn ystod digwyddiadau 18-23 Chwefror, mae eu ffrindiau yn parhau i fod yn anhysbys hyd heddiw.

Ar hyn o bryd mae Burisma yn eiddo i’r cwmni alltraeth o Gyprus, Brociti Investments Limited, y mae cofnodion yn dangos ei fod yn eiddo i Zlochevsky, a ffodd o’r Wcráin ei hun yn fuan ar ôl Yanukovych, dan amheuaeth o osgoi talu treth a gwyngalchu arian. 

Mae dogfennau cwmni yn dangos bod Hunter Biden wedi dod yn aelod o fwrdd cyfarwyddwyr Burisma Holdings ar Ebrill 18fed 2014, ddeufis ar ôl digwyddiadau trasig Maidan.

Biden Sr oedd ef ei hun yn brif gydlynydd y Tŷ Gwyn gyda Yanukovych tra bod yr olaf yn llywydd yr Wcráin.

Yn ystod y rhaglen ddogfen, mae newyddiadurwyr yn cyflwyno dogfennau sy'n dangos trosglwyddo arian i gwmnïau alltraeth a allai fod yn gysylltiedig â Hunter Biden. Maen nhw hefyd yn dweud bod yr achosion yn erbyn Burisma yn yr Wcrain wedi arwain at ddiswyddo swyddogion uchaf ar ôl galwad ffôn gan weinyddiaeth arlywyddol yr Unol Daleithiau.

Mae Rudy Guiliani yn cynhyrfu Kyiv.

Ym mis Ebrill eleni, cynhaliodd yr FBI chwiliadau yng nghartref a swyddfa Rudy Giuliani, fel rhan o'r stiliwr i mewn i ymwneud Mr Giuliani â'r Wcráin. Roedd gwarantau yn ei erbyn yn cynnwys honiad bod cyn-Faer Dinas Efrog Newydd wedi methu â chofrestru ei hun fel asiant tramor. Mae'r Ddeddf Cofrestru Asiantau Tramor yn ei gwneud yn ofynnol i bobl hysbysu'r Adran Wladwriaeth os ydynt yn gweithredu fel asiant tramor ar ran cenedl arall.

Chwaraeodd Giuliani ran ganolog yn yr ymdrech i bwyso ar yr Wcrain i ymchwilio i Joe Biden a'i fab Hunter. Roedd hefyd yn allweddol yn y gwaith o osod cyn-lysgennad yr Unol Daleithiau i’r Wcráin, tystiodd tystion yn achos uchelgyhuddiad Trump.

Cyn etholiad arlywyddol 2020 arweiniodd Mr Giuliani ymdrech i ddod o hyd i wybodaeth argyhoeddiadol am yr ymgeisydd Democrataidd Joe Biden a'i fab Hunter yn yr Wcrain.

Nid yw gweithgareddau Giuliani yn yr Wcrain ar ran ei gyn fos wedi mynd yn dda yn Kyiv:  “Os caf gais swyddogol gan Southern District of New York, neu unrhyw ymdrech amhleidiol arall, megis gwaharddiad posib Rudy Giuliani, byddwn yn agored i’w helpu,” Igor Novikov, a wasanaethodd fel cynghorydd agos i Zelensky. yn ystod uchelgyhuddiad cyntaf Trump, adroddwyd iddo ddweud ym mis Chwefror eleni.

“Mae hynny oherwydd fy mod yn credu bod gweithredoedd y Maer Giuliani yn yr Wcrain wedi bygwth ein diogelwch cenedlaethol,” ychwanegodd. “Ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau nad yw unrhyw ymdrech i lusgo ein gwlad i wleidyddiaeth ddomestig ein cynghreiriaid yn mynd yn ddigerydd.”

Dywedodd Novikov hefyd ei fod yn barod i gynorthwyo gydag ymdrechion i dynnu Giuliani o’i drwydded i ymarfer cyfraith, a dydd Iau 24 Mehefin, ataliwyd trwydded Giuliani yn wir.

Yn eu penderfyniad, dywedodd barnwyr mewn llys apeliadau yn Efrog Newydd fod Giuliani, a oedd wedi gweithio gyda Donald Trump i wyrdroi canlyniad etholiad Arlywyddol 2020 yr Unol Daleithiau, wedi gwneud sawl datganiad ffug ynglŷn â phleidleisio yn nhaleithiau Arizona, Georgia a Pennsylvania - gan gynnwys honiadau bod cannoedd ar filoedd o bleidleisiau absennol a phleidleisiau eraill wedi'u cyfrif yn amhriodol.

Awgrymodd y llys y gallai ataliad Giuliani ddod yn barhaol.

Hunter Biden, a'r gliniadur honno

Roedd Giuliani y tu ôl i ymdrechion i berswadio swyddogion Wcrain i agor ymchwiliadau i honiadau bod Hunter Biden wedi ymyrryd i drefnu mynediad at bartïon â diddordeb at ei dad.

Yn 2019 cymerodd yr FBI feddiant o liniadur yr honnir ei fod yn perthyn i Biden Jr. Ymchwilwyr a ddarostyngodd y gliniadur yn 2019 o siop gyfrifiaduron yn Delaware, ar ôl, honnir, i Giuliani gael ei dipio i ffwrdd ynglŷn â bodolaeth a lleoliad y ddyfais. Roedd y gliniadur yn cynnwys dogfennaeth yr oedd yn ymddangos ei bod yn cadarnhau'r honiadau er na ellid ei phrofi byth, a honnodd Biden ei hun nad oedd ganddo unrhyw syniad o gwbl ai ef oedd y gliniadur ai peidio.

Yn ei hunangofiant Ebrill 2021, Pethau Hardd: Cofiant gan Hunter Biden, mae'n bragio bod ei gymeriant o fodca a chrac "syfrdanol - hyd yn oed marwolaeth-ddiffygiol ”.

Mae'n cyfaddef yn agored i dreulio misoedd a dreuliwyd yn feddw ​​mewn fflat yn Washington DC a mwy o fisoedd yn brathu cocên mewn byngalos gwestai yn Hollywood. Tra roedd ei dad yn Is-lywydd, roedd yn cyd-fyw gyda deliwr cyffuriau benywaidd.

A yw hwn yn ddyn y byddai rhywun yn ei benodi i fwrdd cyfarwyddwyr cwmni ynni mawr ar gyflog yr adroddwyd amdano o $ 80,000 y mis? Dyn na wnaeth, yn ôl tystion, fel yr adroddwyd gan Reuters ym mis Hydref 2019, erioed ymweld â’r Wcráin ar gyfer busnes cwmni yn ystod ei gyfnod 5 mlynedd?

Oni bai bod y dyn dan sylw wrth gwrs yn fab i Is-lywydd yr Unol Daleithiau, ac a oedd ar adeg penodi Hunter Biden i fwrdd Burisma mewn sefyllfa dda i ddod yn Arlywydd nesaf.

O ran y rhaglen ddogfen: mae wedi cael derbyniad da, ac mae wedi denu cryn dipyn o sylw i'r Meistri White a Croskell, a dyma eu cydweithrediad cyntaf. O ran Hunter Biden, a Rudy Giuliani, erys mwy o gwestiynau nag atebion.

ynni

Datganiad ar y cyd o'r UD a'r Almaen ar gefnogaeth i'r Wcráin, diogelwch ynni Ewropeaidd a nodau hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae’r Unol Daleithiau a’r Almaen wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd yn dilyn ymweliad diweddar Canghellor yr Almaen Angela Merkel â Washington i gwrdd yn ddwyochrog ag Arlywydd yr UD Joe Biden. Mae'r datganiad yn mynd i'r afael â phrosiect dadleuol Nordstream 2, sydd wedi rhannu barn yn yr UE.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn ddiysgog yn eu cefnogaeth i sofraniaeth Wcráin, uniondeb tiriogaethol, annibyniaeth, a'r llwybr Ewropeaidd a ddewiswyd. Rydym yn ailgyflwyno ein hunain heddiw (22 Gorffennaf) i wthio yn ôl yn erbyn ymddygiad ymosodol Rwsia a gweithgareddau malaen yn yr Wcrain a thu hwnt. yn addo cefnogi ymdrechion yr Almaen a Ffrainc i ddod â heddwch i ddwyrain yr Wcrain trwy Fformat Normandi. Bydd yr Almaen yn dwysáu ei hymdrechion o fewn Fformat Normandi i hwyluso gweithrediad cytundebau Minsk. Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn cadarnhau eu hymrwymiad i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a cymryd camau pendant i leihau allyriadau yn y 2020au i gadw terfyn tymheredd 1.5 gradd Celsius o fewn cyrraedd.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn unedig yn eu penderfyniad i ddwyn Rwsia i gyfrif am ei gweithgareddau ymosodol a malaen trwy orfodi costau trwy sancsiynau ac offer eraill. Rydym yn ymrwymo i weithio gyda'n gilydd trwy'r Deialog Lefel Uchel rhwng yr Unol Daleithiau a'r UE ar Rwsia, a trwy sianeli dwyochrog, i sicrhau bod yr Unol Daleithiau a'r UE yn parhau i fod yn barod, gan gynnwys gydag offer a mecanweithiau priodol, i ymateb gyda'i gilydd i ymddygiad ymosodol a malaen Rwsia, gan gynnwys ymdrechion Rwsia i ddefnyddio ynni fel arf. A ddylai Rwsia geisio defnyddio ynni fel a arfogi neu gyflawni gweithredoedd ymosodol pellach yn erbyn yr Wcrain, bydd yr Almaen yn gweithredu ar y lefel genedlaethol ac yn pwyso am fesurau effeithiol ar y lefel Ewropeaidd, gan gynnwys sancsiynau, i gyfyngu galluoedd allforio Rwsia i Ewrop yn y sector ynni, gan gynnwys nwy, a / neu mewn eraill. sectorau sy'n berthnasol yn economaidd. Mae'r ymrwymiad hwn wedi'i gynllunio i sicrhau na fydd Rwsia yn camddefnyddio unrhyw biblinell, gan gynnwys Nord Stream 2, i gyflawni aggre ssive gwleidyddol yn dod i ben trwy ddefnyddio egni fel arf.

"Rydym yn cefnogi diogelwch ynni'r Wcráin a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop, gan gynnwys yr egwyddorion allweddol sydd wedi'u hymgorffori yn Nhrydydd Pecyn Ynni'r UE o amrywiaeth a diogelwch cyflenwad. Mae'r Almaen yn tanlinellu y bydd yn cadw at lythyren ac ysbryd y Trydydd Pecyn Ynni. mewn perthynas â Nord Stream 2 o dan awdurdodaeth yr Almaen i sicrhau dadfwndelu a mynediad trydydd parti. Mae hyn yn cynnwys asesiad o unrhyw risgiau a berir gan ardystiad gweithredwr y prosiect i ddiogelwch cyflenwad ynni'r UE.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn unedig yn eu cred ei bod er budd yr Wcrain ac Ewrop i gludiant nwy trwy'r Wcráin barhau y tu hwnt i 2024. Yn unol â'r gred hon, mae'r Almaen yn ymrwymo i ddefnyddio'r holl drosoledd sydd ar gael i hwyluso estyniad o hyd at 10 blynyddoedd i gytundeb Transit nwy Wcráin â Rwsia, gan gynnwys penodi llysgennad arbennig i gefnogi’r trafodaethau hynny, i ddechrau cyn gynted â phosibl a dim hwyrach na Medi 1. Mae'r Unol Daleithiau yn ymrwymo i gefnogi'r ymdrechion hyn yn llawn.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn gadarn yn eu hymrwymiad i'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a sicrhau llwyddiant Cytundeb Paris trwy leihau ein hallyriadau ein hunain yn unol â net-sero erbyn 2050 fan bellaf, gan annog cryfhau uchelgais hinsawdd eraill. economïau mawr, a chydweithio ar y polisïau a'r technolegau i gyflymu'r trawsnewidiad net-sero byd-eang Dyna pam yr ydym wedi lansio Partneriaeth Hinsawdd ac Ynni yr UD-Almaen. Bydd y Bartneriaeth yn meithrin cydweithrediad rhwng yr UD a'r Almaen ar ddatblygu mapiau gweithredadwy i gyrraedd ein huchelgeisiol targedau lleihau allyriadau; cydgysylltu ein polisïau a'n blaenoriaethau domestig mewn mentrau datgarboneiddio sectoraidd a fforymau amlochrog; ysgogi buddsoddiad mewn trosglwyddo ynni; a datblygu, arddangos a graddio technolegau ynni critigol fel ynni a storio adnewyddadwy, hydrogen, effeithlonrwydd ynni, a symudedd trydan.

"Fel rhan o Bartneriaeth Hinsawdd ac Ynni yr UD-Almaen, rydym wedi penderfynu sefydlu piler i gefnogi'r trawsnewidiadau ynni mewn economïau sy'n dod i'r amlwg. Bydd y piler hwn yn cynnwys ffocws ar gefnogi Wcráin a gwledydd eraill yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. nid yn unig yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ond hefyd yn cefnogi diogelwch ynni Ewropeaidd trwy leihau'r galw am ynni Rwseg.

"Yn unol â'r ymdrechion hyn, mae'r Almaen yn ymrwymo i sefydlu a gweinyddu Cronfa Werdd ar gyfer yr Wcrain i gefnogi trosglwyddiad ynni, effeithlonrwydd ynni a diogelwch ynni Wcráin. Bydd yr Almaen a'r Unol Daleithiau yn ymdrechu i hyrwyddo a chefnogi buddsoddiadau o $ 1 biliwn o leiaf yn y Cronfa Werdd ar gyfer yr Wcrain, gan gynnwys gan drydydd partïon fel endidau sector preifat. Bydd yr Almaen yn darparu rhodd gychwynnol i'r gronfa o $ 175 miliwn o leiaf ac yn gweithio tuag at ymestyn ei hymrwymiadau yn y blynyddoedd cyllideb sydd i ddod. Bydd y gronfa'n hyrwyddo'r defnydd o ynni adnewyddadwy; hwyluso datblygiad hydrogen; cynyddu effeithlonrwydd ynni; cyflymu'r trawsnewidiad o lo; a meithrin niwtraliaeth carbon. Mae'r Unol Daleithiau yn bwriadu cefnogi'r fenter trwy gymorth technegol a chymorth polisi sy'n gyson ag amcanion y gronfa, yn ogystal â rhaglenni cefnogi integreiddiad y farchnad, diwygio rheoliadol, a datblygu ynni adnewyddadwy yn sector ynni Wcráin.

"Yn ogystal, bydd yr Almaen yn parhau i gefnogi prosiectau ynni dwyochrog gyda'r Wcráin, yn enwedig ym maes ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, yn ogystal â chymorth pontio glo, gan gynnwys penodi llysgennad arbennig gyda chyllid pwrpasol o $ 70 miliwn. Mae'r Almaen hefyd yn barod. i lansio Pecyn Gwydnwch Wcráin i gefnogi diogelwch ynni Wcráin. Bydd hyn yn cynnwys ymdrechion i ddiogelu a chynyddu'r gallu i wrthdroi llif nwy i'r Wcráin, gyda'r nod o gysgodi'r Wcráin yn llwyr rhag ymdrechion posib Rwsia yn y dyfodol i dorri cyflenwadau nwy i'r wlad. Bydd hefyd yn cynnwys cymorth technegol ar gyfer integreiddiad yr Wcrain i'r grid trydan Ewropeaidd, gan adeiladu ar ac mewn cydgysylltiad â'r gwaith parhaus gan yr UE ac Asiantaeth Datblygu Rhyngwladol yr UD. Yn ogystal, bydd yr Almaen yn hwyluso cynnwys yr Wcrain yng Nghyfleuster Adeiladu Capasiti Seiber yr Almaen. , cefnogi ymdrechion i ddiwygio sector ynni Wcráin, a chynorthwyo i nodi opsiynau t o foderneiddio systemau trosglwyddo nwy Wcráin.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn mynegi eu cefnogaeth gref i'r Fenter Tair Môr a'i hymdrechion i gryfhau cysylltedd seilwaith a diogelwch ynni yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r Almaen yn ymrwymo i ehangu ei hymgysylltiad â'r fenter gyda llygad tuag at gefnogi prosiectau ariannol y Tri. Menter Moroedd ym meysydd diogelwch ynni rhanbarthol ac ynni adnewyddadwy. Yn ogystal, bydd yr Almaen yn cefnogi prosiectau sydd o ddiddordeb cyffredin yn y sector ynni trwy gyllideb yr UE, gyda chyfraniadau o hyd at $ 1.77 biliwn yn 2021-2027. Mae'r Unol Daleithiau yn parhau i fod yn ymrwymedig i buddsoddi yn y Fenter Tair Môr ac mae'n parhau i annog buddsoddiadau pendant gan aelodau ac eraill. "

Nid oedd y cytundeb wedi creu argraff fawr ar Robert Pszczel, uwch swyddog Rwsia a'r Western Balcanau, Is-adran Diplomyddiaeth Gyhoeddus (PDD), Pencadlys NATO:

Parhau Darllen

coronafirws

COVID-19 - Wcráin wedi'i ychwanegu at restr y gwledydd ar gyfer teithio nad yw'n hanfodol

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn adolygiad o dan yr argymhelliad ar godi'r cyfyngiadau dros dro ar deithio nad ydynt yn hanfodol i'r UE yn raddol, diweddarodd y Cyngor y rhestr o wledydd, rhanbarthau gweinyddol arbennig ac endidau eraill ac awdurdodau tiriogaethol y dylid codi cyfyngiadau teithio ar eu cyfer. Yn benodol, tynnwyd Rwanda a Gwlad Thai oddi ar y rhestr ac ychwanegwyd Wcráin at y rhestr.

Fel y nodwyd yn argymhelliad y Cyngor, bydd y rhestr hon yn parhau i gael ei hadolygu'n rheolaidd ac, yn ôl fel y digwydd, yn cael ei diweddaru.

Yn seiliedig ar y meini prawf a'r amodau a nodir yn yr argymhelliad, o'r 15 Gorffennaf 2021 dylai'r aelod-wladwriaethau godi'r cyfyngiadau teithio ar y ffiniau allanol yn raddol i drigolion y trydydd gwledydd canlynol:

 • Albania
 • armenia
 • Awstralia
 • Azerbaijan
 • Bosnia a Hercegovina
 • Brunei Darussalam
 • Canada
 • Israel
 • Japan
 • Jordan
 • Libanus
 • montenegro
 • Seland Newydd
 • Qatar
 • Gweriniaeth Moldofa
 • Gweriniaeth Gogledd Macedonia
 • Sawdi Arabia
 • Serbia
 • Singapore
 • De Corea
 • Wcráin (newydd)
 • Unol Daleithiau America
 • China, yn amodol ar gadarnhad o ddwyochredd

Dylai cyfyngiadau teithio hefyd gael eu codi'n raddol ar gyfer rhanbarthau gweinyddol arbennig Tsieina Hong Kong a Macao.

O dan y categori endidau ac awdurdodau tiriogaethol nad ydynt yn cael eu cydnabod fel taleithiau gan o leiaf un aelod-wladwriaeth, dylid codi cyfyngiadau teithio ar gyfer Kosovo a Taiwan yn raddol hefyd.

Dylid ystyried preswylwyr Andorra, Monaco, San Marino a'r Fatican fel preswylwyr yr UE at ddiben yr argymhelliad hwn.

Diweddarwyd y meini prawf i bennu'r trydydd gwledydd y dylid codi'r cyfyngiad teithio cyfredol ar 20 Mai 2021. Maent yn cwmpasu'r sefyllfa epidemiolegol a'r ymateb cyffredinol i COVID-19, yn ogystal â dibynadwyedd y wybodaeth a'r ffynonellau data sydd ar gael. Dylid ystyried dwyochredd hefyd fesul achos.

Mae gwledydd cysylltiedig Schengen (Gwlad yr Iâ, Lichtenstein, Norwy, y Swistir) hefyd yn cymryd rhan yn yr argymhelliad hwn.

Cefndir

Ar 30 Mehefin 2020, mabwysiadodd y Cyngor argymhelliad ar gyfer codi'r cyfyngiadau dros dro ar deithio nad yw'n hanfodol i'r UE yn raddol. Roedd yr argymhelliad hwn yn cynnwys rhestr gychwynnol o wledydd y dylai aelod-wladwriaethau ddechrau codi'r cyfyngiadau teithio ar y ffiniau allanol. Adolygir y rhestr yn rheolaidd ac, yn ôl fel y digwydd, caiff ei diweddaru.

Ar 20 Mai, mabwysiadodd y Cyngor argymhelliad diwygio i ymateb i'r ymgyrchoedd brechu parhaus trwy gyflwyno hepgoriadau penodol ar gyfer pobl sydd wedi'u brechu a lleddfu'r meini prawf i godi cyfyngiadau ar gyfer trydydd gwledydd. Ar yr un pryd, mae'r diwygiadau'n ystyried y risgiau posibl a berir gan amrywiadau newydd trwy nodi mecanwaith brêc brys i ymateb yn gyflym i ymddangosiad amrywiad o ddiddordeb neu bryder mewn trydydd gwlad.

Nid yw argymhelliad y Cyngor yn offeryn sy'n rhwymo'r gyfraith. Mae awdurdodau'r aelod-wladwriaethau'n parhau i fod yn gyfrifol am weithredu cynnwys yr argymhelliad. Gallant, yn gwbl dryloyw, godi cyfyngiadau teithio yn raddol tuag at y gwledydd a restrir.

Ni ddylai aelod-wladwriaeth benderfynu codi'r cyfyngiadau teithio ar gyfer trydydd gwledydd heb eu rhestru cyn i hyn gael ei benderfynu mewn modd cydgysylltiedig.

Nid yw'r dynodiad hwn yn rhagfarnu safbwyntiau ar statws, ac mae'n unol ag UNSCR 1244 (1999) a Barn ICJ ar ddatganiad annibyniaeth Kosovo.

Argymhelliad y Cyngor yn diwygio Argymhelliad y Cyngor (UE) 2020/912 ar y cyfyngiad dros dro ar deithio nad yw'n hanfodol i'r UE a chodi'r cyfyngiad hwnnw o bosibl

COVID-19: Y Cyngor yn diweddaru argymhelliad ar gyfyngiadau i deithio o drydydd gwledydd (datganiad i'r wasg, 20 Mai 2021)

COVID-19: teithio i'r UE (gwybodaeth gefndir)

Parhau Darllen

Wcráin

Mae gweinidog mewnol yr Wcrain yn cyflwyno ymddiswyddiad

cyhoeddwyd

on

By

Mae Gweinidog Mewnol yr Wcrain, Arsen Avakov, yn siarad yn ystod cynhadledd newyddion am yr ymchwiliad i ladd newyddiadurwr Pavel Sheremet yn 2016, yn Kiev, yr Wcrain Rhagfyr 12, 2019. REUTERS / Valentyn Ogirenko

Gweinidog Mewnol Wcreineg Arsen Avakov (Yn y llun) wedi cyflwyno llythyr ymddiswyddo, meddai ei weinidogaeth ddydd Mawrth, heb ddatgelu’r rheswm dros y symud, yn ysgrifennu Natalia Zinets, Reuters.

Ni wnaeth swyddfa'r Arlywydd Volodymyr Zelenskiy na gwasanaeth gwasg y weinidogaeth ymateb i geisiadau Reuters am sylw.

Roedd Avakov wedi rhedeg y weinidogaeth ers 2014 ond roedd ef a Zelenskiy wedi bod yn groes yn ystod yr wythnosau diwethaf dros yr ymchwiliad i ladd newyddiadurwr ymchwiliol mewn bomio ceir yng nghanol Kyiv 2016.

Roedd Zelenskiy wedi dweud mewn cynhadledd newyddion ym mis Mai y byddai’n siarad ag Avakov ynghylch a allai aros yn ei swydd pe bai llys yn penderfynu bod y rhai a ddrwgdybir, cyn-filwyr y rhyfel gyda gwahanyddion yn nwyrain yr Wcrain, yn ddieuog.

Ym mis Mehefin, rhyddhaodd llysoedd ddau o'r rhai a ddrwgdybir rhag cael eu cadw a'u rhoi dan arestiad tŷ hyd nes eu treial.

Mae’r gwrandawiadau llys wedi denu protestiadau, gydag actifyddion yn dweud nad oedd y rhai a ddrwgdybir yn rhan o ladd Pavel Sheremet. Mynnodd protestwyr hefyd ei ymddiswyddiad fis Mehefin diwethaf dros honiadau o greulondeb yr heddlu.

Awgrymodd Iryna Vereshchuk, dirprwy bennaeth pwyllgor y senedd ar faterion diogelwch ac aelod o blaid Zelenskiy, fod yr arlywydd wedi annog Avakov i ymddiswyddo.

"Credaf fod ganddyn nhw gytundeb, os bydd yr arlywydd yn gofyn iddo ysgrifennu llythyr ymddiswyddo, yna bydd Mr Avakov yn ei wneud ni waeth a yw ei eisiau ai peidio," meddai Vereshchuk wrth gohebwyr.

Mae angen i'r senedd dderbyn ei ymddiswyddiad i ddod i rym. Mae gan blaid Zelenskiy fwyafrif.

Dywedodd y deddfwr Oleksandr Kachura ar Telegram fod aelod o’r blaid, Denys Monastyrskiy, wedi’i enwebu i olynu Ava

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd