Cysylltu â ni

coronafirws

COVID-19 - Wcráin wedi'i ychwanegu at restr y gwledydd ar gyfer teithio nad yw'n hanfodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn dilyn adolygiad o dan yr argymhelliad ar godi'r cyfyngiadau dros dro ar deithio nad ydynt yn hanfodol i'r UE yn raddol, diweddarodd y Cyngor y rhestr o wledydd, rhanbarthau gweinyddol arbennig ac endidau eraill ac awdurdodau tiriogaethol y dylid codi cyfyngiadau teithio ar eu cyfer. Yn benodol, tynnwyd Rwanda a Gwlad Thai oddi ar y rhestr ac ychwanegwyd Wcráin at y rhestr.

Fel y nodwyd yn argymhelliad y Cyngor, bydd y rhestr hon yn parhau i gael ei hadolygu'n rheolaidd ac, yn ôl fel y digwydd, yn cael ei diweddaru.

Yn seiliedig ar y meini prawf a'r amodau a nodir yn yr argymhelliad, o'r 15 Gorffennaf 2021 dylai'r aelod-wladwriaethau godi'r cyfyngiadau teithio ar y ffiniau allanol yn raddol i drigolion y trydydd gwledydd canlynol:

hysbyseb
 • Albania
 • armenia
 • Awstralia
 • Azerbaijan
 • Bosnia a Hercegovina
 • Brunei Darussalam
 • Canada
 • Israel
 • Japan
 • Jordan
 • Libanus
 • montenegro
 • Seland Newydd
 • Qatar
 • Gweriniaeth Moldofa
 • Gweriniaeth Gogledd Macedonia
 • Sawdi Arabia
 • Serbia
 • Singapore
 • De Corea
 • Wcráin (newydd)
 • Unol Daleithiau America
 • China, yn amodol ar gadarnhad o ddwyochredd

Dylai cyfyngiadau teithio hefyd gael eu codi'n raddol ar gyfer rhanbarthau gweinyddol arbennig Tsieina Hong Kong a Macao.

O dan y categori endidau ac awdurdodau tiriogaethol nad ydynt yn cael eu cydnabod fel taleithiau gan o leiaf un aelod-wladwriaeth, dylid codi cyfyngiadau teithio ar gyfer Kosovo a Taiwan yn raddol hefyd.

Dylid ystyried preswylwyr Andorra, Monaco, San Marino a'r Fatican fel preswylwyr yr UE at ddiben yr argymhelliad hwn.

hysbyseb

Diweddarwyd y meini prawf i bennu'r trydydd gwledydd y dylid codi'r cyfyngiad teithio cyfredol ar 20 Mai 2021. Maent yn cwmpasu'r sefyllfa epidemiolegol a'r ymateb cyffredinol i COVID-19, yn ogystal â dibynadwyedd y wybodaeth a'r ffynonellau data sydd ar gael. Dylid ystyried dwyochredd hefyd fesul achos.

Mae gwledydd cysylltiedig Schengen (Gwlad yr Iâ, Lichtenstein, Norwy, y Swistir) hefyd yn cymryd rhan yn yr argymhelliad hwn.

Cefndir

Ar 30 Mehefin 2020, mabwysiadodd y Cyngor argymhelliad ar gyfer codi'r cyfyngiadau dros dro ar deithio nad yw'n hanfodol i'r UE yn raddol. Roedd yr argymhelliad hwn yn cynnwys rhestr gychwynnol o wledydd y dylai aelod-wladwriaethau ddechrau codi'r cyfyngiadau teithio ar y ffiniau allanol. Adolygir y rhestr yn rheolaidd ac, yn ôl fel y digwydd, caiff ei diweddaru.

Ar 20 Mai, mabwysiadodd y Cyngor argymhelliad diwygio i ymateb i'r ymgyrchoedd brechu parhaus trwy gyflwyno hepgoriadau penodol ar gyfer pobl sydd wedi'u brechu a lleddfu'r meini prawf i godi cyfyngiadau ar gyfer trydydd gwledydd. Ar yr un pryd, mae'r diwygiadau'n ystyried y risgiau posibl a berir gan amrywiadau newydd trwy nodi mecanwaith brêc brys i ymateb yn gyflym i ymddangosiad amrywiad o ddiddordeb neu bryder mewn trydydd gwlad.

Nid yw argymhelliad y Cyngor yn offeryn sy'n rhwymo'r gyfraith. Mae awdurdodau'r aelod-wladwriaethau'n parhau i fod yn gyfrifol am weithredu cynnwys yr argymhelliad. Gallant, yn gwbl dryloyw, godi cyfyngiadau teithio yn raddol tuag at y gwledydd a restrir.

Ni ddylai aelod-wladwriaeth benderfynu codi'r cyfyngiadau teithio ar gyfer trydydd gwledydd heb eu rhestru cyn i hyn gael ei benderfynu mewn modd cydgysylltiedig.

Nid yw'r dynodiad hwn yn rhagfarnu safbwyntiau ar statws, ac mae'n unol ag UNSCR 1244 (1999) a Barn ICJ ar ddatganiad annibyniaeth Kosovo.

Argymhelliad y Cyngor yn diwygio Argymhelliad y Cyngor (UE) 2020/912 ar y cyfyngiad dros dro ar deithio nad yw'n hanfodol i'r UE a chodi'r cyfyngiad hwnnw o bosibl

COVID-19: Y Cyngor yn diweddaru argymhelliad ar gyfyngiadau i deithio o drydydd gwledydd (datganiad i'r wasg, 20 Mai 2021)

COVID-19: teithio i'r UE (gwybodaeth gefndir)

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd