Cysylltu â ni

Wcráin

Mae'r Wcráin yn nodi Diwrnod Annibyniaeth yn addo i adennill tiriogaeth sydd wedi'i hatodi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Aelodau gwasanaeth Wcrain yn cymryd rhan yn orymdaith filwrol y Diwrnod Annibyniaeth yn Kyiv, yr Wcrain Awst 24, 2021. REUTERS / Gleb Garanich
Mae Arlywydd Wcráin Volodymyr Zelenskiy yn traddodi araith yn ystod gorymdaith filwrol y Diwrnod Annibyniaeth yn Kyiv, yr Wcrain Awst 24, 2021. REUTERS / Gleb Garanich

Cynhaliodd yr Wcráin ei gorymdaith filwrol gyntaf mewn sawl blwyddyn, gan ddathlu 30 mlynedd ers ei hannibyniaeth a datgan y byddai'n adennill rhannau o'i thiriogaeth a atodwyd gan Rwsia, wdefodau Pavel Polityuk, Reuters.

Gorymdeithiodd unedau byddin yr Wcrain, tanciau, cludwyr personél arfog, taflegrau a systemau amddiffyn awyr ar hyd stryd ganolog Kyiv, tra cynhaliwyd gorymdaith o unedau Llynges Wcrain ym mhorthladd Môr Du yn Odessa.

"Rydyn ni'n ymladd dros ein pobl, oherwydd mae'n bosib meddiannu tiriogaethau dros dro, ond mae'n amhosib meddiannu cariad pobl tuag at yr Wcrain," meddai'r Arlywydd Volodymyr Zelenskiy mewn seremoni cyn yr orymdaith.

hysbyseb

"Bydd pobl yn Donbass a Crimea yn dychwelyd atom, oherwydd ein bod ni'n deulu," meddai.

Cwympodd y cysylltiadau rhwng Kyiv a Moscow ar ôl i Rwsia atodi penrhyn y Crimea yn 2014 a dechrau'r rhyfel rhwng milwyr Wcrain a lluoedd a gefnogir gan Rwseg yn nwyrain yr Wcrain y dywed Kyiv sydd wedi lladd 14,000 o bobl mewn saith mlynedd.

Ddydd Llun, cymerodd mwy na 40 o wledydd ran yn y platfform Crimea, uwchgynhadledd yn Kyiv a ddyluniwyd i gadw sylw rhyngwladol yn canolbwyntio ar ddychwelyd y Crimea. Darllen mwy.

hysbyseb

ynni

Parhau ar lwybr yr Wcrain i ddyfodol ynni gwyrdd

cyhoeddwyd

on

Mae cyllid gwyrdd yn parhau i ddatblygu ar gyflymder mewn economïau blaenllaw a marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg. Fodd bynnag, mae'r argyfwng hinsawdd hefyd yn datblygu'n gyflym, gyda thanau gwyllt yn ysbeilio’r byd a llifogydd llifeiriol yn ysgubo ar draws ein cymdogion yng nghanol Ewrop, yn ysgrifennu Kyrylo Shevchenko, llywodraethwr Banc Cenedlaethol yr Wcráin.

Mae prisiau bwyd ac ynni byd-eang cynyddol, adferiad yr economi fyd-eang o argyfwng COVID-19, effeithiau cynaeafau tlotach, a thwf pellach yn y galw gan ddefnyddwyr trwy gyflogau uwch oll yn gwthio prisiau i fyny i fusnesau a defnyddwyr.

Er bod pwysau cynhesu byd-eang a newid yn yr hinsawdd yn parhau i fod yn uchel ar agenda chwaraewyr byd-eang mawr fel yr Unol Daleithiau, China a'r DU, nid yw hyn yn golygu bod y rhai yn y marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg wedi lleihau eu hallyriadau carbon eu hunain a chyrraedd eu hallyriadau eu hunain. nodau llai o flaenoriaeth. Gyda COP26 yn agosáu’n gyflym, mae llywodraethau’n cryfhau eu hymrwymiadau i dorri allyriadau carbon er mwyn amddiffyn yr amgylchedd a sicrhau ein bod yn gadael y blaned yn lle iachach, mwy byw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

hysbyseb

Ar yr ochr gadarnhaol, mae gan fuddsoddiadau hinsawdd botensial enfawr hefyd. Yn wir, mae'r IFC yn amcangyfrif bod y potensial hwn yn USD 23 triliwn mewn marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg am y cyfnod hyd at 2030.

Mae Banc Cenedlaethol yr Wcráin (NBU) yn deall yn glir y gall rheoleiddwyr y farchnad ariannol wneud cyfraniad brys a phwysig at adeiladu dyfodol gwell. Felly, er mwyn anfon neges bwerus at ein rhanddeiliaid, ac i fagu hyder yn ein hymrwymiad i ddatblygu economi gynaliadwy, rydym wedi cynnwys hyrwyddo cyllid cynaliadwy fel un o'r nodau strategol allweddol yn ein Strategaeth 2025. Ar ben hynny, am y tro cyntaf yn hanes yr NBU rydym wedi mynnu cynnwys ystyriaethau amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu (ESG) yn ein Canllawiau Polisi Ariannol 2022.

Er mwyn cyflawni ein hymrwymiadau, ym mis Ebrill, llofnododd yr NBU Gytundeb Cydweithrediad â Chorfforaeth Cyllid Rhyngwladol (IFC) Banc y Byd, gan gymryd yr hyn a gredaf yw'r camau cyntaf tuag at ddyfodol gwyrdd i'n gwlad.

hysbyseb

Cyn yr arwyddo, cytunodd y ddau ohonom ar ddrafftio strategaethau a safonau ar gyfer cyllid cynaliadwy yn yr Wcrain, ymrwymo i integreiddio gofynion ESG wrth lywodraethu corfforaethol banciau, ac addo rhannu arbenigedd i adeiladu gallu'r banc canolog i godi ymwybyddiaeth am faterion ESG. .

Mewn dim ond pum mis, mae'r NBU wedi cymryd camau mawr tuag at y nod hwn, gan ddatblygu sylfaen map ffordd i ehangu ESG, yn ogystal â'r Strategaeth Ariannu Gynaliadwy. Bydd y strategaeth, a fydd yn lansio’r mis nesaf, yn annog y rhai sy’n gweithredu ym marchnadoedd ariannol yr Wcrain i ymgorffori gweledigaeth yr NBU o ariannu cynaliadwy ac arferion gorau ESG yn eu cynlluniau ar gyfer y blynyddoedd i ddod, ac i baratoi ar gyfer newidiadau rheoliadol.

Yn cyd-fynd â hyn, rhwng mis Medi a mis Hydref y flwyddyn nesaf bydd yr NBU yn cyflwyno mecanweithiau newydd ym myrddau goruchwylio a rheoli banciau masnachol i sicrhau bod ESG yn elfen sylweddol yn eu strategaethau.

Bydd hyn yn sylfaenol i asesu ôl troed trafodion ariannol ac effaith gweithrediadau pob banc ar yr amgylchedd ac ar gymdeithas.

Efallai mai'r cam pwysicaf y mae'r NBU yn ei gymryd o hanner cyntaf 2023 fydd ei gwneud yn ofynnol i fanciau masnachol ystyried risgiau ESG wrth benderfynu a ddylid darparu cyllid i ddarpar gleient.

Er mwyn ategu'r gofyniad hwn, bydd yr NBU hefyd yn gofyn am adroddiadau ESG gan fanciau, gan ddatgelu gwybodaeth i randdeiliaid am bortffolios a gweithrediadau, gan gynnwys llywodraethu corfforaethol.

Bydd y symudiad hwn yn rhoi Wcráin ar flaen y gad o ran tryloywder o ran safonau adrodd. Am y tro cyntaf, bydd busnesau a'r cyhoedd yn gallu cymharu graddfeydd amgylcheddol banciau Wcráin, gan ganiatáu iddynt wneud penderfyniadau mwy gwybodus, yn seiliedig ar eu dewisiadau personol eu hunain. Dim ond os yw gwledydd, eu busnesau, a'u pobl yn gweithio gyda'i gilydd y gellir sicrhau diogelu'r amgylchedd a mwy o gynaliadwyedd - ac rydym yn bwriadu rhoi'r pŵer hwn i ddinasyddion Wcrain.

Er mai rheoleiddio'r sector bancio yw sylfaen yr hyn a wnawn yn yr NBU, bydd ein tîm datblygu cynaliadwy hefyd yn archwilio ffyrdd o ymgorffori ac adeiladu ar arferion cyllid gwyrdd yn y sector ariannol heblaw banciau.

Felly ni fu ein hymrwymiad calonnog i wyrddio system ariannol gyfan Wcráin erioed yn gryfach, ac mae'r camau rydyn ni'n eu cymryd yn profi hyn.

Ar yr un pryd, nid yw'r NBU o dan unrhyw lachiadau: Mae'r argyfwng hinsawdd yn parhau i effeithio'n gyflym ar ein planed a'n ffordd o fyw.

Rydym yn deall ein bod yn dal i fod ar ddechrau taith hir tuag at economi fyd-eang gynaliadwy. Ond trwy barhau'n ofalus ar hyd y llwybr hwn, a dysgu gan ein partneriaid, credwn yn gryf y gallwn fod yn arweinydd yn y gofod marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg yn arferion gorau ESG, a fydd o fudd i'r Wcráin a'r blaned.

Parhau Darllen

Wcráin

Uwchgynhadledd yr UE-Wcráin: Symud ymlaen gyda'n gilydd

cyhoeddwyd

on

Ar 12 Hydref, yn 23ain Uwchgynhadledd yr UE-Wcráin yn Kyiv, ailddatganodd yr Undeb Ewropeaidd a’r Wcráin eu partneriaeth gref a’u hymrwymiad i gryfhau cysylltiad gwleidyddol ac integreiddio economaidd yr Wcráin â’r Undeb Ewropeaidd.

Cynrychiolodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel ac Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Josep Borrell yr Undeb Ewropeaidd ochr yn ochr ag Arlywydd Wcráin Volodymyr Zelenskyy. Cytunodd yr Undeb Ewropeaidd a'r Wcráin ar a Datganiad ar y Cyd, gan ddangos cyfoeth yr agenda ddwyochrog.

Dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn rhoi’r pwys mwyaf i’w gysylltiadau â’r Wcráin. Gyda'n gilydd rydym wedi adeiladu partneriaeth arbennig, wedi'i seilio ar gydsafiad a chyfeillgarwch. Rydym yn rhannu ymrwymiad i gryfhau cysylltiad gwleidyddol ac integreiddio economaidd yr Wcrain â'r Undeb Ewropeaidd a gwnaed cynnydd mewn sawl maes. Byddwn yn parhau i weithio gyda'n gilydd ar y cyfleoedd digyffwrdd sydd gan Gytundeb Cymdeithas yr UE-Wcráin i'w cynnig. Mae hyn, ochr yn ochr ag undod parhaus ar sancsiynau, yn dangos ymrwymiad yr UE i’r Wcráin - un sy’n parhau i fod yn ddiwyro ”.

hysbyseb

Ychwanegodd yr Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell: “Yr UE yw partner strategol cryfaf a mwyaf dibynadwy yr Wcrain. Yn yr uwchgynhadledd heddiw rydym hefyd yn ail-gadarnhau cefnogaeth wleidyddol barhaus yr UE i'w sofraniaeth a'i gyfanrwydd tiriogaethol, yn ogystal â pholisi peidio â chydnabod anecsiad anghyfreithlon y Crimea. Bydd yr UE yn parhau i sefyll yn gadarn yn ei gefnogaeth i weithredu cytundebau Minsk. ”

Darllenwch sylwadau llawn yr Arlywydd von der Leyen yn y gynhadledd i'r wasg ar y cyd yma.

Ar gyrion yr Uwchgynhadledd, gwnaeth yr Undeb Ewropeaidd a'r Wcráin gynnydd mewn nifer o sectorau cydweithredu allweddol, gyda thri chytundeb pwysig newydd.

hysbyseb

Llofnodi cytundeb hedfan carreg filltir

Llofnododd yr Undeb Ewropeaidd a'r Wcráin gytundeb trafnidiaeth awyr cynhwysfawr, gan agor y ffordd ar gyfer 'Ardal Hedfan Gyffredin' rhwng yr UE a'r Wcráin, yn seiliedig ar safonau uchel cyffredin mewn meysydd pwysig fel diogelwch hedfan, diogelwch a rheoli traffig awyr. Bydd yn meithrin mynediad i'r farchnad ac yn cynnig cyfleoedd newydd i ddefnyddwyr a chwmnïau hedfan ar y ddwy ochr.

Mae Wcráin yn farchnad hedfan gynyddol bwysig i'r UE, gan mai hi oedd y 13th y farchnad all-UE fwyaf yn 2019, gyda 9.8 miliwn o deithwyr. Mae trafnidiaeth awyr i deithwyr, yn ogystal ag ar gyfer cargo rhwng yr Wcrain a'r UE, wedi bod yn tyfu'n gyson yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Dim ond yn ystod argyfwng COVID y tarfu ar y duedd hon.

Nod y cytundeb a lofnodwyd heddiw yw agor y marchnadoedd hedfan priodol yn raddol ac integreiddio'r Wcráin i Ardal Hedfan Gyffredin Ewropeaidd ehangach. Bydd yr Wcráin yn alinio ei deddfwriaeth ymhellach â rheolau a safonau hedfan yr UE mewn meysydd fel diogelwch hedfan, rheoli traffig awyr, diogelwch, yr amgylchedd, rheoleiddio economaidd, cystadleuaeth, amddiffyn defnyddwyr ac agweddau cymdeithasol.

Disgwylir i’r Cytundeb heddiw gynnig cyfleoedd trafnidiaeth awyr newydd, cysylltiadau mwy uniongyrchol a buddion economaidd i’r ddwy ochr:

  • Bydd holl gwmnïau hedfan yr UE yn gallu gweithredu hediadau uniongyrchol o unrhyw le yn yr UE i unrhyw faes awyr yn yr Wcrain, ac i'r gwrthwyneb ar gyfer cwmnïau hedfan Wcrain.
  • Bydd yr holl gyfyngiadau a chyfyngiadau ar hediadau rhwng yr Wcrain a'r UE yn cael eu dileu a bydd y darpariaethau ar gystadleuaeth agored a theg yn gwarantu chwarae teg.

Bydd y Cytundeb yn hwyluso cysylltiadau pobl i bobl ac yn ehangu cyfleoedd masnachol a masnach rhwng yr UE a'r Wcráin. Bydd hefyd yn offeryn gwerthfawr wrth weithredu Cytundeb Cymdeithas yr UE-Wcráin ac, yn benodol, yr Ardal Masnach Rydd Ddwys a Chynhwysfawr.

Er bod angen i'r Cytundeb gael ei gadarnhau gan y ddwy ochr cyn dod i rym yn ffurfiol, bydd yn dechrau gwneud cais o lofnod heddiw.

Cymdeithas yr Wcráin i Horizon Ewrop

Roedd yr Uwchgynhadledd hefyd yn gyfle i gwblhau cysylltiad yr Wcráin â Horizon Ewrop, rhaglen ymchwil ac arloesi’r UE ar gyfer 2021-2027, yn ogystal â’r Rhaglen Ymchwil a Hyfforddiant Euratom ar gyfer 2021-2025. Gall ymchwilwyr ac arloeswyr Wcreineg nawr gymryd rhan yn y ddwy raglen hynny, gyda chyllideb o € 95.5 biliwn a € 1.38bn yn y drefn honno, o dan yr un amodau ag endidau o aelod-wladwriaethau'r UE. Mae'r cydweithrediad hwn mewn gwyddoniaeth, ymchwil ac arloesi yn cryfhau ymhellach y gynghrair rhwng yr UE a'r Wcráin i gyflawni blaenoriaethau cyffredin, megis y trawsnewidiad gwyrdd gwyrdd a digidol. Horizon Europe yw un o'r prif offer i weithredu strategaeth Ewrop ar gyfer cydweithredu rhyngwladol: Agwedd fyd-eang Ewrop tuag at gydweithredu ym maes ymchwil ac arloesi. Mae'r rhaglen yn agored i ymchwilwyr ac arloeswyr o bob cwr o'r byd, a all ymuno â phartneriaid yr UE i baratoi cynigion.

Cymdeithas yr Wcráin i Ewrop Greadigol

Yn ystod yr Uwchgynhadledd, cymdeithas yr Wcráin i Ewrop greadigol, cwblhawyd rhaglen yr UE i gefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol am y cyfnod ar gyfer 2021-2027. Mae'r rhaglen Ewrop Greadigol newydd yn parhau i gefnogi a hyrwyddo treftadaeth ddiwylliannol, creadigrwydd, rhyngwladoli, proffesiynoli, arloesi a chystadleurwydd y sectorau diwylliannol a chreadigol. Gall sefydliadau diwylliannol a chreadigol Wcreineg nawr gymryd rhan yn rhaglen flaenllaw € 2.44bn Ewrop, o dan yr un amodau ag endidau o aelod-wladwriaethau'r UE.

Mwy o wybodaeth

Taflen ffeithiau cysylltiadau UE-Wcráin

Gwefan Dirprwyo'r UE yn yr Wcrain

Gwefan Grŵp Cymorth y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer yr Wcrain

Cysylltiadau hedfan rhyngwladol yr UE

Parhau Darllen

Wcráin

Yr her i Elon Musk

cyhoeddwyd

on

Mae grŵp o wyddonwyr o Wcrain wedi datblygu bio-batri unigryw gyda gallu hunan-wefru, ac wedi profi bio-faciwleiddwyr unigryw newydd yn llwyddiannus sydd â'r gallu i hunan-wefru heb ffynhonnell ynni allanol. Yn y model arbrofol, ailadroddwyd hunan-wefru 20 gwaith, a chyhoeddwyd canlyniadau syfrdanol arbrawf llwyddiannus yn y cyfnodolyn rhyngwladol Batris. 

O'i gymharu â cherbydau trydan modern sydd ag ystod o 500-600 km, bydd bio-faciwleiddwyr o'r fath yn darparu'r gallu i deithio heb ail-wefru 14,000 km. Bydd biobattery hunan-ailwefru yn gallu cyflenwi ynni i adeilad fflatiau am amser hir. Mae gallu unigryw'r bioaccumulator i hunan-wefru yn gallu gwneud datblygiad chwyldroadol yn y farchnad ynni mewn meysydd strategol: cludo, rheilffyrdd, hedfan ac awyrofod, sef yn rhaglenni ymchwil y Lleuad a'r blaned Mawrth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd