Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Wcráin: Mae'r Comisiwn yn cynnig rheolau ar rewi ac atafaelu asedau oligarchiaid sy'n torri mesurau cyfyngu a throseddwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig ychwanegu torri mesurau cyfyngu'r UE at restr troseddau'r UE. Mae'r Comisiwn hefyd yn cynnig rheolau newydd wedi'u hatgyfnerthu ar adennill ac atafaelu asedau, a fydd hefyd yn cyfrannu at weithredu mesurau cyfyngu'r UE. Tra bod ymddygiad ymosodol Rwseg ar yr Wcrain yn parhau, mae'n hollbwysig bod mesurau cyfyngu'r UE yn cael eu gweithredu'n llawn ac ni ddylid caniatáu i dorri'r mesurau hynny dalu ar ei ganfed. Nod cynigion heddiw yw sicrhau y gellir atafaelu asedau unigolion ac endidau sy'n torri'r mesurau cyfyngu yn effeithiol yn y dyfodol. Daw'r cynigion yng nghyd-destun y Tasglu 'Rhewi a Chipio', a sefydlwyd gan y Comisiwn ym mis Mawrth.

Gwneud torri mesurau cyfyngol yr UE yn drosedd yr UE

Yn gyntaf, y Mae'r Comisiwn yn cynnig ychwanegu torri mesurau cyfyngu i restr troseddau’r UE. Bydd hyn yn caniatáu gosod safon sylfaenol gyffredin ar droseddau a chosbau ledled yr UE. Yn eu tro, byddai rheolau cyffredin o’r fath gan yr UE yn ei gwneud hi’n haws ymchwilio i achosion o dorri mesurau cyfyngu, eu herlyn a’u cosbi ym mhob aelod-wladwriaeth fel ei gilydd.

Mae torri mesurau cyfyngu, yn bodloni'r meini prawf a nodir yn Erthygl 83(1) TFEU, fel mae’n drosedd mewn mwyafrif o aelod-wladwriaethau. Mae hefyd yn a troseddau arbennig o ddifrifol, gan y gall barhau â bygythiadau i heddwch a diogelwch rhyngwladol, ac mae ganddo beth clir cyd-destun trawsffiniol, sy'n gofyn am ymateb unffurf ar lefel yr UE a lefel fyd-eang.

I gyd-fynd â'r cynnig, mae'r Comisiwn hefyd yn nodi sut y gallai Cyfarwyddeb ar sancsiynau troseddol edrych yn y dyfodol mewn a Cyfathrebu ag Atodiad. Gallai'r troseddau posibl gynnwys: cymryd rhan mewn gweithredoedd neu weithgareddau sy'n ceisio goresgyn yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol y mesurau cyfyngu, gan gynnwys trwy guddio asedau; methu â rhewi arian sy’n perthyn i, sy’n cael ei ddal neu’n cael ei reoli gan berson/endid dynodedig; neu gymryd rhan mewn masnach, megis mewnforio neu allforio nwyddau a gwmpesir gan waharddiadau masnach.

Unwaith y bydd Aelod-wladwriaethau’r UE yn cytuno ar fenter y Comisiwn i ymestyn y rhestr o droseddau’r UE, bydd y Comisiwn yn cyflwyno cynnig deddfwriaethol yn seiliedig ar y Cyfathrebu a’r Atodiad sy’n cyd-fynd â hi.

Atgyfnerthu rheolau’r UE ar adennill asedau ac atafaelu i fesurau cyfyngu’r UE

hysbyseb

Yn ail, mae'r Comisiwn yn cyflwyno cynnig ar gyfer a Cyfarwyddeb ar adennill ac atafaelu asedau. Yr amcan craidd yw sicrhau nad yw trosedd yn talu trwy amddifadu troseddwyr o'u henillion annoeth a chyfyngu ar eu gallu i gyflawni troseddau pellach. Bydd y rheolau arfaethedig hefyd yn berthnasol i dorri mesurau cyfyngu, gan sicrhau olrhain, rhewi, rheoli ac atafaelu enillion sy'n deillio o dorri mesurau cyfyngu yn effeithiol.

Mae'r cynnig yn moderneiddio Rheolau adennill asedau'r UE, ymhlith eraill, gan:

  • Ymestyn mandad o Swyddfeydd Adennill Asedau i olrhain a nodi asedau unigolion ac endidau sy'n destun mesurau cyfyngu'r UE yn gyflym. Bydd y pwerau hyn hefyd yn berthnasol i asedau troseddol, gan gynnwys drwy rewi eiddo ar frys pan fo risg y gallai asedau ddiflannu.
  • Ehangu'r posibiliadau i atafaelu asedau o set ehangach o droseddau, gan gynnwys torri mesurau cyfyngu’r UE, unwaith y bydd cynnig y Comisiwn ar ymestyn rhestr troseddau’r UE wedi’i fabwysiadu.
  • Sefydlu Swyddfeydd Rheoli Asedau yn holl Aelod-wladwriaethau'r UE i sicrhau nad yw eiddo sydd wedi'i rewi yn colli gwerth, gan alluogi gwerthu asedau wedi'u rhewi a allai ddibrisio'n hawdd neu sy'n gostus i'w cynnal.

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Rhaid parchu sancsiynau’r UE a chosbi’r rhai sy’n ceisio mynd o’u cwmpas. Mae torri sancsiynau'r UE yn drosedd ddifrifol a rhaid iddo ddod â chanlyniadau difrifol. Mae arnom angen rheolau UE-gyfan i sefydlu hynny. Fel Undeb rydyn ni’n sefyll dros ein gwerthoedd ac mae’n rhaid i ni wneud i’r rhai sy’n cadw peiriant rhyfel Putin i redeg dalu’r pris.”     

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder a Defnyddwyr Didier Reynders: “Rhaid i ni sicrhau bod unigolion neu gwmnïau sy’n osgoi mesurau cyfyngu’r UE yn cael eu dal i gyfrif. Mae gweithredu o'r fath yn drosedd y dylid ei sancsiynu'n gadarn ledled yr UE. Ar hyn o bryd, gall diffiniadau a sancsiynau troseddol gwahanol o ran torri'r mesurau cyfyngu arwain at gosb. Mae angen i ni gau’r bylchau a rhoi’r offer cywir i awdurdodau barnwrol i erlyn achosion o dorri mesurau cyfyngu’r Undeb.”

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: “Mae penaethiaid trosedd yn defnyddio braw ac ofn i brynu tawelwch a theyrngarwch. Ond fel arfer mae eu trachwant yn golygu cofleidio ffordd gyfoethog o fyw. Mae hynny bob amser yn gadael llwybr. Nawr mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig offer newydd i frwydro yn erbyn troseddau trefniadol trwy ddilyn y trywydd hwn o asedau. Mae'r cynnig hwn yn caniatáu i swyddogion Adennill Asedau olrhain a rhewi: olrhain ble mae'r asedau a rhoi gorchymyn rhewi brys. Mae'r olrhain yn caniatáu dod o hyd i asedau ac mae'r rhewi brys yn rhoi amser i'r llysoedd weithredu. Bydd y cynnig hwn yn ymdrin â mathau newydd o droseddau gan gynnwys masnachu mewn drylliau, cribddeiliaeth, hyd at €50 biliwn. Mae ein cynnig hefyd yn mynd ar ôl cyfoeth anesboniadwy. Ni fydd y rhai sydd ar frig gangiau troseddol bellach yn cael eu hinswleiddio rhag cael eu herlyn. Yn olaf, mae troseddoli tramgwyddau sancsiynau yn golygu bod amser ymateb yn erbyn actorion twyllodrus yn llawer cyflymach.”

Cefndir

Mae mesurau cyfyngu yn arf hanfodol ar gyfer amddiffyn diogelwch rhyngwladol a hyrwyddo hawliau dynol. Mae mesurau o'r fath yn cynnwys rhewi asedau, gwaharddiadau teithio, cyfyngiadau mewnforio ac allforio a chyfyngiadau ar fancio a gwasanaethau eraill. Ar hyn o bryd, mae dros 40 o gyfundrefnau o fesurau cyfyngu ar waith yn yr UE ac mae’r rheolau sy’n troseddoli troseddau o’r fath yn amrywio ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae'r Undeb wedi rhoi cyfres o fesurau cyfyngu ar waith yn erbyn unigolion a chwmnïau Rwsiaidd a Belarwseg, yn ogystal â mesurau sectoraidd y mae rhai ohonynt yn dyddio'n ôl i 2014. Mae gweithredu mesurau cyfyngol yr UE yn dilyn ymosodiad Rwseg ar yr Wcrain yn dangos cymhlethdod adnabod asedau sy'n eiddo i oligarchs, sy'n eu cuddio ar draws gwahanol awdurdodaethau trwy strwythurau cyfreithiol ac ariannol cymhleth. Mae gorfodaeth anghyson o fesurau cyfyngol yn tanseilio gallu'r Undeb i siarad ag un llais.

Er mwyn gwella cydgysylltu ar lefel yr Undeb wrth orfodi'r mesurau cyfyngu hyn, sefydlodd y Comisiwn y 'Tasglu Rhewi a Chipio'. Yn ogystal â sicrhau cydgysylltu rhwng aelod-wladwriaethau, mae'r Tasglu yn ceisio archwilio'r cydadwaith rhwng mesurau cyfyngu a mesurau cyfraith droseddol. Hyd yn hyn, adroddodd aelod-wladwriaethau asedau wedi'u rhewi gwerth € 9.89bn a rhwystro gwerth € 196bn o drafodion. Ar 11 Ebrill, Lansiodd Europol, ar y cyd ag aelod-wladwriaethau, Eurojust a Frontex, Ymgyrch Oscar i gefnogi ymchwiliadau ariannol a throseddol sy'n targedu asedau troseddol sy'n eiddo i unigolion ac endidau cyfreithiol a gwmpesir gan sancsiynau'r UE.

Nid yw mesurau cyfyngu yn effeithiol oni bai eu bod yn cael eu gorfodi'n systematig ac yn llawn, a throseddau'n cael eu cosbi. Mae eisoes yn ofynnol i aelod-wladwriaethau gyflwyno cosbau effeithiol, cymesur ac anghymhellol am dorri mesurau cyfyngu. Fodd bynnag, mae rhai aelod-wladwriaethau yn defnyddio diffiniadau llawer ehangach, mae gan eraill ddarpariaethau manylach ar waith. Mewn rhai aelod-wladwriaethau, mae torri mesurau cyfyngu yn drosedd weinyddol a throseddol, mewn rhai yn drosedd yn unig, ac mewn rhai, dim ond at gosbau gweinyddol y mae torri mesurau cyfyngol yn arwain ar hyn o bryd. Mae'r clytwaith hwn yn galluogi pobl sy'n destun mesurau cyfyngol i'w hosgoi.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi cyhoeddi adroddiad cynnydd ar weithredu Strategaeth Undeb Diogelwch yr UE, sy'n tynnu sylw at y bygythiadau diogelwch sy'n deillio o ryfel digymell a digyfiawnhad Rwsia yn erbyn yr Wcrain. Mae’r adroddiad yn pwysleisio’r angen am ddull gweithredu cydgysylltiedig gan yr UE ar amrywiaeth o faterion ac yn tynnu sylw at y ffaith mai ymladd yn erbyn troseddau trefniadol yw un o brif flaenoriaethau’r UE o ran sicrhau Undeb Diogelwch i bawb.

Mwy o wybodaeth

Holi ac Ateb

Taflen Ffeithiau

Tuag at Gyfarwyddeb ar gosbau troseddol am dorri cyfraith yr Undeb ar fesurau cyfyngu

Cynnig ar gyfer penderfyniad y Cyngor ar ymestyn y rhestr o droseddau UE i gynnwys torri mesurau cyfyngu Undeb

Cyfathrebu ac Atodiad

Adennill ac atafaelu asedau

Cynnig am Gyfarwyddeb ar adennill ac atafaelu asedau

Strategaeth yr UE mynd i’r afael â throseddau trefniadol ar gyfer 2021-2025

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd