Cysylltu â ni

Wcráin

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn talu'r gyfran gyntaf o'r cymorth macro-ariannol newydd €1 biliwn ar gyfer yr Wcrain

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd, ar ran yr UE, heddiw wedi talu hanner cyntaf (€500 miliwn) gweithrediad cymorth macro-ariannol (MFA) newydd €1 biliwn ar gyfer yr Wcrain. Dosbarthwyd yr ail gyfran (€500 miliwn arall) ar 2 Awst. Mabwysiadwyd y penderfyniad am yr MFA eithriadol newydd hwn gan Senedd Ewrop a'r Cyngor ar 12 Gorffennaf 2022.

Mae'r MFA ychwanegol hwn o € 1bn yn rhan o ymdrech anhygoel yr UE, ochr yn ochr â'r gymuned ryngwladol, i helpu'r Wcráin i fynd i'r afael â'i hanghenion ariannol uniongyrchol yn dilyn yr ymddygiad ymosodol digymell ac anghyfiawn gan Rwsia. Dyma ran gyntaf y pecyn MFA eithriadol o hyd at €9 biliwn a gyhoeddwyd yng nghyfathrebiad y Comisiwn ar 18 Mai 2022 ac a gymeradwywyd gan y Cyngor Ewropeaidd ar 23-24 Mehefin 2022. Mae'n ategu'r cymorth a ddarparwyd eisoes gan yr UE, gan gynnwys Benthyciad MFA brys € 1.2bn wedi'i dalu yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn. Gyda'i gilydd, mae dwy elfen y rhaglen yn dod â chyfanswm cefnogaeth MFA i'r Wcráin ers dechrau'r rhyfel i € 2.2bn.

Mae'r arian MFA wedi bod ar gael i Wcráin ar ffurf benthyciadau tymor hir ar delerau ffafriol. Mae'r cymorth yn cefnogi sefydlogrwydd macro-economaidd Wcráin a'i gwydnwch cyffredinol yng nghyd-destun ymosodedd milwrol Rwsia a'r heriau economaidd sy'n dilyn. Mewn mynegiant pellach o undod, bydd cyllideb yr UE yn talu costau llog y benthyciad hwn. Fel ar gyfer pob benthyciad MFA blaenorol, mae'r Comisiwn yn benthyca arian ar farchnadoedd cyfalaf rhyngwladol ac yn trosglwyddo'r enillion ar yr un telerau i'r Wcráin. Cefnogir y benthyciad hwn i'r Wcráin am 70% o'r gwerth a neilltuwyd o gyllideb yr UE.  

Daw'r cymorth ariannol hwn yn ychwanegol at y cymorth digynsail a ddarparwyd gan yr UE hyd yn hyn, yn enwedig cymorth dyngarol, datblygu ac amddiffyn, atal yr holl ddyletswyddau mewnforio ar allforion Wcreineg am flwyddyn neu fentrau undod eraill, ee i fynd i'r afael â thagfeydd trafnidiaeth fel bod allforion , yn enwedig o rawn, y gellid ei sicrhau.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl Valdis Dombrovskis: “Mae’r taliad €1bn hwn yn rhan gyntaf o’n pecyn cymorth macro-ariannol €9 biliwn i helpu’r Wcráin i ddiwallu ei hanghenion ariannol brys a achoswyd gan ryfel creulon Rwsia. Ar yr un pryd, rydym yn gweithio'n agos gydag Aelod-wladwriaethau'r UE a'n partneriaid rhyngwladol ar y camau nesaf i ailadeiladu Wcráin ar gyfer y tymor hwy. Bydd yr UE yn darparu’r holl gymorth gwleidyddol, ariannol, milwrol a dyngarol sydd ei angen i gynorthwyo’r Wcráin a’i phobl yn wyneb ymddygiad ymosodol anghyfreithlon parhaus Rwsia – cyhyd ag y bydd yn ei gymryd.”

Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch Josep Borrell (llun): “Mae ein cefnogaeth i’r Wcráin yn ddiwyro. Byddwn yn parhau i gefnogi pobl Wcrain - yn wleidyddol, yn ariannol a chyda dulliau milwrol - wrth wynebu'r adfyd a'r heriau a achosir gan ymddygiad ymosodol Rwsia. Mae Wcráin yn amddiffyn ei sofraniaeth a'i hawl i fodoli gyda phenderfyniad ac urddas. Mae’r UE yn sefyll wrth ymyl yr Wcrain yn yr ymdrechion hyn a bydd yn parhau i wneud hynny”.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae taliad cyflym y Comisiwn o’r gyfran gyntaf o’r benthyciad MFA eithriadol o €1 biliwn yn dangos undod diwyro’r UE â’r Wcráin a’i phobl. Mae cyllideb yr UE yn chwarae rhan ganolog yn yr undod hwn drwy gefnogi’r cronfeydd hyn am 70% o’u gwerth a thalu am gostau llog y benthyciad hwn. Enghraifft arall y mae cyllideb yr UE yn ei chyflawni hefyd i’n partneriaid ar adegau o argyfwng.”

hysbyseb

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentilon: “Gyda’r gwariant hwn mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn parhau i gefnogi’r Wcrain i gynyddu ei chyllid cyhoeddus. Yn wyneb ymddygiad ymosodol di-ildio a chreulon Rwsia, rhaid i’r UE aros yn ddiwyro yn ei undod â phobl Wcrain. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar gynnig ar gyfer ail ran y cymorth macro-ariannol eithriadol hwn, fel y cyhoeddwyd ym mis Mai ac a gymeradwywyd gan y Cyngor Ewropeaidd.”

Cefndir

Mae'r UE eisoes wedi darparu cymorth sylweddol i'r Wcráin yn ystod y blynyddoedd diwethaf o dan ei raglen MFA. Ers 2014, mae'r UE wedi darparu dros € 5 biliwn i'r Wcráin trwy bum rhaglen MFA i gefnogi gweithredu agenda ddiwygio eang mewn meysydd fel y frwydr yn erbyn llygredd, system farnwrol annibynnol, rheolaeth y gyfraith, a gwella'r hinsawdd fusnes. . Yn ogystal, yn gynharach eleni rhoddodd y Comisiwn fenthyciad brys MFA o €1.2 biliwn, y cododd y Comisiwn arian ar ei gyfer mewn dau leoliad preifat yn hanner cyntaf 2022. Ar 18 Mai, gosododd y Comisiwn gynlluniau mewn a Cyfathrebu ar gyfer ymateb uniongyrchol yr UE i fynd i'r afael â bwlch ariannu Wcráin, yn ogystal â'r fframwaith ailadeiladu tymor hwy. Ar 25 Gorffennaf, cymeradwyodd Bwrdd yr EIB, banc yr UE € 1.59 biliwn mewn cymorth ariannol, a gefnogir gan warantau o gyllideb yr UE, i helpu Wcráin atgyweirio'r seilwaith difrodi mwyaf hanfodol ac ailddechrau prosiectau hollbwysig sy'n mynd i'r afael ag anghenion brys pobl Wcrain.

Er mwyn ariannu’r MFA, mae’r Comisiwn yn benthyca ar farchnadoedd cyfalaf ar ran yr UE, ochr yn ochr â’i raglenni eraill, yn fwyaf nodedig NextGenerationEU a SURE. Rhagwelir y benthyca posibl ar gyfer yr Wcrain yng nghynllun ariannu’r Comisiwn ar gyfer ail hanner 2022. Mae rhagor o wybodaeth am y cymorth y mae’r UE wedi’i ddarparu i’r Wcráin ers dechrau rhyfel ymosodol Rwsia ar gael ar-lein.

Mae gweithrediadau cymorth macro-ariannol (MFA) yn rhan o ymgysylltiad ehangach yr UE â gwledydd cyfagos ac fe'u bwriedir fel offeryn ymateb i argyfwng eithriadol yr UE. Maent ar gael i wledydd cymdogaeth yr UE sy'n profi problemau cydbwysedd taliadau difrifol. Yn ogystal ag MFA, mae'r UE yn cefnogi Wcráin trwy nifer o offerynnau eraill, gan gynnwys cymorth dyngarol, cymorth cyllidebol, rhaglenni thematig, a chymorth technegol a chyfleusterau cyfuno i gefnogi buddsoddiad.

gwybodaeth bellach 

Datganiad gan yr Arlywydd von der Leyen ar gymorth ariannol yr UE i’r Wcráin

Penderfyniad (UE) 2022/1201 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar 12 Gorffennaf 2022 yn darparu cymorth macro-ariannol eithriadol i’r Wcráin

Casgliadau'r Cyngor Ewropeaidd dyddiedig 23 Mehefin

Cyfathrebu ar 18 Mai 2022 ar ryddhad ac ailadeiladu Wcráin

Cymorth Macro-Ariannol i'r Wcráin

Dirprwyaeth yr UE i Wcráin

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd