Cysylltu â ni

Wcráin

Yr UE a'r Wcráin yn hybu cydweithrediad yn Fforwm y Diwydiannau Amddiffyn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Canolbwyntiodd Fforwm diwydiannau Amddiffyn yr UE-Wcráin ym Mrwsel ar gryfhau cydweithrediad diwydiannol amddiffyn rhwng yr UE a’r Wcráin, gan ddarparu cymorth milwrol parhaus i’r Wcráin, gan gynnwys yn y tymor hir, a mynd i’r afael yn well ag anghenion amddiffyn a diwydiannol yr Wcrain. Casglodd dros 400 o gynrychiolwyr o lywodraethau, diwydiannau amddiffyn yr UE a Wcrain, cymdeithasau diwydiant a gwledydd a sefydliadau partner allweddol yn ogystal â sefydliadau’r UE.

Mae Fforwm Diwydiannau Amddiffyn yr UE-Wcráin yn gam cyntaf, pendant yn y broses o weithredu Strategaeth Ddiwydiannol Amddiffyn Ewropeaidd (EDIS), a lansiwyd ym mis Mawrth 2024. Mae'r Fforwm yn agor y ffordd i nodi mentrau cydweithredu concrid, trefniadau a phrosiectau blaenllaw rhwng diwydiannau amddiffyn yr UE a'r Wcráin, trwy ee, mentrau ar y cyd. Bydd hyn yn hyrwyddo cydweithrediad agosach rhwng cwmnïau amddiffyn ac integreiddio cynyddol y diwydiant Wcreineg yn y Sylfaen Dechnolegol a Diwydiannol Amddiffyn Ewropeaidd (EDTIB), hefyd yn wyneb proses derbyn Wcráin i'r UE.

Dywedodd yr Uchel Gynrychiolydd/Is-lywydd Josep Borrell: “Mae’r Fforwm heddiw yn gam allweddol i hybu cydweithrediad rhwng diwydiannau amddiffyn yr Wcrain a’r UE. Mae'n hanfodol nawr ond hefyd ar gyfer ein hanghenion yn y dyfodol. Rwy'n argyhoeddedig y bydd yn dod â'n diwydiannau amddiffyn yn agosach, yn caniatáu inni ddysgu oddi wrth ein gilydd, ac yn helpu Wcráin i amddiffyn ei hun rhag rhyfel ymosodol Rwsia. Efallai y bydd hyn yn newid y gêm yn y tymor hir.”

Wrth i Rwsia barhau i dalu ei rhyfel ymosodol creulon yn erbyn yr Wcrain, mae’r UE yn gadarn yn ei phenderfyniad a’i hymrwymiad cadarn i gefnogi’r Wcráin gyda beth bynnag sydd ei angen i fodoli, yn y tymor byr yn ogystal ag yn y tymor hir. Mae'r Fforwm hwn yn tystio i'r ymrwymiad hwn.

Dywedodd Gweinidog Diwydiannau Strategol yr Wcrain, Oleksandr Kamyshin: “Mae Wcráin yn ddiolchgar am byth am yr holl gymorth y mae’r UE a’i Aelod-wladwriaethau wedi’i ddarparu ac yn parhau i’w ddarparu. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym hefyd wedi bod yn cynyddu ein galluoedd ein hunain yn sylweddol - a'n nod yw eu hadeiladu mewn cydweithrediad â'n cynghreiriaid. Rydym yn gweld ein diwydiant amddiffyn fel rhan o sylfaen ddiwydiannol amddiffyn yr UE, gan gyfrannu at gyd-ddiogelwch Aelod-wladwriaethau'r UE."

Bydd yr UE yn parhau i annog Aelod-wladwriaethau i ddarparu mwy o gymorth milwrol cyflymach i'r Wcráin a darparu cefnogaeth trwy Gyfleuster Heddwch Ewropeaidd. Mae'r UE wedi cynnig cefnogi caffael ar y cyd gan y diwydiant amddiffyn Ewropeaidd (a Norwy) ac mae'n annog caffael trwy fentrau ar y cyd rhwng y diwydiant amddiffyn Ewropeaidd a Wcrain. Mae'r UE hefyd yn gweithio tuag at sefydlu swyddfa arloesi UE yn Kyiv.

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol, Thierry Breton, “Mae ein hymrwymiad i’r Wcráin a’n huchelgais ar y cyd i ysgogi’r diwydiant Ewropeaidd i gyflawni’r hyn sydd ei angen, mor gadarn ag erioed. Rhaid i'r diwydiannau amddiffyn Ewropeaidd symud i ddull economi rhyfel. Y nod yw cynhyrchu’n gyflymach, yn fwy a gyda’n gilydd, i barhau i gefnogi’r Wcráin, nawr ac yn y tymor hir.”

hysbyseb

Dywedodd Gweinidog Materion Tramor yr Wcrain, Dmytro Kuleba: “Os ydym am gynnal heddwch yn Ewrop, rhaid i ni drosglwyddo i economi a diwydiant Ewropeaidd yn ystod y rhyfel, mor baradocsaidd ag y gall hyn swnio. Yr hyn y gallwn ei wneud yw atal Rwsia ymosodol trwy ddangos bod gan Ewrop y modd i amddiffyn ei hun. Byddai gofod diwydiannol amddiffyn cyffredin yn helpu i oresgyn problemau presennol. Ni all unrhyw wlad helpu Wcráin ac amddiffyn Ewrop ar ei phen ei hun. Dim ond ymdrech ar y cyd all.”

Y Fforwm oedd y trydydd rhifyn amlochrog o gyfres o ddigwyddiadau diwydiannau amddiffyn rhyngwladol a lansiwyd gan lywodraeth Wcrain yn Kyiv ym mis Medi 2023 - yr un cyntaf a drefnwyd gan yr UE. Wedi'i ddatblygu yn erbyn cefndir rhyfel ymosodol Rwsia yn erbyn yr Wcrain, amcan EDIS yw cryfhau Sylfaen Dechnolegol a Diwydiannol Amddiffyn Ewropeaidd (EDTIB) a chyflawni parodrwydd diwydiannol amddiffyn, er mwyn amddiffyn dinasyddion yr UE a phartneriaid cymorth yn well. Mae datblygu cysylltiadau agosach â'r Wcráin trwy ei gyfranogiad ym mentrau'r Undeb i gefnogi'r diwydiant amddiffyn ac ysgogi cydweithrediad rhwng yr UE a diwydiannau amddiffyn yr Wcrain ymhlith y set o gamau gweithredu a gyflwynir yn EDIS.

Yn unol â Chasgliadau'r Cyngor Ewropeaidd, ymrwymodd yr UE a'r Aelod-wladwriaethau i barhau i fynd i'r afael ag anghenion milwrol ac amddiffyn dybryd yr Wcrain. Mae'r UE a'r Aelod-wladwriaethau wedi darparu cymorth milwrol €32 biliwn i'r Wcráin. Ar 18 Mawrth 2024, mabwysiadodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd Gronfa Gymorth Wcráin gan ddarparu €5 biliwn ychwanegol o gymorth, i’w weithredu o dan y Cyfleuster Heddwch Ewropeaidd. O dan yr offeryn hwn, mae'r UE wedi darparu offer milwrol angheuol a heb fod yn farwol i'r Wcráin, gan gynnwys bwledi, yn ogystal â chostau cyffredin ar gyfer hyfforddi'r 47,000 o filwyr Wcrain a hyfforddwyd hyd yn hyn gan Genhadaeth Cymorth Milwrol yr UE i gefnogi'r Wcráin (EUMAM). ). Y targed yw bod wedi hyfforddi 60,000 o filwyr Wcrain erbyn haf 2024.

Ar 15 Mawrth 2024, dewisodd y Comisiwn Ewropeaidd 31 o brosiectau posibl gyda chyfanswm cyllid o €500 miliwn o dan y Ddeddf i Gefnogi Cynhyrchu bwledi (ASAP) i gynorthwyo diwydiant Ewropeaidd i gynyddu ei gynhyrchu bwledi a thaflegrau a'i barodrwydd. Ar yr un diwrnod, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd yr offeryn ar gyfer atgyfnerthu y diwydiant amddiffyn Ewropeaidd trwy gaffael cyffredin (EDIRPA) Rhaglen Waith a lansio'r galwadau am gynigion priodol gyda chyfanswm cyllideb o €310 miliwn.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd