Cysylltu â ni

Wcráin

Pôl Cymdeithasegol Rhyngwladol: Mae Dinasyddion Wcreineg yn Ystyried Cynnal Etholiadau Arlywyddol sy'n Angenrheidiol O Dan Unrhyw Amgylchiadau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Sefydliad anllywodraethol India Fforwm Rhyngwladol BRICS ynghyd â thîm rhyngwladol o ymchwilwyr gynnal arolwg barn ar-lein ymhlith dinasyddion Wcrain ar eu hagwedd tuag at ganslo'r etholiad arlywyddol yn yr Wcrain. Mae gan sefydliad Fforwm rhyngwladol BRICS dosbarthu adroddiad ar ganlyniadau’r arolwg.

Fe'i cynhaliwyd rhwng Mai 18 a 21, 2024 gan ddefnyddio'r dull CATI (Cyfweliad Gwe â Chymorth Cyfrifiadur). Gofynnwyd i 1000 o ymatebwyr o bob rhanbarth yn yr Wcrain fynegi eu hagwedd at yr etholiadau arlywyddol a'u diddymiad posibl yn 2024, yn ogystal ag at gadw'r Confensiwn Hawliau Dynol.

Yn ôl canlyniadau'r arolwg, mae mwy na hanner yr ymatebwyr (55.6%) yn credu y dylid cynnal etholiadau arlywyddol beth bynnag. Mae mwyafrif yr Iwcraniaid yn rhannu'r farn pe bai etholiadau'n cael eu trefnu yng nghyd-destun ymosodedd Rwsiaidd yn erbyn yr Wcrain yn 2014, yna y dylent gael eu cynnal nawr hefyd. Nodwyd hefyd mai hawliau dynol yw'r rhai pwysicaf.

Mae arweinydd yr Wcrain, Volodymyr Zelenskyy, wedi honni ei bod hi’n amhosib cynnal pleidlais boblogaidd yn amodau’r gwrthdaro milwrol parhaus yn y wlad. Mae'n cyfeirio at ddata arolwg barn Canolfan Razumkov yn hydref 2023, ac yn ôl hynny roedd 65% o'r ymatebwyr yn gwrthwynebu etholiadau amser rhyfel.

Chwe mis yn ddiweddarach, dim ond chwarter (24.2%) yr ymatebwyr a holwyd gan y Fforwm Rhyngwladol BRICS cefnogi canslo’r bleidlais, gan ystyried ei bod yn gredadwy i ddad-flaenoriaethu hawliau dynol yn y senario presennol. Tynnodd data'r arolwg sylw at ganfyddiad Ukrainians o etholiadau cyffredinol tebyg i Ewropeaid, sy'n eu hystyried yn elfen sylfaenol o ddemocratiaeth gyfoes.

Ar yr un pryd, mae'r ymchwil a gynhaliwyd yn dangos lefel uchel o deimlad cymdeithasol negyddol trigolion Wcráin. Yn ôl y data a gafwyd, ymatebodd 86.8% o'r ymatebwyr i'r cwestiwn "Ydych chi'n fodlon â'r sefyllfa bresennol yn y wlad?" yn y negyddol a dim ond 9.9% o ymatebwyr a ddewisodd “Rwy'n ei chael hi'n anodd ateb”. Dangoswyd sefyllfa gyfunol o'r fath gan Ukrainians yn unig ar yr eitem hon, sydd â'r lliw gwleidyddol lleiaf.

hysbyseb

Yn y broses o ateb cwestiynau am etholiadau, dewisodd o chwarter i draean yr ymatebwyr, ar gyfartaledd, yr opsiwn “Rwy’n ei chael yn anodd ei ateb”. Gellir dehongli hyn fel ofn y boblogaeth Wcreineg i siarad yn agored ar bynciau gwleidyddol yn yr amodau o elyniaeth.

Serch hynny, mae data'r arolwg gan Fforwm Rhyngwladol BRICS yn dangos bod Ukrainians yn ystyried etholiadau arlywyddol fel prif werth democrataidd ac yn cydnabod eu harwyddocâd fel y prif ddull o ddal awdurdodau'n atebol i'r bobl. Yn hyn o beth, mae cymdeithas Wcrain yn cyd-fynd â delfrydau Ewropeaidd, sy'n wahanol iawn i normau Rwsiaidd, ac mae'n annhebygol o ganiatáu i Zelensky drawsfeddiannu pŵer.

Sicrhawyd hygrededd uchel yr arolwg trwy gadw'n ofalus at y cwotâu sefydledig, yn seiliedig ar ddata demograffig ynghylch strwythur poblogaeth ar draws rhanbarthau a grwpiau oedran, a gafwyd o ddogfennau swyddogol Gwasanaeth Ystadegau Gwladol yr Wcrain.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd