Cysylltu â ni

Wcráin

Cyd-Gyhoeddiad ar Fframwaith Heddwch a fabwysiadwyd yn yr Uwchgynhadledd ar Heddwch yn yr Wcrain

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae’r Uwchgynhadledd ar Heddwch yn yr Wcrain a gynhaliwyd yn y Swistir wedi dod i ben gydag Arlywydd Wcreineg Volodymyr Zelenskyy yn dweud y byddai ei lywodraeth yn cynnal trafodaethau heddwch â Rwsia yfory – pe bai Moscow yn tynnu allan o holl diriogaeth yr Wcrain. Nid oedd Arlywydd Rwsia Vladimir Putin yn bresennol ond dywedodd yr wythnos diwethaf mai pris heddwch i’r Wcrain fyddai ildio’r diriogaeth y mae Rwsia’n honni ei bod wedi’i hatodi, nad yw wedi’i choncro i gyd mewn gwirionedd.

Mynnodd hefyd fod Wcráin wedi cefnu ar ei llwybr i aelodaeth o NATO a’r Undeb Ewropeaidd, gan annog yr Arlywydd Zelenskyy i arsylwi na fyddai Putin yn dod â’r rhyfel i ben a bod yn rhaid ei atal “mewn unrhyw ffordd y gallwn”, sy’n golygu dulliau milwrol a diplomyddol. Dywedodd fod yr uwchgynhadledd wedi dangos nad oedd cefnogaeth ryngwladol i’r Wcráin yn gwanhau.

Ymrwymodd y rhan fwyaf o'r gwledydd a oedd yn bresennol i gynnal uniondeb tiriogaethol Wcráin, er na wnaeth sawl un ei lofnodi. Roeddent yn cynnwys India, De Affrica a Saudi Arabia. Mynychodd mwy na 90 o wledydd a sefydliadau rhyngwladol yr uwchgynhadledd. Ni wahoddwyd Rwsia a dewisodd Tsieina beidio â mynychu.

Ar ddiwedd yr Uwchgynhadledd, yng nghyrchfan Bürgenstock yn y Swistir, cyhoeddwyd y communiqué a ganlyn

Mae rhyfel parhaus Ffederasiwn Rwsia yn erbyn Wcráin yn parhau i achosi dioddefaint a dinistr dynol ar raddfa fawr, ac i greu risgiau ac argyfyngau gydag ôl-effeithiau byd-eang i'r byd. Daethom ynghyd yn y Swistir ar 15-16 Mehefin 2024 i wella deialog lefel uchel ar lwybrau tuag at heddwch cynhwysfawr, cyfiawn a pharhaol i'r Wcráin. Fe wnaethom ailadrodd penderfyniadau A/RES/ES-11/1 ac A/RES/ES-11/6 a fabwysiadwyd yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a thanlinellu ein hymrwymiad i gynnal Cyfraith Ryngwladol gan gynnwys Siarter y Cenhedloedd Unedig.

Adeiladwyd yr Uwchgynhadledd hon ar y trafodaethau blaenorol sydd wedi’u cynnal yn seiliedig ar Fformiwla Heddwch yr Wcrain a chynigion heddwch eraill sy’n unol â chyfraith ryngwladol, gan gynnwys Siarter y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr letygarwch y Swistir a’i menter i gynnal yr Uwchgynhadledd Lefel Uchel fel mynegiant o’i hymrwymiad cadarn i hyrwyddo heddwch a diogelwch rhyngwladol.

Cawsom gyfnewidiad ffrwythlon, cynhwysfawr ac adeiladol o safbwyntiau amrywiol ar lwybrau tuag at fframwaith ar gyfer heddwch cynhwysfawr, cyfiawn a pharhaol, yn seiliedig ar gyfraith ryngwladol, gan gynnwys Siarter y Cenhedloedd Unedig. Yn benodol, rydym yn ailgadarnhau ein hymrwymiad i ymatal rhag y bygythiad neu'r defnydd o rym yn erbyn cyfanrwydd tiriogaethol neu annibyniaeth wleidyddol unrhyw wladwriaeth, egwyddorion sofraniaeth, annibyniaeth, ac uniondeb tiriogaethol pob gwladwriaeth, gan gynnwys yr Wcrain, o fewn eu ffiniau a gydnabyddir yn rhyngwladol, gan gynnwys dyfroedd tiriogaethol, a datrys anghydfodau trwy ddulliau heddychlon fel egwyddorion cyfraith ryngwladol.

At hynny, mae gennym ni weledigaeth gyffredin ar yr agweddau hollbwysig canlynol: 

1. Yn gyntaf, rhaid i unrhyw ddefnydd o ynni niwclear a gosodiadau niwclear fod yn ddiogel, yn ddiogel, yn ddiogel ac yn amgylcheddol gadarn. Rhaid i weithfeydd a gosodiadau ynni niwclear Wcreineg, gan gynnwys Gwaith Pŵer Niwclear Zaporizhzhia, weithredu'n ddiogel ac yn ddiogel o dan reolaeth sofran lawn yr Wcrain ac yn unol ag egwyddorion IAEA ac o dan ei oruchwyliaeth.

Mae unrhyw fygythiad neu ddefnydd o arfau niwclear yng nghyd-destun y rhyfel parhaus yn erbyn Wcráin yn annerbyniol.

2. Yn ail, mae diogelwch bwyd byd-eang yn dibynnu ar weithgynhyrchu a chyflenwi cynhyrchion bwyd yn ddi-dor. Yn hyn o beth, mae mordwyo masnachol rhad ac am ddim, llawn a diogel, yn ogystal â mynediad i borthladdoedd yn y Moroedd Du ac Azov, yn hollbwysig. Mae ymosodiadau ar longau masnach mewn porthladdoedd ac ar hyd y llwybr cyfan, yn ogystal ag yn erbyn porthladdoedd sifil a seilwaith porthladdoedd sifil, yn annerbyniol. 

Rhaid peidio ag arfogi diogelwch bwyd mewn unrhyw ffordd. Dylai cynhyrchion amaethyddol Wcreineg gael eu darparu'n ddiogel ac yn rhydd i drydydd gwledydd sydd â diddordeb.

3. Yn drydydd, rhaid i bob carcharor rhyfel gael ei ryddhau trwy gyfnewidiad hollol. Rhaid dychwelyd yr holl blant o Wcrain sydd wedi'u halltudio a'u dadleoli'n anghyfreithlon, a phob sifil arall o Wcrain a gafodd ei gadw'n anghyfreithlon, i'r Wcráin.

Credwn fod sicrhau heddwch yn gofyn am ymglymiad a deialog rhwng pob plaid. Felly, penderfynasom gymryd camau pendant yn y dyfodol yn y meysydd a grybwyllwyd uchod gan ymgysylltu ymhellach â chynrychiolwyr pob plaid.

Gall Siarter y Cenhedloedd Unedig, gan gynnwys egwyddorion parch at gyfanrwydd tiriogaethol a sofraniaeth pob gwladwriaeth, fod yn sail i sicrhau heddwch cynhwysfawr, cyfiawn a pharhaol yn yr Wcrain, a bydd yn gwneud hynny.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd