Mewn datganiad ffurfiol a gyhoeddwyd yr wythnos hon, croesawodd yr Undeb Ewropeaidd y cyhoeddiad ar normaleiddio cysylltiadau rhwng Israel a’r Emiraethau Arabaidd Unedig, gan gydnabod hefyd y rôl adeiladol a chwaraeir gan yr Unol Daleithiau yn hyn o beth, yn ysgrifennu

'' Bydd normaleiddio eu cysylltiadau dwyochrog yn fuddiol i'r ddwy wlad ac yn gam sylfaenol ar gyfer sefydlogi'r rhanbarth yn ei gyfanrwydd, '' meddai'r datganiad.

Mae'r UE ers blynyddoedd lawer wedi hyrwyddo datblygiad cysylltiadau rhwng Israel a gwledydd y rhanbarth. Mae Israel a’r Emiraethau Arabaidd Unedig ill dau yn bartneriaid pwysig i’r Undeb Ewropeaidd, ’’ meddai.

Mae'r UE '' yn parhau i fod yn ymrwymedig i heddwch cynhwysfawr a pharhaol i'r rhanbarth cyfan ac yn barod i weithio i'r perwyl hwn ynghyd â'n partneriaid rhanbarthol a rhyngwladol. ''

Pwysleisiodd yr UE hefyd fod '' ymrwymiad Israel i atal cynlluniau i atodi ardaloedd o diriogaeth Palestina dan feddiant yn unochrog yn gam cadarnhaol. ''

Daw'r datganiad i'r casgliad y dylid osgoi 'unrhyw benderfyniad unochrog sy'n tanseilio Datrysiad parhaol y cytunwyd arno.' '

Mae'r UE yn parhau i fod yn gadarn yn ei ymrwymiad i ddatrysiad dwy wladwriaeth wedi'i negodi a hyfyw wedi'i adeiladu ar y paramedrau y cytunwyd arnynt yn rhyngwladol a'r gyfraith ryngwladol - ac yn ailddatgan ei barodrwydd i weithio tuag at ailddechrau trafodaethau ystyrlon rhwng Israeliaid a Phalesteiniaid, gan adeiladu hefyd ar yr ymrwymiad. gan bartïon y datganiad ar y cyd i ymgysylltu'n ddiplomyddol a pharhau â'r ymdrechion i sicrhau heddwch cyfiawn, cynhwysfawr a pharhaol. ''

Mewn neges drydar, fe wnaeth pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, groesawu normaleiddio Israel-Emiradau Arabaidd Unedig hefyd.

“Rwy’n croesawu normaleiddio Israel-Emiradau Arabaidd Unedig; o fudd i'r ddau ac mae'n bwysig ar gyfer sefydlogrwydd rhanbarthol, ”ysgrifennodd.

Cyfeiriodd Borrell hefyd at yr addewid, o dan y fargen normaleiddio, i Israel atal ei gynllun i ymestyn sofraniaeth i rannau o Jwdea a Samaria (y Lan Orllewinol).

Ysgrifennodd Borrell: “Mae atal anecsio yn gam cadarnhaol, dylid rhoi’r gorau i gynlluniau yn gyfan gwbl nawr. Gobeithion yr UE am ailddechrau trafodaethau Israel-Palestina ar ddatrysiad 2-wladwriaeth yn seiliedig ar 'baramedrau cytunedig'.

Roedd normaleiddio Israel-Emiradau Arabaidd Unedig yn wreiddiol ar agenda cynhadledd fideo Gweinidogion Tramor yr UE ond i ddechrau ni chynhwyswyd y pwynt ym mhrif ganlyniad terfynol y sgyrsiau a gyhoeddwyd ar wefan Gwasanaeth Allanol yr UE. Ni chafwyd cynhadledd i'r wasg ar ôl y cyfarfod.

Arlywydd yr UD Donald Trump, Prif Weinidog Israel Benjamin Netanyahu a Thywysog y Goron Abu Dhabi Mohammed bin Zayed rhyddhau datganiad ar y cyd lle cyhoeddodd Israel a’r Emiraethau Arabaidd Unedig “normaleiddio cysylltiadau’n llawn.”

Disgwylir i swyddogion Israel ac Emiradau Arabaidd Unedig gwrdd yn yr wythnosau nesaf i arwyddo cytundebau dwyochrog mewn gwahoddiad, twristiaeth, hediadau uniongyrchol, diogelwch, telathrebu, technoleg, ynni, gofal iechyd, diwylliant, yr amgylchedd, ynghyd â sefydlu llysgenadaethau a chyfnewid llysgenhadon.

Nododd Trump y cytundeb fel “cam sylweddol tuag at adeiladu Dwyrain Canol mwy heddychlon, diogel a llewyrchus”.

Galwodd y Prif Weinidog Benjamin Netanyahu y fargen yn “heddwch llawn, ffurfiol” gydag “un o wledydd cryfaf y byd”.

“Gyda’n gilydd gallwn ddod â dyfodol rhyfeddol. Mae'n foment ddigymar gyffrous, ”meddai Netanyahu. “Mae’n fraint fawr gen i wneud y trydydd cytundeb heddwch rhwng Israel a gwlad Arabaidd, yr Emiradau Arabaidd Unedig.”

Diolchodd Netanyahu i arweinwyr y byd Arabaidd am gefnogi’r cytundeb ddydd Gwener, gan ysgrifennu ar ei gyfrif Twitter, “Diolch i Arlywydd yr Aifft al-Sisi, a llywodraethau Oman a Bahrain am eu cefnogaeth i’r cytundeb heddwch hanesyddol rhwng Israel a’r Unol Daleithiau. Emiradau Arabaidd. ”

“Mae’r cytundeb yn ehangu’r cylch heddwch ac o fudd i’r rhanbarth cyfan,” ysgrifennodd Netanyahu.

Netanyahu: 'Dim newid yn y cynllun i ddatgan sofraniaeth ar rannau o'r Lan Orllewinol'

Yn ei ddatganiad, nododd Prif Weinidog Israel na fu unrhyw newid yn ei gynllun i orfodi sofraniaeth Israel yn y Lan Orllewinol mewn cydgysylltiad llawn â’r Unol Daleithiau, ond bod Arlywydd yr Unol Daleithiau, Donald Trump, wedi gofyn iddo aros am amser gyda’i weithredu .

Fodd bynnag, yn ystod cynhadledd i’r wasg, roedd yn ymddangos bod yr Arlywydd Trump yn gwrth-ddweud Netanyahu trwy ddweud bod Israel wedi cytuno i beidio ag atodi rhannau o’r Lan Orllewinol a bod hyn “yn fwy nag ychydig oddi ar y bwrdd”. Ychwanegodd fod hwn yn gonsesiwn pwysig a craff iawn gan Israel.

Yr Emiraethau Arabaidd Unedig yw'r drydedd wlad i wneud heddwch ag Israel ar ôl yr Aifft ym 1979 a'r Iorddonen ym 1994.