Cysylltu â ni

Portiwgal

Mae Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn cefnogi Guterres am yr ail dymor

cyhoeddwyd

on

Cefnogodd Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yr Ysgrifennydd Cyffredinol Antonio Guterres (Yn y llun) ddydd Mawrth (8 Mehefin) am ail dymor, gan argymell bod y Cynulliad Cyffredinol â 193 aelod yn ei benodi am bum mlynedd arall gan ddechrau 1 Ionawr 2022, yn ysgrifennu Michelle Nichols.

Dywedodd llysgennad y Cenhedloedd Unedig o Estonia, Sven Jürgenson, llywydd y cyngor ar gyfer mis Mehefin, fod y Cynulliad Cyffredinol yn debygol o gwrdd i wneud yr apwyntiad ar 18 Mehefin.

“Rwy’n ddiolchgar iawn i aelodau’r cyngor am yr ymddiriedaeth maen nhw wedi’i rhoi ynof,” meddai Guterres mewn datganiad. "Byddwn yn wylaidd iawn pe bai'r Cynulliad Cyffredinol yn ymddiried ynof gyfrifoldebau ail fandad."

Llwyddodd Guterres i olynu Ban Ki-moon ym mis Ionawr 2017, ychydig wythnosau cyn i Donald Trump ddod yn arlywydd yr Unol Daleithiau. Roedd llawer o dymor cyntaf Guterres yn canolbwyntio ar lwyfannu Trump, a oedd yn cwestiynu gwerth y Cenhedloedd Unedig ac amlochrogiaeth.

Yr Unol Daleithiau yw cyfrannwr ariannol mwyaf y Cenhedloedd Unedig, sy'n gyfrifol am 22 y cant o'r gyllideb reolaidd ac oddeutu chwarter y gyllideb cadw heddwch. Mae'r Arlywydd Joe Biden, a ddaeth i'w swydd ym mis Ionawr, wedi dechrau adfer toriadau cyllid a wnaed gan Trump i rai o asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig ac ail-ymgysylltu â chorff y byd.

Ceisiodd llond llaw o bobl herio Guterres, ond roedd yn ddiwrthwynebiad yn ffurfiol. Dim ond ar ôl iddo gael ei enwebu gan aelod-wladwriaeth yr ystyriwyd unigolyn. Cyflwynodd Portiwgal Guterres am ail dymor, ond ni chafodd neb arall gefnogaeth aelod-wladwriaeth.

Roedd Guterres, 72, yn brif weinidog Portiwgal rhwng 1995 a 2002 ac yn bennaeth asiantaeth ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig rhwng 2005 a 2015. Fel ysgrifennydd cyffredinol, mae wedi bod yn siriolwr dros weithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID-19 i bawb a chydweithrediad digidol.

Pan gymerodd yr awenau fel pennaeth y Cenhedloedd Unedig, roedd corff y byd yn brwydro i ddod â rhyfeloedd i ben a delio ag argyfyngau dyngarol yn Syria ac Yemen. Mae'r gwrthdaro hynny heb ei ddatrys o hyd, ac mae Guterres hefyd bellach yn wynebu argyfyngau ym Myanmar a Tigray Ethiopia.

Anogodd Gwarchod Hawliau Dynol Efrog Newydd i Guterres gymryd safiad mwy cyhoeddus yn ystod ei ail dymor, gan nodi y dylid ehangu ei “barodrwydd diweddar” i wadu camdriniaeth ym Myanmar a Belarus i gynnwys llywodraethau “pwerus a gwarchodedig” sy’n haeddu cael eu condemnio.

"Diffiniwyd tymor cyntaf Guterres gan ddistawrwydd cyhoeddus ynglŷn â cham-drin hawliau dynol gan China, Rwsia, a'r Unol Daleithiau a'u cynghreiriaid," meddai Kenneth Roth, cyfarwyddwr gweithredol Human Rights Watch.

Dywedodd llefarydd ar ran y Cenhedloedd Unedig, Stephane Dujarric, fod gan Guterres “safiad cryf ar amddiffyn hawliau dynol, codi llais yn erbyn camdriniaeth”.

coronafirws

'Mae'n annheg': Mae twristiaid o Brydain yn mygu wrth i Bortiwgal dynnu oddi ar y rhestr teithio diogel

cyhoeddwyd

on

By

Wedi blino ar negeseuon cymysg, ymatebodd ceiswyr haul Prydain ym Mhortiwgal gyda chynddaredd ac anghrediniaeth i benderfyniad eu llywodraeth i ail-ddynodi cyfundrefn cwarantîn i deithwyr a oedd yn dod o gyrchfan boblogaidd de Ewrop, ysgrifennu Demony Catarina ac Miguel Pereira.

Yn ysu am ysgwyd blues pandemig, penderfynodd John Joyce, o Newcastle, a'i deulu archebu gwyliau ym Mhortiwgal heulog cyn gynted ag y gwnaeth Prydain ei ychwanegu at y rhestr werdd o gyrchfannau tramor, fel y'i gelwir, oddeutu tair wythnos yn ôl.

"Roedd pawb angen seibiant bach ... newid o fod yn sownd gartref," meddai'r chwaraewr 44 oed wrth iddo fwynhau cwrw mewn bwyty yng nghanol Lisbon.

Portiwgal oedd yr unig gyrchfan traeth fawr a roddwyd ar y rhestr, a oedd yn caniatáu i Brydeinwyr deithio yno heb fod angen cwarantin wrth ddychwelyd adref. Fel Joyce, roedd miloedd yn pacio eu bagiau.

Ond ddydd Iau symudodd Prydain Bortiwgal i'w rhestr ambr oherwydd bod niferoedd achosion COVID-19 yn cynyddu a'r risg o dreiglo'r amrywiad firws a ddarganfuwyd gyntaf yn India. Darllen mwy ]

"Mae ychydig yn annheg," meddai Joyce. "Mae yna deuluoedd yn dod â phlant a phobl allan a archebodd eu gwyliau eisoes ... a'r straen sydd ynghlwm â ​​phobl, gan gynnwys fi fy hun," meddai Joyce, a oedd yn amlwg yn annifyr.

Adleisiodd Charlotte Cheddle, 22 oed o Loegr, yr un teimladau, gan annog llywodraeth Prydain i naill ai "wahardd teithio rhyngwladol yn llwyr neu gyfathrebu'n iawn â phobl".

Mae pobl yn torheulo ar draeth Luz, yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID-19), yn Lagos, Portiwgal, Mehefin 3, 2021. REUTERS / Pedro Nunes
Mae hediad Ryanair o Fanceinion yn cyrraedd Maes Awyr Faro ar y diwrnod cyntaf y caniateir i Brydeinwyr ddod i mewn i Bortiwgal heb fod angen cwarantin, wrth i gyfyngiadau clefyd coronafirws (COVID-19) barhau i leddfu, yn Faro, Portiwgal, Mai 17, 2021. REUTERS / Pedro Nunes / Llun Ffeil

"Mae'n wirion," meddai Cheddle, a fydd nawr yn gorfod cwarantin am 10 diwrnod pan fydd hi'n hedfan yn ôl. "Fe wnaethon ni ymdrech i gael ein profi'n breifat ... Fe wnaethon ni dalu am bopeth ac rydyn ni wedi gwneud popeth i'w wneud yn ddiogel."

Mae Portiwgal wedi codi'r rhan fwyaf o'i chyfyngiadau cloi. Mae’r llywodraeth wedi cael ei beirniadu’n hallt am ganiatáu i filoedd o bêl-droed Saesneg di-fasg yn bennaf bartio yn Porto yn ystod rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr y penwythnos diwethaf.

Roedd rhai pobl leol yn poeni y gallai danio pigyn mewn achosion.

Adroddodd y wlad o ychydig dros 10 miliwn o bobl 769 o achosion COVID-19 newydd ddydd Iau, y cynnydd dyddiol uchaf ers dechrau mis Ebrill. Cyfanswm yr heintiau bellach yw 851,031.

Mae penderfyniad llywodraeth Prydain yn ergyd enfawr i sector twristiaeth Portiwgal, sy'n cynrychioli talp sylweddol o CMC ac sydd â Phrydain fel un o'i marchnadoedd tramor mwyaf.

"Nid yw'n wych i fusnesau ond yn araf byddwn yn cyrraedd yno - neu o leiaf rwy'n gobeithio hynny oherwydd bod ein heconomi ar i lawr," meddai rheolwr y bwyty Ana Paula Gomes yn Lisbon.

Dywedodd pennaeth cymdeithas y gwestai yn rhanbarth twristaidd Algarve, Eliderico Viegas, y byddai symudiad Prydain yn taro'r sector fel "bwced o ddŵr oer".

Parhau Darllen

EU

'Pasbortau Aur' Portiwgal

cyhoeddwyd

on

Mae Portiwgal yn cael ei ystyried yn un o arweinwyr y farchnad yn y busnes 'Golden Passport' dadleuol iawn, fel y'i gelwir, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae hwn yn gynllun proffidiol a ddechreuwyd gan sawl gwlad fel ffordd gymharol hawdd i ddenu arian tramor ar ôl argyfwng ariannol 2008 ond cafodd ei feirniadu gan lawer am ddenu troseddwyr a gwyngalchu arian i'r UE.

Credir bod Portiwgal hyd yma wedi cyhoeddi fisas euraidd i fwy na 25,000 o bobl, gan ennill mwy na € 5.5 biliwn Partneriaid Henley fel yr asiantaeth a fandadwyd gan lywodraeth Portiwgal i drin ceisiadau pasbort.

Nawr, fodd bynnag, mae pwysau newydd yn tyfu ar yr UE a'i aelod-wladwriaethau i roi diwedd ar raglenni fisa euraidd sy'n rhoi preswyliad Ewropeaidd a / neu ddinasyddiaeth Ewropeaidd i ymgeiswyr.

Dywed Senedd Ewrop “na ellir marchnata dinasyddiaeth yr UE fel nwydd” tra bod ASE yr Almaen Sven Giegold, llefarydd polisi ariannol ac economaidd grŵp y Gwyrddion / EFA, wedi dweud wrth y wefan hon: “Daw hawliau sifil i ddibynnu ar waled rhywun os gallant fod prynu. ”

Ers ei adferiad o’r argyfwng ariannol a gwaharddiad yr UE, mae Portiwgal wedi bod yn hyrwyddo delwedd o “fyfyriwr da’r UE” a “bachgen bachgen” o ddiwygio economaidd ond mae realiti gwleidyddiaeth Portiwgal yn aml yn fargen dda fwy argyhoeddedig na mae ei ddelwedd sgleiniog “poster bachgen” yn awgrymu.

Dadleua rhai fod y rhaglen fisa euraidd yn achos da o bwynt.

Mae Rhaglen Trwyddedau Preswylio Aur Portiwgal yn broses breswylio pum mlynedd yn seiliedig ar fuddsoddiad ar gyfer gwladolion nad ydynt yn rhan o'r UE sy'n caniatáu teithio heb fisa ym Mharth Schengen mewn 26 o wledydd Ewropeaidd. Mae'n gofyn am aros am saith diwrnod y flwyddyn ar gyfartaledd ym Mhortiwgal ac, ar ôl pum mlynedd fel preswylydd, mae ymgeisydd yn gymwys i gael dinasyddiaeth os dymunir.

Ar hyn o bryd nid yw Portiwgal yn darparu dinasyddiaeth i ymgeiswyr am fisa euraidd ond, yn hytrach, mae'n rhoi preswyliad iddynt a'r gallu i deithio'n ddi-rwystr ledled Ewrop. Ond, er hynny, mae llawer wedi cwestiynu safon y bobl a roddir i'r

Fisâu euraidd Portiwgaleg. Mae'r rhain yn bobl - y mwyafrif helaeth ohonynt yn Tsieineaidd - sydd, yn eu tro, wedi buddsoddi biliynau o ewros yn y wlad.

Hyd yn oed yn ystod y pandemig iechyd, amcangyfrifir bod pobl o'r fath wedi buddsoddi tua € 43.5 miliwn ym Mhortiwgal, y mwyafrif helaeth ohono mewn eiddo. Credir bod Portiwgal wedi cyhoeddi cyfanswm o 993 o fisâu euraidd rhwng mis Ionawr a mis Medi y llynedd yn unig, gyda’r mwyafrif yn mynd i fuddsoddwyr o China, ac yna Brasil a’r UD.

Dywed beirniaid, fodd bynnag, fod y cynllun wedi gorfodi prisiau eiddo i fyny ac wedi newid wyneb cymunedau lleol ym Mhortiwgal yn llwyr.

Un enghraifft yw prosiect preswyl moethus newydd 55 fflat yn Lisbon yn y ddinas, lle gwnaed tua 40% o'r caffaeliadau gan brynwyr fisa euraidd. "

Er mwyn sicrhau preswyliad, mae'n rhaid i fuddsoddwr fuddsoddi € 500,000 ym marchnad eiddo Portiwgal, neu € 1m yn yr economi ehangach, neu greu busnes sy'n cyflogi 10 neu fwy o bobl. Cyflwynodd Portiwgal y fenter pan gafodd ei thorri mewn argyfwng ariannol ac yn ysu i hybu buddsoddiad o'r tu allan.

Mae’r cynllun wedi dod â mwy na € 5 biliwn o fuddsoddiad tramor i’r wlad, yn ôl yr amcangyfrifon diweddaraf. Ac mae hyn wedi arwain at ffyniant eiddo yn Lisbon a Porto.

Ond dywed beirniaid y cynllun, fel Giegold, nad yw ymgeiswyr yn cael eu fetio’n ddigonol, gan arwain at rai troseddwyr tramor yn cael fisas.

Dadleuir hefyd nad oes digon o swyddi wedi’u creu o ganlyniad i’r buddsoddiad, gan dynnu sylw, allan o’r 6,416 o dramorwyr cyfoethog y rhoddwyd fisa euraidd iddynt, dim ond 11 unigolyn (0.2%) a aeth am yr opsiwn lle maent yn creu busnes. mae hynny'n cyflogi mwy na 10 o bobl.

Mae Ana Santos, o Brifysgol Coimbra, yn rhybuddio bod y cynllun fisa euraidd wedi arwain at brisiau awyr-uchel ym marchnad eiddo preswyl Portiwgal.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi agor achos torri yn erbyn Cyprus a Malta ar gyfer eu rhaglenni dinasyddiaeth euraidd.

Mae Giegold ymhlith y rhai sydd am i'r comisiwn gymryd camau tebyg yn erbyn Portiwgal. Meddai, “Ni ellir marchnata dinasyddiaeth yr UE fel nwydd. Nid yw nwyddau yn nwydd. Daw hawliau sifil i ddibynnu ar waled rhywun os gellir eu prynu. Mae gwerthu fisas yn torri gwerthoedd ac ysbryd cydweithredu Ewropeaidd. Mae gwledydd unigol yn gwneud arian yn gwerthu fisas, ond mae'r hawliau'n berthnasol i holl ardal Schengen. "

Ychwanegodd: “Hyd yma mae Portiwgal yn unig wedi cyhoeddi fisas euraidd i fwy na 25,000 o bobl, gan ennill mwy na € 5.5 biliwn. Mae'n gamgymeriad nad yw Ursula von der Leyen eisiau cychwyn achos torri yn erbyn aelod-wladwriaethau sy'n gwerthu fisas. Nid yw Von der Leyen yn gwneud cyfiawnder â’i rôl fel gwarcheidwad cytuniadau’r UE. Mae gwneud dim yn wahoddiad agored i droseddwyr.

“Mae Portiwgal yn gwneud elw o hawliau sy'n ddilys ledled Ewrop. Mae'n arwydd o obaith nad yw Ffrainc a'r Almaen yn cymryd rhan yn y ffynhonnell incwm amheus hon. Ond mae pob aelod-wladwriaeth yn agored i'r risgiau diogelwch y mae fisâu euraidd yn eu cynnwys ledled yr UE. Mae fisas euraidd yn agor y drws i droseddwyr. Gallant wyngalchu eu harian budr yn yr UE yn hawdd ac osgoi trethi. Dylai Comisiwn yr UE gychwyn achos torri ar unwaith yn erbyn aelod-wladwriaethau’r UE gyda rhaglenni gwerthu fisa. ”

Parhau Darllen

EU

Mae gan Bortiwgal gwestiynau i'w hateb

cyhoeddwyd

on

Mae system farnwrol Portiwgal wedi denu cryn feirniadaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae galwadau am ddiwygiadau wedi ennill amlygrwydd, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae galwadau o’r fath wedi ennill momentwm o’r newydd yn ystod y misoedd diwethaf yn dilyn y penderfyniad dadleuol diweddar i ollwng cyhuddiadau troseddol difrifol yn erbyn cyn Brif Weinidog Portiwgal, Jose Socrates.

Ar 25 Mai 2019, roedd ymgeisydd EPP ar gyfer llywydd newydd y Comisiwn, yr Almaen Manfred Weber eisiau gweithredu sancsiynau yn erbyn Portiwgal. Nid yw asgell dde Paulo Rangel a Nuno Melo yn colli cyfle i dynnu sylw mai llywodraeth sosialaidd - ar y pryd dan arweiniad José Sócrates - a oedd wedi gofyn am ymyrraeth y “troika” (Comisiwn Ewropeaidd, Cronfa Ariannol Ryngwladol a Banc Canolog Ewrop). 

Dyfarnodd barnwr yn Lisbon y bydd Socrates, fwy na chwe blynedd ar ôl iddo gael ei arestio mewn ymchwiliad llygredd mawr, yn sefyll ei brawf, ond dim ond ar gyhuddiadau llai o wyngalchu arian a ffugio dogfennau. Mewn penderfyniad a anfonodd tonnau sioc drwy’r wlad, gwrthododd y barnwr gyhuddiadau llygredd yn erbyn Socrates fel tystiolaeth wan, anghyson neu ddiffygiol, a nododd fod statud y cyfyngiadau wedi dod i ben ar rai ohonynt.

Fe wnaeth Rosa hefyd ddiswyddo taliadau twyll treth yn erbyn Socrates, a fydd yn sefyll ei brawf ar dri chyfrif o wyngalchu arian gwerth tua € 1.7 miliwn a thri arall o ddogfennau ffugio yn ymwneud â chontractau gwasanaeth a phrynu a rhentu fflat ym Mharis.

Mewn gwlad sy’n enwog am ei system cyfiawnder araf, roedd mewn gwirionedd wedi cymryd erlynwyr dair blynedd ar ôl arestiad cychwynnol Socrates i’w gyhuddo’n ffurfiol o 31 o droseddau yr honnir iddynt gael eu cyflawni yn y cyfnod 2006-2015.

Roedd y rheini’n cynnwys troseddau ariannol mewn cynllun honedig yn ymwneud â chyn-bennaeth gwarthus Banco Espirito Santo (BES), a gwympodd yn 2014 o dan fynydd o ddyled.

BES oedd yr ail sefydliad ariannol preifat mwyaf ym Mhortiwgal. Yn cael ei redeg am bron i 150 mlynedd gan un o deuluoedd mwyaf cyfoethog a phwerus Portiwgal, teulu Espírito Santo, roedd ei weithgareddau'n cynnwys twristiaeth, iechyd ac amaethyddiaeth.

Ond methodd y banc ac, yn 2014, bu’n rhaid ei achub ac wedi hynny rhannwyd BES yn “fanc da”, a ailenwyd yn Novo Banco, ac yn “fanc gwael”. Cafodd Novo Banco ei ailgyfalafu hyd at € 4.9 biliwn gan Gronfa Datrys banc arbennig a oedd yn cynnwys € 4.4bn o'r wladwriaeth Portiwgaleg. Nid yw'n hysbys a yw DS yn dal i dderbyn arian gan wladwriaeth Portiwgal.

Ar 25 Ionawr 2019 honnodd llythyr gan Ana Gomes ASE fod penderfyniad BES yn cael ei lywio gan y CE a’r Troika, fel y byddai trethdalwyr Portiwgal yn talu, ac yn parhau i dalu i Lone Star hyd at € 3.9 biliwn. 

Ond ychydig a wnaeth hyn i adfer hyder a byddai Novo Banco yn torri 1,000 o swyddi yn ddiweddarach i helpu i leihau costau gweithredu € 150 miliwn fel rhan o'i gynllun ailstrwythuro'r UE.

Yn ôl yn 2011 ar adeg ei arestio, fe wnaeth llun o Socrates mewn car heddlu ar ei ffordd i wynebu cwestiynu llygredd syfrdanu llawer o Bortiwgaleg. Ymddiswyddodd Socrates yng nghanol ei ail dymor pedair blynedd yn 2011 wrth i argyfwng dyledion cynyddol ei orfodi i ofyn am gymorth ariannol rhyngwladol. Tua'r un pryd, rhoddodd Gweinidog Mewnol Portiwgal, Miguel Macedo, y gorau iddi hefyd yn dilyn ymchwiliad arall eto i lygredd honedig sy'n gysylltiedig â dyrannu trwyddedau preswylio.

Felly, beth mae'r sgandalau hyn a sgandalau eraill, megis drychiad Mario Centero i swydd Llywodraethwr Banc Portiwgal ym mis Gorffennaf 2020, yn dweud wrthym am gyflwr system gyfiawnder Portiwgal?

Wel, cyhuddodd y ditiad gwreiddiol Socrates o chwarae rhan ganolog a derbyn miliynau o ewros mewn cynllun a oedd yn cynnwys cyn-bennaeth gwarthus ymerodraeth bancio Espirito Santo. Efallai bod BES wedi peidio â bodoli ers hynny ond dim ond ar ôl ei dranc achosodd biliynau o ewros mewn colledion ar drethdalwyr a chyfranddalwyr a chyda'u cyn-bres uchaf wedi cael eu cyhuddo o droseddau eraill mewn ymchwiliadau ar wahân.

Nid hwn oedd y tro cyntaf i Socrates, sydd bellach yn 63 oed, gael ei hun yng nghanol penawdau digroeso. Astudiodd yn wreiddiol i ddod yn beiriannydd technegol sifil, ond daeth yr yrfa honno i ben gyda'i ddiswyddiad am adeiladu honedig o flinedig. Yn 2007, chwythodd sgandal i fyny ynghylch a oedd erioed wedi cael gradd iawn mewn gwirionedd. Ymhlith ei bwyntiau isel eraill, fe ddaeth dan amheuaeth am weithgaredd tra roedd yn Weinidog yr Amgylchedd yn 2002, a chymeradwyodd drwydded i adeiladu canolfan anferth y tu allan i Lisbon, yn rhannol ar dir a ddiogelir yn ôl y sôn. Roedd Socrates yn wrthrych honiadau bod taliadau anghyfreithlon wedi'u gwneud. Gollyngwyd yr achos llygredd hwnnw yn y pen draw.

Yn ôl yn 2014 dywedodd Transparency International fod y system gyfiawnder ym Mhortiwgal “wedi ei botelu” gyda’i adroddiad yn ychwanegu mai ychydig iawn o dditiadau oedd ymholiadau’n ymwneud â’r economi, cyllid a llygredd, heb sôn am ddedfrydau carchar.

“Mae yna broblem fawr o ddiffyg effeithlonrwydd cyfiawnder,” daeth i’r casgliad.

Yn ôl Sgôrfwrdd Cyfiawnder diweddaraf yr UE o 2017, mae Portiwgal ymhlith gwledydd yr UE sydd â’r nifer uchaf o achosion sifil a masnachol sydd ar ddod, gyda 12 achos i bob 100 o drigolion, yn erbyn 2 yn unig yn Ffrainc a 6 yn yr Eidal. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae dulliau amgen o ddatrys anghydfod, fel cyflafareddu, wedi cynyddu oherwydd diffyg diwygio a buddsoddi yn y system gyfreithiol.

Er gwaethaf hyn, ymddengys nad oes llawer wedi newid yn y blynyddoedd rhwng hynny ac, yn y Mynegai Canfyddiadau Llygredd diweddaraf o Tryloywder Rhyngwladol, sgoriodd Portiwgal 62/100 isel a rhengoedd yn 10fed yn yr Undeb Ewropeaidd a 30ain yn fyd-eang.

Mae tua 94% o ymatebwyr Portiwgal i arolwg Eurobaromedr Arbennig 2020 ar lygredd yn ystyried llygredd yn eang yn eu gwlad (cyfartaledd yr UE 71%), ac mae 59% o bobl yn teimlo eu bod yn cael eu heffeithio'n bersonol gan lygredd yn eu bywydau bob dydd (26% ar gyfartaledd yn yr UE). O ran busnesau, mae 92% o gwmnïau o'r farn bod llygredd yn eang (cyfartaledd yr UE 63), ac mae 53% o gwmnïau o'r farn bod llygredd yn broblem wrth wneud busnes (cyfartaledd yr UE 37%).

Dywed adroddiad Rheol y Gyfraith 2020 yr UE ar Bortiwgal: “Mae system gyfiawnder Portiwgal yn parhau i wynebu heriau o ran ei heffeithlonrwydd, yn enwedig mewn llysoedd gweinyddol a threthi.
- mae cyfyngiadau o ran erlyniad gwrth-lygredd effeithiol yn deillio o ddiffyg adnoddau ac arbenigedd y cyrff gorfodaeth cyfraith. ”

Mae ASEau bellach yn pwyso a mesur y ddadl gyda Grŵp EPP yn galw am i ymchwiliad Portiwgal a chamau gweithredu gael eu cymryd dros honiadau difrifol o broses amhriodol gan lywodraeth Portiwgal ynghylch penodi Erlynydd Portiwgal i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO) , sydd â'r dasg o ymladd troseddau yn erbyn cyllideb yr UE.

“Mae’r dull camarweiniol a ddefnyddir gan lywodraeth Portiwgal i wthio eu hymgeisydd dewisol i’w benodi i’r EPPO sydd newydd ei ffurfio yn destun pryder mawr. Mae cwestiynau i’w hateb ynghylch y dulliau a ddefnyddir a dilysrwydd penodiad yr erlynydd yng ngoleuni’r wybodaeth newydd hon ”, rhybuddiodd Is-Gadeirydd Grŵp EPP, Esteban González Pons.

“Rydym yn gofyn i Lywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen, lansio ymchwiliad ar unwaith i’r mater hwn a chymryd pa gamau bynnag sy’n angenrheidiol i unioni’r sefyllfa. Nid ydym am weld camgymeriadau llywodraeth Portiwgal yn llychwino ac yn niweidio EPPO yn annheg ar yr adeg dyngedfennol hon. Rydym wedi gwneud ein cais yn ysgrifenedig i Lywydd y Comisiwn ”, cadarnhaodd Pons, gan siarad ar ran ei gydweithwyr ASE a gyd-lofnododd y llythyr, Monika Hohlmeier a Jeroen Lenaers.

Mae’n hanfodol bod cyfanrwydd EPPO yn cael ei amddiffyn, yn ôl ASE Hohlmeier, Cadeirydd Pwyllgor Rheoli Cyllidebol Senedd Ewrop, sy’n ychwanegu, “Mae ymddygiad Gweinidog Cyfiawnder Portiwgal yn peryglu annibyniaeth a hygrededd Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop. Dylai Llywodraeth Portiwgal dynnu’r ymgeisydd yn ôl, yn enwedig ar yr adeg pan fydd Portiwgal yn llywyddu ar Gyngor yr Undeb Ewropeaidd. Roedd y dewis o Mr Guerra yn seiliedig ar ddadleuon ffug a gyflwynwyd gan lywodraeth Portiwgal ac a wnaed yn erbyn argymhelliad panel dethol Ewrop. "

Mewn man arall, mewn llythyr swyddogol at Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd a Phrif Weinidog Portiwgal - y wlad sy'n dal llywyddiaeth y Cyngor - mae Renew Europe yn gofyn am eglurhad cyhoeddus ar unwaith ynglŷn â'r penodiad hwn. Rhaid nodi os bu ymyrraeth wleidyddol, yna rhaid cadarnhau'r holl wybodaeth a ddarperir am yr ymgeisydd ar frys. Os na fydd dilysrwydd yr apwyntiad yn cael ei ddilysu, bydd Renew Europe yn gofyn am ddadl ar y mater hwn yn ystod y sesiwn lawn nesaf ac nid ydynt yn diystyru galw am ymchwiliad annibynnol. 

Meddai Llywydd Adnewyddu Ewrop, Dacian Cioloș, “Os yw’r adroddiadau’n gywir, yna mae’r Cyngor wedi dewis penodi ymgeisydd sy’n mynd yn groes i argymhelliad y panel dethol annibynnol o bosibl yn seiliedig ar wybodaeth ffug ac am resymau gwleidyddol. Wrth wneud hynny, mae'r Cyngor o bosibl wedi peryglu gweithrediad yr EPPO.

Mae erlynwyr a barnwyr wedi dwysáu ymgyrch yn erbyn llygredd mewn gwlad sy’n enwog am ei system gyfiawnder ddiffygiol ond bydd achos Socrates a chanfyddiadau o’r fath yn gwneud darllen digalon i’r rhai sy’n dweud nad oes fawr ddim wedi newid, yn anad dim dros annibyniaeth y farnwriaeth a mynediad at gyfiawnder i y tlawd.

Yn 2016, dywedodd Joao Costa, cyfarwyddwr y gwneuthurwr rhannau metel Arpial, “Mae cyfiawnder yn gweithio’n ofnadwy, erioed wedi gweithio ac rwy’n amau ​​a fydd byth.”

Heddiw, dywed rhai beirniaid ac entrepreneuriaid ym Mhortiwgal nad oedd y system erioed yn sefydlog mewn gwirionedd ac mae dadansoddiad dyfnach o ddata llwyth achosion yn dangos ei bod wedi gwella llai nag y mae'r ystadegau swyddogol yn ei awgrymu.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd