Cysylltu gyda ni

US

Xiaomi yn crosshairs yr Unol Daleithiau dros gysylltiadau milwrol

Gohebydd technoleg

cyhoeddwyd

on

Daeth y gwneuthurwr ffonau clyfar Xiaomi yn chwaraewr diweddaraf y diwydiant i wynebu cyfyngiadau cynyddol gan lywodraeth yr UD, gan gael ei ychwanegu at restr o gwmnïau y bernir bod ganddynt gysylltiadau â milwrol Tsieineaidd, yn ysgrifennu Golygydd Cynnwys Mobile World Live Kavit Majithi.

Mewn datganiad, dywedodd Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau (DoD) fod ganddi naw “cwmni milwrol Comiwnyddol Tsieineaidd” ychwanegol yn gweithredu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yn yr UD, gan gynnwys Xiaomi.

Y gwerthwr rhagori ar Apple fel y tri gwneuthurwr ffôn clyfar byd-eang gorau yn Ch3 2020 o ran cludo nwyddau. Mae Xiaomi yn ymuno â Huawei, gwneuthurwr sglodion SMIC, a China Mobile, China Unicom a China Telecom ar restr yr UD.

Mae Huawei, yn arbennig, hefyd ar restr yr Adran Fasnach, sy'n cyfyngu ar ei mynediad i gyflenwyr yr UD dros bryderon diogelwch cenedlaethol.

Nod y rhestr Adran Amddiffyn yw cydymffurfio â gorchymyn gweithredol wedi'i lofnodi gan Trump ym mis Tachwedd 2020, ac mae'n cyfyngu ar fuddsoddiad domestig mewn cwmnïau y mae'r adran yn honni eu bod yn eiddo i fyddin Tsieineaidd neu'n cael ei rheoli ganddo.

Y mis hwn, Cyfnewidfa Stoc Efrog Newydd delisted y tri gweithredwr Tsieineaidd i gydymffurfio â'r gorchymyn.

Daeth y symudiad yn erbyn Xiaomi ychydig oriau ar ôl i'r Unol Daleithiau symud i cyfyngu ar bryniannau o dechnoleg rhwydwaith o nifer o wledydd, gan gynnwys Tsieina, gan nodi pryderon ynghylch diogelwch y gadwyn gyflenwi.

Effaith
Mewn ymateb, dywedodd Xiaomi ei fod yn cydymffurfio â'r deddfau a'r rheoliadau lle mae'n gwneud busnes, ac yn darparu cynhyrchion a gwasanaethau at ddefnydd sifil a masnachol.

“Mae’r cwmni’n cadarnhau nad yw’n eiddo, yn cael ei reoli nac yn gysylltiedig â milwrol Tsieineaidd ac nad yw’n gwmni milwrol comiwnyddol”.

Ychwanegodd ei fod yn adolygu canlyniadau posibl i ddeall effaith y symud. Rhestrir Xiaomi yn Hong Kong a gallai’r cyfyngiadau olygu bod buddsoddwyr yr Unol Daleithiau yn cael eu gorfodi i wyro eu daliadau yn y cwmni.

US

Mae Biden a von der Leyen yn cytuno i atal tariffau Airbus / Boeing

Catherine Feore

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn galwad ffôn gyda’r Arlywydd Biden y prynhawn yma (5 Mawrth), datgelodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen mewn datganiad ar ôl yr alwad eu bod “fel symbol o’r cychwyn newydd hwn” wedi cytuno i atal yr holl dariffau a osodwyd yng nghyd-destun y Anghydfodau Airbus-Boeing, ar awyrennau a chynhyrchion heblaw awyrennau, am gyfnod cychwynnol o bedwar mis.

Ymrwymodd y ddwy ochr i ganolbwyntio ar ddatrys yr anghydfod, trwy eu priod gynrychiolwyr masnach. Croesawodd Von der Leyen y newyddion, gan ddweud: “Mae hyn yn newyddion gwych i fusnesau a diwydiannau ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd, ac yn arwydd cadarnhaol iawn i’n cydweithrediad economaidd yn y blynyddoedd i ddod.”

Mae'r ataliad eisoes yn cael ei groesawu gan wleidyddion ledled Ewrop; Dywedodd Bruno le Maire, gweinidog economi Ffrainc, ei bod yn well i'r ddwy ochr gydweithredu ar adegau o argyfwng.

Bu'r arweinwyr hefyd yn trafod sawl her a rannodd yr UE gyda'r Unol Daleithiau fel cynghreiriaid. 

Ar COVID-19, cydnabuwyd bod gan yr UE a'r UD gyfrifoldeb fel prif gynhyrchwyr brechlynnau i sicrhau bod cadwyni cyflenwi byd-eang yn gweithredu'n dda. Gwahoddodd Von der Leyen yr Arlywydd Biden i'r Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang yn Rhufain ar 21 Mai.

O ran cydweithredu gweithredu yn yr hinsawdd, diolchodd von der Leyen yn Llywydd Biden am ail-ymuno â Chytundeb Paris. Mae'r UE a'r UD wedi cytuno i ymgysylltu cyn COP26 yn Glasgow eleni. Yn y cyd-destun hwnnw, mae von der Leyen wedi gwahodd John Kerry i gyfarfod nesaf y Coleg ac wedi diolch i'r Arlywydd Biden am y gwahoddiad i fynychu Uwchgynhadledd Hinsawdd Diwrnod y Ddaear y mae'n ei gynnull.

Ar ddyfodol perthynas economaidd yr UE / UD, cynigiodd von der Leyen bartneriaeth newydd wedi'i gwreiddio yn ein gwerthoedd a'n hegwyddorion a rennir. Bydd yn sefydlu Cyngor Masnach a Thechnoleg ar lefel gweinidogol i fynd i’r afael â heriau arloesi, sy’n cael ei ystyried yn fforwm allweddol i adeiladu ar gynghrair technoleg drawsatlantig.

Llwyddodd yr arweinwyr hefyd i drafod polisi tramor, lle maent yn cytuno i gynyddu cydweithredu “fel partneriaid o’r un anian a chefnogi democratiaeth, sefydlogrwydd a ffyniant yn erbyn cefndir amgylchedd rhyngwladol sy’n newid yn gyflym” mewn cydweithrediad agos â NATO.

Ar wahân i “ragolwg strategol” a rennir ar Rwsia, awgrymodd von der Leyen y dylem gydlynu ein polisïau a'n mesurau yn agos mewn perthynas â Dwyrain Ewrop, yn benodol. Rhannodd yr arweinwyr farn hefyd ar y sefyllfa yn yr Wcrain. Digwyddodd y sgwrs yr un diwrnod ag y cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Blinken y byddai’n gosod cyfyngiadau “dynodiad cyhoeddus” ar oligarch Wcrain Ihor Kolomoyskyy.

Mae adran 7031 (c) o'r gyfraith yn darparu, mewn achosion lle mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol wybodaeth gredadwy bod swyddogion llywodraethau tramor wedi bod yn gysylltiedig â llygredd sylweddol, mae'r unigolion hynny ac aelodau uniongyrchol eu teulu yn anghymwys i fynd i'r Unol Daleithiau.

Parhau Darllen

Sawdi Arabia

Dywed dyweddi Khashoggi y dylid cosbi tywysog coron Saudi 'yn ddi-oed'

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Galwodd dyweddi’r newyddiadurwr Saudi a laddwyd, Jamal Khashoggi, ddydd Llun am gosbi’r Tywysog y Goron Mohammed bin Salman ar ôl i adroddiad cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau ddarganfod ei fod wedi cymeradwyo’r lladd. Khashoggi, un o drigolion yr UD a ysgrifennodd golofnau barn ar gyfer y Mae'r Washington Post gan feirniadu polisïau Saudi, cafodd ei ladd a'i ddatgymalu gan dîm a oedd yn gysylltiedig â thywysog y goron yng nghonswliaeth Saudi yn Istanbul.

Canfu adroddiad cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau ddydd Gwener (26 Chwefror) fod y tywysog wedi cymeradwyo’r lladd, a gosododd Washington sancsiynau ar rai o’r rhai a gymerodd ran - ond nid y Tywysog Mohammed ei hun. Gwrthododd llywodraeth Saudi, sydd wedi gwadu unrhyw ran gan dywysog y goron, ganfyddiadau’r adroddiad.

“Mae’n hanfodol y dylid cosbi tywysog y goron ... yn ddi-oed,” Hatice Cengiz (llun) meddai ar Twitter. “Os na chaiff tywysog y goron ei gosbi, bydd yn arwydd am byth y gall y prif dramgwyddwr ddianc rhag llofruddiaeth a fydd yn peryglu pob un ohonom ac yn staen ar ein dynoliaeth.”

Fe wnaeth gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden ddydd Gwener orfodi gwaharddiad ar fisa ar rai Saudis y credir eu bod yn rhan o ladd Khashoggi a rhoi sancsiynau ar eraill a fyddai’n rhewi eu hasedau yn yr Unol Daleithiau ac yn gwahardd Americanwyr yn gyffredinol rhag delio â nhw.

Pan ofynnwyd iddo am feirniadaeth o Washington am beidio â chosbi’r Tywysog Mohammed yn uniongyrchol, dywedodd Biden y byddai cyhoeddiad yn cael ei wneud ddydd Llun (1 Mawrth), ond na ddarparodd fanylion, tra bod swyddog yn y Tŷ Gwyn yn awgrymu nad oedd disgwyl unrhyw gamau newydd.

“Gan ddechrau gyda gweinyddiaeth Biden, mae’n hanfodol i holl arweinwyr y byd ofyn i’w hunain a ydyn nhw’n barod i ysgwyd llaw â pherson y mae ei euogrwydd fel llofrudd wedi’i brofi,” meddai Cengiz.

Parhau Darllen

Sawdi Arabia

Mae'r Gymdeithas Agored yn galw am sancsiynau byd-eang ar dywysog coron Saudi ar ôl adroddiad cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau ar lofruddiaeth Khashoggi

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (26 Chwefror) rhyddhaodd gweinyddiaeth Biden adroddiad cudd-wybodaeth annosbarthedig i Gyngres yr UD sy'n rhoi manylion pwy sy'n gyfrifol am ladd Washington Post journalist, Jamal Khashoggi. Cadarnhaodd yr adroddiad fod Tywysog y Goron Saudi Arabia, Mohammed bin Salman (MBS) (Yn y llun), wedi cyfarwyddo llofruddiaeth greulon Khashoggi yn 2018. 

Mewn ymateb i’r datganiad, dywedodd Amrit Singh, cyfreithiwr Menter Cyfiawnder y Gymdeithas Agored: “Rydym yn croesawu rhyddhad gweinyddiaeth Biden o’r adroddiad hir-ddisgwyliedig hwn. Mae hwn yn gam pwysig ymlaen, ond nid yw'n ddigon. Rhaid i'r Unol Daleithiau a llywodraethau eraill gymryd mesurau ar unwaith i ddal Tywysog y Goron a llywodraeth Saudi yn atebol am eu diystyriad blaenllaw am reolaeth y gyfraith. Rhaid iddynt gyhoeddi ystod lawn o sancsiynau teithio ac ariannol ar Dywysog y Goron. Rhaid iddyn nhw hefyd atal yr holl werthiannau arfau i Saudi Arabia. ”

Mae Menter Cyfiawnder y Gymdeithas Agored wedi ceisio datgelu'r adroddiad yn ymgyfreitha yn yr arfaeth gerbron llys ffederal Efrog Newydd yn erbyn Swyddfa Cyfarwyddwr Cudd-wybodaeth Cenedlaethol yr Unol Daleithiau (ODNI). O dan weinyddiaeth Trump, dadleuodd ODNI yn y llys y byddai rhyddhau’r adroddiad a orchmynnwyd gan y Gyngres ar y llofruddiaeth yn niweidio diogelwch cenedlaethol, gan gynnwys trwy ddatgelu ffynonellau a dulliau cudd-wybodaeth. Ar ôl i weinyddiaeth Biden ddod yn ei swydd, ceisiodd a sicrhaodd ODNI estyniad tan Fawrth 3, 2021 i ddiweddaru'r llys ar safbwynt y weinyddiaeth newydd yn yr achos cyfreithiol.

O ystyried y dystiolaeth newydd heddiw a gyflwynwyd i Gyngres yr UD, mae Open Society yn galw am fesurau atebolrwydd ar unwaith ar lywodraeth Saudi a Thywysog y Goron:

 • Unol Daleithiau:
  • Gosod yr ystod lawn o sancsiynau ar MBS ac unigolion eraill a nodwyd yn yr adroddiad nad ydynt eisoes wedi'u dynodi
  • Atal yr holl werthiannau arfau i Deyrnas Saudi Arabia (KSA) cyn belled â'i fod yn parhau i gymryd rhan mewn patrwm cyson o droseddau hawliau dynol gros (On 27 2021 Ionawr, rhoddodd gweinyddiaeth Biden rewi dros dro ar rai gwerthiannau).
  • Deddfu deddfwriaeth a fydd yn sicrhau bod llywodraethau'n cael eu dal yn atebol am erlid anghytuno, newyddiadurwyr ac amddiffynwyr hawliau dynol.
 • Yr Undeb Ewropeaidd:
  • Gosod cosbau teithio ac ariannol ar MBS o dan Gyfundrefn Sancsiynau Hawliau Dynol Byd-eang newydd yr UE.
 • Cynghreiriaid Allweddol yr UD (Y Deyrnas Unedig, yr Almaen, Ffrainc, Sbaen, Canada ac Awstralia):
  • Gosod yr ystod lawn o sancsiynau ar MBS ac unigolion eraill a nodwyd yn yr adroddiad nad ydynt eisoes wedi'u dynodi
  • Atal yr holl werthiannau arfau i KSA cyn belled â'i fod yn parhau i gymryd rhan mewn patrwm cyson o droseddau hawliau dynol gros.
    

Mewn achos cyfreithiol cyfochrog sydd ar ddod yn yr un llys ffederal yn erbyn CIA, ODNI, a’r Adrannau Amddiffyn a’r Wladwriaeth, mae Menter Cyfiawnder y Gymdeithas Agored yn herio llywodraeth yr UD i ddal cofnodion ychwanegol yn ôl am y llofruddiaeth, gan gynnwys tâp o’r llofruddiaeth a 2018 Adroddiad CIA ar y llofruddiaeth a nododd fod Tywysog y Goron yn gyfrifol yn ôl y sôn. Mae’r CIA wedi hysbysu’r Llys y bydd, erbyn Mawrth 10, yn cynhyrchu “mynegai Vaughn” yn nodi’r adroddiad ac yn egluro’r sail gyfreithiol dros ei ddal yn ôl.

Aeth Singh ymlaen i ddweud, “Mae angen i lywodraeth yr UD ddatgelu nifer o gofnodion eraill am y llofruddiaeth a’i gorchudd y mae wedi’i ddal yn ôl gan y cyhoedd yn ymgyfreitha’r Gymdeithas Agored.”

Cynrychiolir Menter Cyfiawnder y Gymdeithas Agored gerbron y llys gan Amrit Singh a James A.
Goldston, ynghyd â Debevoise & Plimpton, cwmni cyfreithiol rhyngwladol blaenllaw, gyda swyddfeydd yn yr Unol Daleithiau, Ewrop ac Asia. Mae tîm Debevoise yn cael ei arwain gan Catherine Amirfar ac Ashika Singh.

Mae dogfennau a ryddhawyd mewn cyfreitha ar gael i'r cyhoedd ar Sefydliadau'r Gymdeithas Agored ' Cwmwl Dogfen.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd