Cysylltu gyda ni

US

Timau Nokia gyda Google Cloud ar graidd ac ymyl 5G

Gohebydd technoleg

cyhoeddwyd

on

Ymgymerodd Nokia â bargen â Google Cloud i ddatblygu cynhyrchion craidd ac ymyl 5G ar y cyd ar gyfer gweithredwyr a menter, gan ehangu ei berthynas â'r cawr technoleg dri mis ar ôl ei tapio i helpu i ailwampio ei seilwaith TG, yn ysgrifennu Diana Goovaerts .

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y cwmnïau y bydd y cydweithrediad yn priodi llais Nokia, pecyn cwmwl a chreiddiau 5G; swyddogaeth amlygiad rhwydwaith; rheoli data; a signalau gyda llwyfan Anthos ar gyfer Telecom Google Cloud.

Bydd y cwmnïau’n gweithio i “ddilysu, optimeiddio ac esblygu swyddogaethau rhwydwaith brodorol y cwmwl” a “chyd-arloesi atebion newydd a fydd yn helpu PDCau i ddarparu cysylltedd a gwasanaethau 5G ar raddfa”.

Fe wnaethant dynnu sylw at fanwerthu a gweithgynhyrchu fel dau sector a fydd o fudd.

Tynnodd Ron Haberman, CTO o wasanaethau cwmwl a rhwydwaith yn Nokia, sylw at esblygiad y diwydiant telathrebu i swyddogaethau rhwydwaith rhithwir, gan nodi nodweddion brodorol cwmwl ac awtomeiddio “a fydd yn galluogi ystwythder newydd a defnyddio achosion yn yr oes 5G”.

google lansio Anthos ar gyfer Telecom ym mis Mawrth 2020, gan ei filio fel cyfwerth cwmwl ei system weithredu symudol Android.

Nokia ymuno â Google Cloud ym mis Hydref 2020 i symud ei seilwaith TG ar y safle i'r cwmwl cyhoeddus fel rhan o gais i dorri costau.

Sawdi Arabia

Mae'r Gymdeithas Agored yn galw am sancsiynau byd-eang ar dywysog coron Saudi ar ôl adroddiad cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau ar lofruddiaeth Khashoggi

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (26 Chwefror) rhyddhaodd gweinyddiaeth Biden adroddiad cudd-wybodaeth annosbarthedig i Gyngres yr UD sy'n rhoi manylion pwy sy'n gyfrifol am ladd Washington Post journalist, Jamal Khashoggi. Cadarnhaodd yr adroddiad fod Tywysog y Goron Saudi Arabia, Mohammed bin Salman (MBS) (Yn y llun), wedi cyfarwyddo llofruddiaeth greulon Khashoggi yn 2018. 

Mewn ymateb i’r datganiad, dywedodd Amrit Singh, cyfreithiwr Menter Cyfiawnder y Gymdeithas Agored: “Rydym yn croesawu rhyddhad gweinyddiaeth Biden o’r adroddiad hir-ddisgwyliedig hwn. Mae hwn yn gam pwysig ymlaen, ond nid yw'n ddigon. Rhaid i'r Unol Daleithiau a llywodraethau eraill gymryd mesurau ar unwaith i ddal Tywysog y Goron a llywodraeth Saudi yn atebol am eu diystyriad blaenllaw am reolaeth y gyfraith. Rhaid iddynt gyhoeddi ystod lawn o sancsiynau teithio ac ariannol ar Dywysog y Goron. Rhaid iddyn nhw hefyd atal yr holl werthiannau arfau i Saudi Arabia. ”

Mae Menter Cyfiawnder y Gymdeithas Agored wedi ceisio datgelu'r adroddiad yn ymgyfreitha yn yr arfaeth gerbron llys ffederal Efrog Newydd yn erbyn Swyddfa Cyfarwyddwr Cudd-wybodaeth Cenedlaethol yr Unol Daleithiau (ODNI). O dan weinyddiaeth Trump, dadleuodd ODNI yn y llys y byddai rhyddhau’r adroddiad a orchmynnwyd gan y Gyngres ar y llofruddiaeth yn niweidio diogelwch cenedlaethol, gan gynnwys trwy ddatgelu ffynonellau a dulliau cudd-wybodaeth. Ar ôl i weinyddiaeth Biden ddod yn ei swydd, ceisiodd a sicrhaodd ODNI estyniad tan Fawrth 3, 2021 i ddiweddaru'r llys ar safbwynt y weinyddiaeth newydd yn yr achos cyfreithiol.

O ystyried y dystiolaeth newydd heddiw a gyflwynwyd i Gyngres yr UD, mae Open Society yn galw am fesurau atebolrwydd ar unwaith ar lywodraeth Saudi a Thywysog y Goron:

 • Unol Daleithiau:
  • Gosod yr ystod lawn o sancsiynau ar MBS ac unigolion eraill a nodwyd yn yr adroddiad nad ydynt eisoes wedi'u dynodi
  • Atal yr holl werthiannau arfau i Deyrnas Saudi Arabia (KSA) cyn belled â'i fod yn parhau i gymryd rhan mewn patrwm cyson o droseddau hawliau dynol gros (On 27 2021 Ionawr, rhoddodd gweinyddiaeth Biden rewi dros dro ar rai gwerthiannau).
  • Deddfu deddfwriaeth a fydd yn sicrhau bod llywodraethau'n cael eu dal yn atebol am erlid anghytuno, newyddiadurwyr ac amddiffynwyr hawliau dynol.
 • Yr Undeb Ewropeaidd:
  • Gosod cosbau teithio ac ariannol ar MBS o dan Gyfundrefn Sancsiynau Hawliau Dynol Byd-eang newydd yr UE.
 • Cynghreiriaid Allweddol yr UD (Y Deyrnas Unedig, yr Almaen, Ffrainc, Sbaen, Canada ac Awstralia):
  • Gosod yr ystod lawn o sancsiynau ar MBS ac unigolion eraill a nodwyd yn yr adroddiad nad ydynt eisoes wedi'u dynodi
  • Atal yr holl werthiannau arfau i KSA cyn belled â'i fod yn parhau i gymryd rhan mewn patrwm cyson o droseddau hawliau dynol gros.
    

Mewn achos cyfreithiol cyfochrog sydd ar ddod yn yr un llys ffederal yn erbyn CIA, ODNI, a’r Adrannau Amddiffyn a’r Wladwriaeth, mae Menter Cyfiawnder y Gymdeithas Agored yn herio llywodraeth yr UD i ddal cofnodion ychwanegol yn ôl am y llofruddiaeth, gan gynnwys tâp o’r llofruddiaeth a 2018 Adroddiad CIA ar y llofruddiaeth a nododd fod Tywysog y Goron yn gyfrifol yn ôl y sôn. Mae’r CIA wedi hysbysu’r Llys y bydd, erbyn Mawrth 10, yn cynhyrchu “mynegai Vaughn” yn nodi’r adroddiad ac yn egluro’r sail gyfreithiol dros ei ddal yn ôl.

Aeth Singh ymlaen i ddweud, “Mae angen i lywodraeth yr UD ddatgelu nifer o gofnodion eraill am y llofruddiaeth a’i gorchudd y mae wedi’i ddal yn ôl gan y cyhoedd yn ymgyfreitha’r Gymdeithas Agored.”

Cynrychiolir Menter Cyfiawnder y Gymdeithas Agored gerbron y llys gan Amrit Singh a James A.
Goldston, ynghyd â Debevoise & Plimpton, cwmni cyfreithiol rhyngwladol blaenllaw, gyda swyddfeydd yn yr Unol Daleithiau, Ewrop ac Asia. Mae tîm Debevoise yn cael ei arwain gan Catherine Amirfar ac Ashika Singh.

Mae dogfennau a ryddhawyd mewn cyfreitha ar gael i'r cyhoedd ar Sefydliadau'r Gymdeithas Agored ' Cwmwl Dogfen.

Parhau Darllen

france

Mae'r UD a chynghreiriaid yn ymateb i 'bryfociadau' Iran gyda thawelwch wedi'i astudio

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Yn ystod yr wythnos ers i Washington gynnig siarad â Tehran am adfywio bargen niwclear 2015, mae Iran wedi ffrwyno monitro’r Cenhedloedd Unedig, wedi bygwth rhoi hwb i gyfoethogi wraniwm ac mae ei ddirprwyon yr amheuir eu bod wedi cynyddu seiliau Irac ddwywaith gyda milwyr yr Unol Daleithiau, ysgrifennu Arshad Mohammed ac John Irish.

Yn gyfnewid am hyn, mae'r Unol Daleithiau a thri chynghreiriad, Prydain, Ffrainc a'r Almaen, wedi ymateb yn ddigynnwrf a astudiwyd.

Mae’r ymateb - neu ddiffyg un - yn adlewyrchu awydd i beidio ag amharu ar yr agorawd diplomyddol gan obeithio y bydd Iran yn dychwelyd at y bwrdd ac, os na, y bydd pwysau cosbau’r Unol Daleithiau yn parhau i gymryd ei doll, meddai swyddogion yr Unol Daleithiau ac Ewrop.

Mae Iran wedi mynnu dro ar ôl tro i’r Unol Daleithiau leddfu sancsiynau’r Unol Daleithiau a orfodwyd ar ôl i’r cyn-Arlywydd Donald Trump gefnu ar y fargen yn 2018. Byddai wedyn yn dirwyn i ben ei droseddau ei hun o’r cytundeb, a ddechreuodd flwyddyn ar ôl i Trump dynnu’n ôl.

“Faint bynnag maen nhw’n credu y dylai’r Unol Daleithiau godi sancsiynau yn gyntaf, nid yw hynny’n mynd i ddigwydd,” meddai swyddog o’r Unol Daleithiau, a siaradodd ar gyflwr anhysbysrwydd.

Os yw Iran eisiau i’r Unol Daleithiau ailddechrau cydymffurfio â’r fargen “y ffordd orau a’r unig ffordd yw cyrraedd y bwrdd lle bydd y pethau hynny yn cael eu trafod,” ychwanegodd y swyddog.

Dywedodd dau ddiplomydd Ewropeaidd nad oedden nhw’n disgwyl i’r Unol Daleithiau, na Phrydain, Ffrainc a’r Almaen - a elwir yn anffurfiol fel yr E3 - wneud mwy i bwyso ar Iran am y tro er gwaethaf yr hyn a ddisgrifiwyd fel “cythruddiadau.”

Dywedodd un o'r diplomyddion mai'r polisi cyfredol oedd condemnio ond osgoi gwneud unrhyw beth a allai gau'r ffenestr ddiplomyddol.

“Rhaid i ni droedio'n ofalus,” meddai'r diplomydd. “Rhaid i ni weld a all yr E3 jyglo rhuthr pen Iran ac betruster yr Unol Daleithiau i weld a oes gennym ni lwybr ymlaen hyd yn oed.”

Roedd y “rhuthr peniog” yn gyfeiriad at droseddau cyflymu Iran o’r cytundeb.

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae Iran wedi lleihau cydweithredu â'r Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol, gan gynnwys trwy roi diwedd ar archwiliadau snap o safleoedd niwclear a amheuir heb eu datgan.

Dywedodd adroddiad gan gorff gwarchod niwclear y Cenhedloedd Unedig hefyd fod Iran wedi dechrau cyfoethogi wraniwm i 20%, uwchlaw terfyn cytundeb 2015% 3.67, a dywedodd goruchaf arweinydd Iran y gallai Tehran fynd i 60% pe dymunai, gan ddod ag ef yn agosach at y purdeb 90% sydd ei angen ar gyfer bom atomig.

Hanfod y fargen oedd y byddai Iran yn cyfyngu ar ei rhaglen cyfoethogi wraniwm i'w gwneud hi'n anoddach casglu'r deunydd ymollwng ar gyfer arf niwclear - uchelgais y mae wedi'i wadu ers amser maith - yn gyfnewid am ryddhad gan yr Unol Daleithiau a sancsiynau economaidd eraill.

Tra bod yr Unol Daleithiau yn dweud eu bod yn dal i ymchwilio i rocedi a daniwyd mewn canolfannau yn Irac yr wythnos diwethaf sy’n gartref i bersonél yr Unol Daleithiau, maent yn cael eu hamau o gael eu cyflawni gan luoedd dirprwy Iran mewn patrwm hirsefydlog o ymosodiadau o’r fath.

Mewn arddangosiad o safiad ataliol yr Unol Daleithiau, dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Wladwriaeth, Ned Price, ddydd Llun fod Washington wedi ei “drechu” gan yr ymosodiadau ond na fyddai’n “diystyru” ac y byddai’n ymateb ar adeg ac mewn man o’i ddewis.

Dywedodd yr ail ddiplomydd Ewropeaidd fod trosoledd yr Unol Daleithiau yn dal i fod ar waith oherwydd nad oedd yr Arlywydd Joe Biden wedi codi sancsiynau.

“Mae gan Iran arwyddion positif gan yr Americanwyr. Bellach mae angen bachu ar y cyfle hwn, ”meddai’r diplomydd hwn.

Ddydd Mercher (24 Chwefror), dywedodd y llefarydd Price wrth gohebwyr na fyddai'r Unol Daleithiau yn aros am byth.

“Nid yw ein hamynedd yn ddiderfyn,” meddai Price.

Parhau Darllen

Iran

Mae pennaeth materion tramor yr UE yn swnio'n optimistaidd ar y posibilrwydd o gyfarfod i adfywio cytundeb niwclear ag Iran

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell (Yn y llun) swnio'n ddydd Llun eithaf optimistaidd ynghylch y posibilrwydd o gyfarfod dan arweiniad yr UE i adfywio cytundeb niwclear 2015 ag Iran, ar ôl cynhadledd fideo rhwng 27 Gweinidog Tramor yr UE ac Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken. Hon oedd y sgwrs gyntaf o'r fath ar amryw o faterion y byd gyda diplomydd gorau'r UD ers i weinyddiaeth Biden ddod yn ei swydd, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

'' Rwy'n gobeithio y bydd newyddion yn y dyddiau nesaf, '' meddai Borrell mewn cynhadledd i'r wasg ar ôl cyfarfod y Cyngor Materion Tramor.

Ychwanegodd, '' Fe wnaethon ni drafod y datblygiadau diweddar pryderus yn y maes niwclear. Mae angen i ni ddod â gweithrediad llawn y Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr yn ôl (bargen niwclear 2015 rhwng pwerau'r byd ac IRAN, o ran ymrwymiadau niwclear ac o ran codi sancsiynau. Dyma'r unig ffordd ymlaen, ac mae er budd diogelwch byd-eang a rhanbarthol. ''

Gadawodd yr Unol Daleithiau o dan y cyn-Arlywydd Trump y JCPOA yn 2018 ac ail-osod sancsiynau llym ar Iran. Ers hynny, mae Tehran wedi dwysáu ei gyfoethogi wraniwm

Ond yr wythnos diwethaf, cynigiodd gweinyddiaeth Biden siarad ag Iran dan adain yr Undeb Ewropeaidd mewn ymdrech i adfywio'r fargen niwclear.

“Rydym yn bryderus wrth gwrs bod Iran dros amser wedi symud i ffwrdd o’i hymrwymiadau o dan y JCPOA. Bellach mae cynnig ar y bwrdd; Os bydd Iran yn dychwelyd i gydymffurfiad llawn, byddwn yn barod i wneud yr un peth, ”meddai llefarydd ar ran Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau, Ned Price, wrth gohebwyr.

Dywedodd Borrell fod '' cysylltiadau diplomyddol dwys '' yn parhau y dyddiau hyn, gan gynnwys gyda'r Unol Daleithiau. '' Fel Cydlynydd JCPOA, fy ngwaith yw helpu i greu lle ar gyfer diplomyddiaeth ac i ddod o hyd i atebion. Ac mae'r gwaith ar hyn yn parhau. Rhoddais wybod i'r Gweinidogion a gobeithio y bydd newyddion yn y dyddiau nesaf, '' meddai.

Galwodd Borell y drafodaeth gyda Blinken yn '' gadarnhaol iawn ''. '' Bydd y dyddiau a'r wythnosau nesaf yn profi bod gweithio gyda'n gilydd (gyda'r UD) yn cyflawni, '' meddai.

Dywedodd llefarydd Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau fod Blinken '' wedi tynnu sylw at ymrwymiad yr Unol Daleithiau i atgyweirio, adfywio, a chodi lefel yr uchelgais yn y berthynas rhwng yr UD a'r UE. ''

Nododd Borrell fod yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol wedi cyrraedd dealltwriaeth dechnegol dros dro gydag Iran y bydd '' yn caniatáu lefel ddigonol o fonitro a gwirio yn ystod y misoedd nesaf. '' '' Mae hyn yn rhoi ffenestr o gyfle ac amser inni, yr amser sydd ei angen er mwyn ceisio adfywio'r JCPOA, '' meddai wrth i Tehran gynyddu ei ddefnydd o centrifugau datblygedig a dechrau cynhyrchu meintiau o fetel wraniwm, sy'n hanfodol ar gyfer adeiladu pennau rhyfel niwclear.

Mae Tehran wedi bygwth diarddel arolygwyr o’r Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) sy’n ymweld â’r cyfleusterau niwclear yr wythnos hon.

Roedd cyhoeddiad yr Unol Daleithiau ei fod yn barod i siarad yn uniongyrchol ag Iran ar adfywio cytundeb niwclear 2015 yn destun pryder yn Israel, yng nghanol cyflymu toriadau Iran o derfynau’r fargen ar ei gweithgareddau niwclear.

“Mae Israel yn parhau i fod yn ymrwymedig i atal Iran rhag cael arfau niwclear ac nid yw ei safbwynt ar y cytundeb niwclear wedi newid,” meddai swyddfa Prif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, ddydd Gwener. “Mae Israel yn credu y bydd mynd yn ôl i’r hen gytundeb yn paratoi llwybr Iran i arsenal niwclear. Mae Israel mewn cysylltiad agos â’r Unol Daleithiau ar y mater hwn. ”

“Gyda neu heb gytundeb,” ychwanegodd, “byddwn yn gwneud popeth fel nad yw Iran yn arfog gydag arfau niwclear,” meddai.

Mae Israel yn ystyried bod yr E3, y tair gwlad Ewropeaidd sy'n rhan o'r cytundeb niwclear ag Iran-Ffrainc, yr Almaen a'r DU - yn fwy agored i safle Israel yn ystod y misoedd diwethaf, yn ôl adroddiad gan KAN, sianel ddarlledu gyhoeddus Israel, oherwydd troseddau mynych Iran o gyfyngiadau’r fargen. Mae'r E3 wedi tynnu sylw nad oes gan gyhoeddiad Iran o fwy o gyfoethogi wraniwm a chynhyrchu metel wraniwm unrhyw ddefnydd sifil credadwy.

Mae Israel wedi cynyddu pwysau ar yr E3 i geisio siarad â nhw rhag ailymuno â hen fargen Iran, adroddodd KAN.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd