Cysylltu gyda ni

Rwsia

Disgwylir i weinyddiaeth Biden newydd ganolbwyntio ar gysylltiadau rhwng yr UD a Rwsia

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Bydd ethol Joe Biden yn arlywydd nesaf yr UD sbarduno newidiadau sylweddol ar draws ystod gyfan o faterion polisi tramor. Gallai Rwsia, a oedd yn cael ei dadgriptio fel gelyn yr Unol Daleithiau, ddwyn y mwyaf o agenda polisi tramor y Tŷ Gwyn. 

Yn cael ei gythryblu gan bedair blynedd anhrefnus gweinyddiaeth Trump sy'n gadael, mae'n debyg y bydd tîm Biden o'i ddyddiau cyntaf yn mynd yn ei flaen cyflwyno mwy o gysondeb mewn materion polisi ac adfer eiriolaeth America dros werthoedd democrataidd.

Yn amlwg, nid yw hyn yn argoeli'n dda i'r cyfundrefnau unbenaethol a'u hasiantau ledled y byd sydd wedi gallu cryfhau eu hawdurdod dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf - yn enwedig gan fod Biden, gwleidydd gyrfa, yn cynrychioli ysgol gysylltiadau rhyngwladol mwy traddodiadol yn America. A hyd yn oed os oes disgwyliad eang o ddychwelyd i bolisi tramor blynyddoedd Obama, mae'r un mor wir y bydd llawer o ysgogiadau dull yr UD o ymdrin â materion byd-eang ychydig yn wahanol o dan arlywydd Biden.

Er bod polisi tuag at China yn debygol o aros yn debyg yn ymarferol - os nad o reidrwydd mewn rhethreg - mae agwedd yr UD tuag at un wlad yn benodol yn barod am newid cyfanwerthol: Rwsia. Mae'r Kremlin a'i galeocratiaeth sydd wedi'i dogfennu'n dda wedi cael eu trin â menig melfed o dan Trump, fel y gwnaed yn glir unwaith eto yng nghyd-destun yr seiber-ymosodiad diweddar yn erbyn sefydliadau'r UD. Fe wnaeth Trump wrth-ddweud ei Ysgrifennydd Gwladol a phrif swyddogion eraill pan awgrymodd - heb dystiolaeth - y gallai China, nid Rwsia, fod y tu ôl i un o’r seiber-ymosodiadau mwyaf yn hanes yr UD.

Roedd tôn Biden yn dra gwahanol, hyd yn oed os na soniodd am Rwsia yn ôl enw. "Nid yw amddiffyniad da yn ddigon," meddai Biden mewn datganiad am yr seiber hac ac addawodd orfodi "costau sylweddol ar y rhai sy'n gyfrifol am ymosodiadau maleisus o'r fath, gan gynnwys wrth gydlynu â'n cynghreiriaid a'n partneriaid."

Fodd bynnag, mae'n amlwg y bydd y weinyddiaeth sy'n dod i mewn nid yn unig yn cosbi Rwsia am y cyberattack a materion eraill a ddynodwyd gan weinyddiaeth Trump, gan gynnwys gwenwyno Alexey Navalny - bydd hefyd yn bwrw ymlaen â phwysau mwy arwyddocaol a chyfreithiol. Efallai y bydd asiantaethau'r llywodraeth a'u staff yn teimlo'r effaith hon yn fwyaf dwys, ond mae'n debygol y bydd yn effeithio'n arbennig ar ddinasyddion preifat hefyd. O ganlyniad, mae cosbau ar fin aros yn rhan sylweddol o becyn cymorth yr Unol Daleithiau ar gyfer delio â Rwsia, er y bydd eu defnydd yn debygol o ddigwydd ochr yn ochr ag eraill offer.

Un o'r meysydd posibl y gallai gweinyddiaeth Biden gymryd ymdrech fwy cydunol fyddai tarfu ar wyngalchu arian gweithrediadau gan ddinasyddion Rwseg yn yr UD, yn unol â Strategaeth Diogelwch Cenedlaethol yr Unol Daleithiau ym mis Rhagfyr 2017, a nododd arian tywyll Rwseg a lansiwyd yn yr UD fel “elfen allweddol o ddiogelwch domestig, nid yn unig polisi tramor.” Yn wir, mae cronfeydd cysgodol Rwseg wedi bod yn arllwys i mewn i alltraeth a chenhedloedd y Gorllewin ers degawdau. Mewn achos nodedig, gofynnodd Yegor Gaidar, prif weinidog diwygiadol yn Rwseg yn y dyddiau ôl-gomiwnyddol cynharaf, i’r Unol Daleithiau am help i hela’r biliynau yr oedd y KGB wedi’u cartio i ffwrdd.

Tra bod yr union swm o arian Rwsiaidd sydd â tharddiad heb ei brofi yn yr UD yn parhau i fod yn anhysbys, gallai graddfa'r broblem fod yn fwy nag a feddyliwyd yn wreiddiol.

Yn yr amgylchedd newidiol sy'n debygol o ddeillio o etholiad Biden, a'r parodrwydd mwy i roi sylw i'r rhai sy'n euog o droseddau ariannol, mae'n bosibl y bydd presenoldeb unigolion o'r fath yn yr Unol Daleithiau yn destun craffu cynyddol. Mae hyn yn arbennig o wir o ystyried cysylltiadau honedig Trump ei hun â Vladimir Putin a'i griwiau, sy'n gofyn am ail-werthuso pellgyrhaeddol o'r hyn y mae arian anghyfreithlon Rwsia yn llifo i'r Unol Daleithiau yn ddyn i'r wlad mewn gwirionedd.

Yn wir, mae'r mater yn mynd ymhell y tu hwnt i gysylltiadau diplomyddol yn unig. Yn y diwedd, mater o ddiogelwch cenedlaethol i’r Unol Daleithiau yw hwn ac mae’n gofyn y cwestiwn a ddylid caniatáu i unigolion ddefnyddio’r Unol Daleithiau fel hafan ddiogel rhag craffu’n gyfreithlon ar eu harferion busnes anghyfreithlon a hefyd rywsut yn llwyddo i gael dylanwad drosto gwleidyddion yr UD. Mewn America ôl-Tump, dylid ateb y cwestiwn hwnnw gyda 'Na' ysgubol.

EU

Mae Ewropeaid yn gwthio penderfyniad IAEA Iran er gwaethaf rhybuddion gan Rwsia a Tehran

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prydain, Ffrainc a’r Almaen yn bwrw ymlaen â chynllun a gefnogir gan yr Unol Daleithiau am benderfyniad gan fwrdd corff gwarchod niwclear y Cenhedloedd Unedig yn beirniadu Iran am ffrwyno cydweithredu gyda’r asiantaeth, er gwaethaf rhybuddion Rwseg ac Iran o ganlyniadau difrifol, yn ysgrifennu Francois Murphy.

Mae Bwrdd Llywodraethwyr 35 cenedl yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol yn cynnal cyfarfod chwarterol yr wythnos hon yn erbyn cefndir o ymdrechion ffiaidd i adfywio bargen niwclear Iran â phwerau mawr nawr bod Arlywydd yr UD Joe Biden yn y swydd.

Yn ddiweddar mae Iran wedi cyflymu ei thramgwyddau o fargen 2015 mewn ymgais ymddangosiadol i godi pwysau ar Biden, gan fod pob ochr yn mynnu bod yn rhaid i’r llall symud yn gyntaf.

Mae toriadau Tehran yn ymateb i dynnu’r Unol Daleithiau yn ôl o’r fargen yn 2018 ac ail-osod sancsiynau’r Unol Daleithiau a godwyd oddi tano.

Y toriad diweddaraf oedd lleihau cydweithredu gyda'r IAEA yr wythnos diwethaf, gan ddod â mesurau archwilio a monitro ychwanegol a gyflwynwyd gan y fargen i ben, gan gynnwys y pŵer a roddwyd i'r IAEA i gynnal archwiliadau snap mewn cyfleusterau na chawsant eu datgan gan Iran.

Dosbarthodd y tri phŵer Ewropeaidd, pob plaid i fargen 2015, benderfyniad drafft ar gyfer cyfarfod Fienna yn lleisio “pryder difrifol” ynghylch llai o gydweithrediad Iran ac annog Iran i wyrdroi ei chamau.

Mae’r drafft, a anfonwyd at aelodau bwrdd IAEA ac a gafwyd gan Reuters, hefyd yn mynegi “pryder dwfn” ynghylch methiant Iran i egluro gronynnau wraniwm a ddarganfuwyd mewn tri hen safle, gan gynnwys dau y gwnaeth yr IAEA adrodd amdanynt gyntaf yr wythnos diwethaf.

Mae Iran wedi britho gobaith y fath feirniadaeth, gan fygwth canslo bargen a gafodd ei tharo wythnos yn ôl gyda’r IAEA i barhau dros dro â llawer o’r mesurau monitro yr oedd wedi penderfynu dod â nhw i ben - trefniant tebyg i flwch du sy’n ddilys am hyd at dri mis a gyda'r nod o greu ffenestr ar gyfer diplomyddiaeth.

Fodd bynnag, mae diplomyddiaeth yn gwneud cynnydd cyfyngedig. Dywedodd Iran ddydd Sul na fyddai’n derbyn cynnig gan yr Undeb Ewropeaidd i gynnal cyfarfod gyda phleidiau eraill i’r fargen a’r Unol Daleithiau.

Nid yw'n eglur faint o wledydd a fyddai'n cefnogi penderfyniad. Mewn papur sefyllfa a gafwyd gan Reuters cyn cyhoeddiad Iran, rhybuddiodd Rwsia y gallai penderfyniad brifo ymdrechion i adfywio’r fargen, a elwir yn ffurfiol y Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr (JCPOA), ac y byddai’n ei wrthwynebu.

“Ni fydd mabwysiadu’r penderfyniad yn helpu’r broses wleidyddol o ddychwelyd i weithrediad cynhwysfawr arferol y JCPOA,” meddai nodyn Rwsia i aelod-wladwriaethau.

“I'r gwrthwyneb, bydd yn cymhlethu'r ymdrechion hynny yn fawr gan danseilio'r rhagolygon ar gyfer adfer y JCPOA ac ar gyfer cydweithredu arferol rhwng Iran a'r Asiantaeth.”

Pan ofynnwyd iddo am y prysurdeb, dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol IAEA, Rafael Grossi, nad oedd am i unrhyw beth beryglu gwaith ei arolygwyr yn y Weriniaeth Islamaidd.

“Yr hyn rwy’n gobeithio yw y bydd gwaith yr asiantaeth yn cael ei gadw. Mae hyn yn hanfodol, ”meddai wrth gynhadledd newyddion, cyn cymryd swipe ymddangosiadol yn Iran dros ei fygythiad.

“Ni ddylid rhoi gwaith arolygu’r IAEA yng nghanol bwrdd trafod fel sglodyn bargeinio.”

Parhau Darllen

coronafirws

Dywed gwyddonwyr o Rwseg fod Sputnik V yn perfformio'n dda yn erbyn treigladau COVID

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Mae treial yn Rwseg sy’n profi effeithiolrwydd ail-frechu gyda’r ergyd Sputnik V i amddiffyn rhag treigladau newydd y coronafirws yn cynhyrchu canlyniadau cryf, meddai ymchwilwyr ddydd Sadwrn (27 Chwefror), yn ysgrifennu Polina Ivanova.

Fis diwethaf gorchmynnodd yr Arlywydd Vladimir Putin adolygiad erbyn Mawrth 15 o frechlynnau a gynhyrchwyd yn Rwseg am eu heffeithiolrwydd yn erbyn amrywiadau newydd sy'n ymledu mewn gwahanol rannau o'r byd.

“Dangosodd (astudiaeth) ddiweddar a gynhaliwyd gan Ganolfan Gamaleya yn Rwsia fod ail-frechu gyda brechlyn Sputnik V yn gweithio’n dda iawn yn erbyn treigladau coronafirws newydd, gan gynnwys straenau coronafirws y DU a De Affrica,” meddai Denis Logunov, dirprwy gyfarwyddwr y ganolfan, a ddatblygodd ergyd Sputnik V.

Disgwylir i ganlyniadau'r treial gael eu cyhoeddi'n fuan, ond hwn oedd yr arwydd cyntaf o sut mae'r profion yn mynd. Nid oedd unrhyw fanylion pellach ar gael eto.

Mae ergydion fector firaol, fel y'u gelwir - fel Sputnik V ac ergyd a ddatblygwyd gan AstraZeneca - yn defnyddio firysau wedi'u haddasu'n ddiniwed fel cerbydau, neu fectorau, i gario gwybodaeth enetig sy'n helpu'r corff i adeiladu imiwnedd rhag heintiau yn y dyfodol.

Defnyddiodd yr ail-frechu yr un ergyd Sputnik V, yn seiliedig ar yr un fectorau adenofirws. Nododd y treial nad oedd hyn yn effeithio ar effeithiolrwydd, meddai Logunov mewn datganiad i Reuters.

Mae rhai gwyddonwyr wedi codi'r risg bosibl bod y corff hefyd yn datblygu imiwnedd i'r fector ei hun, gan ei gydnabod fel tresmaswr a cheisio ei ddinistrio.

Ond roedd datblygwyr Sputnik V yn anghytuno y byddai hyn yn peri problemau tymor hir.

“Credwn fod brechlynnau sy’n seiliedig ar fectorau mewn gwirionedd yn well ar gyfer brechiadau yn y dyfodol na brechlynnau sy’n seiliedig ar lwyfannau eraill,” meddai Logunov.

Dywedodd fod yr ymchwilwyr wedi canfod bod gwrthgyrff sy’n benodol i’r fectorau a ddefnyddir gan yr ergyd - a allai gynhyrchu adwaith gwrth-fector a thanseilio gwaith yr ergyd ei hun - wedi pylu “mor gynnar â 56 diwrnod ar ôl brechu”.

Roedd y casgliad hwn yn seiliedig ar dreial brechlyn yn erbyn Ebola a ddatblygwyd yn gynharach gan Sefydliad Gamaleya gan ddefnyddio'r un dull ag ar gyfer ergyd Sputnik V.

Nid yw imiwnedd fector yn fater newydd ond mae wedi cael ei graffu o'r newydd gan fod cwmnïau gan gynnwys Johnson & Johnson yn rhagweld y bydd angen brechiadau COVID-19 rheolaidd, fel ergydion ffliw blynyddol, i frwydro yn erbyn amrywiadau newydd o'r coronafirws.

Parhau Darllen

armenia

Mae PM Armenia yn rhybuddio am ymgais coup ar ôl i'r fyddin ofyn iddo roi'r gorau iddi

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Rhybuddiodd Prif Weinidog Armenia, Nikol Pashinyan (yn y llun) am ymgais milwrol yn ei erbyn ddydd Iau (25 Chwefror) a galwodd ar ei gefnogwyr i rali yn y brifddinas ar ôl i’r fyddin fynnu iddo ef a’i lywodraeth ymddiswyddo, yn ysgrifennu Nvard Hovhannisyan.

Dywedodd y Kremlin, cynghreiriad o Armenia, iddo gael ei ddychryn gan ddigwyddiadau yn yr hen weriniaeth Sofietaidd, lle mae gan Rwsia ganolfan filwrol, ac anogodd yr ochrau i ddatrys y sefyllfa yn heddychlon ac o fewn fframwaith y cyfansoddiad.

Mae Pashinyan wedi wynebu galwadau i roi’r gorau iddi ers mis Tachwedd ar ôl yr hyn a ddywedodd beirniaid oedd ei ymdriniaeth drychinebus o wrthdaro chwe wythnos rhwng Azerbaijan a lluoedd Armenaidd ethnig dros amgaead Nagorno-Karabakh a’r ardaloedd cyfagos.

Fe wnaeth lluoedd Armenaidd Ethnig gadw darnau o diriogaeth i Azerbaijan yn yr ymladd, ac mae ceidwaid heddwch Rwseg wedi cael eu defnyddio i'r amgaead, sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel rhan o Azerbaijan ond wedi'i boblogi gan Armeniaid ethnig.

Mae Pashinyan, 45, wedi gwrthod galwadau dro ar ôl tro i gamu i lawr er gwaethaf protestiadau’r wrthblaid. Dywed ei fod yn cymryd cyfrifoldeb am yr hyn a ddigwyddodd ond nawr mae angen iddo sicrhau diogelwch ei wlad.

Ddydd Iau, ychwanegodd y fyddin ei llais at y rhai oedd yn galw arno i ymddiswyddo.

“Mae rheolaeth aneffeithiol y llywodraeth bresennol a’r camgymeriadau difrifol mewn polisi tramor wedi rhoi’r wlad ar drothwy cwympo,” meddai’r fyddin mewn datganiad.

Nid oedd yn eglur a oedd y fyddin yn barod i ddefnyddio grym i ategu'r datganiad, lle galwodd ar i Pashinyan ymddiswyddo, neu a oedd ei alwad iddo ymddiswyddo ar lafar yn unig.

Ymatebodd Pashinyan trwy alw ar ei ddilynwyr i rali yng nghanol y brifddinas, Yerevan, i’w gefnogi a chymerodd i Facebook i annerch y genedl mewn llif byw.

“Y broblem bwysicaf nawr yw cadw’r pŵer yn nwylo’r bobl, oherwydd rwy’n ystyried yr hyn sy’n digwydd i fod yn coup milwrol,” meddai.

Yn y llif byw, dywedodd ei fod wedi diswyddo pennaeth staff cyffredinol y lluoedd arfog, symudiad y mae angen i'r arlywydd ei lofnodi o hyd.

Dywedodd Pashinyan y byddai rhywun yn ei le yn ddiweddarach ac y byddai'r argyfwng yn cael ei oresgyn yn gyfansoddiadol. Dywedodd rhai o'i wrthwynebwyr eu bod nhw hefyd yn bwriadu rali yng nghanol Yerevan yn ddiweddarach ddydd Iau.

Cynigiodd Arayik Harutyunyan, llywydd enclave Nagorno-Karabakh, weithredu fel cyfryngwr rhwng Pashinyan a'r staff cyffredinol.

“Rydyn ni eisoes wedi taflu digon o waed. Mae'n bryd goresgyn yr argyfyngau a symud ymlaen. Rydw i yn Yerevan ac rwy’n barod i ddod yn gyfryngwr i oresgyn yr argyfwng gwleidyddol hwn, ”meddai.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd