Cysylltu gyda ni

US

Mae Biden yn tynnu cyferbyniad sydyn â Trump yn y gêm arlywyddol gyntaf ar lwyfan y byd

Reuters

cyhoeddwyd

on

Tynnodd Arlywydd yr UD Joe Biden ddydd Gwener (19 Chwefror) wrthgyferbyniad sydyn â pholisi tramor ei ragflaenydd, Donald Trump, a anogodd lawer, ac anogodd ddemocratiaethau i weithio gyda'i gilydd i herio camdriniaeth gan wladwriaethau unbenaethol fel Tsieina a Rwsia, ysgrifennu Andrea Shalal ac steve Holland.

Yn ei ymddangosiad mawr cyntaf fel arlywydd ar y llwyfan byd-eang, “ymweliad rhithwir” ar-lein ag Ewrop, ceisiodd Biden ailsefydlu’r Unol Daleithiau fel chwaraewr tîm amlochrog ar ôl pedair blynedd o bolisïau ymrannol ‘America yn Gyntaf’ o dan Trump.

Wrth siarad â Chynhadledd Diogelwch Munich, ymbellhaodd yr arlywydd Democrataidd oddi wrth bolisi tramor mwy trafodol y Gweriniaethwr Trump, a ddigiodd gynghreiriaid trwy dorri cytundebau byd-eang i ffwrdd a bygwth dod â chymorth amddiffyn i ben oni bai eu bod yn tynnu ei linell.

“Rwy’n gwybod bod yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi straenio a phrofi ein perthynas drawsatlantig, ond mae’r Unol Daleithiau yn benderfynol - yn benderfynol - i ail-ymgysylltu ag Ewrop, i ymgynghori â chi, i ennill yn ôl ein safle o arweinyddiaeth ddibynadwy,” meddai.

Sawl blwyddyn yn ôl fel dinesydd preifat yng Nghynhadledd Diogelwch Munich, rhoddodd Biden sicrwydd i gyfranogwyr a gafodd eu rhuthro gan lywyddiaeth Trump, gan ddweud wrthynt: “Byddwn yn ôl.” Ddydd Gwener, dywedodd wrth y gynulleidfa rithwir ar-lein: “Mae America yn ôl.”

Adleisiodd ffocws Biden ar gydweithredu ei neges yn ystod fideo-gynadledda preifat yn gynharach ddydd Gwener gydag arweinwyr y Grŵp o Saith economi ddatblygedig - Prydain, Canada, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal a Japan, meddai uwch swyddog gweinyddiaeth.

Mae Biden yn bwriadu ymuno ag aelodau G7 ar gyfer uwchgynhadledd bersonol a gynhelir gan Brydain ym mis Mehefin. Dywedodd ei lefarydd na fyddai’n gofyn i Rwsia ymuno â’r grŵp, fel y cynigiwyd gan Trump.

Dywed G7 ei fod yn gwrthsefyll polisïau 'heblaw marchnad' o China i sicrhau masnach ryddBiden, yn araith Munich, i ddweud bod yn rhaid i ddemocratiaeth drechu awtistiaeth: dyfyniadau

Roedd partneriaethau’r Unol Daleithiau wedi goroesi oherwydd eu bod “wedi eu gwreiddio yng nghyfoeth ein gwerthoedd democrataidd a rennir”, meddai Biden. “Dydyn nhw ddim yn drafodol. Nid ydyn nhw'n echdynnol. Maen nhw wedi'u hadeiladu ar weledigaeth o'r dyfodol lle mae pob llais yn bwysig. ”

Dywedodd fod yn rhaid i gynghreiriaid yr Unol Daleithiau sefyll yn gadarn yn erbyn yr heriau sy'n codi yn China, Iran a Rwsia.

“Mae’r Kremlin yn ymosod ar ein democratiaethau ac yn arfogi llygredd i geisio tanseilio ein system lywodraethu,” meddai. “(Arlywydd Rwseg Vladimir) Mae Putin yn ceisio gwanhau’r prosiect Ewropeaidd a’n cynghrair NATO. Mae am danseilio ein hundod trawsatlantig a'n datrysiad, ”meddai Biden.

Mae'r Kremlin wedi gwadu unrhyw gamau o'r fath dro ar ôl tro.

Pwysleisiodd Biden yr hyn a alwodd yn ymrwymiad “di-sigledig” America i gynghrair NATO 30 aelod, switsh arall gan Trump, a alwodd NATO yn hen ffasiwn a hyd yn oed awgrymu ar un adeg y gallai Washington dynnu’n ôl o’r gynghrair.

Cyrhaeddodd Biden hefyd roddion - addewid o gefnogaeth gwerth $ 4 biliwn ar gyfer ymdrechion brechu coronafirws byd-eang, ail-fynediad yr Unol Daleithiau i gytundeb hinsawdd Paris a'r gobaith o fesur gwariant bron i $ 2 triliwn a allai gryfhau economïau'r UD ac yn fyd-eang. Mae Llywydd .US Joe Biden yn cyflwyno sylwadau wrth iddo gymryd rhan mewn digwyddiad rhithwir Cynhadledd Diogelwch Munich o Ystafell y Dwyrain yn y Tŷ Gwyn yn Washington, UD, Chwefror 19, 2021. REUTERS / Kevin Lamarque

Ymunodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ag arweinwyr eraill i godi calon sylwadau Biden.

“Mae America yn ôl yn ddiamod yn ôl fel arweinydd y byd rhydd ac mae hynny'n beth gwych,” meddai wrth y gynhadledd.

Dywedodd Biden fod y byd ar bwynt mewnlifiad, ond ei fod yn argyhoeddedig mai democratiaethau, nid awtocracïau, oedd yn cynnig y llwybr gorau ymlaen i'r byd.

Dywedodd fod angen i economïau marchnad a democratiaethau mawr weithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â heriau a wynebir gan gystadleuwyr pŵer mawr fel Rwsia a China, a materion byd-eang yn amrywio o amlhau niwclear i newid yn yr hinsawdd a seiberddiogelwch.

Cymerodd nod arbennig yn Tsieina, ail economi fwyaf y byd, a'i methiant i gadw at safonau rhyngwladol, gan ddadlau bod yn rhaid i ddemocratiaethau lunio'r rheolau i lywodraethu datblygiad technolegau newydd fel deallusrwydd artiffisial.

“Rhaid i ni wthio yn ôl yn erbyn camdriniaeth economaidd a gorfodaeth llywodraeth China sy’n tanseilio sylfeini’r system economaidd ryngwladol,” meddai.

Dylai cwmnïau Tsieineaidd, meddai, gael eu dal i'r un safonau ag oedd yn berthnasol i gwmnïau'r UD ac Ewrop.

“Rhaid i ni sefyll dros y gwerthoedd democrataidd sy’n ei gwneud yn bosibl i ni gyflawni unrhyw un o hyn, gan wthio yn ôl yn erbyn y rhai a fyddai’n monopoli ac yn normaleiddio gormes,” meddai.

Mae Tŷ Gwyn Biden yn adolygu polisi China ar draws pob ffrynt, gan gynnwys polisïau adeiladu milwrol a masnach Tsieina, ei weithredoedd yn Hong Kong, triniaeth Uighurs lleiafrifol yn Xinjiang a'i ffordd o drin yr achosion coronafirws.

O ran yr her a gyflwynwyd gan raglen niwclear Iran, dywedodd Biden fod yr Unol Daleithiau yn edrych ymlaen at ail-gymryd rhan mewn diplomyddiaeth yng nghanol ymdrechion i adfywio bargen niwclear Iran a gefnodd Trump.

Ceisiodd gwledydd y G7, sy’n rheoli ychydig llai na hanner economi’r byd, yn eu cyfarfod edrych y tu hwnt i bandemig COVID-19 tuag at ailadeiladu eu heconomïau gyda masnach rydd a gwrthweithio polisïau “nad ydynt yn canolbwyntio ar y farchnad” Tsieina.

Parhau Darllen

Sawdi Arabia

Dywed dyweddi Khashoggi y dylid cosbi tywysog coron Saudi 'yn ddi-oed'

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Galwodd dyweddi’r newyddiadurwr Saudi a laddwyd, Jamal Khashoggi, ddydd Llun am gosbi’r Tywysog y Goron Mohammed bin Salman ar ôl i adroddiad cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau ddarganfod ei fod wedi cymeradwyo’r lladd. Khashoggi, un o drigolion yr UD a ysgrifennodd golofnau barn ar gyfer y Mae'r Washington Post gan feirniadu polisïau Saudi, cafodd ei ladd a'i ddatgymalu gan dîm a oedd yn gysylltiedig â thywysog y goron yng nghonswliaeth Saudi yn Istanbul.

Canfu adroddiad cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau ddydd Gwener (26 Chwefror) fod y tywysog wedi cymeradwyo’r lladd, a gosododd Washington sancsiynau ar rai o’r rhai a gymerodd ran - ond nid y Tywysog Mohammed ei hun. Gwrthododd llywodraeth Saudi, sydd wedi gwadu unrhyw ran gan dywysog y goron, ganfyddiadau’r adroddiad.

“Mae’n hanfodol y dylid cosbi tywysog y goron ... yn ddi-oed,” Hatice Cengiz (llun) meddai ar Twitter. “Os na chaiff tywysog y goron ei gosbi, bydd yn arwydd am byth y gall y prif dramgwyddwr ddianc rhag llofruddiaeth a fydd yn peryglu pob un ohonom ac yn staen ar ein dynoliaeth.”

Fe wnaeth gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden ddydd Gwener orfodi gwaharddiad ar fisa ar rai Saudis y credir eu bod yn rhan o ladd Khashoggi a rhoi sancsiynau ar eraill a fyddai’n rhewi eu hasedau yn yr Unol Daleithiau ac yn gwahardd Americanwyr yn gyffredinol rhag delio â nhw.

Pan ofynnwyd iddo am feirniadaeth o Washington am beidio â chosbi’r Tywysog Mohammed yn uniongyrchol, dywedodd Biden y byddai cyhoeddiad yn cael ei wneud ddydd Llun (1 Mawrth), ond na ddarparodd fanylion, tra bod swyddog yn y Tŷ Gwyn yn awgrymu nad oedd disgwyl unrhyw gamau newydd.

“Gan ddechrau gyda gweinyddiaeth Biden, mae’n hanfodol i holl arweinwyr y byd ofyn i’w hunain a ydyn nhw’n barod i ysgwyd llaw â pherson y mae ei euogrwydd fel llofrudd wedi’i brofi,” meddai Cengiz.

Parhau Darllen

Sawdi Arabia

Mae'r Gymdeithas Agored yn galw am sancsiynau byd-eang ar dywysog coron Saudi ar ôl adroddiad cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau ar lofruddiaeth Khashoggi

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (26 Chwefror) rhyddhaodd gweinyddiaeth Biden adroddiad cudd-wybodaeth annosbarthedig i Gyngres yr UD sy'n rhoi manylion pwy sy'n gyfrifol am ladd Washington Post journalist, Jamal Khashoggi. Cadarnhaodd yr adroddiad fod Tywysog y Goron Saudi Arabia, Mohammed bin Salman (MBS) (Yn y llun), wedi cyfarwyddo llofruddiaeth greulon Khashoggi yn 2018. 

Mewn ymateb i’r datganiad, dywedodd Amrit Singh, cyfreithiwr Menter Cyfiawnder y Gymdeithas Agored: “Rydym yn croesawu rhyddhad gweinyddiaeth Biden o’r adroddiad hir-ddisgwyliedig hwn. Mae hwn yn gam pwysig ymlaen, ond nid yw'n ddigon. Rhaid i'r Unol Daleithiau a llywodraethau eraill gymryd mesurau ar unwaith i ddal Tywysog y Goron a llywodraeth Saudi yn atebol am eu diystyriad blaenllaw am reolaeth y gyfraith. Rhaid iddynt gyhoeddi ystod lawn o sancsiynau teithio ac ariannol ar Dywysog y Goron. Rhaid iddyn nhw hefyd atal yr holl werthiannau arfau i Saudi Arabia. ”

Mae Menter Cyfiawnder y Gymdeithas Agored wedi ceisio datgelu'r adroddiad yn ymgyfreitha yn yr arfaeth gerbron llys ffederal Efrog Newydd yn erbyn Swyddfa Cyfarwyddwr Cudd-wybodaeth Cenedlaethol yr Unol Daleithiau (ODNI). O dan weinyddiaeth Trump, dadleuodd ODNI yn y llys y byddai rhyddhau’r adroddiad a orchmynnwyd gan y Gyngres ar y llofruddiaeth yn niweidio diogelwch cenedlaethol, gan gynnwys trwy ddatgelu ffynonellau a dulliau cudd-wybodaeth. Ar ôl i weinyddiaeth Biden ddod yn ei swydd, ceisiodd a sicrhaodd ODNI estyniad tan Fawrth 3, 2021 i ddiweddaru'r llys ar safbwynt y weinyddiaeth newydd yn yr achos cyfreithiol.

O ystyried y dystiolaeth newydd heddiw a gyflwynwyd i Gyngres yr UD, mae Open Society yn galw am fesurau atebolrwydd ar unwaith ar lywodraeth Saudi a Thywysog y Goron:

 • Unol Daleithiau:
  • Gosod yr ystod lawn o sancsiynau ar MBS ac unigolion eraill a nodwyd yn yr adroddiad nad ydynt eisoes wedi'u dynodi
  • Atal yr holl werthiannau arfau i Deyrnas Saudi Arabia (KSA) cyn belled â'i fod yn parhau i gymryd rhan mewn patrwm cyson o droseddau hawliau dynol gros (On 27 2021 Ionawr, rhoddodd gweinyddiaeth Biden rewi dros dro ar rai gwerthiannau).
  • Deddfu deddfwriaeth a fydd yn sicrhau bod llywodraethau'n cael eu dal yn atebol am erlid anghytuno, newyddiadurwyr ac amddiffynwyr hawliau dynol.
 • Yr Undeb Ewropeaidd:
  • Gosod cosbau teithio ac ariannol ar MBS o dan Gyfundrefn Sancsiynau Hawliau Dynol Byd-eang newydd yr UE.
 • Cynghreiriaid Allweddol yr UD (Y Deyrnas Unedig, yr Almaen, Ffrainc, Sbaen, Canada ac Awstralia):
  • Gosod yr ystod lawn o sancsiynau ar MBS ac unigolion eraill a nodwyd yn yr adroddiad nad ydynt eisoes wedi'u dynodi
  • Atal yr holl werthiannau arfau i KSA cyn belled â'i fod yn parhau i gymryd rhan mewn patrwm cyson o droseddau hawliau dynol gros.
    

Mewn achos cyfreithiol cyfochrog sydd ar ddod yn yr un llys ffederal yn erbyn CIA, ODNI, a’r Adrannau Amddiffyn a’r Wladwriaeth, mae Menter Cyfiawnder y Gymdeithas Agored yn herio llywodraeth yr UD i ddal cofnodion ychwanegol yn ôl am y llofruddiaeth, gan gynnwys tâp o’r llofruddiaeth a 2018 Adroddiad CIA ar y llofruddiaeth a nododd fod Tywysog y Goron yn gyfrifol yn ôl y sôn. Mae’r CIA wedi hysbysu’r Llys y bydd, erbyn Mawrth 10, yn cynhyrchu “mynegai Vaughn” yn nodi’r adroddiad ac yn egluro’r sail gyfreithiol dros ei ddal yn ôl.

Aeth Singh ymlaen i ddweud, “Mae angen i lywodraeth yr UD ddatgelu nifer o gofnodion eraill am y llofruddiaeth a’i gorchudd y mae wedi’i ddal yn ôl gan y cyhoedd yn ymgyfreitha’r Gymdeithas Agored.”

Cynrychiolir Menter Cyfiawnder y Gymdeithas Agored gerbron y llys gan Amrit Singh a James A.
Goldston, ynghyd â Debevoise & Plimpton, cwmni cyfreithiol rhyngwladol blaenllaw, gyda swyddfeydd yn yr Unol Daleithiau, Ewrop ac Asia. Mae tîm Debevoise yn cael ei arwain gan Catherine Amirfar ac Ashika Singh.

Mae dogfennau a ryddhawyd mewn cyfreitha ar gael i'r cyhoedd ar Sefydliadau'r Gymdeithas Agored ' Cwmwl Dogfen.

Parhau Darllen

france

Mae'r UD a chynghreiriaid yn ymateb i 'bryfociadau' Iran gyda thawelwch wedi'i astudio

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Yn ystod yr wythnos ers i Washington gynnig siarad â Tehran am adfywio bargen niwclear 2015, mae Iran wedi ffrwyno monitro’r Cenhedloedd Unedig, wedi bygwth rhoi hwb i gyfoethogi wraniwm ac mae ei ddirprwyon yr amheuir eu bod wedi cynyddu seiliau Irac ddwywaith gyda milwyr yr Unol Daleithiau, ysgrifennu Arshad Mohammed ac John Irish.

Yn gyfnewid am hyn, mae'r Unol Daleithiau a thri chynghreiriad, Prydain, Ffrainc a'r Almaen, wedi ymateb yn ddigynnwrf a astudiwyd.

Mae’r ymateb - neu ddiffyg un - yn adlewyrchu awydd i beidio ag amharu ar yr agorawd diplomyddol gan obeithio y bydd Iran yn dychwelyd at y bwrdd ac, os na, y bydd pwysau cosbau’r Unol Daleithiau yn parhau i gymryd ei doll, meddai swyddogion yr Unol Daleithiau ac Ewrop.

Mae Iran wedi mynnu dro ar ôl tro i’r Unol Daleithiau leddfu sancsiynau’r Unol Daleithiau a orfodwyd ar ôl i’r cyn-Arlywydd Donald Trump gefnu ar y fargen yn 2018. Byddai wedyn yn dirwyn i ben ei droseddau ei hun o’r cytundeb, a ddechreuodd flwyddyn ar ôl i Trump dynnu’n ôl.

“Faint bynnag maen nhw’n credu y dylai’r Unol Daleithiau godi sancsiynau yn gyntaf, nid yw hynny’n mynd i ddigwydd,” meddai swyddog o’r Unol Daleithiau, a siaradodd ar gyflwr anhysbysrwydd.

Os yw Iran eisiau i’r Unol Daleithiau ailddechrau cydymffurfio â’r fargen “y ffordd orau a’r unig ffordd yw cyrraedd y bwrdd lle bydd y pethau hynny yn cael eu trafod,” ychwanegodd y swyddog.

Dywedodd dau ddiplomydd Ewropeaidd nad oedden nhw’n disgwyl i’r Unol Daleithiau, na Phrydain, Ffrainc a’r Almaen - a elwir yn anffurfiol fel yr E3 - wneud mwy i bwyso ar Iran am y tro er gwaethaf yr hyn a ddisgrifiwyd fel “cythruddiadau.”

Dywedodd un o'r diplomyddion mai'r polisi cyfredol oedd condemnio ond osgoi gwneud unrhyw beth a allai gau'r ffenestr ddiplomyddol.

“Rhaid i ni droedio'n ofalus,” meddai'r diplomydd. “Rhaid i ni weld a all yr E3 jyglo rhuthr pen Iran ac betruster yr Unol Daleithiau i weld a oes gennym ni lwybr ymlaen hyd yn oed.”

Roedd y “rhuthr peniog” yn gyfeiriad at droseddau cyflymu Iran o’r cytundeb.

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae Iran wedi lleihau cydweithredu â'r Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol, gan gynnwys trwy roi diwedd ar archwiliadau snap o safleoedd niwclear a amheuir heb eu datgan.

Dywedodd adroddiad gan gorff gwarchod niwclear y Cenhedloedd Unedig hefyd fod Iran wedi dechrau cyfoethogi wraniwm i 20%, uwchlaw terfyn cytundeb 2015% 3.67, a dywedodd goruchaf arweinydd Iran y gallai Tehran fynd i 60% pe dymunai, gan ddod ag ef yn agosach at y purdeb 90% sydd ei angen ar gyfer bom atomig.

Hanfod y fargen oedd y byddai Iran yn cyfyngu ar ei rhaglen cyfoethogi wraniwm i'w gwneud hi'n anoddach casglu'r deunydd ymollwng ar gyfer arf niwclear - uchelgais y mae wedi'i wadu ers amser maith - yn gyfnewid am ryddhad gan yr Unol Daleithiau a sancsiynau economaidd eraill.

Tra bod yr Unol Daleithiau yn dweud eu bod yn dal i ymchwilio i rocedi a daniwyd mewn canolfannau yn Irac yr wythnos diwethaf sy’n gartref i bersonél yr Unol Daleithiau, maent yn cael eu hamau o gael eu cyflawni gan luoedd dirprwy Iran mewn patrwm hirsefydlog o ymosodiadau o’r fath.

Mewn arddangosiad o safiad ataliol yr Unol Daleithiau, dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Wladwriaeth, Ned Price, ddydd Llun fod Washington wedi ei “drechu” gan yr ymosodiadau ond na fyddai’n “diystyru” ac y byddai’n ymateb ar adeg ac mewn man o’i ddewis.

Dywedodd yr ail ddiplomydd Ewropeaidd fod trosoledd yr Unol Daleithiau yn dal i fod ar waith oherwydd nad oedd yr Arlywydd Joe Biden wedi codi sancsiynau.

“Mae gan Iran arwyddion positif gan yr Americanwyr. Bellach mae angen bachu ar y cyfle hwn, ”meddai’r diplomydd hwn.

Ddydd Mercher (24 Chwefror), dywedodd y llefarydd Price wrth gohebwyr na fyddai'r Unol Daleithiau yn aros am byth.

“Nid yw ein hamynedd yn ddiderfyn,” meddai Price.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd