Cysylltu â ni

EU

Gyda chopa G7 y stop cyntaf, mae Biden yn cychwyn ar daith 8 diwrnod i Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae Arlywydd yr UD Joe Biden yn cyflwyno sylwadau ar adroddiad swyddi mis Mai ar ôl i gyflogwyr yr Unol Daleithiau roi hwb i logi yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID-19), yng Nghanolfan Confensiwn Traeth Rehoboth yn Nhraeth Rehoboth, Delaware, UD, Mehefin 4, 2021. REUTERS / Kevin Llun Lamarque / Ffeil

Gadawodd Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden am Brydain ddydd Mercher (9 Mehefin) ar ei daith gyntaf dramor ers iddo gymryd ei swydd, cenhadaeth wyth diwrnod i ailadeiladu cysylltiadau traws-Iwerydd a straeniwyd yn ystod oes Trump ac i ail-lunio cysylltiadau â Rwsia.

Mae'r daith yn cynrychioli prawf o allu'r arlywydd Democrataidd i reoli ac atgyweirio perthnasoedd â chynghreiriaid mawr a dyfodd wedi ymddieithrio â thariffau masnach yr Arlywydd Donald Trump ar y pryd a thynnu'n ôl o gytuniadau rhyngwladol.

"A fydd y cynghreiriau a'r sefydliadau democrataidd a luniodd gymaint o'r ganrif ddiwethaf yn profi eu gallu yn erbyn bygythiadau a gwrthwynebwyr heddiw? Rwy'n credu mai'r ateb ydy ydy. Ac yr wythnos hon yn Ewrop, mae gennym gyfle i'w brofi," meddai Biden mewn erthygl farn a gyhoeddwyd yn y Mae'r Washington Post.

Ei uwchgynhadledd gydag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin ar 16 Mehefin yng Ngenefa yw carreg gap y daith, cyfle i godi pryderon yr Unol Daleithiau yn uniongyrchol gyda Putin ynghylch ymosodiadau ransomware yn deillio o Rwsia, ymddygiad ymosodol Moscow yn erbyn yr Wcrain a llu o faterion eraill.

Bydd Biden yn gwneud ei stop cyntaf ym mhentref glan môr St Ives yng Nghernyw lle bydd yn cymryd rhan yn uwchgynhadledd yr G7. Disgwylir i'r cyfarfod gael ei ddominyddu gan ddiplomyddiaeth brechlyn, masnach, hinsawdd a menter ar gyfer ailadeiladu seilwaith yn y byd sy'n datblygu. Mae swyddogion yr UD yn gweld yr ymdrech honno fel ffordd i wrthsefyll dylanwad cynyddol Tsieina.

Efallai y bydd Biden yn wynebu pwysau i wneud mwy i rannu cyflenwadau brechlyn yr Unol Daleithiau â gwledydd eraill ar ôl addewid cychwynnol o 20 miliwn dos a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf.

Mae ei ymdrech am isafswm treth fyd-eang ar gorfforaethau rhyngwladol yn wynebu gwrthwynebiad gartref. Cytunodd gweinidogion cyllid G7 cyn yr uwchgynhadledd i ddilyn isafswm cyfradd dreth fyd-eang o 15% o leiaf ac i ganiatáu i wledydd y farchnad drethu hyd at 20% o'r elw gormodol - uwchlaw ffin o 10% - a gynhyrchir gan tua 100 o elw mawr, uchel. cwmnïau.

Daeth Gweriniaethwyr allan yn erbyn y cynllun yr wythnos hon, gan gymhlethu gallu'r Unol Daleithiau i weithredu cytundeb byd-eang ehangach.

Bydd Biden yn cael cyfarfod gyda Phrif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ddydd Iau yng Nghernyw, cyfle i adnewyddu “perthynas arbennig” yr Unol Daleithiau-Prydain ar ôl toriad Prydain ym Mhrydain o’r Undeb Ewropeaidd.

Ar ôl tridiau o uwchgynhadledd G7, bydd Biden a'i wraig Jill yn ymweld â'r Frenhines Elizabeth yng Nghastell Windsor. Cyfarfu Biden, 78 oed, â'r frenhines yn ôl yn 1982 pan oedd yn seneddwr o'r Unol Daleithiau o Delaware.

Wedi hynny mae Biden yn teithio i Frwsel i gael sgyrsiau gydag arweinwyr NATO a'r Undeb Ewropeaidd. Disgwylir i'r agenda gael ei dominyddu gan Rwsia, China a'r mater lluosflwydd o gael cynghreiriaid NATO i gyfrannu mwy at yr amddiffyniad cyffredin.

Mae Biden yn cau'r daith yng Ngenefa ar gyfer yr hyn a allai fod yn gyfarfod anoddaf yr wythnos - sesiwn gyda Putin, a oedd wedi mwynhau cysylltiadau cyfeillgar â Trump.

Dywedodd cynghorydd diogelwch cenedlaethol y Tŷ Gwyn, Jake Sullivan, wrth gohebwyr fod Biden yn gobeithio y bydd ei gyfarfodydd G7 a NATO yn hybu ymdeimlad o undod perthynol wrth iddo fynd i mewn i'w sesiwn gyda Putin.

Ni ddisgwylir unrhyw ddatblygiadau mawr o'r copa. Dywedodd Sullivan y byddai Biden yn pwyso ar Putin ar flaenoriaethau’r Unol Daleithiau. Roedd y ddwy ochr yn trafod a ddylid cynnal cynhadledd newyddion ar y cyd.

Gwlad Belg

Rali Gwrthblaid Iran o flaen llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau ym Mrwsel i ofyn i'r Unol Daleithiau a'r UE am bolisi cadarn tuag at drefn Iran

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn uwchgynhadledd yr G7 yn Llundain, mae Brwsel yn cynnal uwchgynhadledd NATO gydag arweinwyr yr UD a'r UE. Dyma daith gyntaf yr Arlywydd Joe Biden y tu allan i'r UD. Yn y cyfamser, mae trafodaethau bargen Iran wedi cychwyn yn Fienna ac er gwaethaf yr ymdrechion rhyngwladol i ddychwelyd Iran a'r Unol Daleithiau i gydymffurfio â'r JCPOA, ni ddangosodd cyfundrefn Iraniaid unrhyw ddiddordeb i ddychwelyd i'w hymrwymiadau o dan gyd-destun JCPOA. Yn adroddiad diweddar yr IAEA, codwyd pryderon pwysig nad oedd cyfundrefn Iran wedi mynd i’r afael â nhw.

Cynhaliodd diaspora Iran, cefnogwyr Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran yng Ngwlad Belg, rali heddiw (14 Mehefin) o flaen llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yng Ngwlad Belg. Fe ddalion nhw bosteri a baneri gyda’r llun o Maryam Rajavi, arweinydd mudiad gwrthblaid Iran sydd wedi datgan Iran nad yw’n niwclear yn ei chynllun 10 pwynt ar gyfer yr Iran rydd a democrataidd.

Yn eu posteri a’u sloganau, gofynnodd Iraniaid i’r Unol Daleithiau a’r UE weithio’n galetach i ddal cyfundrefn y mullahs yn atebol am ei thorri hawliau dynol hefyd. Pwysleisiodd y protestwyr yr angen am bolisi pendant gan yr Unol Daleithiau a gwledydd Ewrop i harneisio ymgais y mullahiaid am fom niwclear, cynyddu gormes gartref, a gweithgareddau terfysgol dramor.

Yn ôl adroddiad newydd yr IAEA, er gwaethaf y cytundeb blaenorol, mae’r drefn glerigol yn gwrthod ateb cwestiynau IAEA ar bedwar safle y mae anghydfod yn eu cylch ac (i ladd amser) mae wedi gohirio trafodaethau pellach tan ar ôl ei etholiad arlywyddol. Yn ôl yr adroddiad, mae cronfeydd wrth gefn cyfoethog wraniwm y gyfundrefn wedi cyrraedd 16 gwaith y terfyn a ganiateir yn y fargen niwclear. Mae cynhyrchu 2.4 kg o wraniwm wedi'i gyfoethogi 60% a thua 62.8kg o wraniwm wedi'i gyfoethogi gan 20% yn destun pryder mawr.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol IAEA, Rafael Grossi: Er gwaethaf telerau y cytunwyd arnynt, “Ar ôl misoedd lawer, nid yw Iran wedi darparu’r esboniad angenrheidiol am bresenoldeb y gronynnau deunydd niwclear… Rydym yn wynebu gwlad sydd â rhaglen niwclear ddatblygedig ac uchelgeisiol ac sy’n cyfoethogi Wraniwm. yn agos iawn at lefel gradd arfau. ”

Ailadroddodd sylwadau Grossi, a adroddwyd hefyd gan Reuters heddiw: “Bydd y diffyg eglurhad o gwestiynau’r asiantaeth ynglŷn â chywirdeb a chywirdeb Datganiad Diogelu Iran yn effeithio’n ddifrifol ar allu’r asiantaeth i sicrhau natur heddychlon rhaglen niwclear Iran.”

Maryam Rajavi (llun), dywedodd Llywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), fod adroddiad diweddar yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) a’r sylwadau gan ei Gyfarwyddwr Cyffredinol unwaith eto yn dangos, er mwyn gwarantu ei oroesiad, y nid yw'r drefn glerigol wedi cefnu ar ei phrosiect bom atomig. Mae hefyd yn dangos bod y drefn, er mwyn prynu amser, wedi parhau â'i pholisi cyfrinachedd i gamarwain y gymuned ryngwladol. Ar yr un pryd, mae'r drefn yn blacmelio ei rhyng-gysylltwyr tramor i godi sancsiynau ac anwybyddu ei raglenni taflegrau, allforio terfysgaeth, ac ymyrryd troseddol yn y rhanbarth.

Parhau Darllen

Brexit

Barnier cyn-drafodwr Brexit Barnier: Enw da'r DU yn y fantol yn rhes Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Mae Pennaeth y Tasglu ar gyfer Cysylltiadau â'r DU, Michel Barnier yn mynychu'r ddadl ar gytundeb masnach a chydweithrediad yr UE-DU yn ystod ail ddiwrnod sesiwn lawn yn Senedd Ewrop ym Mrwsel, Gwlad Belg Ebrill 27, 2021. Olivier Hoslet / Pool trwy REUTERS

Dywedodd Michel Barnier, cyn-drafodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd, ddydd Llun (14 Mehefin) fod enw da’r Deyrnas Unedig yn y fantol ynglŷn â thensiynau dros Brexit.

Mae gwleidyddion yr UE wedi cyhuddo Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, o beidio â pharchu ymrwymiadau a wnaed ynglŷn â Brexit. Roedd y tensiynau cynyddol rhwng Prydain a’r UE wedi bygwth cysgodi uwchgynhadledd y Grŵp Saith ddydd Sul, gyda Llundain yn cyhuddo Ffrainc o sylwadau “sarhaus” nad oedd Gogledd Iwerddon yn rhan o’r DU. Darllen mwy

"Mae angen i'r Deyrnas Unedig roi sylw i'w henw da," meddai Barnier wrth France Info radio. "Rwyf am i Mr Johnson barchu ei lofnod," ychwanegodd.

Parhau Darllen

coronafirws

Llywydd y Senedd yn galw am Genhadaeth Chwilio ac Achub Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli (Yn y llun) wedi agor cynhadledd ryng-seneddol lefel uchel ar reoli ymfudo a lloches yn Ewrop. Canolbwyntiodd y gynhadledd yn arbennig ar agweddau allanol ymfudo. Dywedodd yr arlywydd: “Rydyn ni wedi dewis trafod dimensiwn allanol polisïau ymfudo a lloches heddiw oherwydd rydyn ni'n gwybod mai dim ond trwy fynd i'r afael â'r ansefydlogrwydd, argyfyngau, tlodi, troseddau hawliau dynol sy'n digwydd y tu hwnt i'n ffiniau, y byddwn ni'n gallu mynd i'r afael â'r gwreiddyn. achosion sy'n gwthio miliynau o bobl i adael. Mae angen i ni reoli'r ffenomen fyd-eang hon mewn ffordd ddynol, er mwyn croesawu'r bobl sy'n curo ar ein drysau bob dydd gydag urddas a pharch.
 
“Mae pandemig COVID-19 yn cael effaith ddwys ar batrymau ymfudo yn lleol a ledled y byd ac mae wedi cael effaith lluosydd ar symudiad gorfodol pobl ledled y byd, yn enwedig lle nad yw mynediad at driniaeth a gofal iechyd yn cael ei warantu. Mae'r pandemig wedi tarfu ar lwybrau ymfudo, wedi rhwystro mewnfudo, wedi dinistrio swyddi ac incwm, wedi lleihau taliadau, ac wedi gwthio miliynau o ymfudwyr a phoblogaethau bregus i dlodi.
 
“Mae ymfudo a lloches eisoes yn rhan annatod o weithred allanol yr Undeb Ewropeaidd. Ond mae'n rhaid iddyn nhw ddod yn rhan o bolisi tramor cryfach a mwy cydlynol yn y dyfodol.
 
“Rwy’n credu mai ein dyletswydd yn gyntaf oll yw achub bywydau. Nid yw bellach yn dderbyniol gadael y cyfrifoldeb hwn i gyrff anllywodraethol yn unig, sy'n cyflawni swyddogaeth arall ym Môr y Canoldir. Rhaid inni fynd yn ôl i feddwl am weithredu ar y cyd gan yr Undeb Ewropeaidd ym Môr y Canoldir sy'n achub bywydau ac yn taclo masnachwyr. Mae arnom angen mecanwaith chwilio ac achub Ewropeaidd ar y môr, sy'n defnyddio arbenigedd yr holl actorion dan sylw, o'r Aelod-wladwriaethau i'r gymdeithas sifil i asiantaethau Ewropeaidd.
 
“Yn ail, rhaid i ni sicrhau bod pobl sydd angen amddiffyniad yn gallu cyrraedd yr Undeb Ewropeaidd yn ddiogel a heb beryglu eu bywydau. Mae arnom angen diffinio sianeli dyngarol ynghyd ag Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid. Rhaid inni weithio gyda'n gilydd ar system ailsefydlu Ewropeaidd yn seiliedig ar gyfrifoldeb cyffredin. Rydym yn siarad am bobl a all hefyd wneud cyfraniad pwysig at adferiad ein cymdeithasau y mae'r dirywiad pandemig a demograffig yn effeithio arnynt, diolch i'w gwaith a'u sgiliau.
 
“Mae angen i ni hefyd roi polisi derbyn mudo Ewropeaidd ar waith. Gyda'n gilydd dylem ddiffinio'r meini prawf ar gyfer un drwydded mynediad a phreswylio, gan asesu anghenion ein marchnadoedd llafur ar lefel genedlaethol. Yn ystod y pandemig, daeth y sectorau economaidd cyfan i ben oherwydd absenoldeb gweithwyr mewnfudwyr. Mae angen mewnfudo rheoledig arnom i adfer ein cymdeithasau ac i gynnal ein systemau amddiffyn cymdeithasol. ”

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd