Cysylltu â ni

Gogledd Corea

Gogledd a De Korea mewn trafodaethau dros yr uwchgynhadledd, gan ailagor y swyddfa gyswllt

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Golygfa o ffrwydrad o swyddfa gyswllt ar y cyd â De Korea yn nhref y ffin Kaesong, Gogledd Corea yn y llun hwn a ddarparwyd gan Asiantaeth Newyddion Canolog Corea Gogledd Corea (KCNA) ar 16 Mehefin, 2020. KCNA trwy REUTERS

Mae Gogledd a De Korea mewn trafodaethau i ailagor swyddfa gyswllt ar y cyd a ddymchwelodd Pyongyang y llynedd a chynnal uwchgynhadledd fel rhan o’r ymdrechion i adfer cysylltiadau, meddai tair ffynhonnell llywodraeth De Corea sydd â gwybodaeth am y mater, ysgrifennu Hyonhee Shin, David Brunnstrom yn Washington a Tony Munroe yn Beijing.

Mae Arlywydd De Corea, Moon Jae-in ac arweinydd Gogledd Corea, Kim Jong Un, wedi bod yn archwilio ffyrdd o wella cysylltiadau dan straen trwy gyfnewid llythyrau lluosog ers mis Ebrill, dywedodd y ffynonellau ar gyflwr anhysbysrwydd oherwydd sensitifrwydd diplomyddol.

Mae'r trafodaethau'n arwydd o welliant mewn cysylltiadau sydd wedi dirywio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ar ôl i uwchgynadleddau tri arweinydd yn 2018 addo heddwch a chymod.

hysbyseb

Gallai sgyrsiau rhyng-Corea hefyd helpu i ailgychwyn gohirio trafodaethau rhwng Pyongyang a Washington gyda'r nod o ddatgymalu rhaglenni niwclear a thaflegrau'r Gogledd yn gyfnewid am ryddhad sancsiynau.

Mae'r mater yn allweddol i Moon, sy'n wynebu dirywiad mewn cefnogaeth yn ei flwyddyn olaf yn y swydd. Llwyddodd Moon i ddwyn ei etifeddiaeth ar wella cysylltiadau â Gogledd Corea a helpu i sefydlu cyfarfodydd hanesyddol rhwng Kim ac yna Arlywydd yr UD Donald Trump yn 2018 a 2019.

Daeth y ddau Koreas, sy'n dal i fod yn dechnegol yn rhyfela ar ôl eu gwrthdaro rhwng 1950-53, i ben mewn cadoediad, ddydd Mawrth ail-gysylltu llinellau cymorth torrodd y Gogledd ym mis Mehefin y llynedd.

hysbyseb

Mae'r ddwy ochr yn trafod ailadeiladu eu cyd-swyddfa gyswllt ym mhentref cadoediad Panmunjom ar y ffin, meddai dwy ffynhonnell. Dinistriodd Pyongyang y swyddfa flaenorol yn syfrdanol yn ei thref ffiniol Kaesong yn 2020.

Maent hefyd yn ceisio uwchgynhadledd rhwng Moon a Kim, ond ni chodwyd ffrâm amser na manylion eraill oherwydd y pandemig coronafirws, dywedodd y ffynonellau.

Nid yw Gogledd Corea wedi cadarnhau unrhyw achosion COVID-19, ond fe gaeodd ffiniau a gosod mesurau atal llym, gan weld y pandemig fel mater o oroesi cenedlaethol.

"Mae'r sgyrsiau'n parhau, a COVID-19 ddylai fod y ffactor mwyaf," meddai un ffynhonnell. "Cyfarfod wyneb yn wyneb yw'r gorau, ond gobeithio y bydd y sefyllfa'n gwella."

Cyfeiriodd swyddfa Moon at sesiwn friffio ddydd Mawrth gan ei ysgrifennydd gwasg, Park Soo-hyun, a ddywedodd fod y mater o adfer y swyddfa gyswllt i’w drafod, ac nad yw’r arweinwyr wedi arnofio cynlluniau ar gyfer unrhyw uwchgynhadledd hyd yn hyn.

Dywedodd ail ffynhonnell y gallai uwchgynhadledd rithwir fod yn opsiwn yn dibynnu a yw Gogledd Corea yn camu mewn cyfarfod yn bersonol oherwydd COVID-19.

"Os gallwn wneud hynny a bod gan y Gogledd y gallu hwnnw, byddai'n gwneud gwahaniaeth mawr, ac yn agor cymaint o ffenestri cyfle, rhywbeth i ailgychwyn trafodaethau gyda'r Unol Daleithiau."

Mae Gogledd Corea, nad yw wedi cynnal unrhyw gyfarfodydd â gwladolion tramor ers i’r pandemig ddechrau, yn cyfyngu mynediad y tu allan i’r cyfryngau, ac nid oedd ei genhadaeth i’r Cenhedloedd Unedig ar gael i roi sylwadau arno.

Roedd Moon wedi galw am adfywiad yn y llinellau cymorth ac wedi cynnig uwchgynhadledd fideo gyda Kim, ond roedd Pyongyang wedi priorly ymateb yn gyhoeddus gyda beirniadaeth ddeifiol, gan ddweud nad oedd ganddo unrhyw fwriad i siarad â Seoul.

Dywedodd y ffynhonnell gyntaf fod Moon a Kim wedi cyfnewid llythyrau "candid" ar fwy na 10 achlysur, a arweiniodd at agor sianel gyfathrebu rhwng awdurdodau cudd-wybodaeth Seoul a chwaer Kim, Kim Yo Jong.

Er gwaethaf "pethau drwg a drwg" yn yr ymgynghoriadau, cytunodd y ddwy ochr dros y penwythnos i ail-greu llinellau cymorth fel cam cyntaf.

Roedd symudiad Kim yn adlewyrchu parodrwydd i ymateb i wyrdroadau’r Unol Daleithiau ar gyfer sgyrsiau, wrth i weinyddiaeth yr Arlywydd Joe Biden addo dull ymarferol gan gynnwys peidio ag enwi llysgennad ar gyfer materion hawliau dynol Gogledd Corea, meddai’r ffynhonnell.

"Roedd yna rai elfennau gweladwy, gan gynnwys dilyn dull graddol, gweithredu ar gyfer gweithredu, yn lle bargen fawreddog, a phenodi trafodwr niwclear, yn lle llysgennad hawliau dynol," meddai'r ffynhonnell. "Wedi'r cyfan, mae Washington wedi datgelu ei bolisi ac ni all y Gogledd eistedd yn segur yn unig, felly daeth cysylltiadau rhyng-Corea i fyny fel man cychwyn."

Gwrthododd Llysgenhadaeth yr UD yn Seoul sylw, gan gyfeirio ymholiadau at Adran y Wladwriaeth, na wnaeth ymateb ar unwaith i geisiadau am sylwadau.

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken, ym mis Mehefin fod gweinyddiaeth Biden yn benderfynol o benodi llysgennad hawliau dynol yng Ngogledd Corea ond nad oedd yn cynnig llinell amser.

Mae Washington yn cefnogi ymgysylltiad rhwng Corea, ac mae diplomyddiaeth yn hanfodol i sicrhau denuclearization llwyr a heddwch parhaol ar benrhyn Corea, meddai llefarydd ddydd Mawrth wrth groesawu agoriad y llinellau cymorth.

Dywedodd trydedd ffynhonnell mai dim ond am ychydig o gynnydd a wnaed dros faterion eraill y cyhoeddodd y ddau Koreas eu bod yn ailagor y llinell gymorth, gan gynnwys sut y byddai'r Gogledd yn ymddiheuro am chwythu i fyny'r swyddfa gyswllt.

Wedi’i daro gan y pandemig a’r teiffwnau y llynedd, mae Gogledd Corea yn wynebu’r argyfwng economaidd gwaethaf ers newyn yn y 1990au a laddodd cymaint â 3 miliwn.

Fodd bynnag, ychydig o farwolaethau a adroddwyd o newyn, meddai’r ffynhonnell gyntaf, gyda chymorth cymorth Tsieineaidd a rhyddhau cronfeydd milwrol ac argyfwng.

Disgwylir i Ogledd Corea ailddechrau masnachu gyda China mor gynnar ag Awst, gan gynnwys gwasanaethau trenau cargo, ar ôl dileu cynlluniau i wneud hynny ym mis Ebrill oherwydd pryderon yn bennaf am amrywiadau mwy heintus COVID-19, meddai’r ffynhonnell.

Ni wnaeth gweinidogaeth dramor Beijing ymateb ar unwaith i gais am sylw, ac ni atebwyd galwadau i Lysgenhadaeth Tsieineaidd yn Seoul.

Gogledd Corea

Mae Gogledd Corea yn tanio dwy daflegryn balistig i Fôr y Dwyrain, meddai De

cyhoeddwyd

on

Mae Gogledd Corea wedi tanio dwy daflegryn balistig oddi ar ei harfordir dwyreiniol, mae milwrol De Korea wedi cadarnhau, yn ysgrifennu'r BBC.

Adroddodd Japan hefyd fod gwrthrych wedi'i danio, ac y gallai fod yn daflegryn balistig.

Mae Prif Weinidog Japan, Yoshihide Suga, wedi galw’r lansiad yn “warthus” gan ddweud ei fod yn bygwth heddwch a diogelwch yn y rhanbarth.

hysbyseb

Dyma'r ail brawf arfau y mae Gogledd Corea wedi'i gynnal yr wythnos hon, gyda'r cyntaf yn daflegryn mordeithio.

Nid yw'n glir yn union ble roedd y taflegrau balistig ar y gweill na'u hystod hedfan, ond dywedodd Cyd-bennaeth Staff De Korea fod ei fyddin yn cynnal "osgo parodrwydd llawn mewn cydweithrediad agos â'r UD".

Mae profion taflegryn balistig yn mynd yn groes i benderfyniadau'r Cenhedloedd Unedig a ddyluniwyd i ffrwyno gweithgareddau niwclear y Gogledd.

hysbyseb

Gallant gario naill ai pennau rhyfel niwclear neu gonfensiynol ac fe'u dosbarthir yn ôl pa mor bell y gallant deithio - y pellaf ohonynt yw taflegryn balistig rhyng-gyfandirol (ICBM).

Yn y gorffennol mae Gogledd Corea wedi profi ICBMs y dywedir eu bod yn gallu cyrraedd bron pob un o orllewin Ewrop a thua hanner tir mawr yr UD.

Ddydd Llun, profodd Gogledd Corea daflegryn mordeithio ystod hir a oedd yn gallu taro llawer o Japan, gan ei alw'n "arf strategol o arwyddocâd mawr".

Mae'r Academi Gwyddor Amddiffyn Genedlaethol yn cynnal profion taflegryn mordeithio hir yng Ngogledd Corea, fel y gwelir yn y cyfuniad hwn o luniau heb ddyddiad a gyflenwyd gan Asiantaeth Newyddion Canolog Corea Gogledd Corea (KCNA) ar 13 Medi 2021
Roedd Gogledd Corea ychydig ddyddiau ynghynt wedi profi taflegryn mordeithio hir

Dywed arbenigwyr y gallai'r taflegryn mordeithio gario pen rhyfel niwclear o bosibl.

Nid yw Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn gwahardd profi taflegrau mordeithio. Ond mae'n ystyried bod taflegrau balistig yn fwy bygythiol oherwydd gallant gario llwythi tâl mwy a mwy pwerus, cael ystod llawer hirach, a gallant deithio'n gyflymach

Mae Gogledd Corea yn wynebu prinder bwyd ac argyfwng economaidd difrifol - gan ysgogi cwestiynau ynglŷn â sut y mae'n dal i allu datblygu arfau.

Mae'r wlad wedi treulio mwy na blwyddyn ar ei phen ei hun. Torrodd y rhan fwyaf o fasnach i ffwrdd gyda'i chynghreiriad agosaf Tsieina i atal y coronafirws rhag lledaenu.

Mae gweinidog tramor China yn cynnal trafodaethau gyda'i gymar yn Ne Corea yn Seoul ddydd Mercher.

Mae rhaglen arfau Gogledd Corea a thrafodaethau wedi'u gohirio dros ddenuclearization yn debygol o fod ar yr agenda.

Ym mis Mawrth eleni, fe heriodd Pyongyang sancsiynau a phrofi taflegrau balistig, a sbardunodd gerydd cryf o’r Unol Daleithiau, Japan a De Korea.

A'r mis diwethaf dywedodd asiantaeth atomig y Cenhedloedd Unedig ei bod yn ymddangos bod Gogledd Corea wedi ailgychwyn adweithydd a allai gynhyrchu plwtoniwm ar gyfer arfau niwclear, gan ei alw'n ddatblygiad "cythryblus iawn".

Parhau Darllen

Gogledd Corea

Mae Gogledd Corea yn profi taflegryn mordeithio 'strategol' cyntaf gyda gallu niwclear posibl

cyhoeddwyd

on

By

Cynhaliodd Gogledd Corea brofion llwyddiannus o daflegryn mordeithio hir-hir newydd dros y penwythnos, meddai cyfryngau’r wladwriaeth ddydd Llun (13 Medi), a welwyd gan ddadansoddwyr fel arf cyntaf o’r fath, o bosibl, â gallu niwclear, ysgrifennu Hyonhee Shin a Josh Smith.

Mae'r taflegrau yn "arf strategol o arwyddocâd mawr" ac wedi hedfan 1,500 km (930 milltir) cyn taro eu targedau a chwympo i ddyfroedd tiriogaethol y wlad yn ystod y profion ddydd Sadwrn a dydd Sul, meddai KCNA.

Amlygwyd y prawf diweddaraf cynnydd cyson yn rhaglen arfau Pyongyang ynghanol cloc dros sgyrsiau gyda'r nod o ddatgymalu rhaglenni taflegrau niwclear a balistig y Gogledd yn gyfnewid am ryddhad sancsiynau'r UD. Mae'r sgyrsiau wedi stopio ers 2019.

hysbyseb

Mae taflegrau mordeithio Gogledd Corea fel arfer yn cynhyrchu llai o ddiddordeb na thaflegrau balistig oherwydd nad ydyn nhw'n cael eu gwahardd yn benodol o dan Benderfyniadau Cyngor Diogelwch Cenhedloedd y Cenhedloedd Unedig.

"Dyma fyddai'r taflegryn mordeithio cyntaf yng Ngogledd Corea i gael ei ddynodi'n rôl 'strategol' yn benodol," meddai Ankit Panda, cymrawd hŷn yn Gwaddol Carnegie dros Heddwch Rhyngwladol yn yr UD. "Mae hwn yn ewmeism cyffredin ar gyfer system sy'n gallu niwclear."

Nid yw'n glir a yw Gogledd Corea wedi meistroli'r dechnoleg sydd ei hangen i adeiladu pennau rhyfel yn ddigon bach i gael eu cario ar daflegryn mordeithio, ond dywedodd yr arweinydd Kim Jong Un yn gynharach eleni fod datblygu bomiau llai yn nod uchaf.

hysbyseb

Mae'r ddau Koreas wedi'u cloi mewn ras arfau gyflymu y mae dadansoddwyr yn ofni y bydd gadael y rhanbarth yn frith o daflegrau newydd pwerus.

Ni ddatgelodd milwrol De Korea a oedd wedi canfod profion diweddaraf y Gogledd, ond dywedodd ddydd Llun ei fod yn cynnal dadansoddiad manwl mewn cydweithrediad â’r Unol Daleithiau.

Dywedodd Gorchymyn Indo-Môr Tawel milwrol yr Unol Daleithiau (INDOPACOM) ei fod yn ymwybodol o'r adroddiadau a'i fod yn cydgysylltu â'i gynghreiriaid a'i bartneriaid.

"Mae'r gweithgaredd hwn yn tynnu sylw at ffocws parhaus (Gogledd Corea) ar ddatblygu ei raglen filwrol a'r bygythiadau sy'n peri i'w gymdogion a'r gymuned ryngwladol," meddai INDOPACOM mewn datganiad.

Rhedodd Rodong Sinmun, papur newydd swyddogol Plaid y Gweithwyr, luniau o'r taflegryn mordeithio newydd yn hedfan ac yn cael ei danio o lansiwr cludo-codwr-lansiwr.

Mae'r prawf yn darparu "mae arwyddocâd strategol meddu ar ataliaeth effeithiol arall yn golygu ar gyfer gwarantu diogelwch ein gwladwriaeth yn fwy dibynadwy a chynnwys symudiadau milwrol y lluoedd gelyniaethus yn gryf," meddai KCNA.

Fe'i gwelwyd fel lansiad taflegryn cyntaf y Gogledd ar ôl iddo brofi taflegryn balistig tactegol amrediad byr newydd ym mis Mawrth. Cynhaliodd Gogledd Corea brawf taflegryn mordeithio ychydig oriau ar ôl i Arlywydd yr UD Joe Biden ddod i rym ddiwedd mis Ionawr.

Dywedodd Jeffrey Lewis, ymchwilydd taflegryn yng Nghanolfan Astudiaethau Ymlediad James Martin, nad oedd taflegrau mordeithio ymosodiad tir canolradd yn llai o fygythiad na thaflegrau balistig a'u bod yn allu eithaf difrifol i Ogledd Corea.

"Mae hon yn system arall sydd wedi'i chynllunio i hedfan o dan radar amddiffyn taflegrau neu o'u cwmpas," meddai Lewis ar Twitter.

Mae taflegrau mordeithio a thaflegrau balistig amrediad byr y gellir eu harfogi â bomiau confensiynol neu niwclear yn arbennig o ansefydlog os bydd gwrthdaro gan y gall fod yn aneglur pa fath o warhead y maent yn ei gario, meddai dadansoddwyr.

Nid oedd yn ymddangos bod Kim Jong Un wedi mynychu'r prawf, gyda KCNA yn dweud bod Pak Jong Chon, aelod o politburo pwerus Plaid y Gweithwyr ac ysgrifennydd ei phwyllgor canolog, wedi ei oruchwylio.

Mae'r Gogledd adferol wedi cyhuddo'r Unol Daleithiau a De Korea ers amser maith o "bolisi gelyniaethus" tuag at Pyongyang.

Daeth dadorchuddio'r prawf ddiwrnod yn unig cyn i brif drafodwyr niwclear o'r Unol Daleithiau, De Korea a Japan gwrdd yn Tokyo i archwilio ffyrdd o dorri'r standoff gyda Gogledd Corea. Darllen mwy.

Mae gweinidog tramor China, Wang Yi, hefyd i fod i ymweld â Seoul heddiw (14 Medi) ar gyfer trafodaethau gyda’i gymar, Chung Eui-yong. Darllen mwy.

Mae gweinyddiaeth Biden wedi dweud ei bod yn agored i ddiplomyddiaeth i gyflawni denuclearization Gogledd Corea, ond nid yw wedi dangos unrhyw barodrwydd i leddfu sancsiynau.

Dywedodd Sung Kim, llysgennad yr Unol Daleithiau dros Ogledd Corea, ym mis Awst yn Seoul ei fod yn barod i gwrdd â swyddogion Gogledd Corea "yn unrhyw le, ar unrhyw adeg." Darllen mwy.

Cododd ail-greu llinellau cymorth rhyng-Corea ym mis Gorffennaf obeithion am ailgychwyn y trafodaethau, ond rhoddodd y Gogledd y gorau i ateb galwadau wrth i ymarferion milwrol blynyddol De Korea-UDA ddechrau fis diwethaf, yr oedd Pyongyang wedi rhybuddio y gallai sbarduno argyfwng diogelwch. Darllen mwy.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf daeth De Korea yn wladwriaeth an-niwclear gyntaf i ddatblygu a phrofi taflegryn balistig a lansiwyd gan long danfor.

Parhau Darllen

Gogledd Corea

Diogelu data: Y Comisiwn Ewropeaidd yn lansio'r broses ar gyfer mabwysiadu penderfyniad digonolrwydd Gweriniaeth Korea

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r broses tuag at fabwysiadu y penderfyniad digonolrwydd ar gyfer trosglwyddo data personol i Weriniaeth Korea. Bydd yn ymdrin â throsglwyddo data personol i weithredwyr masnachol Gweriniaeth Korea yn ogystal ag awdurdodau cyhoeddus. Pe bai'n cael ei fabwysiadu, byddai'r penderfyniad hwn yn rhoi amddiffyniadau cryf o'u data personol i Ewropeaid pan fydd yn cael ei drosglwyddo i Weriniaeth Korea. Ar yr un pryd, byddai'n ategu'r Cytundeb Masnach Rydd UE-Gweriniaeth Korea (FTA) a hybu cydweithrediad rhwng yr UE a Gweriniaeth Korea fel pwerau digidol blaenllaw.

Mae'r cytundeb masnach wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn masnach dwyochrog nwyddau a gwasanaethau. Bydd sicrhau llif rhydd data personol i Weriniaeth Korea trwy benderfyniad digonolrwydd yn seiliedig ar lefel uchel o ddiogelwch data yn cefnogi'r berthynas fasnach hon sy'n werth bron i € 90 biliwn. Cyhoeddwyd y penderfyniad digonolrwydd drafft a'i drosglwyddo i'r Bwrdd Diogelu Data Ewrop (EDPB) am ei farn. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae'r Comisiwn wedi asesu cyfraith ac arferion Gweriniaeth Korea ar ddiogelu data personol yn ofalus, gan gynnwys y rheolau ar fynediad at ddata gan awdurdodau cyhoeddus. Daw i'r casgliad bod Gweriniaeth Korea yn sicrhau lefel amddiffyniad sy'n cyfateb yn y bôn i'r un a warantir o dan y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR). Mae'r datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd