Cysylltu â ni

coronafirws

Mae pob ymchwydd COVID-19 yn peri risg i weithwyr gofal iechyd: PTSD

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae nyrs gofrestredig ICU, Pascaline Muhindura, yn gwisgo PPE wrth iddi weithio yn y Ganolfan Feddygol Ymchwil yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID-19) yn Kansas City, Missouri, UD, yn y llun taflen heb ddyddiad hwn. Muhindura / Taflen Pascalin trwy REUTERS
Clefyd Coronavirus (COVID-19) Mae nyrsys ICU yn arddangos tatŵs a gawsant i gyd i goffáu eu bond fel gweithwyr rheng flaen a'r bobl y maent wedi'u colli, yn Ysbyty Cenhadaeth Providence yn Mission Viejo, California, UD, Ionawr 8, 2021. REUTERS / Lucy Nicholson

Mae pengliniau'r nyrs Chris Prott yn neidio, mae ei galon yn rasio, ei geg yn mynd yn sych ac mae ei feddwl yn gorlifo gydag atgofion tywyll pan mae'n siarad am weithio yn uned gofal dwys (ICU) Canolfan Feddygol Milwaukee VA yn ystod pandemig ymchwyddiadau, yn ysgrifennu Lisa Baertlein.

Mae Prott yn rhannu brwydr sy'n gyffredin i lawer o'r cyn-filwyr y mae wedi gofalu amdanynt ers blynyddoedd: symptomau anhwylder straen wedi trawma (PTSD).

Roedd Prott ymhlith hanner dwsin o staff yr ICU a ddywedodd wrth Reuters am symptomau fel deffro o hunllefau mewn chwys; ôl-fflachiadau i gleifion sy'n marw yn ystod y dyddiau cynnar pandemig llawn ofn; ffaglu dicter; a chynhyrfu wrth swn larymau meddygol. Gall y rhai y mae eu symptomau'n para mwy na mis ac sy'n ddigon difrifol i ymyrryd â bywyd bob dydd gael diagnosis o PTSD.

hysbyseb

Mae'r amrywiad Delta ymchwyddus yn pentyrru ar drawma ffres wrth i'r Unol Daleithiau a chenhedloedd eraill ddechrau astudio PTSD mewn gweithwyr iechyd. Roedd data eisoes yn dangos bod gweithwyr iechyd yr Unol Daleithiau mewn argyfwng cyn COVID-19.

Tra bod PTSD yn gysylltiedig â brwydro yn erbyn, gall godi ymhlith sifiliaid ar ôl trychinebau naturiol, cam-drin neu drawma arall. Gall gweithwyr iechyd fod yn amharod i gyfateb eu profiad â phrofiad milwyr sy'n dychwelyd.

"Rwy'n teimlo fel schmuck yn ei alw'n PTSD," meddai Prott. "Fe gymerodd amser hir i mi allu siarad â rhywun oherwydd fy mod i'n gweld dynion â PTSD go iawn. Yr hyn sydd gen i ymlaen, does dim byd o'i gymharu, felly rydych chi'n teimlo'n euog am feddwl hynny."

hysbyseb

Mae'r seiciatrydd Dr. Bessel van der Kolk yn gwybod yn well.

"Ar yr wyneb, ni fydd nyrs yn eich ysbyty lleol yn edrych fel dyn yn dod yn ôl o Afghanistan," meddai awdur "The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma." "Ond o dan y cyfan, mae gennym y swyddogaethau craidd hyn a bennir gan niwrobioleg yr un fath."

Dangosodd astudiaethau cyn-bandemig fod cyfraddau PTSD mewn gweithwyr iechyd rheng flaen yn amrywio o 10% i 50%. Roedd y gyfradd hunanladdiad ymhlith meddygon fwy na dwywaith cyfradd y cyhoedd.

Mae Cymdeithas Feddygol America (AMA) wedi tapio seicolegydd milwrol a Chanolfan Genedlaethol PTSD yr Adran Materion Cyn-filwyr (VA) i'w helpu i fesur effaith y pandemig.

Gwnaeth preswylydd seiciatreg Canolfan Gwyddor Iechyd Prifysgol Texas Tech Dr. Huseyin Bayazit ac ymchwilwyr yn ei wlad enedigol yn Nhwrci arolwg o 1,833 o weithwyr iechyd Twrcaidd yr hydref y llynedd. Dangosodd y canlyniadau, a gyflwynwyd ym mis Mai mewn cyfarfod o Gymdeithas Seiciatryddol America, gyfradd PTSD o 49.5% ymhlith nonffisegwyr a 36% ar gyfer meddygon. Cynyddodd cyfraddau meddyliau hunanladdol wrth i weithwyr dreulio mwy o amser ar unedau COVID-19.

Mae undebau eisiau lliniaru trawma trwy osod rheolau cenedlaethol ar gyfer nifer y cleifion sydd o dan ofal pob nyrs. Dywed gweithwyr na ddylent orfod talu am therapi, meddyginiaeth ac ymyriadau eraill.

Mae'r AMA a grwpiau eraill eisiau mwy o gyfrinachedd i feddygon sy'n ceisio gwasanaethau iechyd meddwl. Gofynnodd y rhan fwyaf o staff yr ICU a drafododd PTSD â Reuters am anhysbysrwydd rhag ofn ôl-effeithiau yn y gwaith.

Mae System Iechyd Mount Sinai Efrog Newydd a System Iechyd Prifysgol Rush Chicago yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl cyfrinachol am ddim.

Mae Canolfan Straen, Gwydnwch a Thwf Personol newydd Mount Sinai yn cynnig rhaglen cymorth cymheiriaid "Battle Buddies" wedi'i hysbrydoli gan filwrol i nyrsys. Mae caplan o raglen "Road Home" Rush ar gyfer cyn-filwyr yn rhedeg grŵp cymorth profedigaeth "twf ôl-drawmatig" ar gyfer nyrsys ICU.

Mae'r system VA yn darparu cwnsela iechyd meddwl tymor byr di-gost trwy ei raglen cymorth gweithwyr. Mae llawer o gyfleusterau VA lleol yn ategu'r rhai sydd â thimau cwnsela ysbrydol ac ymateb i ddigwyddiadau argyfwng, meddai llefarydd.

Mae tua 5,000 o feddygon yr Unol Daleithiau yn rhoi'r gorau iddi bob dwy flynedd oherwydd llosgi, meddai Dr. Christine Sinsky, is-lywydd AMA. Mae'r gost flynyddol tua $ 4.6 biliwn - gan gynnwys refeniw a gollir o swyddi gwag a threuliau recriwtio, meddai.

Arweiniodd canlyniadau arolwg ysbytai ym mis Mawrth yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol i rybuddio "mae prinder staff wedi effeithio ar ofal cleifion, a bod blinder a thrawma wedi cael effaith andwyol ar iechyd meddwl staff."

Gwirfoddolodd llawfeddyg trawma Dr. Kari Jerge i weithio mewn ward Phoenix COVID-19 yn ystod ymchwydd y gaeaf diwethaf. Gwrthododd lawer mwy o dâl i ddychwelyd i'r ICU ar ôl ymchwydd amrywiad Delta.

Mae Jerge yn annog eraill i flaenoriaethu "hunan-gadwraeth," ond mae'n poeni am golli arbenigedd. "Mae gwerth anfeidrol mewn nyrs sydd wedi bod yn gweithio yn yr ICU ers 20 mlynedd ac sydd â theimlad perfedd pan fydd rhywbeth yn mynd o'i le gyda chlaf," meddai.

Mae Nyrs Pascaline Muhindura, 40, sy'n gofalu am gleifion COVID-19 yn Kansas City, Missouri, wedi eirioli dros ddiogelwch gweithwyr iechyd ers colli cydweithiwr i'r afiechyd yn gynnar yn y pandemig.

"Mae'n parhau i waethygu a gwaeth. Rydyn ni'n mynd yn ôl i'r lle hwnnw - fe ddeffrodd yr emosiynau hynny eto," meddai Muhindura, a ychwanegodd nad yw llawer o gyflogwyr yn cynnig yswiriant digonol ar gyfer therapi.

Mae ICU yn meithrin y math o gyfeillgarwch a ffurfiwyd mewn brwydr. Cafodd grŵp o nyrsys Southern California COVID-19 tatŵs cyfatebol. Mae gweithwyr iechyd yn cydymdeimlo dros grio eu ffordd adref ar ôl sifftiau anodd, cefnogi ei gilydd ar gyfryngau cymdeithasol, a gwthio cydweithwyr i ofyn am help.

"Nid oes unrhyw beth o'i le â theimlo fel hyn," meddai Prott, nyrs VA. "Mae'n rhaid i chi ddelio ag ef serch hynny."

coronafirws

Agenda UDA-UE ar gyfer curo'r pandemig byd-eang: Brechu'r byd, achub bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd yn ôl

cyhoeddwyd

on

Brechu yw'r ymateb mwyaf effeithiol i'r pandemig COVID. Mae'r Unol Daleithiau a'r UE yn arweinwyr technolegol mewn llwyfannau brechlyn datblygedig, o ystyried degawdau o fuddsoddiadau mewn ymchwil a datblygu.

Mae'n hanfodol ein bod yn mynd ar drywydd agenda i frechu'r byd yn ymosodol. Bydd arweinyddiaeth gydlynol yr UD a'r UE yn helpu i ehangu'r cyflenwad, cyflawni mewn dull mwy cydgysylltiedig ac effeithlon, a rheoli cyfyngiadau i gadwyni cyflenwi. Bydd hyn yn arddangos grym partneriaeth Drawsatlantig wrth hwyluso brechu byd-eang wrth alluogi mwy o gynnydd gan fentrau amlochrog a rhanbarthol.

Gan adeiladu ar ganlyniad Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang G2021 Mai 20, Uwchgynadleddau G7 a'r UD-UE ym mis Mehefin, ac ar Uwchgynhadledd G20 sydd ar ddod, bydd yr UD a'r UE yn ehangu cydweithredu ar gyfer gweithredu byd-eang tuag at frechu'r byd, gan arbed bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd.  

hysbyseb

Colofn I: Cyd-ymrwymiad Rhannu Brechlyn yr UE / UD: bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn rhannu dosau yn fyd-eang i wella cyfraddau brechu, gyda blaenoriaeth ar rannu trwy COVAX a gwella cyfraddau brechu ar frys mewn gwledydd incwm isel ac is-ganol. Mae'r Unol Daleithiau yn rhoi dros 1.1 biliwn dos, a bydd yr UE yn rhoi dros 500 miliwn dos. Mae hyn yn ychwanegol at y dosau rydyn ni wedi'u hariannu trwy COVAX.

Rydym yn galw ar genhedloedd sy'n gallu brechu eu poblogaethau i ddyblu eu hymrwymiadau rhannu dos neu wneud cyfraniadau ystyrlon at barodrwydd brechlyn. Byddant yn rhoi premiwm ar rannu dosau rhagweladwy ac effeithiol i wneud y mwyaf o gynaliadwyedd a lleihau gwastraff.

Colofn II: Ymrwymiad ar y Cyd rhwng yr UE / UD i Barodrwydd Brechlyn: bydd yr Unol Daleithiau a'r UE yn cefnogi ac yn cydgysylltu â sefydliadau perthnasol ar gyfer cyflwyno brechlyn, cadwyn oer, logisteg a rhaglenni imiwneiddio i drosi dosau mewn ffiolau yn ergydion mewn breichiau. Byddant yn rhannu gwersi a ddysgwyd o rannu dos, gan gynnwys danfon trwy COVAX, ac yn hyrwyddo dosbarthiad brechlynnau yn deg.

hysbyseb

Colofn III: Cyd-bartneriaeth UE / UD ar gryfhau cyflenwad brechlyn byd-eang a therapiwteg: bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn trosoli eu Tasglu Cadwyn Gyflenwi a Chyflenwi COVID-19 sydd newydd ei lansio i gefnogi gweithgynhyrchu a dosbarthu brechlyn a therapiwtig a goresgyn heriau'r gadwyn gyflenwi. Bydd ymdrechion cydweithredol, a amlinellir isod, yn cynnwys monitro cadwyni cyflenwi byd-eang, asesu galw byd-eang yn erbyn cyflenwi cynhwysion a deunyddiau cynhyrchu, a nodi a mynd i'r afael â tagfeydd amser real a ffactorau aflonyddgar eraill ar gyfer cynhyrchu brechlyn a therapiwteg fyd-eang, ynghyd â chydlynu atebion posibl. a mentrau i hybu cynhyrchu brechlynnau, mewnbynnau beirniadol a chyflenwadau ategol yn fyd-eang.

Colofn IV: Cynnig ar y Cyd rhwng yr UE / UD i sicrhau Diogelwch Iechyd Byd-eang. Bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn cefnogi sefydlu Cronfa Cyfryngwr Ariannol (FIF) erbyn diwedd 2021 a byddant yn cefnogi ei chyfalafu cynaliadwy. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau hefyd yn cefnogi gwyliadwriaeth pandemig fyd-eang, gan gynnwys y cysyniad o radar pandemig byd-eang. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau, trwy HERA ac Awdurdod Ymchwil a Datblygu Uwch Biofeddygol yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol, yn y drefn honno, yn cydweithredu yn unol â’n hymrwymiad G7 i gyflymu datblygiad brechlynnau newydd a gwneud argymhellion ar wella gallu’r byd i danfonwch y brechlynnau hyn mewn amser real. 

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i sefydlu ac ariannu'r FIF i gefnogi i baratoi gwledydd ar gyfer COVID-19 a bygythiadau biolegol yn y dyfodol.

Colofn V: Map Ffordd ar y Cyd rhwng yr UE / UD / Partneriaid ar gyfer cynhyrchu brechlyn rhanbarthol. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau yn cydlynu buddsoddiadau mewn capasiti gweithgynhyrchu rhanbarthol gyda gwledydd incwm isel a chanolig is, yn ogystal ag ymdrechion wedi’u targedu i wella capasiti ar gyfer gwrthfesurau meddygol o dan seilwaith Build Back and Better World a’r bartneriaeth Global Gateway sydd newydd ei sefydlu. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn alinio ymdrechion i gryfhau gallu gweithgynhyrchu brechlynnau lleol yn Affrica a bwrw ymlaen â thrafodaethau ar ehangu cynhyrchu brechlynnau a thriniaethau COVID-19 a sicrhau eu mynediad teg.

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i gefnogi buddsoddiadau cydgysylltiedig i ehangu gweithgynhyrchu byd-eang a rhanbarthol, gan gynnwys ar gyfer mRNA, fector firaol, a / neu frechlynnau is-brotein COVID-19.

Mwy o wybodaeth

Datganiad ar y cyd ar lansiad y Tasglu Cadwyn Cyflenwi a Chyflenwi COVID-19 ar y cyd

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: 200fed robot diheintio'r UE wedi'i ddanfon i ysbyty Ewropeaidd, cadarnhawyd 100 arall

cyhoeddwyd

on

Ar 21 Medi, cyflwynodd y Comisiwn y 200fed robot diheintio - i ysbyty Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí yn Barcelona. Mae'r robotiaid, a roddwyd gan y Comisiwn, yn helpu i lanweithio ystafelloedd cleifion COVID-19 ac maent yn rhan o weithred y Comisiwn i gyflenwi ysbytai ledled yr UE i'w helpu i ymdopi ag effeithiau'r pandemig coronafirws. Ymhellach i'r 200 robot cychwynnol hyn a gyhoeddwyd yn Tachwedd y llynedd, sicrhaodd y Comisiwn 100 y pryniant, gan ddod â chyfanswm y rhoddion i 300.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer Margrethe Vestager: “Mae cynorthwyo aelod-wladwriaethau i oresgyn heriau’r pandemig yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth ac mae’r rhoddion hyn - math diriaethol iawn o gefnogaeth - yn enghraifft wych o’r hyn gellir ei gyflawni. Dyma undod Ewropeaidd ar waith ac rwy'n falch o weld y gall y Comisiwn fynd yr ail filltir wrth roi 100 o robotiaid diheintio ychwanegol i ysbytai mewn angen. ”

Mae dau ddeg pump o robotiaid diheintio eisoes wedi bod yn gweithio nos a dydd ledled Sbaen ers mis Chwefror i helpu i fynd i’r afael â lledaeniad y coronafirws. Erbyn hyn, mae bron pob Aelod-wladwriaeth o'r UE wedi derbyn o leiaf un robot diheintio, sy'n diheintio ystafell safonol i gleifion mewn llai na 15 munud, gan liniaru staff ysbytai a chynnig mwy o ddiogelwch iddynt hwy a'u cleifion rhag haint posibl. Gwneir y weithred hon yn bosibl trwy'r Offeryn Cymorth Brys ac mae'r dyfeisiau'n cael eu cyflenwi gan robotiaid UVD y cwmni o Ddenmarc, a enillodd dendr caffael brys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: Y Comisiwn yn llofnodi contract ar gyfer cyflenwi triniaeth gwrthgorff monoclonaidd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi llofnodi contract fframwaith caffael ar y cyd gyda'r cwmni fferyllol Eli Lilly ar gyfer cyflenwi triniaeth gwrthgorff monoclonaidd i gleifion coronafirws. Mae hyn yn nodi'r datblygiad diweddaraf yn hyn portffolio cyntaf o bum therapiwteg addawol a gyhoeddwyd gan y Comisiwn o dan Strategaeth Therapiwteg COVID-19 yr UE ym mis Mehefin 2021. Mae'r feddyginiaeth yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Mae 18 aelod-wladwriaeth wedi ymuno â'r cyd-gaffael ar gyfer prynu hyd at 220,000 o driniaethau.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae dros 73% o boblogaeth oedolion yr UE bellach wedi’u brechu’n llawn, a bydd y gyfradd hon yn dal i gynyddu. Ond ni all brechlynnau fod ein hunig ymateb i COVID-19. Mae pobl yn dal i gael eu heintio ac yn mynd yn sâl. Mae angen i ni barhau â'n gwaith i atal salwch gyda brechlynnau ac ar yr un pryd sicrhau y gallwn ei drin â therapiwteg. Gyda llofnod heddiw, rydym yn cloi ein trydydd caffaeliad ac yn cyflawni ein hymrwymiad o dan Strategaeth Therapiwteg yr UE i hwyluso mynediad at feddyginiaethau o'r radd flaenaf ar gyfer cleifion COVID-19. "

Er mai brechu yw'r ased cryfaf yn erbyn y firws a'i amrywiadau, mae therapiwteg yn chwarae rhan hanfodol yn ymateb COVID-19. Maent yn helpu i achub bywydau, cyflymu amser adfer, lleihau hyd yr ysbyty ac yn y pen draw ysgafnhau baich systemau gofal iechyd.

hysbyseb

Mae'r cynnyrch o Eli Lilly yn gyfuniad o ddau wrthgorff monoclonaidd (bamlanivimab ac etesevimab) ar gyfer trin cleifion coronafirws nad oes angen ocsigen arnynt ond sydd â risg uchel o COVID-19 difrifol. Mae gwrthgyrff monoclonaidd yn broteinau a genhedlir yn y labordy sy'n dynwared gallu'r system imiwnedd i frwydro yn erbyn y coronafirws. Maent yn asio i'r protein pigyn ac felly'n rhwystro ymlyniad y firws â'r celloedd dynol.

O dan Gytundeb Caffael ar y Cyd yr UE, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i'r casgliad hyd yn hyn bron i 200 o gontractau ar gyfer gwahanol wrthfesurau meddygol sydd â gwerth cronnus o dros € 12 biliwn. O dan y contract fframwaith caffael ar y cyd a ddaeth i ben gydag Eli Lilly, gall aelod-wladwriaethau brynu’r cynnyrch cyfuniad bamlanivimab ac etesevimab os a phan fo angen, unwaith y bydd wedi derbyn naill ai awdurdodiad marchnata amodol ar lefel yr UE gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop neu awdurdodiad defnydd brys yn yr aelod-wladwriaeth dan sylw.

Cefndir

hysbyseb

Mae contract caffael ar y cyd heddiw yn dilyn y contract a lofnodwyd gyda Roche ar gyfer y cynnyrch REGN-COV2, cyfuniad o Casirivimab ac Imdevimab, ar 31 Mawrth 2021 a ffraethineb y contracth Glaxo Smith Kline ar 27 Gorffennaf 2021 ar gyfer cyflenwi sotrovimab (VIR-7831), a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â biotechnoleg VIR.

Nod Strategaeth yr UE ar Therapiwteg COVID-19, a fabwysiadwyd ar 6 Mai 2021, yw adeiladu portffolio eang o therapiwteg COVID-19 gyda'r nod o sicrhau bod tri therapiwteg newydd ar gael erbyn Hydref 2021 ac o bosibl dau arall erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'n cynnwys cylch bywyd llawn meddyginiaethau o ymchwil, datblygu, dewis ymgeiswyr addawol, cymeradwyaeth reoliadol gyflym, gweithgynhyrchu a defnyddio i'w defnyddio'n derfynol. Bydd hefyd yn cydlynu, yn cynyddu ac yn sicrhau bod yr UE yn gweithredu gyda'i gilydd i sicrhau mynediad at therapiwteg trwy gaffaeliadau ar y cyd.

Mae'r Strategaeth yn rhan o Undeb Iechyd Ewropeaidd cryf, gan ddefnyddio dull cydgysylltiedig o'r UE i amddiffyn iechyd ein dinasyddion yn well, arfogi'r UE a'i Aelod-wladwriaethau i atal a mynd i'r afael â pandemigau yn y dyfodol yn well, a gwella gwytnwch systemau iechyd Ewrop. Gan ganolbwyntio ar drin cleifion â COVID-19, mae'r Strategaeth yn gweithio ochr yn ochr â Strategaeth Brechlynnau'r UE lwyddiannus, lle mae brechlynnau diogel ac effeithiol yn erbyn COVID-19 wedi'u hawdurdodi i'w defnyddio yn yr UE i atal a lleihau trosglwyddiad achosion, yn ogystal â cyfraddau ysbyty a marwolaethau a achosir gan y clefyd.

Ar 29 Mehefin 2021, cyflawnodd y strategaeth ei chanlyniad cyntaf, gyda'r cyhoeddiad o bum therapiwteg ymgeisydd gallai hynny fod ar gael yn fuan i drin cleifion ledled yr UE. Mae'r pum cynnyrch mewn cam datblygu datblygedig ac mae ganddynt botensial uchel i fod ymhlith y tri therapiwteg COVID-19 newydd i dderbyn awdurdodiad erbyn Hydref 2021, y targed a osodwyd o dan y strategaeth, ar yr amod bod y data terfynol yn dangos eu diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd. .

Mae cydweithredu byd-eang ar therapiwteg yn hanfodol ac yn rhan allweddol o'n strategaeth. Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid rhyngwladol ar therapiwteg COVID-19 a sicrhau eu bod ar gael yn fyd-eang. Mae'r Comisiwn hefyd yn archwilio sut i gefnogi'r amgylchedd galluogi ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion iechyd, wrth gryfhau gallu ymchwil mewn gwledydd partner ledled y byd.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Therapiwteg yr UE

Ymateb coronafirws

Brechlynnau COVID-19 diogel ar gyfer Ewropeaid

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd