Cysylltu â ni

diwydiant dur UE

Mae'r UE a'r UD yn cytuno i ddechrau trafodaethau ar Drefniant Byd-eang ar Ddur Cynaliadwy ac Alwminiwm ac atal anghydfodau masnach dur ac alwminiwm

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cytunodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen ac Arlywydd yr Unol Daleithiau Biden ddydd Sul i ddechrau trafodaethau ar Drefniant Byd-eang ar Ddur Cynaliadwy ac Alwminiwm. Mae hyn yn nodi carreg filltir newydd yn y berthynas drawsatlantig, ac yn ymdrechion yr UE-UD i gyflawni datgarboneiddio'r diwydiannau dur ac alwminiwm byd-eang yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Cytunodd y ddau Arlywydd hefyd i oedi anghydfodau Sefydliad Masnach y Byd dwyochrog ar ddur ac alwminiwm. Mae hyn yn adeiladu ar ein llwyddiannau diweddar wrth ailgychwyn y berthynas fasnach drawsatlantig, megis lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UDA ac atal tariffau yn anghydfodau Boeing-Airbus.

Gweithgynhyrchu dur ac alwminiwm yw un o'r ffynonellau allyriadau carbon uchaf yn fyd-eang. Er mwyn i gynhyrchu a masnachu dur ac alwminiwm fod yn gynaliadwy, rhaid inni fynd i'r afael â dwyster carbon y diwydiant, ynghyd â phroblemau sy'n gysylltiedig â gorgapasiti. Bydd y Trefniant Byd-eang yn ceisio sicrhau hyfywedd tymor hir ein diwydiannau, annog cynhyrchu a masnachu dur ac alwminiwm dwysedd carbon isel, ac adfer amodau sy'n canolbwyntio ar y farchnad. Bydd y trefniant yn agored i bob partner o'r un anian ymuno. Ar ben hynny, yn dilyn cyhoeddiad yr Unol Daleithiau y byddant yn dileu tariffau Adran 232 ar allforion dur ac alwminiwm yr UE hyd at gyfrolau masnach yn y gorffennol, bydd yr Undeb Ewropeaidd yn cymryd y camau i atal ei fesurau ail-gydbwyso yn erbyn yr Unol Daleithiau.

Mae'r ddwy ochr hefyd wedi cytuno i oedi eu hanghydfodau WTO priodol ar y mater hwn. Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Bydd y trefniant byd-eang yn ychwanegu offeryn newydd pwerus yn ein hymgais am gynaliadwyedd, cyflawni niwtraliaeth hinsawdd, a sicrhau chwarae teg i’n diwydiannau dur ac alwminiwm. Bydd diffyg ffynhonnell arall o densiwn yn y bartneriaeth fasnach drawsatlantig yn helpu diwydiannau ar y ddwy ochr. Mae hon yn garreg filltir bwysig i'n hagenda adnewyddedig sy'n edrych i'r dyfodol gyda'r UD. "

Mae rhagor o wybodaeth ar gael mewn a Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Economi

Mae'r Comisiwn yn parhau â'i gamau i gefnogi amodau masnachu teg ar gyfer #EUSteelProducers

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi gosod dyletswyddau gwrth-dympio dros dro ar goiliau a chynfasau dur gwrthstaen wedi'u rholio poeth o China, Indonesia a Taiwan. Mae'r cyfraddau dyletswydd yn mynd o 6% i 18.9% ac fe'u gosodir ar lefel yr ymyl dympio ar gyfer Taiwan ac ar lefel yr ymyl anafiadau, hy y lefel sy'n angenrheidiol i gael gwared ar ddifrod economaidd i gynhyrchwyr Ewropeaidd - rhag ofn allforwyr o China ac Indonesia. .

Bydd y dyletswyddau'n berthnasol am uchafswm o chwe mis, pryd y bydd y Comisiwn yn parhau â'i ymchwiliadau ac yn penderfynu a ddylid gosod mesurau diffiniol. Ochr yn ochr, mae'r Comisiwn hefyd yn dilyn ei ymchwiliad gwrth-gymhorthdal ​​ar yr un set o gynhyrchion.

Mae'r mesurau a fabwysiadwyd heddiw yn dod â chyfanswm mesurau amddiffyn masnach yr UE ar ddur hyd at 55. Mae'r Comisiwn yn parhau i amddiffyn cwmnïau'r UE yn erbyn masnach a chystadleuaeth annheg o dramor addasu ei weithdrefnau - o fewn terfyn rhwymedigaethau rhyngwladol yr UE o dan gyfraith Sefydliad Masnach y Byd - i'r amgylchiadau penodol cyfredol. Mae mwy o wybodaeth am fesurau gwrth-dympio heddiw i'w gweld yn y Cyfnodolyn Swyddogol yr UE.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Economi

Mae'r Comisiwn yn gosod mesurau diogelu diffiniol ar fewnforion #SteelProducts

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi rheoliad sy'n gosod mesurau diogelu diffiniol ar fewnforio cynhyrchion dur. Daeth y mesurau i rym ar 2 Chwefror, a byddant yn disodli rhai dros dro Gorffennaf 2018 a roddwyd ar waith fel rhan o ymateb yr Undeb Ewropeaidd i’r penderfyniad gan yr Unol Daleithiau i orfodi tariffau ar gynhyrchion dur, mesur sy’n achosi dargyfeirio llif masnach. i mewn i'r UE.

Dangosodd ymchwiliad y Comisiwn fod mewnforion cynhyrchion dur i'r UE wedi bod yn cynyddu'n sydyn, sy'n bygwth gwneuthurwyr dur yr UE yn ddifrifol. Mae'r mesurau diogelu diffiniol a gyhoeddwyd heddiw wedi'u llunio'n ofalus i gadw llif parhaus o fewnforion sy'n gwarantu cystadleuaeth effeithiol ym marchnad ddur Ewrop a digon o ddewis i'r sawl sy'n defnyddio dur yn yr UE. Maent hefyd yn cydymffurfio'n llawn â rheolau Sefydliad Masnach y Byd. Mae'r mesurau'n ymwneud â chategorïau cynnyrch dur 26 ac yn cynnwys cwotâu cyfradd tariff y bydd dyletswydd 25% yn berthnasol iddynt. Bydd y prif wledydd cyflenwi yn elwa o gwotâu unigol yn seiliedig ar eu mewnforion hanesyddol eu hunain.

Am fwy o wybodaeth, gweler y cyfan Datganiad i'r wasg a thestun y rheoleiddio.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

EU

#SteelExcessCapacity - Mae'r Fforwm Byd-eang yn cymryd camau pwysig i fynd i'r afael â gorgapasiti

cyhoeddwyd

on

Yng nghyfarfod gweinidogol y Fforwm Byd-eang ar Gynhwysedd Gormodol Dur, a gynhaliwyd ym Mharis ar 20 Medi, cytunodd cenhedloedd cynhyrchu dur mwyaf y byd i leihau capasiti ymhellach lle bynnag y bo angen, osgoi bod gorgapasiti yn gwaethygu yn y dyfodol, yn ogystal â gweithio iddo dileu cymorthdaliadau sy'n achosi gorgapasiti.

Dywedodd yr Is-lywydd Swyddi, Twf, Buddsoddi a Chystadleurwydd Jyrki Katainen, a gyd-gadeiriodd y cyfarfod ym Mharis: "Mae hyn yn anfon neges glir: ni fyddwn yn ailadrodd camgymeriadau costus y gorffennol, a rhaid inni fynd i'r afael â gormod o gapasiti a'i achosion sylfaenol i osgoi canlyniadau cymdeithasol, economaidd, masnach a gwleidyddol enbyd yn y dyfodol. Bydd hyn yn amddiffyn twf a swyddi mewn diwydiant dur effeithlon, cynaliadwy yn yr UE. Mae llawer o waith o'n blaenau serch hynny a bydd yn rhaid i bob aelod o'r Fforwm Byd-eang barhau i weithredu eu hymrwymiadau. yn benderfynol ac adrodd i Arweinwyr G20. "

Dywedodd y Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström: "Mae her fyd-eang gorgapasiti wedi rhoi straen ar gysylltiadau masnach a'r bensaernïaeth fasnach fyd-eang i'w bwynt torri. Mae cynnydd yn y Fforwm hwn ar yr adeg sensitif hon yn dangos bod cydweithredu amlochrog nid yn unig yn bosibl, ond mai hwn yw'r gorau mewn gwirionedd. offeryn i fynd i'r afael â heriau byd-eang. Mae rhoi'r pecyn cytunedig hwn ar waith yn rhywbeth y bydd yr Undeb Ewropeaidd yn ei ddilyn yn agos yn awr. Mae ein gweithlu a'n diwydiant yn dibynnu ar gyflawni'r ymrwymiadau hyn. "

Mae'r Fforwm Byd-eang yn gorff allweddol yn y frwydr yn erbyn gorgapasiti byd-eang parhaus yn y sector dur. Mae eisoes wedi cynhyrchu canlyniadau diriaethol, megis cynhyrchu ystadegau dibynadwy a rennir ar gynhyrchu dur, capasiti a chynhwysedd gormodol ymhlith cynhyrchwyr dur mawr, a dechrau ymdrechion i dorri gorgapasiti lle mae ei angen fwyaf. Mae ymrwymiadau'r wythnos hon yn adeiladu ar yr ymrwymiadau a wnaed gan weinidogion yn eu cyfarfod yn Berlin yn 2017.

Bydd y corff yn cwblhau ei asesiad o gymorthdaliadau sy'n arwain at or-alluedd erbyn diwedd y flwyddyn. Yn wyneb gor-alluedd byd-eang parhaus er gwaethaf ymdrechion diweddar, bydd y Fforwm yn 2019 yn nodi gostyngiadau pellach i'w cyflawni. Yn olaf, cytunodd y Fforwm i fonitro capasiti byd-eang yn cynyddu'n rheolaidd er mwyn atal achos mor ddifrifol o or-alluedd rhag digwydd eto yn y dyfodol.

Cefndir

Mae'r sector dur yn ddiwydiant hanfodol i economi'r Undeb Ewropeaidd ac mae ganddo safle canolog mewn cadwyni gwerth byd-eang, gan ddarparu swyddi i gannoedd o filoedd o ddinasyddion Ewropeaidd.

Cyrhaeddodd y gwarged byd-eang mewn capasiti gwneud dur oddeutu 540 miliwn o dunelli metrig yn 2017 - gostyngiad o gopaon 2016 ond yn dal yr ail lefel uchaf mewn hanes. Mae hyn wedi gostwng prisiau dur i lefelau anghynaliadwy yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac wedi cael effaith niweidiol ar y sector dur, yn ogystal â diwydiannau a swyddi cysylltiedig.

Ym mis Mawrth 2016 cyhoeddodd y Comisiwn Gyfathrebiad yn cyflwyno cyfres o fesurau i gefnogi cystadleurwydd diwydiant dur yr UE.

Mae'r Comisiwn wedi gweithredu ymhlith eraill trwy amddiffyn masnach, gosod dyletswyddau gwrth-bwmpio a gwrth-gymhorthdal, i gysgodi diwydiant dur yr UE rhag effeithiau masnach annheg. Ar hyn o bryd mae gan yr UE nifer digynsail o fesurau amddiffyn masnach ar waith sy'n targedu mewnforion annheg o gynhyrchion dur, gyda chyfanswm o 53 o fesurau gwrth-dympio a gwrth-gymhorthdal. Mae'r UE hefyd wedi actifadu'r holl offer cyfreithiol a gwleidyddol sydd ar gael iddo i ymladd mesurau 232 yr Unol Daleithiau na ellir eu cyfiawnhau.

Fodd bynnag, ni all yr ymdrechion hyn ond fynd i'r afael ag effeithiau gorgapasiti byd-eang ar fasnach - nid ei achosion sylfaenol. I'r perwyl hwnnw, cymerodd yr UE ran yn y broses o greu'r Fforwm Byd-eang ar Gynhwysedd Gormodol Dur ym mis Rhagfyr 2016. Gan ddod â 33 economi ynghyd - pob aelod o'r G20 ynghyd â rhai gwledydd OECD eraill sydd â diddordeb - mae'n cynnwys holl brif gynhyrchwyr y byd.

Ers ei greu mae'r economïau cyfranogol wedi cyfnewid data ar gapasiti dur, cymorthdaliadau a mesurau cymorth eraill. Mae'r cynnydd hwn mewn tryloywder wedi galluogi aelodau'r Fforwm Byd-eang i ganolbwyntio ar achosion sylfaenol problem gor-alluedd mewn dur a chytuno ar gamau pendant i fynd i'r afael â hwy drwy wella rôl y farchnad a newid strwythur y diwydiant.

Mwy o wybodaeth

Pecyn Fforwm Byd-eang Tachwedd 2017 o atebion polisi i or-alluedd yn y sector dur

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd