Cysylltu â ni

Uzbekistan

Mae Uzbekistan yn addasu strategaeth gwrthderfysgaeth i fygythiadau modern

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Dywed Pennaeth Adran y Sefydliad Astudiaethau Strategol a Rhyngranbarthol (ISRS) o dan Arlywydd Uzbekistan Timur Akhmedov fod Llywodraeth Wsbeceg yn dilyn yr egwyddor: mae'n bwysig brwydro yn erbyn y rhesymau sy'n achosi i ddinasyddion ddod yn agored i ideolegau terfysgol.

Yn ôl yr arbenigwr, nid yw’r broblem o wrthsefyll terfysgaeth yn colli ei berthnasedd yn ystod pandemig. I'r gwrthwyneb, datgelodd yr argyfwng epidemiolegol ar raddfa ddigynsail a aeth i'r afael â'r byd i gyd ac a effeithiodd ar holl gylchoedd bywyd cyhoeddus a gweithgaredd economaidd nifer o broblemau sy'n creu tir ffrwythlon ar gyfer lledaenu syniadau eithafiaeth dreisgar a therfysgaeth.

Gwelir twf tlodi a diweithdra, mae nifer yr ymfudwyr a'r ymfudwyr gorfodol yn cynyddu. Gall yr holl ffenomenau argyfwng hyn yn yr economi a bywyd cymdeithasol gynyddu anghydraddoldeb, creu risgiau o waethygu gwrthdaro o natur gymdeithasol, ethnig, grefyddol a natur arall.

hysbyseb

RETROSPECTIVE HANESYDDOL

Mae gan Uzbekistan annibynnol ei hanes ei hun o ymladd terfysgaeth, lle roedd lledaeniad syniadau radical ar ôl ennill annibyniaeth yn gysylltiedig â sefyllfa economaidd-gymdeithasol anodd, ymddangosiad gwelyau poeth ychwanegol o ansefydlogrwydd yn y rhanbarth, yn ceisio cyfreithloni a chydgrynhoi pŵer trwy grefydd.

Ar yr un pryd, hwyluswyd ffurfio grwpiau radical yng Nghanol Asia i raddau helaeth gan y polisi anffyddwyr torfol a ddilynwyd yn yr Undeb Sofietaidd, ynghyd ag argraffiadau yn erbyn credinwyr a phwysau arnynt. 

Cyfrannodd y gwanhau dilynol o safbwyntiau ideolegol yr Undeb Sofietaidd ddiwedd yr 1980au, a rhyddfrydoli prosesau cymdeithasol-wleidyddol at dreiddiad gweithredol ideoleg i Uzbekistan a gwledydd eraill Canol Asia trwy emissaries tramor amryw ganolfannau eithafol rhyngwladol. Ysgogodd hyn ymlediad ffenomen annodweddiadol ar gyfer Uzbekistan - eithafiaeth grefyddol gyda'r nod o danseilio cytgord rhyng-ffydd a rhyng-rywiol yn y wlad.

Serch hynny, yn gynnar yn yr annibyniaeth, dewisodd Uzbekistan, gan ei bod yn wlad amlwladol ac aml-gyffesol lle mae mwy na 130 o grwpiau ethnig yn byw ac mae yna 16 cyfaddefiad, y llwybr diamwys o adeiladu gwladwriaeth ddemocrataidd yn seiliedig ar egwyddorion seciwlariaeth.

Yn wyneb bygythiadau terfysgol cynyddol, mae Uzbekistan wedi datblygu ei strategaeth ei hun gyda blaenoriaeth ar ddiogelwch a datblygu sefydlog. Yn ystod cam cyntaf datblygu mesurau, gwnaed y prif ran ar ffurfio system o ymateb gweinyddol a throseddol i amrywiol amlygiadau o derfysgaeth, gan gynnwys cryfhau'r fframwaith rheoleiddio, gwella system asiantaethau gorfodaeth cyfraith, hyrwyddo gweinyddiaeth gyfiawnder barnwrol yn effeithiol ym maes gwrthsefyll terfysgaeth a'i hariannu. Daeth gweithgareddau pob plaid a mudiad sy'n galw am newid gwrth-gyfansoddiadol yn system y wladwriaeth i ben. Wedi hynny, aeth y rhan fwyaf o'r partïon a'r symudiadau hyn o dan y ddaear.

Fe wynebodd y wlad weithredoedd o derfysgaeth ryngwladol ym 1999, uchafbwynt gweithgaredd terfysgol oedd yn 2004. Felly, ar Fawrth 28 - Ebrill 1, 2004, cyflawnwyd gweithredoedd terfysgol yn ninas rhanbarthau Tashkent, Bukhara a Tashkent. Ar Orffennaf 30, 2004, cynhaliwyd ymosodiadau terfysgol dro ar ôl tro yn Tashkent yn llysgenadaethau’r Unol Daleithiau ac Israel, yn ogystal ag yn Swyddfa Erlynydd Cyffredinol Gweriniaeth Uzbekistan. Daeth gwystlwyr a swyddogion gorfodaeth cyfraith yn ddioddefwyr.

Yn ogystal, ymunodd sawl Uzbeks â grwpiau terfysgol yn Afghanistan gyfagos, a geisiodd yn ddiweddarach oresgyn tiriogaeth Uzbekistan er mwyn ansefydlogi'r sefyllfa.

Roedd angen ymateb ar unwaith mewn sefyllfa frawychus. Cyflwynodd Uzbekistan brif fentrau diogelwch rhanbarthol ar y cyd a chyflawnodd waith ar raddfa fawr i ffurfio system ar gyfer sicrhau sefydlogrwydd mewn cymdeithas, y wladwriaeth a'r rhanbarth yn ei chyfanrwydd. Yn 2000, mabwysiadwyd Deddf Gweriniaeth Uzbekistan "Ar Brwydro yn erbyn Terfysgaeth".

O ganlyniad i bolisi tramor gweithredol Uzbekistan, daethpwyd i ben nifer o gytuniadau a chytundebau dwyochrog ac amlochrog gyda gwladwriaethau sydd â diddordeb yn y frwydr ar y cyd yn erbyn terfysgaeth a gweithgareddau dinistriol eraill. Yn benodol, yn 2000, llofnodwyd cytundeb yn Tashkent rhwng Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan a Tajikistan "Ar gamau ar y cyd i frwydro yn erbyn terfysgaeth, eithafiaeth wleidyddol a chrefyddol, a throseddau cyfundrefnol trawswladol."

Condemniodd Uzbekistan, a oedd yn wynebu “wyneb hyll” terfysgaeth â’i lygaid ei hun, yn gryf y gweithredoedd terfysgol a gyflawnwyd ar Fedi 11, 2001 yn yr Unol Daleithiau. Roedd Tashkent yn un o'r cyntaf i dderbyn cynnig Washington ar gyfer ymladd ar y cyd yn erbyn terfysgaeth a chefnogodd eu gweithredoedd gwrthderfysgaeth, gan roi cyfle i wladwriaethau a sefydliadau rhyngwladol sy'n dymuno darparu cymorth dyngarol i Afghanistan ddefnyddio eu tir, eu haer a'u dyfrffyrdd.

DIWYGIO CYSYNIADOL O DDULL

Mae trawsnewid terfysgaeth ryngwladol yn ffenomen gymdeithasol-wleidyddol gymhleth yn gofyn am chwilio'n gyson am ffyrdd i ddatblygu mesurau ymateb effeithiol.

Er gwaethaf y ffaith na chyflawnwyd un weithred derfysgol yn Uzbekistan dros y 10 mlynedd diwethaf, cyfranogiad dinasyddion y wlad mewn gelyniaeth yn Syria, Irac ac Affghanistan, ynghyd â chyfraniad mewnfudwyr o Uzbekistan wrth gyflawni gweithredoedd terfysgol yn yr Unol Daleithiau, Sweden, a Thwrci roedd yn rhaid adolygu'r dull o fynd i'r afael â phroblem dadraddoli'r boblogaeth a chynyddu effeithiolrwydd mesurau ataliol.

Yn hyn o beth, yn yr Uzbekistan o'r newydd, mae'r pwyslais wedi newid o blaid nodi a dileu amodau ac achosion sy'n ffafriol i ledaenu terfysgaeth. Mae'r mesurau hyn yn cael eu hadlewyrchu'n glir yn y Strategaeth Weithredu ar gyfer pum maes blaenoriaeth datblygiad y wlad yn 2017-2021, a gymeradwywyd gan Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan ar Chwefror 7, 2017.

Amlinellodd yr Arlywydd Shavkat Mirziyoyev greu gwregys o sefydlogrwydd a chymdogaeth dda o amgylch Uzbekistan, amddiffyn hawliau a rhyddid dynol, cryfhau goddefgarwch crefyddol a chytgord rhyng-rywiol fel meysydd blaenoriaeth ar gyfer sicrhau diogelwch y wlad. Mae'r mentrau sy'n cael eu gweithredu yn y meysydd hyn yn seiliedig ar egwyddorion Strategaeth Gwrthderfysgaeth Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig.

Mae'r adolygiad cysyniadol o ddulliau o atal a gwrthsefyll eithafiaeth a therfysgaeth yn cynnwys y pwyntiau allweddol canlynol.

Yn gyntaf, roedd mabwysiadu dogfennau mor bwysig â'r Athrawiaeth Amddiffyn, y deddfau "Ar Wrthwynebu Eithafiaeth", "Ar Gyrff Materion Mewnol", "Ar Wasanaeth Diogelwch y Wladwriaeth", "Ar y Gwarchodlu Cenedlaethol", yn ei gwneud hi'n bosibl cryfhau'r gyfraith sail ar gyfer atal yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth.

Yn ail, mae parch at hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith yn elfennau annatod o'r frwydr yn erbyn terfysgaeth yn Uzbekistan. Mae mesurau gwrthderfysgaeth y llywodraeth yn gyson â chyfraith genedlaethol a rhwymedigaethau'r Wladwriaeth o dan gyfraith ryngwladol.

Mae'n bwysig nodi bod polisi gwladwriaethol Uzbekistan ym maes brwydro yn erbyn terfysgaeth a gwarchod hawliau dynol wedi'i anelu at greu amodau lle nad yw'r ardaloedd hyn yn gwrthdaro â'i gilydd, ond, i'r gwrthwyneb, byddai'n ategu ac yn atgyfnerthu ei gilydd. Mae hyn yn golygu bod angen datblygu egwyddorion, normau a rhwymedigaethau sy'n diffinio ffiniau gweithredoedd cyfreithiol a ganiateir yr awdurdodau sydd â'r nod o frwydro yn erbyn terfysgaeth.

Roedd y Strategaeth Genedlaethol ar Hawliau Dynol, a fabwysiadwyd am y tro cyntaf yn hanes Uzbekistan yn 2020, hefyd yn adlewyrchu polisi'r llywodraeth tuag at bobl sy'n euog o gyflawni troseddau terfysgol, gan gynnwys materion yn ymwneud â'u hadsefydlu. Mae'r mesurau hyn yn seiliedig ar egwyddorion dyneiddiaeth, cyfiawnder, annibyniaeth y farnwriaeth, cystadleurwydd y broses farnwrol, ehangu sefydliad Habeas Corpus, a chryfhau goruchwyliaeth farnwrol dros yr ymchwiliad. Cyflawnir hyder y cyhoedd mewn cyfiawnder trwy weithredu'r egwyddorion hyn.

Mae canlyniadau gweithredu'r Strategaeth hefyd yn cael eu hamlygu ym mhenderfyniadau mwy trugarog y llysoedd wrth orfodi cosbau ar bobl sydd wedi dod o dan ddylanwad syniadau radical. Os tan 2016 mewn achosion troseddol yn ymwneud â chyfranogiad gweithgareddau terfysgol, penododd barnwyr dymor hir o garchar (o 5 i 15 mlynedd), heddiw mae'r llysoedd wedi'u cyfyngu i naill ai dedfrydau gohiriedig neu garchar o hyd at 5 mlynedd. Hefyd, mae’r diffynyddion mewn achosion troseddol a gymerodd ran mewn sefydliadau crefyddol-eithafol eithafol yn cael eu rhyddhau o ystafell y llys o dan warant cyrff hunan-lywodraeth dinasyddion (“mahalla”), yr Undeb Ieuenctid a sefydliadau cyhoeddus eraill.

Ar yr un pryd, mae’r awdurdodau yn cymryd mesurau i sicrhau tryloywder yn y broses o ymchwilio i achosion troseddol sydd â “chysyniad eithafol”. Mae gwasanaethau'r wasg asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn gweithio'n agos gyda'r cyfryngau a blogwyr. Ar yr un pryd, rhoddir sylw arbennig i eithrio o'r rhestrau cyhuddedig ac yn amau ​​yr unigolion hynny y mae deunyddiau cyfaddawdu yn gyfyngedig iddynt yn unig gan y sylfaen ymgeiswyr heb y dystiolaeth angenrheidiol.

Yn drydydd, mae gwaith systematig ar y gweill ar gyfer adsefydlu cymdeithasol, dychwelyd i fywyd normal y rhai a ddaeth o dan ddylanwad syniadau eithafol ac a sylweddolodd eu camgymeriadau.

Mae mesurau yn cael eu cymryd i ddad-droseddoli a dad-radicaleiddio pobl a gyhuddir o droseddau sy'n gysylltiedig ag eithafiaeth dreisgar a therfysgaeth. Felly, ym mis Mehefin 2017, ar fenter yr Arlywydd Shavkat Mirziyoyev, adolygwyd yr "rhestrau du" fel y'u gelwir er mwyn eithrio oddi wrthynt bobl a oedd yn gadarn ar y llwybr cywiro. Er 2017, mae mwy nag 20 mil o bobl wedi'u heithrio o restrau o'r fath.

Mae comisiwn arbennig yn gweithredu yn Uzbekistan i ymchwilio i achosion dinasyddion sydd wedi ymweld â'r parthau rhyfel yn Syria, Irac ac Affghanistan. O dan y gorchymyn newydd, gellir eithrio unigolion na chyflawnodd droseddau difrifol ac na chymerodd ran mewn gelyniaeth rhag cael eu herlyn.

Fe wnaeth y mesurau hyn ei gwneud hi'n bosibl gweithredu gweithred ddyngarol Mehr i ddychwelyd dinasyddion Uzbekistan o barthau gwrthdaro arfog yn y Dwyrain Canol ac Affghanistan. Ers 2017, mae mwy na 500 o ddinasyddion Uzbekistan, menywod a phlant yn bennaf, wedi dychwelyd i'r wlad. Mae'r holl amodau wedi'u creu ar gyfer eu hintegreiddio i'r gymdeithas: darparwyd mynediad at raglenni addysgol, meddygol a chymdeithasol, gan gynnwys trwy ddarparu tai a chyflogaeth.

Cam pwysig arall yn adsefydlu pobl sy'n ymwneud â symudiadau eithafol crefyddol oedd yr arfer o gymhwyso pardwn. Er 2017, mae'r mesur hwn wedi'i gymhwyso i dros 4 mil o bobl sy'n bwrw dedfrydau am droseddau o natur eithafol. Mae'r weithred o bardwn yn gweithredu fel cymhelliant pwysig ar gyfer cywiro pobl sydd wedi torri'r gyfraith, gan roi cyfle iddynt ddychwelyd i gymdeithas, teulu a dod yn gyfranogwyr gweithredol yn y diwygiadau sy'n cael eu cynnal yn y wlad.

Yn bedwerydd, mae mesurau'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r amodau sy'n ffafriol i ledaenu terfysgaeth. Er enghraifft, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae polisïau ieuenctid a rhyw wedi cael eu cryfhau, a gweithredwyd mentrau ym maes addysg, datblygu cynaliadwy, cyfiawnder cymdeithasol, gan gynnwys lleihau tlodi a chynhwysiant cymdeithasol, i leihau bregusrwydd eithafiaeth dreisgar a recriwtio terfysgol.

Ym mis Medi 2019, mabwysiadwyd Deddf Gweriniaeth Uzbekistan "Ar warantau hawliau cyfartal a chyfleoedd i fenywod a dynion" (Ar gydraddoldeb rhywiol). Ar yr un pryd, o fewn fframwaith y gyfraith, mae mecanweithiau newydd yn cael eu ffurfio gyda'r nod o gryfhau statws cymdeithasol menywod mewn cymdeithas a gwarchod eu hawliau a'u diddordebau.

Gan ystyried y ffaith bod 60% o boblogaeth Uzbekistan yn bobl ifanc, a ystyrir yn “adnodd strategol y wladwriaeth”, yn 2016 mabwysiadwyd y Gyfraith “Ar Bolisi Ieuenctid y Wladwriaeth”. Yn unol â'r gyfraith, mae amodau'n cael eu creu ar gyfer hunan-wireddu pobl ifanc, iddyn nhw dderbyn addysg o safon ac amddiffyn eu hawliau. Mae'r Asiantaeth Materion Ieuenctid yn gweithredu'n weithredol yn Uzbekistan, sydd, mewn cydweithrediad â sefydliadau cyhoeddus eraill, yn gweithio'n systematig i ddarparu cefnogaeth i blant y mae eu rhieni wedi dod o dan ddylanwad symudiadau eithafol crefyddol. Yn 2017 yn unig, cyflogwyd tua 10 mil o bobl ifanc o deuluoedd o'r fath.

O ganlyniad i weithredu'r polisi ieuenctid, mae nifer y troseddau terfysgol cofrestredig yn Uzbekistan ymhlith pobl o dan 30 oed wedi gostwng yn sylweddol yn 2020 o'i gymharu â 2017, gostyngodd mwy na 2 waith.

Yn bumed, gan ystyried yr adolygiad o batrwm y frwydr yn erbyn terfysgaeth, mae'r mecanweithiau ar gyfer hyfforddi personél arbenigol yn cael eu gwella. Mae gan bob asiantaeth gorfodaeth cyfraith sy'n ymwneud â'r frwydr yn erbyn terfysgaeth academïau a sefydliadau arbenigol.

Ar yr un pryd, rhoddir sylw arbennig nid yn unig i hyfforddi swyddogion gorfodaeth cyfraith, ond hefyd diwinyddion a diwinyddion. At y diben hwn, mae'r Academi Islamaidd Ryngwladol, canolfannau ymchwil rhyngwladol Imam Bukhari, Imam Termiziy, Imam Matrudi, a'r Ganolfan Gwareiddiad Islamaidd wedi'u sefydlu.

Yn ogystal, mae'r ysgolion gwyddonol "Fikh", "Kalom", "Hadith", "Akida" a "Tasawwuf" wedi dechrau eu gweithgaredd yn rhanbarthau Uzbekistan, lle maen nhw'n hyfforddi arbenigwyr mewn rhai adrannau o astudiaethau Islamaidd. Mae'r sefydliadau gwyddonol ac addysgol hyn yn sylfaen ar gyfer hyfforddi diwinyddion ac arbenigwyr addysgedig iawn mewn astudiaethau Islamaidd.

CYDWEITHIO RHYNGWLADOL

Mae cydweithredu rhyngwladol wrth wraidd strategaeth gwrthderfysgaeth Uzbekistan. Mae Gweriniaeth Uzbekistan yn blaid i bob un o 13 confensiwn a phrotocol presennol y Cenhedloedd Unedig ar frwydro yn erbyn terfysgaeth. Dylid nodi bod y wlad ymhlith y cyntaf i gefnogi'r frwydr yn erbyn terfysgaeth ryngwladol, gan gynnwys Strategaeth Gwrthderfysgaeth Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig.

Yn 2011, mabwysiadodd gwledydd y rhanbarth Gynllun Gweithredu ar y Cyd ar gyfer Gweithredu Strategaeth Gwrthderfysgaeth Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig. Canol Asia oedd y rhanbarth cyntaf lle lansiwyd gweithrediad cynhwysfawr a chynhwysfawr o'r ddogfen hon.

Mae eleni'n nodi deng mlynedd ers mabwysiadu'r Cyd-weithredu yn y rhanbarth i weithredu Strategaeth Gwrthderfysgaeth Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig. Yn hyn o beth, cyhoeddodd Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, yn ystod ei araith yn 75ain sesiwn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, fenter i gynnal cynhadledd ryngwladol yn Tashkent yn 2021 sy’n ymroddedig i’r dyddiad arwyddocaol hwn.

Bydd cynnal y gynhadledd hon yn ei gwneud yn bosibl crynhoi canlyniadau'r gwaith dros y cyfnod diwethaf, yn ogystal â phenderfynu ar flaenoriaethau a meysydd rhyngweithio newydd, er mwyn rhoi hwb newydd i gydweithrediad rhanbarthol yn y frwydr yn erbyn bygythiadau eithafiaeth. a therfysgaeth.

Ar yr un pryd, mae mecanwaith wedi'i sefydlu i Swyddfa Gwrthderfysgaeth y Cenhedloedd Unedig a Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau a Throsedd gynnal cyrsiau hyfforddi cam wrth gam ar frwydro yn erbyn terfysgaeth, eithafiaeth dreisgar, troseddau cyfundrefnol ac ariannu terfysgaeth ar gyfer y gyfraith. swyddogion gorfodaeth y wlad.

Mae Uzbekistan yn aelod gweithredol o Sefydliad Cydweithrediad Shanghai (SCO), sydd hefyd yn anelu at sicrhau a chynnal heddwch, diogelwch a sefydlogrwydd ar y cyd yn y rhanbarth. Yn y cyd-destun hwn, dylid nodi bod sefydlu Strwythur Gwrthderfysgaeth Rhanbarthol (RATS) y SCO gyda lleoliad ei phencadlys yn Tashkent wedi dod yn fath o gydnabyddiaeth o rôl arweiniol Gweriniaeth Uzbekistan yn y frwydr yn erbyn. terfysgaeth. Bob blwyddyn, gyda chymorth a rôl gydlynu Pwyllgor Gweithredol y SCO RATS, cynhelir ymarferion gwrthderfysgaeth ar y cyd ar diriogaeth y Partïon, lle mae cynrychiolwyr Uzbekistan yn cymryd rhan weithredol.

Mae gwaith tebyg yn cael ei wneud gan Ganolfan Gwrthderfysgaeth Cymanwlad y Gwladwriaethau Annibynnol (ATC CIS). O fewn fframwaith y CIS, mabwysiadwyd "Rhaglen gydweithrediad aelod-wladwriaethau CIS yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth ac amlygiadau treisgar eraill o eithafiaeth ar gyfer 2020-2022". Dangosir llwyddiant yr arfer hwn gan y ffaith bod asiantaethau gorfodaeth cyfraith gwledydd y Gymanwlad yn 2020 yn unig wedi diddymu 22 cell o sefydliadau terfysgol rhyngwladol a oedd yn recriwtio pobl ar gyfer hyfforddiant yn rhengoedd milwriaethwyr dramor.

Wrth wrthsefyll terfysgaeth, mae Gweriniaeth Uzbekistan yn talu sylw arbennig i bartneriaeth gyda'r Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE), a gefnogir gan raglenni dwy flynedd ar gyfer cydweithredu ar y cyd yn y dimensiwn gwleidyddol-filwrol. Felly, o fewn y fframwaith cydweithredu ar gyfer 2021-2022, y nodau allweddol yw gwrthsefyll terfysgaeth, sicrhau gwybodaeth / seiberddiogelwch a chymorth i frwydro yn erbyn cyllido terfysgaeth.

Ar yr un pryd, er mwyn gwella cymwysterau swyddogion gorfodaeth cyfraith, sefydlwyd cydweithrediad â'r Grŵp Ewrasiaidd ar Brwydro yn erbyn Gwyngalchu Arian a Chyllido Terfysgaeth (EAG), y Tasglu Gweithredu Ariannol ar Gwyngalchu Arian (FATF), a Grŵp Egmont. Gyda chyfranogiad arbenigwyr o sefydliadau rhyngwladol arbenigol, yn ogystal ag yn ôl eu hargymhellion, mae Asesiad Cenedlaethol o risgiau cyfreithloni enillion o weithgaredd troseddol ac ariannu terfysgaeth yng Ngweriniaeth Uzbekistan.

Mae cydweithredu wrthi'n datblygu ac yn cryfhau nid yn unig trwy sefydliadau rhyngwladol, ond hefyd ar lefel Cynghorau Diogelwch taleithiau Canol Asia. Mae holl wledydd y rhanbarth yn gweithredu rhaglenni cydweithredu dwyochrog ym maes diogelwch, sy'n cynnwys set o fesurau gyda'r nod o wrthsefyll terfysgaeth. At hynny, er mwyn ymateb yn brydlon i fygythiadau terfysgaeth gyda chyfranogiad holl daleithiau'r rhanbarth, mae gweithgorau cydgysylltu wedi'u sefydlu trwy asiantaethau gorfodaeth cyfraith.

Dylid nodi bod egwyddorion cydweithredu o'r fath fel a ganlyn:

Yn gyntaf, mae'n bosibl gwrthsefyll bygythiadau modern yn effeithiol dim ond trwy gryfhau mecanweithiau cyfunol cydweithredu rhyngwladol, trwy fabwysiadu mesurau cyson sy'n eithrio'r posibilrwydd o gymhwyso safonau dwbl;

Yn ail, dylid rhoi blaenoriaeth i frwydro yn erbyn achosion bygythiadau, nid eu canlyniadau. Mae'n bwysig i'r gymuned ryngwladol gynyddu ei chyfraniad i'r frwydr yn erbyn canolfannau radical ac eithafol sy'n meithrin ideoleg casineb ac yn creu cludfelt ar gyfer ffurfio terfysgwyr yn y dyfodol;

Yn drydydd, rhaid i'r ymateb i'r bygythiad cynyddol o derfysgaeth fod yn hollgynhwysol, a rhaid i'r Cenhedloedd Unedig chwarae rôl cydlynydd allweddol y byd i'r cyfeiriad hwn.

Pwysleisiodd Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan yn ei areithiau o lwythau sefydliadau rhyngwladol - y Cenhedloedd Unedig, SCO, CIS ac eraill - yr angen i gryfhau cydweithredu yn y frwydr yn erbyn y ffenomen hon ar raddfa fyd-eang.

Dim ond ar ddiwedd 2020 y mynegwyd mentrau ar: 

- trefnu cynhadledd ryngwladol sy'n ymroddedig i 10 mlynedd ers gweithredu Strategaeth Gwrthderfysgaeth Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig yng Nghanol Asia;

- gweithredu'r Rhaglen Gydweithredu ym maes dadraddoli o fewn fframwaith Canolfan Gwrthderfysgaeth CIS;

- addasu Strwythur Gwrthderfysgaeth Rhanbarthol y SCO i ddatrys tasgau sylfaenol newydd i sicrhau diogelwch yng ngofod y Sefydliad.

SEFYDLIAD AR ÔL

Gan ystyried y newidiadau yn ffurfiau, gwrthrychau a nodau terfysgaeth, mae Gweriniaeth Uzbekistan yn addasu ei strategaeth o frwydro yn erbyn terfysgaeth i heriau a bygythiadau modern, gan ddibynnu ar y frwydr dros feddyliau pobl, pobl ifanc yn bennaf, trwy gynyddu diwylliant cyfreithiol. , goleuedigaeth ysbrydol a chrefyddol ac amddiffyn person hawliau.

Mae'r Llywodraeth yn seiliedig ar yr egwyddor: mae'n bwysig ymladd y rhesymau sy'n gwneud dinasyddion yn agored i ideolegau terfysgol.

Gyda'i pholisi gwrthderfysgaeth, mae'r wladwriaeth yn ceisio datblygu mewn dinasyddion, ar y naill law, imiwnedd yn erbyn dealltwriaeth radical o Islam, meithrin goddefgarwch, ac ar y llaw arall, greddf hunan-gadwraeth yn erbyn recriwtio.

Mae mecanweithiau ar y cyd cydweithredu rhyngwladol yn cael eu cryfhau, ac mae sylw arbennig yn cael ei roi i gyfnewid profiad ym maes atal terfysgaeth.

Ac er gwaethaf gwrthod mesurau grymus anodd, mae Uzbekistan ymhlith y gwledydd mwyaf diogel yn y byd. Yn y "Mynegai Terfysgaeth Byd-eang" newydd ar gyfer Tachwedd 2020, ymhlith 164 o daleithiau, roedd Uzbekistan yn 134fed ac unwaith eto wedi mynd i mewn i'r categori o wledydd sydd â lefel ddibwys o fygythiad terfysgol ".

Uzbekistan

Teilwng o henebion bythol y gorffennol gogoneddus: Yn 2022 bydd Uzbekistan yn gweld agoriad mawreddog Silk Road Samarkand, canolfan unigryw i dwristiaid

cyhoeddwyd

on

In 2022, Silk Road Samarkand, cyfadeilad twristiaeth amlswyddogaethol a ddyluniwyd i ddod yn atyniad modern nid yn unig i ddinas Samarkand, ond hefyd i Ganolbarth Asia gyfan, Bydd be agorwyd ar gyfer ymwelwyr. Bydd y cyfadeilad yn cyfuno cyfleusterau twristiaeth ddiwylliannol, gastro, meddygol a busnes.

Bydd y cyfadeilad newydd yn gartref i westai o safon fyd-eang, gwestai bwtîc arbenigol, lleoedd cyhoeddus cyfoes, parciau, ardaloedd hamdden a chwaraeon, bwytai dilys, caffis a bariau, yn ogystal â neuadd gyngres ryngwladol a safleoedd o ddiddordeb diwylliannol. Bydd y prosiect modern a ddatblygwyd gan dîm rhyngwladol o benseiri a pheirianwyr yn caniatáu ar gyfer cyfuno parthau thematig amrywiol i mewn i ensemble pensaernïol cytbwys heb fod yn gyfochrog yn rhanbarth cyfan Canol Asia.

Mae graddfa ac arwyddocâd Silk Road Samarkand i'w wneud yn ddilyniant haeddiannol i henebion aruchel y gorffennol ac yn sbardun i ddatblygiad twristiaeth yn y rhanbarth. Dewiswyd enw'r ganolfan yn fwriadol: roedd llwybrau'r Great Silk Road yn pasio trwy diriogaeth Uzbekistan heddiw o'r II ganrif CC hyd at yr XVfed ganrif, ac roedd Samarkand hynafol yn un o'r arosfannau pwysicaf i garafanau masnach.

hysbyseb

Y lleoliad

Mae'r cyfadeilad newydd wedi'i leoli yn rhan ddwyreiniol y ddinas ac mae'n cynnwys ardal o tua 260 hectar. Mae'n canolbwyntio ar ddyfrffordd gefnog camlas rwyfo Samarkand, a oedd yn oes Sofietaidd yn ganolfan hyfforddi ar gyfer tîm cenedlaethol yr Undeb Sofietaidd ac yn lleoliad ar gyfer cystadlaethau'r Undeb cyfan.

Mae'r cymhleth yn cynnwys sawl parth amrywiol. I'r gogledd o'r gamlas rwyfo mae Clwstwr Busnes, gan gynnwys neuadd gyngres a phedwar gwesty upscale gyda thiriogaethau hardd. Mae'r Clwstwr Deheuol yn cynnwys pedwar gwesty bwtîc, pob un yn gweithredu yn ei faes gweithgaredd meddygol a sanatoriwm ei hun, yn ogystal ag eco-bentref, cymhleth hanesyddol ac ethnograffig y Ddinas Tragwyddol, a rhai ardaloedd siopa.

Y clwstwr busnes

Silk Road Mae gan Samarkand wyth gwesty, pedwar yr un ar lannau gogleddol a deheuol y gamlas rwyfo. Byddant yn darparu ar gyfer cyfanswm o tua 1,200 o ystafelloedd. I'r chwith o neuadd y gyngres, bydd Gwesty Rhaglywiaeth Samarkand pum seren 22 llawr gyda 234 o ystafelloedd, gan gynnwys ystafelloedd gweithredol a dwy ystafell arlywyddol, yn cael eu gosod. Dyma'r gwesty cyntaf a'r unig westy yng Nghanol Asia sy'n rhan o LHW, prif gymdeithas gwestai y byd.

Mae Savitsky Plaza, gwesty a enwir ar ôl Igor Savitsky, arlunydd anrhydeddus yr SSs Wsbeceg a chasglwr gwrthrychau celf avant-garde, yn cael ei wahaniaethu gan ei ddyluniad mewnol un-o-fath ac mae ganddo 179 o ystafelloedd ar gael ar gyfer y gwesteion.

Mae gwestai eraill o'r categori uchaf yn cynnwys Silk Road gan Minyoun gyda 242 o ystafelloedd a Stars of Ulugbek gan Lia! Minyoun, a enwyd ar ôl seryddwr a mathemategydd mawr oes Timurid, gan gyfrif 174 o ystafelloedd. Mae'r ddau adeilad yn cael eu rheoli gan y prif westai Asiaidd Lletygarwch Minyoun.

Mae gan bob gwesty ystafelloedd cynadledda, ystafelloedd cyfarfod, bwytai, bariau, campfeydd, SPAs a phyllau nofio.

Neuadd y Gyngres

Yn y neuadd gyngres ryngwladol, bydd neuadd amlswyddogaethol, neuaddau arlywyddol a VIP, ystafelloedd ar gyfer dirprwyaethau ac ystafelloedd cyfarfod, ynghyd ag ystafell wledda a neuadd arddangos ar gael.

Y clwstwr meddygol

Bydd clwstwr meddygol Gwestai Marakanda Park i'r de o'r gamlas rwyfo. Mae pob un o'r pedwar gwesty bwtîc yn arbenigo mewn math penodol o wasanaethau meddygol: meddygaeth ataliol, dadwenwyno, triniaeth ar y cyd ac asgwrn cefn, a meddygaeth ysgyfeiniol. Mae ail lawr y gwestai yn cael eu dyrannu ar gyfer canolfannau iechyd. Yn ogystal ag ystafelloedd meddygol a thriniaeth, bydd gwesteion y gwesty yn cael cynnig gwasanaethau cosmetigydd, tylino, therapi mwd, cawodydd therapiwtig, sawna is-goch, siambr bwysau. Datblygir y rhaglenni a gynigir ar gyfer 3, 7, 10 a 14 diwrnod o aros. Bydd gan westai’r clwstwr gyfanswm o 366 o ystafelloedd.

Daeth Tragwyddol City

Dros fwy na 10 hectar, mae delwedd dinas hynafol wedi'i hail-greu, gan wahodd gwesteion y gyrchfan i brofi hanes a thraddodiadau tiroedd a phobloedd Uzbekistan. Bydd artistiaid, crefftwyr a chrefftwyr yn "ymgartrefu" ar y strydoedd cul. Bydd ymwelwyr â'r ddinas yn cael cynnig rhoi cynnig ar fwyd cenedlaethol o wahanol gyfnodau a rhanbarthau o'r wlad a gwylio perfformiadau stryd dilys. Bydd y Ddinas Tragwyddol yn rhoi cyfle eithriadol i westeion gael eu hunain ar ffin diwylliannau Parthian, Hellenistig ac Islamaidd, ac arsylwi amrywiaeth treftadaeth y canrifoedd a aeth heibio â'u llygaid eu hunain. Awdur a churadur y prosiect yw'r artist modern enwog o Wsbeceg Bobur Ismoilov.

Man yr atyniad

Bydd gwesteion cyrchfan yn mwynhau parthau cerddwyr gwyrdd, mannau agored ac amgylchedd wedi'i ddylunio'n dda. Bydd y fynedfa wedi'i haddurno mewn motiffau traddodiadol sy'n atgoffa rhywun o fwâu mawreddog Registan. Mae meysydd chwaraeon a llwybrau beicio, parth dwr Llosgfynydd gyda phyllau nofio ac amrywiaeth o gaffis a bariau yn sicr o ddod yn atyniad. Bydd rhentu beic ar gael.

“Roedd Samarkand yn arhosfan fawr ar y Great Silk Road, man lle croesodd gwareiddiadau cyfan. Credwn y bydd Silk Road Samarkand yn dod yn ganolfan twristiaeth ryngwladol, lle bydd trigolion y ddinas, twristiaid, teithwyr a dynion busnes o bob cwr o'r byd yn gallu treulio amser gyda phleser a budd. Rwy’n siŵr y bydd agor y cyfadeilad yn lansio oes newydd yn hanes twristiaeth yn Samarkand, ”meddai Artiom V. Egikian, Prif Swyddog Gweithredol cwmni rheoli Silk Road Samarkand.

Hygyrchedd

Mae'n hawdd cyrraedd y cyfadeilad ar gludiant: mae'n cymryd 20 munud mewn car i gyrraedd yno o ganol hanesyddol y ddinas, 15 munud o'r maes awyr rhyngwladol a 25 munud o'r orsaf reilffordd. Mae'r prosiect yn cynnwys adeiladu cyffordd ffordd a phont ffordd osgoi. Gallwch gyrraedd y gyrchfan mewn car (mae llawer o lefydd parcio ar gael) a thrwy wennol arbennig a fydd yn cael ei lansio pan fydd y ganolfan yn agor.

Parhau Darllen

Uzbekistan

Datblygiad economi Uzbekistan yn hanner cyntaf 2021

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf y pandemig parhaus yn y byd, mae economi Uzbekistan wedi cyrraedd y cyfraddau twf uchaf erioed. Yn ôl Pwyllgor Ystadegau Gwladol Gweriniaeth Uzbekistan, cynyddodd y cynnyrch domestig gros am chwe mis cyntaf eleni 6.2%. Er cymhariaeth: dros yr un cyfnod y llynedd, oherwydd y pandemig a'r cloeon, tyfodd yr economi 1.1% yn unig, ac yn ystod tri mis cyntaf 2021 - 3%, yn ysgrifennu Ruslan Abaturov, Canolfan Ymchwil a Diwygiadau Economaidd.

Ar yr un pryd, dylid nodi bod economi prif bartneriaid masnach Uzbekistan yn sefydlogi ar ddiwedd y chwe mis ac yn dychwelyd i'r taflwybr twf. Felly, cynyddodd CMC Kazakhstan 2.2%, yn erbyn y dirywiad am yr un cyfnod y llynedd o 1.8%. Mae economi Kyrgyz yn gostwng yn raddol, ym mis Ionawr-Mehefin, arafodd cyfradd y dirywiad i 1.7% yn erbyn 5.6% yn hanner cyntaf 2020. Mae Tsieina yn cynnal twf deinamig eleni, lle cofnodir cynnydd o 12.7% mewn CMC yn yr hanner cyntaf. flwyddyn. Yn Rwsia, tyfodd CMC 3.7% yn ystod Ionawr-Mai.

Yn Uzbekistan, chwyddiant yn y sector defnyddwyr yn parhau i arafu, er gwaethaf codiadau prisiau difrifol ar gyfer rhai nwyddau fel moron ac olew llysiau. Yn ôl canlyniadau chwe mis, cynyddodd prisiau 4.4% tra yn 2020 dros yr un cyfnod - 4.6%. Erbyn Mai 2021, gostyngodd prisiau 0.2% oherwydd natur dymhorol. Nodir y cynnydd mwyaf mewn prisiau ar gyfer cynhyrchion bwyd - 5.7% (yn hanner cyntaf 2020 - 6.2%). Mae'r cynnydd mewn prisiau ar gyfer cynhyrchion heblaw bwyd hefyd yn arafu - 3% yn erbyn 3.6% ym mis Ionawr-Mehefin 2020.

hysbyseb

Mewnlif o buddsoddiad yn chwarter cyntaf eleni wedi dangos dynameg gadarnhaol. Cododd buddsoddiad mewn asedau sefydlog 5.9% yn erbyn dirywiad o bron i 10% yn yr un cyfnod y llynedd. Gostyngodd buddsoddiadau o'r gyllideb 8.5%. Gostyngodd buddsoddiadau a benthyciadau a ddenwyd o dan warant y llywodraeth fwy na 36%, a gostyngodd eu cyfran yng nghyfanswm cyfaint y buddsoddiadau i 8.9%. Mae mewnlif buddsoddiadau o ffynonellau nad ydynt wedi'u canoli wedi cynyddu'n amlwg - 14.9%. Cynyddodd buddsoddiadau ar draul y boblogaeth a'u cronfeydd eu hunain o fentrau yn ddibwys - 4.4% a 4.7%, yn y drefn honno. Mae mewnlif sylweddol o fuddsoddiadau oherwydd twf benthyciadau a ddenwyd gan fanciau masnachol, buddsoddiad uniongyrchol tramor a chronfeydd credyd o dramor.

Nodir dynameg gadarnhaol cynhyrchu yn pob sector o'r economi. Y prif ysgogwyr yw diwydiant a'r sector gwasanaeth.

Mae'r sector diwydiannol ym mis Ionawr-Mehefin yn dangos cyfraddau twf uchel - 8.5% yn erbyn dirywiad o 0.3% dros yr un cyfnod y llynedd. Tyfodd y diwydiant mwyngloddio 7.5% (dirywiad o 18% ym mis Ionawr-Mehefin 2020), y diwydiant gweithgynhyrchu - 8.6% (4.9%), trydan, nwy ac aerdymheru - 12.1% (8.4%). Cynyddodd cynhyrchu nwyddau defnyddwyr 7.7% yn erbyn y twf o 1.2% yn yr un cyfnod y llynedd, gyda'r ddeinameg ragorol wrth gynhyrchu cynhyrchion bwyd.

Daeth sector gwasanaeth, fel twristiaeth, arlwyo a llety, yn dangos dynameg drawiadol - cynnydd o 18.3% yn hanner cyntaf y flwyddyn yn erbyn cynnydd o 2.6% ym mis Ionawr-Mehefin 2020. Mae'r sector trafnidiaeth wrthi'n gwella ar ôl dirywiad y llynedd: trosiant cludo nwyddau. cynyddodd 14.1%, trosiant teithwyr 4.1%. Cynyddodd masnach manwerthu yn y cyfnod dan sylw 9%.

Nodir arafu o'i gymharu â'r llynedd yn amaethyddiaeth i 1.8% yn erbyn 2.8%, oherwydd tywydd anodd eleni a diffyg dŵr. Arafodd cyfraddau twf y sector adeiladu hefyd i 0.1% yn erbyn 7.1% yn hanner cyntaf 2020.

Masnach dramor llwyddodd hefyd i oresgyn y dirwasgiad. Yn hanner cyntaf eleni, tyfodd gwerthiannau 13.6% i $ 18 biliwn. Yn yr un cyfnod y llynedd, bu dirywiad sylweddol o 18%. Yn ystod y cyfnod dan sylw, tyfodd allforion 12% i $ 7.1bn a mewnforion 14.4% i $ 11bn. Yn yr ail chwarter, gwerthodd Uzbekistan aur dramor yn erbyn cefndir amodau prisiau cadarnhaol ar farchnad y byd. Fodd bynnag, dylid nodi bod nifer yr allforion heb aur wedi cynyddu 36.4% yn y chwe mis cyntaf a chyrraedd $ 5.7bn.

Yn strwythur allforion, cynyddodd nifer y cyflenwadau bwyd i wledydd tramor 6.3%, cemegolion 18.6%, cynhyrchion diwydiannol 74.4% (tecstilau, metelau anfferrus yn bennaf), dyblu peiriannau ac offer cludo.

Ar yr un pryd, mae cynnydd o fewnforion cynhyrchion bwyd 46.2%, cynhyrchion diwydiannol 29.1% (cynhyrchion metelegol yn bennaf), cynhyrchion cemegol 17%. Cynyddodd mewnforion peiriannau ac offer gyda'r cyfaint mwyaf 1.4%.

Felly, yn ôl canlyniadau'r hanner blwyddyn, mae economi Uzbekistan wrthi'n goresgyn canlyniadau'r argyfwng ac yn cyrraedd y ddeinameg o flaen y dangosyddion cyn-argyfwng.

Parhau Darllen

Uzbekistan

Gwlad dwristaidd yw Uzbekistan

cyhoeddwyd

on

Ers yr hen amser, mae Uzbekistan wedi bod yng nghanol Great Silk Road ac mae ganddo dreftadaeth hanesyddol, ddiwylliannol a phensaernïol wych. Samarkand, Bukhara, Khiva yw brandiau diwylliant hynafol y Dwyrain. Mae tirweddau mynyddoedd ac anialwch Uzbekistan yn denu sylw ac edmygedd y gymuned Rhyngrwyd. Felly, prin y gellir goramcangyfrif potensial twristiaeth y wlad hon ac mae'r llywodraeth yn gwneud ymdrechion sylweddol i'w datblygu, ysgrifennodd Khasanjon Majidov, Ymchwilydd Arweiniol yn y Ganolfan Ymchwil a Diwygiadau Economaidd.

Datblygiad ffrwydrol twristiaeth

Ar ddechrau 2016, lansiwyd proses o ddiwygio’r diwydiant twristiaeth yn radical yn Uzbekistan. Mabwysiadwyd mwy na 60 o reoliadau yn ymwneud â datblygu diwydiant twristiaeth yn ystod 2016-2020.

Symleiddiwyd y drefn fisa rhwng y gwledydd. Yn 2018, cyflwynodd Uzbekistan drefn heb fisa ar gyfer dinasyddion 9 gwlad, yn 2019 ar gyfer dinasyddion 47 gwlad, yn 2020 - 2021 5 gwlad arall. Ar Fai 10, 2021, nifer y gwledydd i ddinasyddion y rhoddir cyfundrefn ddi-fisa iddynt yng Ngweriniaeth Uzbekistan yw 90 gwlad.

hysbyseb

Yn ogystal, mae dinasyddion tua 80 o wledydd yn cael cyfle i wneud cais am fisa electronig mewn dull symlach. Mae pum math newydd o fisas wedi'u cyflwyno ar gyfer tramorwyr: "Compatriot", "Student", "Academic", "Medicine" a "Pilgrimage". Yn ôl Weinyddiaeth Twristiaeth a Chwaraeon Gweriniaeth Uzbekistan, mae symleiddio'r drefn fisa wedi esgor ar ganlyniadau cadarnhaol. Yn benodol, yn 2019, os oedd y twf cyfartalog yn nifer y twristiaid tramor yn 26%, yna cyrhaeddodd y gyfradd twf ymhlith y gwledydd lle cyflwynwyd y drefn heb fisa 58%.

Cymerodd y llywodraeth fesurau cynhwysfawr i'w datblygu seilwaith twristiaeth. Yn gyntaf, mae 22 math o ofynion sy'n rheoleiddio gweithgareddau hosteli sy'n gysylltiedig â'r math o dai cyllideb wedi'u canslo. Yn benodol, mae'r weithdrefn ar gyfer ardystio gorfodol gwasanaethau gwestai a ddarperir gan hosteli wedi'i chanslo a chyflwynwyd yr arfer o weithio gyda chofrestr unedig o westai a hosteli. Yn ail, er mwyn cynyddu nifer y gwestai bach, darparwyd 8 prosiect safonol o westai bach hyd at 50 ystafell i entrepreneuriaid yn rhad ac am ddim a datblygir y mesur hwn yn seiliedig ar brofiad Twrci a De Korea.

O ganlyniad, mae nifer y lleoliadau yn y wlad wedi cynyddu'n ddramatig. Yn benodol, rhwng 2016 a 2020, cynyddodd lleoedd llety o 750 1308 i a chynyddodd nifer y gwestai bach 13 gwaith i 1386. Y bwriad yw cynyddu eu nifer i 2 fil.

O ganlyniad i'r diwygiadau yn y sector twristiaeth rhwng 2016 a 2019, cynyddodd nifer y twristiaid o 2.0 miliwn i 6.7 miliwn. Roedd dynameg y cynnydd yn nifer y twristiaid tramor yn 2019 o gymharu â 2010 yn 592% erioed (cynnydd o fwy na 6 gwaith). Mae'n werth nodi bod y twf yn nifer y twristiaid o wahanol ranbarthau wedi digwydd mewn gwahanol ffyrdd. Er enghraifft, cynyddodd nifer yr ymwelwyr o wledydd Canol Asia 22-25% y flwyddyn ar gyfartaledd, tra bod y twf blynyddol ymhlith twristiaid o wledydd nad ydynt yn CIS yn 50%. Ar yr un pryd, nodwyd canlyniadau cadarnhaol mewn twristiaeth ddomestig. O'i gymharu â 2016, bu bron i ddyblu nifer y twristiaid domestig yn 2019 a chyfanswm o 14.7 miliwn.

Effaith y pandemig

Dylid nodi, oherwydd y cyfyngiadau a osodwyd yn erbyn cefndir y pandemig coronafirws a chanlyniadau'r argyfwng byd-eang, fod y diwydiant twristiaeth wedi dioddef colledion difrifol. Yn benodol, gostyngodd nifer y twristiaid tramor a ymwelodd ag Uzbekistan fwy na 4.5 gwaith, i 1.5 miliwn, a gostyngodd nifer y gwasanaethau twristiaeth i $ 261 miliwn yn 2020.

Gan ystyried y sefyllfa bresennol, datblygwyd “prosiect Uzbekistan”. Gwarantu teithio diogel ("Uzbekistan. Gwarantu teithio diogel"), sy'n system newydd o ddiogelwch glanweithiol ac epidemiolegol i dwristiaid yn seiliedig ar safonau'r byd. Ardystio gwrthrychau twristiaeth a seilwaith cysylltiedig, gwasanaethau twristiaeth yn seiliedig ar ofynion glanweithiol a hylan newydd ar gyfer pob swydd ar ffin y wladwriaeth; gorsafoedd awyr, rheilffordd a bysiau; gwrthrychau treftadaeth ddiwylliannol ddiriaethol, amgueddfeydd, theatrau, ac ati. I liniaru canlyniadau'r pandemig i'r diwydiant twristiaeth, ffurfiwyd y Gronfa Twristiaeth Ddiogel ar draul cyfraniad cychwynnol gan y Gronfa Gwrth-Argyfwng, ynghyd â thaliadau am basio. ardystiad gwirfoddol wedi'i weithredu o fewn fframwaith yr “Uzbekistan. Teithio diogel wedi'i WARANTU ".

Derbyniodd chwaraewyr twristiaeth nifer o fuddion a hoffterau i liniaru effaith y pandemig coronafirws. Gostyngwyd y gyfradd treth incwm 50% o'r cyfraddau sefydledig, cawsant eu heithrio rhag talu treth tir a threth eiddo endidau cyfreithiol a gosodwyd y dreth gymdeithasol ar gyfradd is o 1%. Fe wnaethant hefyd ad-dalu treuliau llog yn rhannol ar fenthyciadau a gyhoeddwyd yn flaenorol gan fanciau masnachol ar gyfer adeiladu cyfleusterau llety a threuliau ar gyfer adnewyddu, ailadeiladu ac ehangu'r sylfaen ddeunydd a thechnegol. Darperir cymhorthdal ​​o gyfleusterau llety yn y swm o 10% o gost gwasanaethau gwestai rhwng Mehefin 1, 2020 a Rhagfyr 31, 2021. Derbyniodd 1,750 o endidau twristiaeth fudd-daliadau ar dreth eiddo, tir a threthi cymdeithasol o tua 60 biliwn sou.

Arallgyfeirio cyfarwyddiadau

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Uzbekistan wedi bod yn canolbwyntio ar arallgyfeirio gwasanaethau twristiaeth a datblygu mathau newydd o dwristiaeth. Yn benodol, rhoddir llawer o sylw i gynyddu llif twristiaid drwodd Twristiaeth MICE, sy'n trefnu twrnameintiau, cyfarfodydd, cynadleddau ac arddangosfeydd amrywiol yn Uzbekistan. Mae'r twrnamaint chwaraeon traddodiadol "Game of Heroes" yn Khorezm, gŵyl "Art of Bakhchichilik" yn Surkhandarya, rali "Muynak-2019" yn Karakalpakstan ac eraill wedi'u cynnal. Cymeradwyodd y llywodraeth y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu twristiaeth MICE yn Uzbekistan.

Twristiaeth ffilm yn offeryn pwysig ar gyfer siapio delwedd y wlad, gan ddarparu gwybodaeth i ddarpar dwristiaid. Ar gyfer datblygu twristiaeth ffilm yn Uzbekistan, mae rheoliad wedi'i ddatblygu ar y weithdrefn ar gyfer ad-dalu rhan o gostau ("ad-daliad") cwmnïau ffilm tramor wrth greu cynhyrchion clyweledol ar diriogaeth Uzbekistan. Ar ben hynny, mae cwmnïau ffilmiau tramor wedi rhyddhau ffilmiau fel Basilik, Khuda Hafiz ac Al Safar. Y llynedd, saethodd cwmnïau ffilmiau tramor 6 ffilm nodwedd yn Uzbekistan.

Twristiaeth pererindod. I.n er mwyn creu cyfleustra arbennig i'r rhai sy'n ymweld ag Uzbekistan at ddibenion twristiaeth pererinion, mae gofynion newydd wedi'u cyflwyno ar gyfer gwestai, mae map o fosgiau'r wlad wedi'i ddatblygu a'i bostio yn y cymhwysiad symudol. Cynhaliwyd y Fforwm Twristiaeth Pererindod cyntaf yn Bukhara a chymerodd 120 o westeion tramor o 34 gwlad ran.

Twristiaeth feddygol. Yn Uzbekistan, mae mesurau'n cael eu cymryd i ddatblygu twristiaeth feddygol a denu mwy o dwristiaid i sefydliadau meddygol. Yn 2019, roedd nifer y dinasyddion tramor a ymwelodd ag Uzbekistan at ddibenion meddygol yn fwy na 50 mil. Mewn gwirionedd, gall y nifer hwn fod yn uwch, gan fod pennu nifer y twristiaid sy'n ymweld â chlinigau meddygol preifat yn dal i fod yn dasg anodd.

Casgliad

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Uzbekistan wedi cael ei gydnabod fel y gyrchfan deithio orau yn y byd gan The Guardian, y wlad sy'n tyfu gyflymaf yng ngolwg Wanderlust a'r gyrchfan dwristiaeth sy'n tyfu orau yn ôl mordaith Grand. O ganlyniad i fesurau a weithredwyd yn gyson, mae Uzbekistan wedi dringo 10 safle (22 lle) yn y Mynegai Twristiaeth Fwslimaidd Byd-eang, a luniwyd gan Crescent Rating. Yn ogystal, roedd Sefydliad Twristiaeth y Byd yn Uzbekistan yn 4ydd yn rhestr y gwledydd sy'n tyfu gyflymaf yn y sector twristiaeth.

I gloi, dylid nodi bod angen i dwristiaeth Uzbekistan drawsnewid ei fodelau busnes trwy arloesi a digideiddio. Mae angen datblygu segmentau marchnad fel twristiaeth agro ac ethno.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd