Cysylltu â ni

Uzbekistan

Uzbekistan 2021: Gwarantu teithio diogel

cyhoeddwyd

on

Sut allwn ni osgoi effaith negyddol y pandemig a pharhau i gynnal awydd i deithio?

Mae ymgyrch newydd gan Bwyllgor Gwladwriaethol Gweriniaeth Uzbekistan yn esbonio pam mae teithio diogel yn cael ei warantu.

Mae manylion llawn ble i ymweld yn y wlad anhygoel hon ar gael ar y gwefan swyddogol Gweinyddiaeth Twristiaeth a Chwaraeon Gweriniaeth Uzbekistan.

Uzbekistan

Polisi gwrth-lygredd yn Uzbekistan, diwygiadau parhaus ac amcanion y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Mae'r frwydr yn erbyn llygredd wedi dod yn un o'r problemau mwyaf dybryd sy'n wynebu'r gymuned ryngwladol heddiw. Gellir gweld ei effaith drychinebus ar wladwriaethau, economi ranbarthol, gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus ar esiampl yr argyfwng mewn rhai gwledydd, yn ysgrifennu Akmal Burkhanov, cyfarwyddwr yr Asiantaeth Gwrth-lygredd Gweriniaeth Uzbekistan.

Agwedd bwysig arall ar y broblem yw bod lefel y llygredd mewn gwlad yn effeithio'n uniongyrchol ar ei bri gwleidyddol ac economaidd yn yr arena ryngwladol. Daw'r maen prawf hwn yn bendant mewn materion fel cysylltiadau rhwng gwledydd, nifer y buddsoddiadau, llofnodi cytundebau dwyochrog ar delerau cyfartal. Felly, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae pleidiau gwleidyddol mewn gwledydd tramor wedi gwneud y frwydr yn erbyn llygredd yn brif flaenoriaeth yn yr etholiadau seneddol ac arlywyddol. Mae pryderon am y drwg hwn yn cael eu lleisio fwyfwy o'r tribuniaid uchaf yn y byd. Mae'r ffaith bod Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, yn honni bod cymuned y byd yn colli USD 2.6 triliwn yn flynyddol oherwydd llygredd yn dangos calon y broblem [1].

Mae'r frwydr yn erbyn llygredd hefyd wedi dod yn faes blaenoriaeth ym mholisi'r wladwriaeth yn Uzbekistan. Gellir gweld hyn yn y gweithredoedd rheoleiddio cysyniadol a fabwysiadwyd yn y maes hwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ar enghraifft diwygiadau gweinyddol gyda'r nod o atal llygredd. Yn benodol, mae'r Strategaeth Weithredu Genedlaethol ar Bum Maes Datblygu Blaenoriaeth 2017-2021, a fabwysiadwyd ar fenter yr Arlywydd, yn chwarae rhan bwysig wrth gynyddu effeithiolrwydd y frwydr yn erbyn llygredd [2].

Nodwyd bod gwella mecanweithiau sefydliadol a chyfreithiol brwydro yn erbyn llygredd a chynyddu effeithiolrwydd mesurau gwrth-ataliaeth yn un o'r tasgau pwysig ym maes blaenoriaeth y Strategaeth Weithredu - sicrhau rheolaeth y gyfraith a diwygio'r system farnwrol a chyfreithiol ymhellach.

Ar sail y ddogfen bolisi hon, cymerwyd nifer o fesurau pwysig i atal llygredd.

Yn gyntaf, mae'r system ar gyfer ystyried apeliadau unigolion ac endidau cyfreithiol wedi'i gwella'n sylweddol. Mae Derbyniadau Pobl yr Arlywydd ynghyd â llinellau poeth a derbyniadau rhithwir pob gweinidogaeth ac adran wedi'u lansio. Mae 209 o swyddfeydd derbyn pobl wedi'u creu ledled y wlad, a'u tasg flaenoriaeth yw adfer hawliau dinasyddion. Yn ogystal, mae'r arfer o gynnal derbyniadau swyddogion ar y safle ar bob lefel mewn ardaloedd anghysbell wedi'i sefydlu.

Mae derbyniadau'r bobl yn rhoi cyfle i'r dinasyddion gymryd rhan weithredol yn y digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn y rhanbarth lle maen nhw'n byw, yn ogystal â ledled y wlad. Arweiniodd sicrhau rhyddid pobl i fynd i'r afael yn uniongyrchol ag amrywiol faterion a chyfathrebu swyddogion yn uniongyrchol â phobl at ostyngiad mewn llygredd yn y lefelau is a chanolig ynddo'i hun [3].

Yn ail, cymerwyd mesurau ymarferol i sicrhau rhyddid y cyfryngau, newyddiadurwyr a blogwyr, natur agored strwythurau'r llywodraeth i'r cyhoedd a'r cyfryngau, a sefydlu cyfathrebu a chydweithrediad agos rhwng uwch swyddogion a newyddiadurwyr yn eu gweithgareddau beunyddiol. O ganlyniad, cyhoeddwyd pob gweithred gan y swyddogion. Wedi'r cyfan, os oes didwylledd, byddai'n anoddach cymryd rhan mewn llygredd.

Yn drydydd, mae'r system o wasanaethau'r llywodraeth wedi'i diwygio'n radical a darperir mwy na 150 math o wasanaethau'r llywodraeth i'r boblogaeth gan ddefnyddio technolegau gwybodaeth a chyfathrebu cyfleus, canolog a modem.

Yn y broses hon, roedd lleihau'r ffactor dynol, dileu'r cysylltiadau uniongyrchol rhwng y gwas sifil a'r dinesydd, a'r defnydd eang o dechnolegau gwybodaeth, heb os, wedi lleihau ffactorau llygredd yn sylweddol [3].

Yn bedwerydd, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r mecanweithiau ar gyfer sicrhau didwylledd a thryloywder asiantaethau'r llywodraeth, yn ogystal â sefydliadau rheolaeth gyhoeddus, wedi gwella'n sylweddol. Mae'r defnydd eang o dechnolegau digidol ac ar-lein wedi cynyddu atebolrwydd asiantaethau'r llywodraeth i'r cyhoedd. Mae system o arwerthiannau ar-lein o leiniau tir ac asedau'r wladwriaeth, ynghyd â niferoedd y wladwriaeth ar gyfer cerbydau wedi'i chreu ac mae'n cael ei gwella'n gyson.

Mae gwybodaeth am gaffael y wladwriaeth yn cael ei bostio ar y wefan www.d.xarid.uz. Mae'r porth data agored (data.gov.uz), y gronfa ddata gofrestredig o endidau cyfreithiol ac endidau masnachol (my.gov.uz) a llwyfannau eraill yn chwarae rhan bwysig heddiw wrth sicrhau egwyddorion didwylledd a thryloywder a rheolaeth gyhoeddus, sef yr offer mwyaf effeithiol ar gyfer brwydro yn erbyn ac atal llygredd. Mae gweithdrefnau trwyddedu a thrwyddedu hefyd wedi'u gwella'n sylweddol i wella'r hinsawdd busnes a buddsoddi yn llwyr, cael gwared ar rwystrau biwrocrataidd diangen a rheoliadau sydd wedi dyddio.

Yn bumed, mae Penderfyniad a lofnodwyd gan yr Arlywydd yn 2018 yn darparu ar gyfer creu cyngor cyhoeddus o dan bob gweinidogaeth ac adran. Wrth gwrs, mae cynghorau o'r fath yn ddolen bwysig wrth sefydlu rheolaeth gyhoeddus effeithiol dros weithgareddau asiantaethau'r llywodraeth | 4].

Mae mwy na 70 o weithredoedd rheoleiddio sydd â'r nod o frwydro yn erbyn llygredd ym mhob sector o adeiladu'r wladwriaeth a'r cyhoedd wedi bod yn sylfaen gadarn ar gyfer gweithredu'r diwygiadau hyn.

Y cam pwysicaf yn y maes hwn oedd llofnodi'r Gyfraith 'Ar Brwydro yn erbyn Llygredd' fel un o'r gweithredoedd deddfwriaethol cyntaf ar ôl i'r Arlywydd ddod i rym. Mae’r gyfraith, a fabwysiadwyd yn 2017, yn diffinio sawl cysyniad, gan gynnwys “llygredd”, “troseddau llygredd” a “gwrthdaro buddiannau”. Penderfynwyd hefyd ar feysydd polisi'r wladwriaeth yn y frwydr yn erbyn llygredd [5].

Mabwysiadwyd Rhaglen Gwrth-lygredd y Wladwriaeth 2017-2018 hefyd. Mae'r Gyfraith ar Gaffael Cyhoeddus, y Gyfraith ar Bartneriaeth Cyhoeddus-Preifat, y Gyfraith ar Lledaenu a Mynediad at Wybodaeth Gyfreithiol a'r Gyfraith ar Reoli Cyhoeddus, a fabwysiadwyd o dan y Rhaglen, hefyd wedi'u hanelu at sicrhau twf economaidd trwy frwydro yn erbyn llygredd [6].

Cynigiodd yr Arlywydd Mirziyoyev, yn ei araith ar achlysur 26 mlynedd ers mabwysiadu Cyfansoddiad Gweriniaeth Uzbekistan, greu pwyllgorau gwrth-lygredd arbennig yn siambrau'r Oliy Majlis yn seiliedig ar arferion tramor gorau a gofynion ein Cyfansoddiad.

Yn 2019, mabwysiadodd Siambr Ddeddfwriaethol yr Oliy Majlis benderfyniad "Ar sefydlu Pwyllgor ar Faterion Barnwrol-Gyfreithiol a Gwrth-lygredd" Siambr Ddeddfwriaethol Oliy Majlis Gweriniaeth Uzbekistan [7].

Yn yr un flwyddyn, sefydlodd Senedd yr Oliy Majlis y Pwyllgor ar Faterion Barnwrol-Gyfreithiol a Gwrth-lygredd [8].

Ar yr un pryd, ad-drefnwyd pwyllgorau a chomisiynau Jokargy Kenes o Karakalpakstan a chynghorau rhanbarthol, dosbarth a dinas dirprwyon pobl yn "Gomisiwn Parhaol ar Brwydro yn erbyn Llygredd".

Eu prif dasgau oedd cynnal goruchwyliaeth seneddol systematig ar weithredu deddfwriaeth gwrth-lygredd a rhaglenni'r llywodraeth, gwrando ar wybodaeth gan swyddogion y llywodraeth sy'n ymwneud â gweithgareddau gwrth-lygredd, i gymryd mesurau i ddileu bylchau cyfreithiol yn y ddeddfwriaeth bresennol sy'n caniatáu ac yn creu amodau. ar gyfer llygredd, astudio egwyddorion a normau cydnabyddedig cyfraith ryngwladol ar frwydro yn erbyn llygredd ac i ddatblygu cynigion ar gyfer gweithredu pellach.

Mabwysiadwyd cyd-benderfyniad gan Kengash Siambr Ddeddfwriaethol yr Oliy Majlis a Kengash y Senedd “Ar fesurau i gynyddu effeithiolrwydd goruchwyliaeth seneddol o ymdrechion gwrth-lygredd” i gydlynu gweithgareddau pwyllgorau a chynghorau a nodi blaenoriaethau [ 9].

Mae'r siambrau a'r kengashes hyn yn gwella effeithiolrwydd goruchwyliaeth seneddol o'r frwydr yn erbyn llygredd.

Yn benodol, bu Senedd yr Oliy Majlis a phwyllgor cyfrifol y cyngor lleol yn trafod yn feirniadol wybodaeth am statws a thueddiadau llygredd swyddogion cyhoeddus sy'n cyflawni gweithgareddau gwrth-lygredd yn y rhanbarthau fel rhan o oruchwyliaeth seneddol.

Gwrandawyd ar wybodaeth y Gweinidog Addysg Arbenigol Uwch ac Uwchradd ar hynt y Prosiect Sector Di-lygredd.

Briffiodd yr Erlynydd Cyffredinol hefyd ar y gwaith sy'n cael ei wneud i atal llygredd yn y sectorau iechyd, addysg ac adeiladu. Trafodwyd gweithgareddau'r Gweinyddiaethau Iechyd, Addysg ac Adeiladu yn feirniadol.

Cynhaliwyd deialog reolaidd yn y rhanbarthau gyda’r farnwriaeth, arweinwyr sector a’r cyhoedd i drafod materion gwrth-lygredd mewn cydweithrediad â Kengashes lleol dirprwyon pobl ac i asesu cyfrifoldeb swyddogion yn hyn o beth.

Cynhaliodd y Pwyllgor Materion Barnwrol-Gyfreithiol a Gwrth-lygredd Siambr Ddeddfwriaethol yr Oliy Majlis wrandawiadau ar waith Pwyllgor Tollau’r Wladwriaeth, y Weinyddiaeth Adeiladu a’r Weinyddiaeth Iechyd wrth atal llygredd yn ei system.

Gwnaeth y Pwyllgor ddefnydd effeithiol o fecanweithiau goruchwylio seneddol effeithiol yn ystod y cyfnod dan sylw, a chynhaliwyd tua 20 o weithgareddau goruchwylio a chraffu gan y Pwyllgor yn ystod y cyfnod hwnnw. Roedd y rhain yn cynnwys archwilio gweithrediad deddfwriaeth, gwrando ar benaethiaid cyrff Gwladol ac economaidd a monitro gweithrediad penderfyniadau'r Siambr Ddeddfwriaethol a'r Pwyllgor.

Mae pwyllgor cyfrifol y Siambr Ddeddfwriaethol hefyd yn gweithio'n effeithiol gyda dinasyddion a sefydliadau anllywodraethol. Yn benodol, ers i'r Pwyllgor ddechrau ar ei waith, mae sefydliadau cymdeithas sifil wedi cyflwyno cynigion ar gyfer 22 o welliannau ac ychwanegiadau perthnasol i'r codau a 54 i ddeddfwriaeth. Mae'r rhain yn cynnwys barn resymegol ar welliannau ac ychwanegiadau i'r Cod Troseddol, y Cod Llafur, Deddf y Llysoedd a deddfwriaeth arall.

Yn ogystal, yn ystod y cyfnod diwethaf, mae'r pwyllgor wedi gwneud gwaith ar astudio a datrys apeliadau dinasyddion ar faterion systemig yn y maes yn amserol. Yn benodol, adolygwyd 565 o apeliadau unigolion ac endidau cyfreithiol a gyflwynwyd i'r pwyllgor.

Yn 2018, crëwyd pwyllgorau ar gyfer brwydro yn erbyn a dileu llygredd yn y Siambr Ddeddfwriaethol a Senedd yr Oliy Majlis. Mae'r strwythurau hyn yn gwella effeithiolrwydd rheolaeth seneddol dros y frwydr yn erbyn llygredd.

Lansiwyd Asiantaeth Datblygu'r Gwasanaeth Sifil yn 2019. Er mwyn cynyddu bri y gwasanaeth sifil ar bob lefel, dileu llygredd, biwrocratiaeth a biwrocratiaeth, cafodd yr Asiantaeth gyfarwyddyd i gymryd mesurau i ddarparu cymhellion ariannol a diogelwch cymdeithasol digonol i weision sifil. [10].

Mabwysiadwyd Rhaglen Gwrth-lygredd y Wladwriaeth 2019-2020 i weithredu tasgau penodol, gan gynnwys cryfhau annibyniaeth y farnwriaeth ymhellach, dileu amodau ar gyfer unrhyw ddylanwad gormodol ar farnwyr, cynyddu atebolrwydd a thryloywder asiantaethau a sefydliadau'r llywodraeth [11].

Mae'r flwyddyn 2020 yn meddiannu lle arbennig yn hanes ein gwlad o ran gwella'r fframwaith sefydliadol ar gyfer brwydro yn erbyn llygredd, oherwydd, ar Fehefin 29 y flwyddyn honno, mabwysiadwyd dwy ddogfen bwysig. Dyna Archddyfarniad yr Arlywydd 'Ar fesurau ychwanegol i wella'r system o frwydro yn erbyn Gweriniaeth Uzbekistan' a Phenderfyniad yr Arlywydd 'Ar sefydlu Asiantaeth Gwrth-lygredd Gweriniaeth Uzbekistan'. Roedd y dogfennau hyn yn darparu ar gyfer sefydlu sefydliad newydd ar gyfer gweithredu polisi'r wladwriaeth gyda'r nod o atal a brwydro yn erbyn llygredd - yr Asiantaeth Gwrth-lygredd [12].

Diffinnir yr Asiantaeth fel asiantaeth lywodraethol awdurdodedig arbennig sy'n gyfrifol am sicrhau rhyngweithio effeithiol rhwng cyrff y llywodraeth, y cyfryngau, sefydliadau cymdeithas sifil a sectorau anllywodraethol eraill, yn ogystal ag am gydweithrediad rhyngwladol yn y maes hwn. Fe wnaeth yr Archddyfarniad hefyd ad-drefnu'r Comisiwn Gwrth-lygredd Rhyngadrannol Gweriniaethol i'r Cyngor Gwrth-lygredd Cenedlaethol.

Yn ogystal, o 1 Ionawr, 2021, dirymwyd 37 trwydded a 10 trwydded. Cymeradwywyd Map Ffordd ar gyfer gweithredu mesurau i gryfhau gweithgareddau gweinidogaethau ac adrannau i frwydro yn erbyn yr economi gysgodol a llygredd, yn ogystal â gwella gweinyddiaeth treth ac arferion.

Ynghyd â'r dogfennau rheoliadol hyn, fe wnaeth gweinidogaethau ac adrannau fabwysiadu a gweithredu dogfennau adrannol gyda'r nod o gynyddu effeithiolrwydd brwydro yn erbyn ac atal llygredd, rhaglenni “sector heb lygredd”, yn ogystal â chynlluniau a rhaglenni eraill mewn amrywiol feysydd.

Yn 2020, o dan gadeiryddiaeth yr Arlywydd, cynhaliwyd tua dwsin o gyfarfodydd a sesiynau yn mynd i’r afael â materion brwydro yn erbyn llygredd. Mae hyn i gyd yn golygu bod ein gwlad yn benderfynol o frwydro yn erbyn y drwg hwn ar lefel y wladwriaeth. Mae dinasyddion ein gwlad yn gweld hyn nid yn unig gan y gymuned ryngwladol fel ewyllys wleidyddol ddifrifol.

Yn benodol, traddododd pennaeth y wladwriaeth araith yn 75ain sesiwn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Yn ei araith, pwysleisiodd bwysigrwydd brwydro yn erbyn llygredd, gan nodi bod y gwaith hwn yn Uzbekistan wedi cyrraedd lefel newydd, mae deddfau pwysig wedi'u mabwysiadu a strwythur gwrth-lygredd annibynnol wedi'i greu. Dangosodd Arlywydd Wsbeceg i'r byd i gyd pa mor bwysig yw'r ffordd hon i'n gwlad. Mae trawsnewidiadau cadarnhaol, ynghyd â sicrhau twf cymdeithasol ac economaidd ein gwlad, yn cynyddu mewn graddfeydd a mynegeion rhyngwladol ac yn gwella delwedd ein gweriniaeth.

Ym Mynegai Canfyddiad Llygredd 2020 gan Transparency International, dringodd Uzbekistan 7 safle o gymharu â 2019 a chyflawnodd dwf sefydlog am 4 blynedd yn olynol (o 17 pwynt yn 2013 i 26 pwynt yn 2020). Felly, yn ei adroddiad yn 2020, fe wnaeth y Transparency International gydnabod Uzbekistan fel un o'r gwledydd sy'n tyfu gyflymaf yn y rhanbarth.

Fodd bynnag, er gwaethaf y canlyniadau a gyflawnwyd, mae her aruthrol o'n blaenau o hyd. Yn ei Anerchiad i'r Oliy Majlis, cyffyrddodd yr Arlywydd hefyd â phroblem llygredd, gan bwysleisio y dylai anoddefgarwch i unrhyw fath ohono ddod yn rhan o'n bywyd beunyddiol.

Mae nifer o dasgau a osodir yn yr Anerchiad i frwydro yn erbyn llygredd hefyd yn cael eu hadlewyrchu yn Rhaglen y Wladwriaeth “Blwyddyn Cefnogi Ieuenctid a Chryfhau Iechyd y Cyhoedd”. Yn benodol, cafodd yr Asiantaeth Gwrth-lygredd y dasg o wella ymhellach y mecanweithiau ar gyfer sicrhau didwylledd a thryloywder yn asiantaethau'r llywodraeth.

Yn ôl astudiaeth a dadansoddiad a gynhaliwyd gan yr Asiantaeth, heddiw mae'r Porth Data Agored yn cynnwys mwy na 10 mil o gasgliadau o ddata agored gan 147 o weinidogaethau ac adrannau. Yn seiliedig ar ganlyniadau'r astudiaeth a'r dadansoddiad, dewiswyd a lluniwyd rhestr o 240 o gynigion ar gyfer ehangu data agored a gyflwynwyd gan 39 o weinidogaethau, adrannau a sefydliadau. Mae Rhaglen y Wladwriaeth hefyd yn cynnwys datblygu'r prosiect E-Gwrth-ataliaeth, a fydd yn mynd â diwygiadau gwrth-lygredd i lefel newydd. Bydd y prosiect yn cynnal dadansoddiad manwl o ffactorau llygredd presennol ym mhob gweinidogaeth ac adran yng nghyd-destun sectorau a rhanbarthau.

Bydd y broses hon yn cynnwys cynrychiolwyr sefydliadau cymdeithas sifil, arbenigwyr rhyngwladol a sefydliadau sydd â diddordeb. O ganlyniad, am y tro cyntaf yn ein gwlad, bydd cofrestr electronig o gysylltiadau sy'n dueddol o lygredd yn cael ei ffurfio [13]. Mae hyn, yn ei dro, yn ei gwneud hi'n bosibl dileu'r cysylltiadau presennol ag arwyddion llygredd yn raddol gyda chymorth mecanweithiau agored a thryloyw gan ddefnyddio technolegau gwybodaeth modem.

Mae'r Rhaglen Wladwriaeth hefyd yn canolbwyntio ar dasg bwysig arall. Yn benodol, bwriedir datblygu'r Strategaeth Gwrth-lygredd Genedlaethol 2021-2025 er mwyn parhau i weithio i'r cyfeiriad hwn ar sail systematig a chynhwysfawr. Wrth ddatblygu'r strategaeth hon, rhoddir sylw arbennig i gynllun cyfannol sy'n cwmpasu'r sefyllfa go iawn yn llawn. Mae profiad gwledydd sydd wedi sicrhau canlyniadau llwyddiannus wrth ddatblygu a gweithredu dogfen wleidyddol gynhwysfawr ers pum mlynedd yn cael ei astudio. Mae'n werth nodi bod llawer o wledydd yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol sylweddol yn y frwydr yn erbyn llygredd trwy fabwysiadu pecyn strategol o ddogfennau a gweithredu ei dasgau yn systematig.

Mae profiad gwledydd fel Georgia, Estonia, a Gwlad Groeg yn dangos bod rhaglen hirdymor gynhwysfawr wedi arwain at gynnydd yn effeithiolrwydd y frwydr yn erbyn llygredd a’i atal, yn ogystal â chynyddu eu swyddi mewn safleoedd rhyngwladol. Yn ein gwlad ni, bydd datblygu a gweithredu rhaglen hirdymor, systematig, gynhwysfawr i frwydro yn erbyn llygredd yn cynyddu effeithiolrwydd diwygiadau yn y maes hwn yn y dyfodol.

Heddiw, mae'r Asiantaeth Gwrth-lygredd wrthi'n gweithio ar y Strategaeth Genedlaethol ddrafft. Mae'r ddogfen yn cynnwys dadansoddiad o'r sefyllfa bresennol, tueddiadau cadarnhaol, a phroblemau, y prif ffactorau sy'n achosi llygredd, nodau a'i ddangosyddion. Er mwyn ymdrin â phob mater ac ystyried barn y llywodraeth a chymdeithas, caiff ei thrafod yn eang mewn cyfarfodydd ymgynghori cenedlaethol a rhyngwladol gyda chyfranogiad cynrychiolwyr asiantaethau'r llywodraeth, swyddogion, aelodau cyrff anllywodraethol, y byd academaidd ac arbenigwyr rhyngwladol.

Y bwriad yw y bydd y Strategaeth ddrafft yn cael ei chyflwyno i'w thrafod yn gyhoeddus er mwyn dysgu barn ein pobl.

Mae'r Asiantaeth hefyd wedi astudio ffeithiau llygredd a gwrthdaro buddiannau ym maes caffael y wladwriaeth mewn rhanbarthau eleni. Paratowyd cynigion rhesymol ar gyfer datgelu gwybodaeth yn gyhoeddus am y diffygion a nodwyd yn ystod yr astudiaeth, ynghyd â gwybodaeth am gyfansoddiad comisiynau tendr ar gyfer prosiectau caffael a buddsoddi gwladwriaethol, comisiynau ar gyfer rhoi trwyddedau, cyfranogwyr yn y broses o brynu a gwerthu gwladwriaeth asedau a phrosiectau partneriaeth cyhoeddus-preifat, yn ogystal ag ar dreth derbynwyr a buddion eraill. Mae gwaith ar y gweill ar hyn o bryd i wella'r cynigion hyn ymhellach.

Dylid nodi nad yw'r frwydr yn erbyn llygredd yn dasg y gellir ei datrys o fewn un sefydliad. Mae'n angenrheidiol annog holl asiantaethau'r llywodraeth, sefydliadau cyhoeddus, y cyfryngau ac, yn gyffredinol, pob dinesydd i ymladd yn erbyn y drwg hwn. Dim ond wedyn y byddwn yn cyrraedd gwraidd y broblem.

Wrth gwrs, mae'n braf gweld canlyniadau cadarnhaol y gwaith a wnaed dros y tair i bedair blynedd diwethaf. Hynny yw, heddiw mae'n amlwg o farn ein pobl fod llygredd wedi dod yn un o'r geiriau a ddefnyddir fwyaf mewn rhwydweithiau cymdeithasol, yn ein bywyd bob dydd. Mae hyn yn dangos bod y boblogaeth, sy'n chwarae rhan bwysig yn y frwydr yn erbyn llygredd, yn dod yn fwyfwy anoddefgar o'r drwg hwn.

Ers sefydlu'r Asiantaeth Gwrth-lygredd, mae llawer o weinidogaethau ac adrannau'r llywodraeth, sefydliadau anllywodraethol, sefydliadau rhyngwladol a dinasyddion wedi mynegi eu parodrwydd i ddarparu cymorth am ddim, ac mae cydweithredu yn ennill momentwm nawr.

Y prif beth yw cryfhau ysbryd anoddefgarwch tuag at lygredd yn ein cymdeithas modem, ysbryd ymladd gwrth-lygredd mewn newyddiadurwyr a blogwyr, ac fel bod asiantaethau a swyddogion y llywodraeth yn edrych ar lygredd fel bygythiad i ddyfodol y wlad. Heddiw, mae pawb yn erbyn llygredd, o uwch swyddogion i fwyafrif y boblogaeth, y clerisi, mae'r cyfryngau wedi deall bod angen ei ddileu, ac ni all y wlad ddatblygu ynghyd â hi. Nawr yr unig dasg yw uno pob ymdrech ac ymladd yn erbyn drygioni gyda'n gilydd.

Heb os, bydd hyn yn gweithredu strategaethau datblygu ein gwlad yn llawn am y blynyddoedd i ddod.

Ffynonellau

1. “Costau llygredd: gwerthoedd, datblygu economaidd o dan ymosodiad, colli triliynau, meddai Guterres” safle swyddogol y Cenhedloedd Unedig. 09.12.2018.

2. Archddyfarniad Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar y strategaeth o ddatblygu Gweriniaeth Uzbekistan ymhellach”. 07.02.2017. # PD-4947.

3. Archddyfarniad Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau i wella ymhellach y system o ddelio â phroblemau'r boblogaeth”. # PR-5633.

4. Archddyfarniad Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau ychwanegol ar gyfer datblygiad carlam y system genedlaethol o wasanaethau cyhoeddus” 31.01.2020. # PD-5930.

5. Archddyfarniad Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau ychwanegol i wella’r system gwrth-lygredd yng Ngweriniaeth Uzbekistan” 29.06.2020. # PR-6013.

6. Penderfyniad Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau i weithredu darpariaethau Deddf Gweriniaeth Uzbekistan“ Ar Brwydro yn erbyn Llygredd ”02.02.2017. # PD-2752.

7. Penderfyniad Siambr Ddeddfwriaethol Oliy Majlis Gweriniaeth Uzbekistan “Ar sefydlu'r Pwyllgor ar Brwydro yn erbyn Llygredd a Materion Barnwrol”. 14.03.2019. # PD-2412-III.

8. Penderfyniad Senedd Oliy Majlis yng Ngweriniaeth Uzbekistan “Ar sefydlu'r Pwyllgor ar Brwydro yn erbyn Llygredd a Materion Barnwrol”. 25.02.2019. # JR-513-III.

9. Penderfyniad ar y Cyd Cyngor Siambr Ddeddfwriaethol Oliy Majlis Gweriniaeth Uzbekistan a Chyngor Senedd Oliy Majlis yng Ngweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau i gynyddu effeithiolrwydd rheolaeth seneddol yn y frwydr yn erbyn llygredd ”. 30.09.2019. # 782-111 / JR-610-III.

10. Archddyfarniad Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau i wella polisi personél a system y gwasanaeth sifil yng Ngweriniaeth Uzbekistan yn radical”. 03.10.2019. PD-5843.

11. Archddyfarniad Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau i wella’r system gwrth-lygredd ymhellach yng Ngweriniaeth Uzbekistan” 27.05.2019. # PD-5729.

12. Penderfyniad Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar drefniadaeth Asiantaeth Gwrth-lygredd Gweriniaeth Uzbekistan”. 29.06.2020. # PR-4761.

13. Archddyfarniad Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau i weithredu“ y strategaeth o ddatblygu Gweriniaeth Uzbekistan ymhellach ar gyfer 2017-2021 ”ar gyfer y Flwyddyn Cymorth Ieuenctid ac Iechyd y Cyhoedd”. 03.02.2021 # PR-6155.

Parhau Darllen

Uzbekistan

Mae Uzbekistan yn addasu strategaeth gwrthderfysgaeth i fygythiadau modern

cyhoeddwyd

on

Dywed Pennaeth Adran y Sefydliad Astudiaethau Strategol a Rhyngranbarthol (ISRS) o dan Arlywydd Uzbekistan Timur Akhmedov fod Llywodraeth Wsbeceg yn dilyn yr egwyddor: mae'n bwysig brwydro yn erbyn y rhesymau sy'n achosi i ddinasyddion ddod yn agored i ideolegau terfysgol.

Yn ôl yr arbenigwr, nid yw’r broblem o wrthsefyll terfysgaeth yn colli ei berthnasedd yn ystod pandemig. I'r gwrthwyneb, datgelodd yr argyfwng epidemiolegol ar raddfa ddigynsail a aeth i'r afael â'r byd i gyd ac a effeithiodd ar holl gylchoedd bywyd cyhoeddus a gweithgaredd economaidd nifer o broblemau sy'n creu tir ffrwythlon ar gyfer lledaenu syniadau eithafiaeth dreisgar a therfysgaeth.

Gwelir twf tlodi a diweithdra, mae nifer yr ymfudwyr a'r ymfudwyr gorfodol yn cynyddu. Gall yr holl ffenomenau argyfwng hyn yn yr economi a bywyd cymdeithasol gynyddu anghydraddoldeb, creu risgiau o waethygu gwrthdaro o natur gymdeithasol, ethnig, grefyddol a natur arall.

RETROSPECTIVE HANESYDDOL

Mae gan Uzbekistan annibynnol ei hanes ei hun o ymladd terfysgaeth, lle roedd lledaeniad syniadau radical ar ôl ennill annibyniaeth yn gysylltiedig â sefyllfa economaidd-gymdeithasol anodd, ymddangosiad gwelyau poeth ychwanegol o ansefydlogrwydd yn y rhanbarth, yn ceisio cyfreithloni a chydgrynhoi pŵer trwy grefydd.

Ar yr un pryd, hwyluswyd ffurfio grwpiau radical yng Nghanol Asia i raddau helaeth gan y polisi anffyddwyr torfol a ddilynwyd yn yr Undeb Sofietaidd, ynghyd ag argraffiadau yn erbyn credinwyr a phwysau arnynt. 

Cyfrannodd y gwanhau dilynol o safbwyntiau ideolegol yr Undeb Sofietaidd ddiwedd yr 1980au, a rhyddfrydoli prosesau cymdeithasol-wleidyddol at dreiddiad gweithredol ideoleg i Uzbekistan a gwledydd eraill Canol Asia trwy emissaries tramor amryw ganolfannau eithafol rhyngwladol. Ysgogodd hyn ymlediad ffenomen annodweddiadol ar gyfer Uzbekistan - eithafiaeth grefyddol gyda'r nod o danseilio cytgord rhyng-ffydd a rhyng-rywiol yn y wlad.

Serch hynny, yn gynnar yn yr annibyniaeth, dewisodd Uzbekistan, gan ei bod yn wlad amlwladol ac aml-gyffesol lle mae mwy na 130 o grwpiau ethnig yn byw ac mae yna 16 cyfaddefiad, y llwybr diamwys o adeiladu gwladwriaeth ddemocrataidd yn seiliedig ar egwyddorion seciwlariaeth.

Yn wyneb bygythiadau terfysgol cynyddol, mae Uzbekistan wedi datblygu ei strategaeth ei hun gyda blaenoriaeth ar ddiogelwch a datblygu sefydlog. Yn ystod cam cyntaf datblygu mesurau, gwnaed y prif ran ar ffurfio system o ymateb gweinyddol a throseddol i amrywiol amlygiadau o derfysgaeth, gan gynnwys cryfhau'r fframwaith rheoleiddio, gwella system asiantaethau gorfodaeth cyfraith, hyrwyddo gweinyddiaeth gyfiawnder barnwrol yn effeithiol ym maes gwrthsefyll terfysgaeth a'i hariannu. Daeth gweithgareddau pob plaid a mudiad sy'n galw am newid gwrth-gyfansoddiadol yn system y wladwriaeth i ben. Wedi hynny, aeth y rhan fwyaf o'r partïon a'r symudiadau hyn o dan y ddaear.

Fe wynebodd y wlad weithredoedd o derfysgaeth ryngwladol ym 1999, uchafbwynt gweithgaredd terfysgol oedd yn 2004. Felly, ar Fawrth 28 - Ebrill 1, 2004, cyflawnwyd gweithredoedd terfysgol yn ninas rhanbarthau Tashkent, Bukhara a Tashkent. Ar Orffennaf 30, 2004, cynhaliwyd ymosodiadau terfysgol dro ar ôl tro yn Tashkent yn llysgenadaethau’r Unol Daleithiau ac Israel, yn ogystal ag yn Swyddfa Erlynydd Cyffredinol Gweriniaeth Uzbekistan. Daeth gwystlwyr a swyddogion gorfodaeth cyfraith yn ddioddefwyr.

Yn ogystal, ymunodd sawl Uzbeks â grwpiau terfysgol yn Afghanistan gyfagos, a geisiodd yn ddiweddarach oresgyn tiriogaeth Uzbekistan er mwyn ansefydlogi'r sefyllfa.

Roedd angen ymateb ar unwaith mewn sefyllfa frawychus. Cyflwynodd Uzbekistan brif fentrau diogelwch rhanbarthol ar y cyd a chyflawnodd waith ar raddfa fawr i ffurfio system ar gyfer sicrhau sefydlogrwydd mewn cymdeithas, y wladwriaeth a'r rhanbarth yn ei chyfanrwydd. Yn 2000, mabwysiadwyd Deddf Gweriniaeth Uzbekistan "Ar Brwydro yn erbyn Terfysgaeth".

O ganlyniad i bolisi tramor gweithredol Uzbekistan, daethpwyd i ben nifer o gytuniadau a chytundebau dwyochrog ac amlochrog gyda gwladwriaethau sydd â diddordeb yn y frwydr ar y cyd yn erbyn terfysgaeth a gweithgareddau dinistriol eraill. Yn benodol, yn 2000, llofnodwyd cytundeb yn Tashkent rhwng Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan a Tajikistan "Ar gamau ar y cyd i frwydro yn erbyn terfysgaeth, eithafiaeth wleidyddol a chrefyddol, a throseddau cyfundrefnol trawswladol."

Condemniodd Uzbekistan, a oedd yn wynebu “wyneb hyll” terfysgaeth â’i lygaid ei hun, yn gryf y gweithredoedd terfysgol a gyflawnwyd ar Fedi 11, 2001 yn yr Unol Daleithiau. Roedd Tashkent yn un o'r cyntaf i dderbyn cynnig Washington ar gyfer ymladd ar y cyd yn erbyn terfysgaeth a chefnogodd eu gweithredoedd gwrthderfysgaeth, gan roi cyfle i wladwriaethau a sefydliadau rhyngwladol sy'n dymuno darparu cymorth dyngarol i Afghanistan ddefnyddio eu tir, eu haer a'u dyfrffyrdd.

DIWYGIO CYSYNIADOL O DDULL

Mae trawsnewid terfysgaeth ryngwladol yn ffenomen gymdeithasol-wleidyddol gymhleth yn gofyn am chwilio'n gyson am ffyrdd i ddatblygu mesurau ymateb effeithiol.

Er gwaethaf y ffaith na chyflawnwyd un weithred derfysgol yn Uzbekistan dros y 10 mlynedd diwethaf, cyfranogiad dinasyddion y wlad mewn gelyniaeth yn Syria, Irac ac Affghanistan, ynghyd â chyfraniad mewnfudwyr o Uzbekistan wrth gyflawni gweithredoedd terfysgol yn yr Unol Daleithiau, Sweden, a Thwrci roedd yn rhaid adolygu'r dull o fynd i'r afael â phroblem dadraddoli'r boblogaeth a chynyddu effeithiolrwydd mesurau ataliol.

Yn hyn o beth, yn yr Uzbekistan o'r newydd, mae'r pwyslais wedi newid o blaid nodi a dileu amodau ac achosion sy'n ffafriol i ledaenu terfysgaeth. Mae'r mesurau hyn yn cael eu hadlewyrchu'n glir yn y Strategaeth Weithredu ar gyfer pum maes blaenoriaeth datblygiad y wlad yn 2017-2021, a gymeradwywyd gan Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan ar Chwefror 7, 2017.

Amlinellodd yr Arlywydd Shavkat Mirziyoyev greu gwregys o sefydlogrwydd a chymdogaeth dda o amgylch Uzbekistan, amddiffyn hawliau a rhyddid dynol, cryfhau goddefgarwch crefyddol a chytgord rhyng-rywiol fel meysydd blaenoriaeth ar gyfer sicrhau diogelwch y wlad. Mae'r mentrau sy'n cael eu gweithredu yn y meysydd hyn yn seiliedig ar egwyddorion Strategaeth Gwrthderfysgaeth Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig.

Mae'r adolygiad cysyniadol o ddulliau o atal a gwrthsefyll eithafiaeth a therfysgaeth yn cynnwys y pwyntiau allweddol canlynol.

Yn gyntaf, roedd mabwysiadu dogfennau mor bwysig â'r Athrawiaeth Amddiffyn, y deddfau "Ar Wrthwynebu Eithafiaeth", "Ar Gyrff Materion Mewnol", "Ar Wasanaeth Diogelwch y Wladwriaeth", "Ar y Gwarchodlu Cenedlaethol", yn ei gwneud hi'n bosibl cryfhau'r gyfraith sail ar gyfer atal yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth.

Yn ail, mae parch at hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith yn elfennau annatod o'r frwydr yn erbyn terfysgaeth yn Uzbekistan. Mae mesurau gwrthderfysgaeth y llywodraeth yn gyson â chyfraith genedlaethol a rhwymedigaethau'r Wladwriaeth o dan gyfraith ryngwladol.

Mae'n bwysig nodi bod polisi gwladwriaethol Uzbekistan ym maes brwydro yn erbyn terfysgaeth a gwarchod hawliau dynol wedi'i anelu at greu amodau lle nad yw'r ardaloedd hyn yn gwrthdaro â'i gilydd, ond, i'r gwrthwyneb, byddai'n ategu ac yn atgyfnerthu ei gilydd. Mae hyn yn golygu bod angen datblygu egwyddorion, normau a rhwymedigaethau sy'n diffinio ffiniau gweithredoedd cyfreithiol a ganiateir yr awdurdodau sydd â'r nod o frwydro yn erbyn terfysgaeth.

Roedd y Strategaeth Genedlaethol ar Hawliau Dynol, a fabwysiadwyd am y tro cyntaf yn hanes Uzbekistan yn 2020, hefyd yn adlewyrchu polisi'r llywodraeth tuag at bobl sy'n euog o gyflawni troseddau terfysgol, gan gynnwys materion yn ymwneud â'u hadsefydlu. Mae'r mesurau hyn yn seiliedig ar egwyddorion dyneiddiaeth, cyfiawnder, annibyniaeth y farnwriaeth, cystadleurwydd y broses farnwrol, ehangu sefydliad Habeas Corpus, a chryfhau goruchwyliaeth farnwrol dros yr ymchwiliad. Cyflawnir hyder y cyhoedd mewn cyfiawnder trwy weithredu'r egwyddorion hyn.

Mae canlyniadau gweithredu'r Strategaeth hefyd yn cael eu hamlygu ym mhenderfyniadau mwy trugarog y llysoedd wrth orfodi cosbau ar bobl sydd wedi dod o dan ddylanwad syniadau radical. Os tan 2016 mewn achosion troseddol yn ymwneud â chyfranogiad gweithgareddau terfysgol, penododd barnwyr dymor hir o garchar (o 5 i 15 mlynedd), heddiw mae'r llysoedd wedi'u cyfyngu i naill ai dedfrydau gohiriedig neu garchar o hyd at 5 mlynedd. Hefyd, mae’r diffynyddion mewn achosion troseddol a gymerodd ran mewn sefydliadau crefyddol-eithafol eithafol yn cael eu rhyddhau o ystafell y llys o dan warant cyrff hunan-lywodraeth dinasyddion (“mahalla”), yr Undeb Ieuenctid a sefydliadau cyhoeddus eraill.

Ar yr un pryd, mae’r awdurdodau yn cymryd mesurau i sicrhau tryloywder yn y broses o ymchwilio i achosion troseddol sydd â “chysyniad eithafol”. Mae gwasanaethau'r wasg asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn gweithio'n agos gyda'r cyfryngau a blogwyr. Ar yr un pryd, rhoddir sylw arbennig i eithrio o'r rhestrau cyhuddedig ac yn amau ​​yr unigolion hynny y mae deunyddiau cyfaddawdu yn gyfyngedig iddynt yn unig gan y sylfaen ymgeiswyr heb y dystiolaeth angenrheidiol.

Yn drydydd, mae gwaith systematig ar y gweill ar gyfer adsefydlu cymdeithasol, dychwelyd i fywyd normal y rhai a ddaeth o dan ddylanwad syniadau eithafol ac a sylweddolodd eu camgymeriadau.

Mae mesurau yn cael eu cymryd i ddad-droseddoli a dad-radicaleiddio pobl a gyhuddir o droseddau sy'n gysylltiedig ag eithafiaeth dreisgar a therfysgaeth. Felly, ym mis Mehefin 2017, ar fenter yr Arlywydd Shavkat Mirziyoyev, adolygwyd yr "rhestrau du" fel y'u gelwir er mwyn eithrio oddi wrthynt bobl a oedd yn gadarn ar y llwybr cywiro. Er 2017, mae mwy nag 20 mil o bobl wedi'u heithrio o restrau o'r fath.

Mae comisiwn arbennig yn gweithredu yn Uzbekistan i ymchwilio i achosion dinasyddion sydd wedi ymweld â'r parthau rhyfel yn Syria, Irac ac Affghanistan. O dan y gorchymyn newydd, gellir eithrio unigolion na chyflawnodd droseddau difrifol ac na chymerodd ran mewn gelyniaeth rhag cael eu herlyn.

Fe wnaeth y mesurau hyn ei gwneud hi'n bosibl gweithredu gweithred ddyngarol Mehr i ddychwelyd dinasyddion Uzbekistan o barthau gwrthdaro arfog yn y Dwyrain Canol ac Affghanistan. Ers 2017, mae mwy na 500 o ddinasyddion Uzbekistan, menywod a phlant yn bennaf, wedi dychwelyd i'r wlad. Mae'r holl amodau wedi'u creu ar gyfer eu hintegreiddio i'r gymdeithas: darparwyd mynediad at raglenni addysgol, meddygol a chymdeithasol, gan gynnwys trwy ddarparu tai a chyflogaeth.

Cam pwysig arall yn adsefydlu pobl sy'n ymwneud â symudiadau eithafol crefyddol oedd yr arfer o gymhwyso pardwn. Er 2017, mae'r mesur hwn wedi'i gymhwyso i dros 4 mil o bobl sy'n bwrw dedfrydau am droseddau o natur eithafol. Mae'r weithred o bardwn yn gweithredu fel cymhelliant pwysig ar gyfer cywiro pobl sydd wedi torri'r gyfraith, gan roi cyfle iddynt ddychwelyd i gymdeithas, teulu a dod yn gyfranogwyr gweithredol yn y diwygiadau sy'n cael eu cynnal yn y wlad.

Yn bedwerydd, mae mesurau'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r amodau sy'n ffafriol i ledaenu terfysgaeth. Er enghraifft, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae polisïau ieuenctid a rhyw wedi cael eu cryfhau, a gweithredwyd mentrau ym maes addysg, datblygu cynaliadwy, cyfiawnder cymdeithasol, gan gynnwys lleihau tlodi a chynhwysiant cymdeithasol, i leihau bregusrwydd eithafiaeth dreisgar a recriwtio terfysgol.

Ym mis Medi 2019, mabwysiadwyd Deddf Gweriniaeth Uzbekistan "Ar warantau hawliau cyfartal a chyfleoedd i fenywod a dynion" (Ar gydraddoldeb rhywiol). Ar yr un pryd, o fewn fframwaith y gyfraith, mae mecanweithiau newydd yn cael eu ffurfio gyda'r nod o gryfhau statws cymdeithasol menywod mewn cymdeithas a gwarchod eu hawliau a'u diddordebau.

Gan ystyried y ffaith bod 60% o boblogaeth Uzbekistan yn bobl ifanc, a ystyrir yn “adnodd strategol y wladwriaeth”, yn 2016 mabwysiadwyd y Gyfraith “Ar Bolisi Ieuenctid y Wladwriaeth”. Yn unol â'r gyfraith, mae amodau'n cael eu creu ar gyfer hunan-wireddu pobl ifanc, iddyn nhw dderbyn addysg o safon ac amddiffyn eu hawliau. Mae'r Asiantaeth Materion Ieuenctid yn gweithredu'n weithredol yn Uzbekistan, sydd, mewn cydweithrediad â sefydliadau cyhoeddus eraill, yn gweithio'n systematig i ddarparu cefnogaeth i blant y mae eu rhieni wedi dod o dan ddylanwad symudiadau eithafol crefyddol. Yn 2017 yn unig, cyflogwyd tua 10 mil o bobl ifanc o deuluoedd o'r fath.

O ganlyniad i weithredu'r polisi ieuenctid, mae nifer y troseddau terfysgol cofrestredig yn Uzbekistan ymhlith pobl o dan 30 oed wedi gostwng yn sylweddol yn 2020 o'i gymharu â 2017, gostyngodd mwy na 2 waith.

Yn bumed, gan ystyried yr adolygiad o batrwm y frwydr yn erbyn terfysgaeth, mae'r mecanweithiau ar gyfer hyfforddi personél arbenigol yn cael eu gwella. Mae gan bob asiantaeth gorfodaeth cyfraith sy'n ymwneud â'r frwydr yn erbyn terfysgaeth academïau a sefydliadau arbenigol.

Ar yr un pryd, rhoddir sylw arbennig nid yn unig i hyfforddi swyddogion gorfodaeth cyfraith, ond hefyd diwinyddion a diwinyddion. At y diben hwn, mae'r Academi Islamaidd Ryngwladol, canolfannau ymchwil rhyngwladol Imam Bukhari, Imam Termiziy, Imam Matrudi, a'r Ganolfan Gwareiddiad Islamaidd wedi'u sefydlu.

Yn ogystal, mae'r ysgolion gwyddonol "Fikh", "Kalom", "Hadith", "Akida" a "Tasawwuf" wedi dechrau eu gweithgaredd yn rhanbarthau Uzbekistan, lle maen nhw'n hyfforddi arbenigwyr mewn rhai adrannau o astudiaethau Islamaidd. Mae'r sefydliadau gwyddonol ac addysgol hyn yn sylfaen ar gyfer hyfforddi diwinyddion ac arbenigwyr addysgedig iawn mewn astudiaethau Islamaidd.

CYDWEITHIO RHYNGWLADOL

Mae cydweithredu rhyngwladol wrth wraidd strategaeth gwrthderfysgaeth Uzbekistan. Mae Gweriniaeth Uzbekistan yn blaid i bob un o 13 confensiwn a phrotocol presennol y Cenhedloedd Unedig ar frwydro yn erbyn terfysgaeth. Dylid nodi bod y wlad ymhlith y cyntaf i gefnogi'r frwydr yn erbyn terfysgaeth ryngwladol, gan gynnwys Strategaeth Gwrthderfysgaeth Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig.

Yn 2011, mabwysiadodd gwledydd y rhanbarth Gynllun Gweithredu ar y Cyd ar gyfer Gweithredu Strategaeth Gwrthderfysgaeth Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig. Canol Asia oedd y rhanbarth cyntaf lle lansiwyd gweithrediad cynhwysfawr a chynhwysfawr o'r ddogfen hon.

Mae eleni'n nodi deng mlynedd ers mabwysiadu'r Cyd-weithredu yn y rhanbarth i weithredu Strategaeth Gwrthderfysgaeth Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig. Yn hyn o beth, cyhoeddodd Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, yn ystod ei araith yn 75ain sesiwn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, fenter i gynnal cynhadledd ryngwladol yn Tashkent yn 2021 sy’n ymroddedig i’r dyddiad arwyddocaol hwn.

Bydd cynnal y gynhadledd hon yn ei gwneud yn bosibl crynhoi canlyniadau'r gwaith dros y cyfnod diwethaf, yn ogystal â phenderfynu ar flaenoriaethau a meysydd rhyngweithio newydd, er mwyn rhoi hwb newydd i gydweithrediad rhanbarthol yn y frwydr yn erbyn bygythiadau eithafiaeth. a therfysgaeth.

Ar yr un pryd, mae mecanwaith wedi'i sefydlu i Swyddfa Gwrthderfysgaeth y Cenhedloedd Unedig a Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau a Throsedd gynnal cyrsiau hyfforddi cam wrth gam ar frwydro yn erbyn terfysgaeth, eithafiaeth dreisgar, troseddau cyfundrefnol ac ariannu terfysgaeth ar gyfer y gyfraith. swyddogion gorfodaeth y wlad.

Mae Uzbekistan yn aelod gweithredol o Sefydliad Cydweithrediad Shanghai (SCO), sydd hefyd yn anelu at sicrhau a chynnal heddwch, diogelwch a sefydlogrwydd ar y cyd yn y rhanbarth. Yn y cyd-destun hwn, dylid nodi bod sefydlu Strwythur Gwrthderfysgaeth Rhanbarthol (RATS) y SCO gyda lleoliad ei phencadlys yn Tashkent wedi dod yn fath o gydnabyddiaeth o rôl arweiniol Gweriniaeth Uzbekistan yn y frwydr yn erbyn. terfysgaeth. Bob blwyddyn, gyda chymorth a rôl gydlynu Pwyllgor Gweithredol y SCO RATS, cynhelir ymarferion gwrthderfysgaeth ar y cyd ar diriogaeth y Partïon, lle mae cynrychiolwyr Uzbekistan yn cymryd rhan weithredol.

Mae gwaith tebyg yn cael ei wneud gan Ganolfan Gwrthderfysgaeth Cymanwlad y Gwladwriaethau Annibynnol (ATC CIS). O fewn fframwaith y CIS, mabwysiadwyd "Rhaglen gydweithrediad aelod-wladwriaethau CIS yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth ac amlygiadau treisgar eraill o eithafiaeth ar gyfer 2020-2022". Dangosir llwyddiant yr arfer hwn gan y ffaith bod asiantaethau gorfodaeth cyfraith gwledydd y Gymanwlad yn 2020 yn unig wedi diddymu 22 cell o sefydliadau terfysgol rhyngwladol a oedd yn recriwtio pobl ar gyfer hyfforddiant yn rhengoedd milwriaethwyr dramor.

Wrth wrthsefyll terfysgaeth, mae Gweriniaeth Uzbekistan yn talu sylw arbennig i bartneriaeth gyda'r Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE), a gefnogir gan raglenni dwy flynedd ar gyfer cydweithredu ar y cyd yn y dimensiwn gwleidyddol-filwrol. Felly, o fewn y fframwaith cydweithredu ar gyfer 2021-2022, y nodau allweddol yw gwrthsefyll terfysgaeth, sicrhau gwybodaeth / seiberddiogelwch a chymorth i frwydro yn erbyn cyllido terfysgaeth.

Ar yr un pryd, er mwyn gwella cymwysterau swyddogion gorfodaeth cyfraith, sefydlwyd cydweithrediad â'r Grŵp Ewrasiaidd ar Brwydro yn erbyn Gwyngalchu Arian a Chyllido Terfysgaeth (EAG), y Tasglu Gweithredu Ariannol ar Gwyngalchu Arian (FATF), a Grŵp Egmont. Gyda chyfranogiad arbenigwyr o sefydliadau rhyngwladol arbenigol, yn ogystal ag yn ôl eu hargymhellion, mae Asesiad Cenedlaethol o risgiau cyfreithloni enillion o weithgaredd troseddol ac ariannu terfysgaeth yng Ngweriniaeth Uzbekistan.

Mae cydweithredu wrthi'n datblygu ac yn cryfhau nid yn unig trwy sefydliadau rhyngwladol, ond hefyd ar lefel Cynghorau Diogelwch taleithiau Canol Asia. Mae holl wledydd y rhanbarth yn gweithredu rhaglenni cydweithredu dwyochrog ym maes diogelwch, sy'n cynnwys set o fesurau gyda'r nod o wrthsefyll terfysgaeth. At hynny, er mwyn ymateb yn brydlon i fygythiadau terfysgaeth gyda chyfranogiad holl daleithiau'r rhanbarth, mae gweithgorau cydgysylltu wedi'u sefydlu trwy asiantaethau gorfodaeth cyfraith.

Dylid nodi bod egwyddorion cydweithredu o'r fath fel a ganlyn:

Yn gyntaf, mae'n bosibl gwrthsefyll bygythiadau modern yn effeithiol dim ond trwy gryfhau mecanweithiau cyfunol cydweithredu rhyngwladol, trwy fabwysiadu mesurau cyson sy'n eithrio'r posibilrwydd o gymhwyso safonau dwbl;

Yn ail, dylid rhoi blaenoriaeth i frwydro yn erbyn achosion bygythiadau, nid eu canlyniadau. Mae'n bwysig i'r gymuned ryngwladol gynyddu ei chyfraniad i'r frwydr yn erbyn canolfannau radical ac eithafol sy'n meithrin ideoleg casineb ac yn creu cludfelt ar gyfer ffurfio terfysgwyr yn y dyfodol;

Yn drydydd, rhaid i'r ymateb i'r bygythiad cynyddol o derfysgaeth fod yn hollgynhwysol, a rhaid i'r Cenhedloedd Unedig chwarae rôl cydlynydd allweddol y byd i'r cyfeiriad hwn.

Pwysleisiodd Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan yn ei areithiau o lwythau sefydliadau rhyngwladol - y Cenhedloedd Unedig, SCO, CIS ac eraill - yr angen i gryfhau cydweithredu yn y frwydr yn erbyn y ffenomen hon ar raddfa fyd-eang.

Dim ond ar ddiwedd 2020 y mynegwyd mentrau ar: 

- trefnu cynhadledd ryngwladol sy'n ymroddedig i 10 mlynedd ers gweithredu Strategaeth Gwrthderfysgaeth Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig yng Nghanol Asia;

- gweithredu'r Rhaglen Gydweithredu ym maes dadraddoli o fewn fframwaith Canolfan Gwrthderfysgaeth CIS;

- addasu Strwythur Gwrthderfysgaeth Rhanbarthol y SCO i ddatrys tasgau sylfaenol newydd i sicrhau diogelwch yng ngofod y Sefydliad.

SEFYDLIAD AR ÔL

Gan ystyried y newidiadau yn ffurfiau, gwrthrychau a nodau terfysgaeth, mae Gweriniaeth Uzbekistan yn addasu ei strategaeth o frwydro yn erbyn terfysgaeth i heriau a bygythiadau modern, gan ddibynnu ar y frwydr dros feddyliau pobl, pobl ifanc yn bennaf, trwy gynyddu diwylliant cyfreithiol. , goleuedigaeth ysbrydol a chrefyddol ac amddiffyn person hawliau.

Mae'r Llywodraeth yn seiliedig ar yr egwyddor: mae'n bwysig ymladd y rhesymau sy'n gwneud dinasyddion yn agored i ideolegau terfysgol.

Gyda'i pholisi gwrthderfysgaeth, mae'r wladwriaeth yn ceisio datblygu mewn dinasyddion, ar y naill law, imiwnedd yn erbyn dealltwriaeth radical o Islam, meithrin goddefgarwch, ac ar y llaw arall, greddf hunan-gadwraeth yn erbyn recriwtio.

Mae mecanweithiau ar y cyd cydweithredu rhyngwladol yn cael eu cryfhau, ac mae sylw arbennig yn cael ei roi i gyfnewid profiad ym maes atal terfysgaeth.

Ac er gwaethaf gwrthod mesurau grymus anodd, mae Uzbekistan ymhlith y gwledydd mwyaf diogel yn y byd. Yn y "Mynegai Terfysgaeth Byd-eang" newydd ar gyfer Tachwedd 2020, ymhlith 164 o daleithiau, roedd Uzbekistan yn 134fed ac unwaith eto wedi mynd i mewn i'r categori o wledydd sydd â lefel ddibwys o fygythiad terfysgol ".

Parhau Darllen

Uzbekistan

Datblygiad Uzbekistan o Fecanwaith Ataliol Cenedlaethol yn erbyn Artaith

cyhoeddwyd

on

Fel rhan o weithredu Strategaeth Weithredu Uzbekistan, a oedd yn nodi dechrau cam newydd o drawsnewidiadau democrataidd a moderneiddio'r wlad, mae safonau hawliau dynol rhyngwladol yn cael eu gweithredu'n weithredol. Mae canlyniadau rhyngwladol yn cael eu cydnabod gan arbenigwyr rhyngwladol, yn ysgrifennu Doniyor Turaev, dirprwy gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Deddfwriaeth ac Seneddol o dan yr Oliy Majlis.

Mor gynnar ag yn 2017, Zeid Ra'ad al-Hussein, a ymwelodd â'r wlad fel Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, nododd, 'Mae nifer y cynigion adeiladol sy'n gysylltiedig â hawliau dynol, cynlluniau a deddfwriaeth newydd sydd wedi dod i'r amlwg ers i'r Arlywydd Mirziyoyev ddod yn ei swydd yn rhyfeddol. '[1] Mae hawliau dynol - pob categori o hawliau dynol - i'w gweld yn amlwg iawn ar draws y pum set o flaenoriaethau a nodir yn y ddogfen bolisi gyffredinol sy'n arwain y diwygiadau arfaethedig hyn - Strategaeth Weithredu 2017-21 y Llywydd. Dylai unrhyw un sy'n dymuno deall beth sy'n sail i'r newidiadau sy'n dechrau digwydd yn Uzbekistan - a'r hyn sydd y tu ôl i'm hymweliad - edrych yn agos ar y Strategaeth Weithredu.'[2]

Heddiw, mae Uzbekistan yn blaid yn y deg offeryn hawliau dynol rhyngwladol craidd y Cenhedloedd Unedig, gan gynnwys y Confensiwn yn erbyn Artaith a Thriniaeth neu Gosb Greulon, Annynol neu Ddiraddiol (o hyn ymlaen - y Confensiwn yn erbyn Artaith), ac yn cymryd mesurau yn gyson i weithredu darpariaethau ohonynt yn genedlaethol. deddfwriaeth.

Gan ystyried y ffaith bod cynnydd ym maes hawliau dynol, ac yn benodol, wrth atal artaith, yn un o'r dangosyddion sy'n dangos lefel aeddfedrwydd democratiaeth yn y wlad, materion cydymffurfiad y ddeddfwriaeth genedlaethol berthnasol â safonau rhyngwladol o'r pwys mwyaf yn ystod diwygiadau parhaus ar gyfer Uzbekistan, sy'n adeiladu gwladwriaeth ddemocrataidd a lywodraethir gan y gyfraith.

Yn seiliedig ar y rhwymedigaeth i gymryd mesurau effeithiol i atal gweithredoedd artaith a chamdriniaeth sy'n deillio o'r Confensiwn yn erbyn Artaith, mae Uzbekistan, ynghyd â mabwysiadu set o fesurau yn y maes hwn, yn gwneud newidiadau priodol i'r ddeddfwriaeth.

O ystyried hyn, gadewch inni ystyried y newidiadau diweddaraf, craidd, yn ein barn ni, yn y ddeddfwriaeth genedlaethol sy'n ymwneud ag atal artaith a thriniaeth neu gosb greulon, annynol neu ddiraddiol arall.

Yn gyntaf, gwnaed diwygiadau i erthygl 235 o'r Cod Troseddol, gyda'r nod o wella atebolrwydd am ddefnyddio artaith, ehangu ystod y dioddefwyr posibl a'r rhai a fydd yn atebol.

Dylid nodi bod fersiwn flaenorol erthygl 235 o'r Cod Troseddol

cyfyngu'r arfer gwaharddedig o artaith i weithredoedd swyddogion gorfodaeth cyfraith ac nid oedd yn cynnwys gweithredoedd gan 'personau eraill sy'n gweithredu mewn swyddogaeth swyddogol ', gan gynnwys y 'gweithredoedd hynny sy'n deillio o gymell, cydsynio neu fodlonrwydd swyddog cyhoeddus'. Mewn geiriau eraill, mae'r nid oedd fersiwn gynharach o erthygl 235 o'r Cod Troseddol yn cynnwys holl elfennau erthygl 1 o'r Confensiwn yn erbyn Artaith, y mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig yn erbyn Artaith wedi tynnu ei sylw ato dro ar ôl tro. Nawr, mae'r fersiwn newydd o'r erthygl hon o'r Cod Troseddol yn darparu ar gyfer yr elfennau uchod o'r Confensiwn.

Yn ail, erthyglau 9, 84, 87, 97, 105, 106 o y Cod Gweithredol Troseddol wedi cael eu diwygio a'u hategu â normau sydd â'r nod o ddiogelu hawliau collfarnau yn well, gan gynnwys sicrhau eu hawliau i ymarfer corff, cwnsela seicolegol, amodau gwaith diogel, gorffwys, absenoldeb, tâl llafur, mynediad at ofal iechyd, hyfforddiant galwedigaethol, ac ati.

Yn drydydd, y Cod Atebolrwydd Gweinyddol wedi'i ategu gan newydd Erthygl 1974, sy'n darparu ar gyfer cyfrifoldeb gweinyddol am rwystro gweithgareddau cyfreithiol yr Ombwdsmon Seneddol (Comisiynydd Oliy Majlis Gweriniaeth Uzbekistan dros Hawliau Dynol).

Yn benodol, mae'r erthygl yn darparu ar gyfer atebolrwydd am fethiant y swyddogion i gyflawni eu dyletswyddau i'r Comisiynydd, gan greu rhwystrau i'w waith, gan ddarparu gwybodaeth ffug yn fwriadol iddo, methiant y swyddogion i ystyried apeliadau, deisebau neu eu methiant cwrdd â'r terfynau amser ar gyfer eu hystyried heb reswm da.

Yn bedweryddgwnaed diwygiadau pwysig i'r Gyfraith 'Ar Gomisiynydd Oliy Majlis Gweriniaeth Uzbekistan dros Hawliau Dynol (Ombwdsmon)' (o hyn ymlaen - y Gyfraith), yn ôl:

- mae cyfleusterau cywiro, lleoedd cadw a chanolfannau derbyn arbennig yn dod o dan yr un cysyniad o 'lleoedd cadw';

- mae sector i hwyluso gweithgareddau'r Comisiynydd ar atal artaith a chamdriniaeth yn cael ei greu o fewn strwythur Ysgrifenyddiaeth y Comisiynydd;

- rhagnodir pwerau'r Comisiynydd yn y maes hwn yn fanwl. Yn benodol, ategwyd y Gyfraith gan erthygl newydd 209, yn unol â hynny, caiff y Comisiynydd gymryd mesurau i atal artaith a chamdriniaeth arall trwy ymweliadau rheolaidd â lleoedd cadw.

Hefyd, yn unol ag erthygl 209 o'r Gyfraith, bydd y Comisiynydd yn creu grŵp arbenigol i hwyluso ei weithgareddau. Bydd y grŵp arbenigol yn cynnwys cynrychiolwyr cyrff anllywodraethol sydd â gwybodaeth broffesiynol ac ymarferol ym maes cyfreitheg, meddygaeth, seicoleg, addysgeg a meysydd eraill. Bydd y Comisiynydd yn pennu'r tasgau ar gyfer aelodau'r grŵp arbenigol ac yn cyhoeddi gorchmynion arbennig i'w galluogi i ymweld yn rhydd â lleoedd cadw a cyfleusterau eraill na chaniateir i bobl adael yn ôl ewyllys.

Yma dylid nodi bod y Gyfraith yn sefydlu prif elfennau'r mecanwaith ataliol - ymweliadau rheolaidd â lleoedd cadw.

Er nad yw Uzbekistan yn blaid yn y Protocol Dewisol i'r Confensiwn yn erbyn Artaith (o hyn ymlaen - y Protocol), gellir dweud, fodd bynnag, gan ystyried ei ddarpariaethau, yn ogystal ag o fewn y fframwaith o gyflawni ei rwymedigaethau rhyngwladol a'r darpariaethau'r Confensiwn yn erbyn Artaith, mae'r wlad wedi creu ei 'ataliol cenedlaethol mecanwaith'.

Yn seiliedig ar ddarpariaethau'r Protocol, mae 'mecanwaith ataliol cenedlaethol' (o hyn ymlaen - NPM) yn golygu un neu sawl corff ymweld a sefydlwyd, a ddynodwyd neu a gynhelir ar y lefel ddomestig er mwyn atal artaith a thriniaeth annynol arall. Mae Erthygl 3 o'r Protocol yn gorfodi Gwladwriaethau partïon i sefydlu, dynodi neu gynnal cyrff o'r fath.

Profwyd y rhesymeg o sefydlu NPM yn fanwl gan Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar artaith (A / 61/259). Yn ôl iddo, mae'r rhesymeg 'yn seiliedig ar brofiad bod artaith a chamdriniaeth fel arfer yn digwydd mewn lleoedd cadw ynysig, lle mae'r rhai sy'n ymarfer artaith yn teimlo'n hyderus eu bod y tu hwnt i gyrraedd monitro ac atebolrwydd effeithiol.' 'Yn unol â hynny, yr unig ffordd o dorri'r cylch dieflig hwn yw datgelu lleoedd cadw i graffu cyhoeddus a gwneud y system gyfan lle mae swyddogion heddlu, diogelwch a chudd-wybodaeth yn gweithredu'n fwy tryloyw ac atebol i fonitro allanol.'[3]

Mae'r Gyfraith, fel y nodwyd eisoes uchod, yn sefydlu mecanwaith ataliol newydd, sy'n rhoi hawl i'r Comisiynydd gymryd mesurau i atal artaith a chamdriniaeth trwy ymweliadau rheolaidd â lleoedd cadw, yn ogystal â chymryd mesurau tebyg mewn cyfleusterau eraill lle na chaniateir i bobl adael ewyllys.

Yn ogystal, cymerwyd camau pwysig yn ddiweddar i gryfhau'r system genedlaethol ar gyfer amddiffyn hawliau dynol, yn benodol:

Strategaeth Genedlaethol Gweriniaeth Uzbekistan ar Hawliau Dynol wedi'i fabwysiadu;

- er mwyn gweithredu’r Strategaeth Genedlaethol ac ehangu pwerau’r Senedd ymhellach wrth arfer rheolaeth seneddol dros weithredu rhwymedigaethau hawliau dynol rhyngwladol Uzbekistan, y Comisiwn Seneddol ar Gydymffurfio â Rhwymedigaethau Hawliau Dynol Rhyngwladol wedi ei sefydlu;

- safle y Comisiynydd Hawliau'r Plentyn wedi ei sefydlu;

- cymerwyd mesurau i wella statws Canolfan Hawliau Dynol Genedlaethol Gweriniaeth Uzbekistan;

Yn ogystal, dylid pwysleisio ar wahân bod Uzbekistan wedi'i ethol i Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig.

Hyd yn hyn, er mwyn gweithredu normau rhyngwladol ymhellach a gwella deddfwriaeth genedlaethol ac arfer ataliol yn y maes hwn, mae'r Comisiwn Seneddol ar Gydymffurfio â Rhwymedigaethau Hawliau Dynol Rhyngwladol, ynghyd ag awdurdodau cymwys y wladwriaeth, yn cyflawni'r canlynol:

Yn gyntaf. Yn ôl y Protocol, mae rhai categorïau o sefydliadau yn eu hanfod yn dod o fewn cwmpas y diffiniad 'man cadw' a gellid eu nodi mewn diffiniad nad yw'n gynhwysfawr mewn cyfraith genedlaethol at ddibenion eglurder.[4] Er enghraifft, gall sefydliadau o'r fath gynnwys sefydliadau seiciatryddol, canolfannau cadw ieuenctid, lleoedd cadw gweinyddol, ac ati.

Yn hyn o beth, mater cynnwys yn y ddeddfwriaeth nifer o'r prif sefydliadau, y gall yr NPM ymweld ag ef yn rheolaidd, yn cael ei ystyried.

Yn ail. Yn unol â'r Confensiwn yn erbyn Artaith, mae'r cysyniadau o 'artaith' a 'thriniaeth neu gosb greulon, annynol neu ddiraddiol' yn cael eu gwahaniaethu yn dibynnu ar ffurf, pwrpas ymrwymo a lefel difrifoldeb y dioddefaint a achosir i'r dioddefwr gan y ddeddf hon .

Yn wyneb hyn, mae mater gan wahaniaethu rhwng cysyniadau 'artaith' a 'thriniaeth neu gosb greulon, annynol neu ddiraddiol' ac mae sefydlu yn y ddeddfwriaeth eu diffiniadau clir a mesurau atebolrwydd am y gweithredoedd hyn yn cael ei ystyried.

Yn drydydd. Fel rhan o weithredu darpariaethau'r Confensiwn yn erbyn Artaith, mae ansawdd gwybodaeth a gweithgareddau addysgol ar hawliau dynol yn cael ei wella, hynny yw, mae gwaith ar y gweill i hysbysu hanfod a chynnwys deddfau ar wahardd artaith a chamdriniaeth. Y bwriad yw cynnwys pwnc gwahardd artaith a chamdriniaeth mewn rhaglenni hyfforddi nid yn unig ar gyfer swyddogion gorfodaeth cyfraith, ond hefyd ar gyfer personél meddygol, addysgeg a gweithwyr eraill a allai fod yn gysylltiedig â thrin pobl mewn lleoedd cadw.

Pedwerydd. Y mater o gadarnhau'r Protocol Dewisol i'r Confensiwn yn erbyn Artaith yn cael ei ystyried, ac o ystyried hyn, bwriedir gwahodd Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar Artaith i Uzbekistan.

Felly, gellir nodi bod mesurau gweithredol, wedi'u targedu a systemig yn cael eu cymryd yn Uzbekistan i wella ymhellach y mecanwaith ataliol cenedlaethol sydd â'r nod o atal a gwyrdroi artaith yn well ac ymdrechion triniaeth neu gosb greulon, annynol neu ddiraddiol.

Dylid cyfaddef, wrth gwrs, bod nifer o broblemau heb eu datrys o hyd yn yr ardal hon yn Uzbekistan heddiw. Fodd bynnag, mae yna ewyllys wleidyddol i symud ymlaen gyda diwygiadau hawliau dynol.

I gloi, hoffem ddyfynnu geiriau’r araith gan Arlywydd Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev yn y 46th sesiwn o Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yn nodi hynny Bydd Uzbekistan 'yn parhau i atal pob math o artaith, triniaeth annynol neu ddiraddiol' yn llym, ac 'fel aelod o'r Cyngor Hawliau Dynol bydd yn amddiffyn ac yn hyrwyddo egwyddorion a normau cyffredinol cyfraith hawliau dynol rhyngwladol.'


[1] [1] Gweler 'Sylwadau agoriadol gan Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, Zeid Ra'ad Al Hussein, mewn cynhadledd i'r wasg yn ystod ei genhadaeth i Uzbekistan' (https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx ? NewsID = 21607 & LangID = E).

[2] Ibid.

[3] Adroddiad Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar artaith, para. 67, Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig A61 / 259 (14 Awst 2006).

[4] Gweler y Canllaw ar gyfer Sefydlu a Dynodi NPMs (2006), APT, t.18.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd