Cysylltu â ni

Uzbekistan

Polisi gwrth-lygredd yn Uzbekistan, diwygiadau parhaus ac amcanion y dyfodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r frwydr yn erbyn llygredd wedi dod yn un o'r problemau mwyaf dybryd sy'n wynebu'r gymuned ryngwladol heddiw. Gellir gweld ei effaith drychinebus ar wladwriaethau, economi ranbarthol, gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus ar esiampl yr argyfwng mewn rhai gwledydd, yn ysgrifennu Akmal Burkhanov, cyfarwyddwr yr Asiantaeth Gwrth-lygredd Gweriniaeth Uzbekistan.

Agwedd bwysig arall ar y broblem yw bod lefel y llygredd mewn gwlad yn effeithio'n uniongyrchol ar ei bri gwleidyddol ac economaidd yn yr arena ryngwladol. Daw'r maen prawf hwn yn bendant mewn materion fel cysylltiadau rhwng gwledydd, nifer y buddsoddiadau, llofnodi cytundebau dwyochrog ar delerau cyfartal. Felly, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae pleidiau gwleidyddol mewn gwledydd tramor wedi gwneud y frwydr yn erbyn llygredd yn brif flaenoriaeth yn yr etholiadau seneddol ac arlywyddol. Mae pryderon am y drwg hwn yn cael eu lleisio fwyfwy o'r tribuniaid uchaf yn y byd. Mae'r ffaith bod Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, yn honni bod cymuned y byd yn colli USD 2.6 triliwn yn flynyddol oherwydd llygredd yn dangos calon y broblem [1].

Mae'r frwydr yn erbyn llygredd hefyd wedi dod yn faes blaenoriaeth ym mholisi'r wladwriaeth yn Uzbekistan. Gellir gweld hyn yn y gweithredoedd rheoleiddio cysyniadol a fabwysiadwyd yn y maes hwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ar enghraifft diwygiadau gweinyddol gyda'r nod o atal llygredd. Yn benodol, mae'r Strategaeth Weithredu Genedlaethol ar Bum Maes Datblygu Blaenoriaeth 2017-2021, a fabwysiadwyd ar fenter yr Arlywydd, yn chwarae rhan bwysig wrth gynyddu effeithiolrwydd y frwydr yn erbyn llygredd [2].

hysbyseb

Nodwyd bod gwella mecanweithiau sefydliadol a chyfreithiol brwydro yn erbyn llygredd a chynyddu effeithiolrwydd mesurau gwrth-ataliaeth yn un o'r tasgau pwysig ym maes blaenoriaeth y Strategaeth Weithredu - sicrhau rheolaeth y gyfraith a diwygio'r system farnwrol a chyfreithiol ymhellach.

Ar sail y ddogfen bolisi hon, cymerwyd nifer o fesurau pwysig i atal llygredd.

Yn gyntaf, mae'r system ar gyfer ystyried apeliadau unigolion ac endidau cyfreithiol wedi'i gwella'n sylweddol. Mae Derbyniadau Pobl yr Arlywydd ynghyd â llinellau poeth a derbyniadau rhithwir pob gweinidogaeth ac adran wedi'u lansio. Mae 209 o swyddfeydd derbyn pobl wedi'u creu ledled y wlad, a'u tasg flaenoriaeth yw adfer hawliau dinasyddion. Yn ogystal, mae'r arfer o gynnal derbyniadau swyddogion ar y safle ar bob lefel mewn ardaloedd anghysbell wedi'i sefydlu.

hysbyseb

Mae derbyniadau'r bobl yn rhoi cyfle i'r dinasyddion gymryd rhan weithredol yn y digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn y rhanbarth lle maen nhw'n byw, yn ogystal â ledled y wlad. Arweiniodd sicrhau rhyddid pobl i fynd i'r afael yn uniongyrchol ag amrywiol faterion a chyfathrebu swyddogion yn uniongyrchol â phobl at ostyngiad mewn llygredd yn y lefelau is a chanolig ynddo'i hun [3].

Yn ail, cymerwyd mesurau ymarferol i sicrhau rhyddid y cyfryngau, newyddiadurwyr a blogwyr, natur agored strwythurau'r llywodraeth i'r cyhoedd a'r cyfryngau, a sefydlu cyfathrebu a chydweithrediad agos rhwng uwch swyddogion a newyddiadurwyr yn eu gweithgareddau beunyddiol. O ganlyniad, cyhoeddwyd pob gweithred gan y swyddogion. Wedi'r cyfan, os oes didwylledd, byddai'n anoddach cymryd rhan mewn llygredd.

Yn drydydd, mae'r system o wasanaethau'r llywodraeth wedi'i diwygio'n radical a darperir mwy na 150 math o wasanaethau'r llywodraeth i'r boblogaeth gan ddefnyddio technolegau gwybodaeth a chyfathrebu cyfleus, canolog a modem.

Yn y broses hon, roedd lleihau'r ffactor dynol, dileu'r cysylltiadau uniongyrchol rhwng y gwas sifil a'r dinesydd, a'r defnydd eang o dechnolegau gwybodaeth, heb os, wedi lleihau ffactorau llygredd yn sylweddol [3].

Yn bedwerydd, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r mecanweithiau ar gyfer sicrhau didwylledd a thryloywder asiantaethau'r llywodraeth, yn ogystal â sefydliadau rheolaeth gyhoeddus, wedi gwella'n sylweddol. Mae'r defnydd eang o dechnolegau digidol ac ar-lein wedi cynyddu atebolrwydd asiantaethau'r llywodraeth i'r cyhoedd. Mae system o arwerthiannau ar-lein o leiniau tir ac asedau'r wladwriaeth, ynghyd â niferoedd y wladwriaeth ar gyfer cerbydau wedi'i chreu ac mae'n cael ei gwella'n gyson.

Mae gwybodaeth am gaffael y wladwriaeth yn cael ei bostio ar y wefan www.d.xarid.uz. Mae'r porth data agored (data.gov.uz), y gronfa ddata gofrestredig o endidau cyfreithiol ac endidau masnachol (my.gov.uz) a llwyfannau eraill yn chwarae rhan bwysig heddiw wrth sicrhau egwyddorion didwylledd a thryloywder a rheolaeth gyhoeddus, sef yr offer mwyaf effeithiol ar gyfer brwydro yn erbyn ac atal llygredd. Mae gweithdrefnau trwyddedu a thrwyddedu hefyd wedi'u gwella'n sylweddol i wella'r hinsawdd busnes a buddsoddi yn llwyr, cael gwared ar rwystrau biwrocrataidd diangen a rheoliadau sydd wedi dyddio.

Yn bumed, mae Penderfyniad a lofnodwyd gan yr Arlywydd yn 2018 yn darparu ar gyfer creu cyngor cyhoeddus o dan bob gweinidogaeth ac adran. Wrth gwrs, mae cynghorau o'r fath yn ddolen bwysig wrth sefydlu rheolaeth gyhoeddus effeithiol dros weithgareddau asiantaethau'r llywodraeth | 4].

Mae mwy na 70 o weithredoedd rheoleiddio sydd â'r nod o frwydro yn erbyn llygredd ym mhob sector o adeiladu'r wladwriaeth a'r cyhoedd wedi bod yn sylfaen gadarn ar gyfer gweithredu'r diwygiadau hyn.

Y cam pwysicaf yn y maes hwn oedd llofnodi'r Gyfraith 'Ar Brwydro yn erbyn Llygredd' fel un o'r gweithredoedd deddfwriaethol cyntaf ar ôl i'r Arlywydd ddod i rym. Mae’r gyfraith, a fabwysiadwyd yn 2017, yn diffinio sawl cysyniad, gan gynnwys “llygredd”, “troseddau llygredd” a “gwrthdaro buddiannau”. Penderfynwyd hefyd ar feysydd polisi'r wladwriaeth yn y frwydr yn erbyn llygredd [5].

Mabwysiadwyd Rhaglen Gwrth-lygredd y Wladwriaeth 2017-2018 hefyd. Mae'r Gyfraith ar Gaffael Cyhoeddus, y Gyfraith ar Bartneriaeth Cyhoeddus-Preifat, y Gyfraith ar Lledaenu a Mynediad at Wybodaeth Gyfreithiol a'r Gyfraith ar Reoli Cyhoeddus, a fabwysiadwyd o dan y Rhaglen, hefyd wedi'u hanelu at sicrhau twf economaidd trwy frwydro yn erbyn llygredd [6].

Cynigiodd yr Arlywydd Mirziyoyev, yn ei araith ar achlysur 26 mlynedd ers mabwysiadu Cyfansoddiad Gweriniaeth Uzbekistan, greu pwyllgorau gwrth-lygredd arbennig yn siambrau'r Oliy Majlis yn seiliedig ar arferion tramor gorau a gofynion ein Cyfansoddiad.

Yn 2019, mabwysiadodd Siambr Ddeddfwriaethol yr Oliy Majlis benderfyniad "Ar sefydlu Pwyllgor ar Faterion Barnwrol-Gyfreithiol a Gwrth-lygredd" Siambr Ddeddfwriaethol Oliy Majlis Gweriniaeth Uzbekistan [7].

Yn yr un flwyddyn, sefydlodd Senedd yr Oliy Majlis y Pwyllgor ar Faterion Barnwrol-Gyfreithiol a Gwrth-lygredd [8].

Ar yr un pryd, ad-drefnwyd pwyllgorau a chomisiynau Jokargy Kenes o Karakalpakstan a chynghorau rhanbarthol, dosbarth a dinas dirprwyon pobl yn "Gomisiwn Parhaol ar Brwydro yn erbyn Llygredd".

Eu prif dasgau oedd cynnal goruchwyliaeth seneddol systematig ar weithredu deddfwriaeth gwrth-lygredd a rhaglenni'r llywodraeth, gwrando ar wybodaeth gan swyddogion y llywodraeth sy'n ymwneud â gweithgareddau gwrth-lygredd, i gymryd mesurau i ddileu bylchau cyfreithiol yn y ddeddfwriaeth bresennol sy'n caniatáu ac yn creu amodau. ar gyfer llygredd, astudio egwyddorion a normau cydnabyddedig cyfraith ryngwladol ar frwydro yn erbyn llygredd ac i ddatblygu cynigion ar gyfer gweithredu pellach.

Mabwysiadwyd cyd-benderfyniad gan Kengash Siambr Ddeddfwriaethol yr Oliy Majlis a Kengash y Senedd “Ar fesurau i gynyddu effeithiolrwydd goruchwyliaeth seneddol o ymdrechion gwrth-lygredd” i gydlynu gweithgareddau pwyllgorau a chynghorau a nodi blaenoriaethau [ 9].

Mae'r siambrau a'r kengashes hyn yn gwella effeithiolrwydd goruchwyliaeth seneddol o'r frwydr yn erbyn llygredd.

Yn benodol, bu Senedd yr Oliy Majlis a phwyllgor cyfrifol y cyngor lleol yn trafod yn feirniadol wybodaeth am statws a thueddiadau llygredd swyddogion cyhoeddus sy'n cyflawni gweithgareddau gwrth-lygredd yn y rhanbarthau fel rhan o oruchwyliaeth seneddol.

Gwrandawyd ar wybodaeth y Gweinidog Addysg Arbenigol Uwch ac Uwchradd ar hynt y Prosiect Sector Di-lygredd.

Briffiodd yr Erlynydd Cyffredinol hefyd ar y gwaith sy'n cael ei wneud i atal llygredd yn y sectorau iechyd, addysg ac adeiladu. Trafodwyd gweithgareddau'r Gweinyddiaethau Iechyd, Addysg ac Adeiladu yn feirniadol.

Cynhaliwyd deialog reolaidd yn y rhanbarthau gyda’r farnwriaeth, arweinwyr sector a’r cyhoedd i drafod materion gwrth-lygredd mewn cydweithrediad â Kengashes lleol dirprwyon pobl ac i asesu cyfrifoldeb swyddogion yn hyn o beth.

Cynhaliodd y Pwyllgor Materion Barnwrol-Gyfreithiol a Gwrth-lygredd Siambr Ddeddfwriaethol yr Oliy Majlis wrandawiadau ar waith Pwyllgor Tollau’r Wladwriaeth, y Weinyddiaeth Adeiladu a’r Weinyddiaeth Iechyd wrth atal llygredd yn ei system.

Gwnaeth y Pwyllgor ddefnydd effeithiol o fecanweithiau goruchwylio seneddol effeithiol yn ystod y cyfnod dan sylw, a chynhaliwyd tua 20 o weithgareddau goruchwylio a chraffu gan y Pwyllgor yn ystod y cyfnod hwnnw. Roedd y rhain yn cynnwys archwilio gweithrediad deddfwriaeth, gwrando ar benaethiaid cyrff Gwladol ac economaidd a monitro gweithrediad penderfyniadau'r Siambr Ddeddfwriaethol a'r Pwyllgor.

Mae pwyllgor cyfrifol y Siambr Ddeddfwriaethol hefyd yn gweithio'n effeithiol gyda dinasyddion a sefydliadau anllywodraethol. Yn benodol, ers i'r Pwyllgor ddechrau ar ei waith, mae sefydliadau cymdeithas sifil wedi cyflwyno cynigion ar gyfer 22 o welliannau ac ychwanegiadau perthnasol i'r codau a 54 i ddeddfwriaeth. Mae'r rhain yn cynnwys barn resymegol ar welliannau ac ychwanegiadau i'r Cod Troseddol, y Cod Llafur, Deddf y Llysoedd a deddfwriaeth arall.

Yn ogystal, yn ystod y cyfnod diwethaf, mae'r pwyllgor wedi gwneud gwaith ar astudio a datrys apeliadau dinasyddion ar faterion systemig yn y maes yn amserol. Yn benodol, adolygwyd 565 o apeliadau unigolion ac endidau cyfreithiol a gyflwynwyd i'r pwyllgor.

Yn 2018, crëwyd pwyllgorau ar gyfer brwydro yn erbyn a dileu llygredd yn y Siambr Ddeddfwriaethol a Senedd yr Oliy Majlis. Mae'r strwythurau hyn yn gwella effeithiolrwydd rheolaeth seneddol dros y frwydr yn erbyn llygredd.

Lansiwyd Asiantaeth Datblygu'r Gwasanaeth Sifil yn 2019. Er mwyn cynyddu bri y gwasanaeth sifil ar bob lefel, dileu llygredd, biwrocratiaeth a biwrocratiaeth, cafodd yr Asiantaeth gyfarwyddyd i gymryd mesurau i ddarparu cymhellion ariannol a diogelwch cymdeithasol digonol i weision sifil. [10].

Mabwysiadwyd Rhaglen Gwrth-lygredd y Wladwriaeth 2019-2020 i weithredu tasgau penodol, gan gynnwys cryfhau annibyniaeth y farnwriaeth ymhellach, dileu amodau ar gyfer unrhyw ddylanwad gormodol ar farnwyr, cynyddu atebolrwydd a thryloywder asiantaethau a sefydliadau'r llywodraeth [11].

Mae'r flwyddyn 2020 yn meddiannu lle arbennig yn hanes ein gwlad o ran gwella'r fframwaith sefydliadol ar gyfer brwydro yn erbyn llygredd, oherwydd, ar Fehefin 29 y flwyddyn honno, mabwysiadwyd dwy ddogfen bwysig. Dyna Archddyfarniad yr Arlywydd 'Ar fesurau ychwanegol i wella'r system o frwydro yn erbyn Gweriniaeth Uzbekistan' a Phenderfyniad yr Arlywydd 'Ar sefydlu Asiantaeth Gwrth-lygredd Gweriniaeth Uzbekistan'. Roedd y dogfennau hyn yn darparu ar gyfer sefydlu sefydliad newydd ar gyfer gweithredu polisi'r wladwriaeth gyda'r nod o atal a brwydro yn erbyn llygredd - yr Asiantaeth Gwrth-lygredd [12].

Diffinnir yr Asiantaeth fel asiantaeth lywodraethol awdurdodedig arbennig sy'n gyfrifol am sicrhau rhyngweithio effeithiol rhwng cyrff y llywodraeth, y cyfryngau, sefydliadau cymdeithas sifil a sectorau anllywodraethol eraill, yn ogystal ag am gydweithrediad rhyngwladol yn y maes hwn. Fe wnaeth yr Archddyfarniad hefyd ad-drefnu'r Comisiwn Gwrth-lygredd Rhyngadrannol Gweriniaethol i'r Cyngor Gwrth-lygredd Cenedlaethol.

Yn ogystal, o 1 Ionawr, 2021, dirymwyd 37 trwydded a 10 trwydded. Cymeradwywyd Map Ffordd ar gyfer gweithredu mesurau i gryfhau gweithgareddau gweinidogaethau ac adrannau i frwydro yn erbyn yr economi gysgodol a llygredd, yn ogystal â gwella gweinyddiaeth treth ac arferion.

Ynghyd â'r dogfennau rheoliadol hyn, fe wnaeth gweinidogaethau ac adrannau fabwysiadu a gweithredu dogfennau adrannol gyda'r nod o gynyddu effeithiolrwydd brwydro yn erbyn ac atal llygredd, rhaglenni “sector heb lygredd”, yn ogystal â chynlluniau a rhaglenni eraill mewn amrywiol feysydd.

Yn 2020, o dan gadeiryddiaeth yr Arlywydd, cynhaliwyd tua dwsin o gyfarfodydd a sesiynau yn mynd i’r afael â materion brwydro yn erbyn llygredd. Mae hyn i gyd yn golygu bod ein gwlad yn benderfynol o frwydro yn erbyn y drwg hwn ar lefel y wladwriaeth. Mae dinasyddion ein gwlad yn gweld hyn nid yn unig gan y gymuned ryngwladol fel ewyllys wleidyddol ddifrifol.

Yn benodol, traddododd pennaeth y wladwriaeth araith yn 75ain sesiwn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Yn ei araith, pwysleisiodd bwysigrwydd brwydro yn erbyn llygredd, gan nodi bod y gwaith hwn yn Uzbekistan wedi cyrraedd lefel newydd, mae deddfau pwysig wedi'u mabwysiadu a strwythur gwrth-lygredd annibynnol wedi'i greu. Dangosodd Arlywydd Wsbeceg i'r byd i gyd pa mor bwysig yw'r ffordd hon i'n gwlad. Mae trawsnewidiadau cadarnhaol, ynghyd â sicrhau twf cymdeithasol ac economaidd ein gwlad, yn cynyddu mewn graddfeydd a mynegeion rhyngwladol ac yn gwella delwedd ein gweriniaeth.

Ym Mynegai Canfyddiad Llygredd 2020 gan Transparency International, dringodd Uzbekistan 7 safle o gymharu â 2019 a chyflawnodd dwf sefydlog am 4 blynedd yn olynol (o 17 pwynt yn 2013 i 26 pwynt yn 2020). Felly, yn ei adroddiad yn 2020, fe wnaeth y Transparency International gydnabod Uzbekistan fel un o'r gwledydd sy'n tyfu gyflymaf yn y rhanbarth.

Fodd bynnag, er gwaethaf y canlyniadau a gyflawnwyd, mae her aruthrol o'n blaenau o hyd. Yn ei Anerchiad i'r Oliy Majlis, cyffyrddodd yr Arlywydd hefyd â phroblem llygredd, gan bwysleisio y dylai anoddefgarwch i unrhyw fath ohono ddod yn rhan o'n bywyd beunyddiol.

Mae nifer o dasgau a osodir yn yr Anerchiad i frwydro yn erbyn llygredd hefyd yn cael eu hadlewyrchu yn Rhaglen y Wladwriaeth “Blwyddyn Cefnogi Ieuenctid a Chryfhau Iechyd y Cyhoedd”. Yn benodol, cafodd yr Asiantaeth Gwrth-lygredd y dasg o wella ymhellach y mecanweithiau ar gyfer sicrhau didwylledd a thryloywder yn asiantaethau'r llywodraeth.

Yn ôl astudiaeth a dadansoddiad a gynhaliwyd gan yr Asiantaeth, heddiw mae'r Porth Data Agored yn cynnwys mwy na 10 mil o gasgliadau o ddata agored gan 147 o weinidogaethau ac adrannau. Yn seiliedig ar ganlyniadau'r astudiaeth a'r dadansoddiad, dewiswyd a lluniwyd rhestr o 240 o gynigion ar gyfer ehangu data agored a gyflwynwyd gan 39 o weinidogaethau, adrannau a sefydliadau. Mae Rhaglen y Wladwriaeth hefyd yn cynnwys datblygu'r prosiect E-Gwrth-ataliaeth, a fydd yn mynd â diwygiadau gwrth-lygredd i lefel newydd. Bydd y prosiect yn cynnal dadansoddiad manwl o ffactorau llygredd presennol ym mhob gweinidogaeth ac adran yng nghyd-destun sectorau a rhanbarthau.

Bydd y broses hon yn cynnwys cynrychiolwyr sefydliadau cymdeithas sifil, arbenigwyr rhyngwladol a sefydliadau sydd â diddordeb. O ganlyniad, am y tro cyntaf yn ein gwlad, bydd cofrestr electronig o gysylltiadau sy'n dueddol o lygredd yn cael ei ffurfio [13]. Mae hyn, yn ei dro, yn ei gwneud hi'n bosibl dileu'r cysylltiadau presennol ag arwyddion llygredd yn raddol gyda chymorth mecanweithiau agored a thryloyw gan ddefnyddio technolegau gwybodaeth modem.

Mae'r Rhaglen Wladwriaeth hefyd yn canolbwyntio ar dasg bwysig arall. Yn benodol, bwriedir datblygu'r Strategaeth Gwrth-lygredd Genedlaethol 2021-2025 er mwyn parhau i weithio i'r cyfeiriad hwn ar sail systematig a chynhwysfawr. Wrth ddatblygu'r strategaeth hon, rhoddir sylw arbennig i gynllun cyfannol sy'n cwmpasu'r sefyllfa go iawn yn llawn. Mae profiad gwledydd sydd wedi sicrhau canlyniadau llwyddiannus wrth ddatblygu a gweithredu dogfen wleidyddol gynhwysfawr ers pum mlynedd yn cael ei astudio. Mae'n werth nodi bod llawer o wledydd yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol sylweddol yn y frwydr yn erbyn llygredd trwy fabwysiadu pecyn strategol o ddogfennau a gweithredu ei dasgau yn systematig.

Mae profiad gwledydd fel Georgia, Estonia, a Gwlad Groeg yn dangos bod rhaglen hirdymor gynhwysfawr wedi arwain at gynnydd yn effeithiolrwydd y frwydr yn erbyn llygredd a’i atal, yn ogystal â chynyddu eu swyddi mewn safleoedd rhyngwladol. Yn ein gwlad ni, bydd datblygu a gweithredu rhaglen hirdymor, systematig, gynhwysfawr i frwydro yn erbyn llygredd yn cynyddu effeithiolrwydd diwygiadau yn y maes hwn yn y dyfodol.

Heddiw, mae'r Asiantaeth Gwrth-lygredd wrthi'n gweithio ar y Strategaeth Genedlaethol ddrafft. Mae'r ddogfen yn cynnwys dadansoddiad o'r sefyllfa bresennol, tueddiadau cadarnhaol, a phroblemau, y prif ffactorau sy'n achosi llygredd, nodau a'i ddangosyddion. Er mwyn ymdrin â phob mater ac ystyried barn y llywodraeth a chymdeithas, caiff ei thrafod yn eang mewn cyfarfodydd ymgynghori cenedlaethol a rhyngwladol gyda chyfranogiad cynrychiolwyr asiantaethau'r llywodraeth, swyddogion, aelodau cyrff anllywodraethol, y byd academaidd ac arbenigwyr rhyngwladol.

Y bwriad yw y bydd y Strategaeth ddrafft yn cael ei chyflwyno i'w thrafod yn gyhoeddus er mwyn dysgu barn ein pobl.

Mae'r Asiantaeth hefyd wedi astudio ffeithiau llygredd a gwrthdaro buddiannau ym maes caffael y wladwriaeth mewn rhanbarthau eleni. Paratowyd cynigion rhesymol ar gyfer datgelu gwybodaeth yn gyhoeddus am y diffygion a nodwyd yn ystod yr astudiaeth, ynghyd â gwybodaeth am gyfansoddiad comisiynau tendr ar gyfer prosiectau caffael a buddsoddi gwladwriaethol, comisiynau ar gyfer rhoi trwyddedau, cyfranogwyr yn y broses o brynu a gwerthu gwladwriaeth asedau a phrosiectau partneriaeth cyhoeddus-preifat, yn ogystal ag ar dreth derbynwyr a buddion eraill. Mae gwaith ar y gweill ar hyn o bryd i wella'r cynigion hyn ymhellach.

Dylid nodi nad yw'r frwydr yn erbyn llygredd yn dasg y gellir ei datrys o fewn un sefydliad. Mae'n angenrheidiol annog holl asiantaethau'r llywodraeth, sefydliadau cyhoeddus, y cyfryngau ac, yn gyffredinol, pob dinesydd i ymladd yn erbyn y drwg hwn. Dim ond wedyn y byddwn yn cyrraedd gwraidd y broblem.

Wrth gwrs, mae'n braf gweld canlyniadau cadarnhaol y gwaith a wnaed dros y tair i bedair blynedd diwethaf. Hynny yw, heddiw mae'n amlwg o farn ein pobl fod llygredd wedi dod yn un o'r geiriau a ddefnyddir fwyaf mewn rhwydweithiau cymdeithasol, yn ein bywyd bob dydd. Mae hyn yn dangos bod y boblogaeth, sy'n chwarae rhan bwysig yn y frwydr yn erbyn llygredd, yn dod yn fwyfwy anoddefgar o'r drwg hwn.

Ers sefydlu'r Asiantaeth Gwrth-lygredd, mae llawer o weinidogaethau ac adrannau'r llywodraeth, sefydliadau anllywodraethol, sefydliadau rhyngwladol a dinasyddion wedi mynegi eu parodrwydd i ddarparu cymorth am ddim, ac mae cydweithredu yn ennill momentwm nawr.

Y prif beth yw cryfhau ysbryd anoddefgarwch tuag at lygredd yn ein cymdeithas modem, ysbryd ymladd gwrth-lygredd mewn newyddiadurwyr a blogwyr, ac fel bod asiantaethau a swyddogion y llywodraeth yn edrych ar lygredd fel bygythiad i ddyfodol y wlad. Heddiw, mae pawb yn erbyn llygredd, o uwch swyddogion i fwyafrif y boblogaeth, y clerisi, mae'r cyfryngau wedi deall bod angen ei ddileu, ac ni all y wlad ddatblygu ynghyd â hi. Nawr yr unig dasg yw uno pob ymdrech ac ymladd yn erbyn drygioni gyda'n gilydd.

Heb os, bydd hyn yn gweithredu strategaethau datblygu ein gwlad yn llawn am y blynyddoedd i ddod.

Ffynonellau

1. “Costau llygredd: gwerthoedd, datblygu economaidd o dan ymosodiad, colli triliynau, meddai Guterres” safle swyddogol y Cenhedloedd Unedig. 09.12.2018.

2. Archddyfarniad Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar y strategaeth o ddatblygu Gweriniaeth Uzbekistan ymhellach”. 07.02.2017. # PD-4947.

3. Archddyfarniad Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau i wella ymhellach y system o ddelio â phroblemau'r boblogaeth”. # PR-5633.

4. Archddyfarniad Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau ychwanegol ar gyfer datblygiad carlam y system genedlaethol o wasanaethau cyhoeddus” 31.01.2020. # PD-5930.

5. Archddyfarniad Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau ychwanegol i wella’r system gwrth-lygredd yng Ngweriniaeth Uzbekistan” 29.06.2020. # PR-6013.

6. Penderfyniad Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau i weithredu darpariaethau Deddf Gweriniaeth Uzbekistan“ Ar Brwydro yn erbyn Llygredd ”02.02.2017. # PD-2752.

7. Penderfyniad Siambr Ddeddfwriaethol Oliy Majlis Gweriniaeth Uzbekistan “Ar sefydlu'r Pwyllgor ar Brwydro yn erbyn Llygredd a Materion Barnwrol”. 14.03.2019. # PD-2412-III.

8. Penderfyniad Senedd Oliy Majlis yng Ngweriniaeth Uzbekistan “Ar sefydlu'r Pwyllgor ar Brwydro yn erbyn Llygredd a Materion Barnwrol”. 25.02.2019. # JR-513-III.

9. Penderfyniad ar y Cyd Cyngor Siambr Ddeddfwriaethol Oliy Majlis Gweriniaeth Uzbekistan a Chyngor Senedd Oliy Majlis yng Ngweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau i gynyddu effeithiolrwydd rheolaeth seneddol yn y frwydr yn erbyn llygredd ”. 30.09.2019. # 782-111 / JR-610-III.

10. Archddyfarniad Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau i wella polisi personél a system y gwasanaeth sifil yng Ngweriniaeth Uzbekistan yn radical”. 03.10.2019. PD-5843.

11. Archddyfarniad Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau i wella’r system gwrth-lygredd ymhellach yng Ngweriniaeth Uzbekistan” 27.05.2019. # PD-5729.

12. Penderfyniad Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar drefniadaeth Asiantaeth Gwrth-lygredd Gweriniaeth Uzbekistan”. 29.06.2020. # PR-4761.

13. Archddyfarniad Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan “Ar fesurau i weithredu“ y strategaeth o ddatblygu Gweriniaeth Uzbekistan ymhellach ar gyfer 2017-2021 ”ar gyfer y Flwyddyn Cymorth Ieuenctid ac Iechyd y Cyhoedd”. 03.02.2021 # PR-6155.

Uzbekistan

Teilwng o henebion bythol y gorffennol gogoneddus: Yn 2022 bydd Uzbekistan yn gweld agoriad mawreddog Silk Road Samarkand, canolfan unigryw i dwristiaid

cyhoeddwyd

on

In 2022, Silk Road Samarkand, cyfadeilad twristiaeth amlswyddogaethol a ddyluniwyd i ddod yn atyniad modern nid yn unig i ddinas Samarkand, ond hefyd i Ganolbarth Asia gyfan, Bydd be agorwyd ar gyfer ymwelwyr. Bydd y cyfadeilad yn cyfuno cyfleusterau twristiaeth ddiwylliannol, gastro, meddygol a busnes.

Bydd y cyfadeilad newydd yn gartref i westai o safon fyd-eang, gwestai bwtîc arbenigol, lleoedd cyhoeddus cyfoes, parciau, ardaloedd hamdden a chwaraeon, bwytai dilys, caffis a bariau, yn ogystal â neuadd gyngres ryngwladol a safleoedd o ddiddordeb diwylliannol. Bydd y prosiect modern a ddatblygwyd gan dîm rhyngwladol o benseiri a pheirianwyr yn caniatáu ar gyfer cyfuno parthau thematig amrywiol i mewn i ensemble pensaernïol cytbwys heb fod yn gyfochrog yn rhanbarth cyfan Canol Asia.

Mae graddfa ac arwyddocâd Silk Road Samarkand i'w wneud yn ddilyniant haeddiannol i henebion aruchel y gorffennol ac yn sbardun i ddatblygiad twristiaeth yn y rhanbarth. Dewiswyd enw'r ganolfan yn fwriadol: roedd llwybrau'r Great Silk Road yn pasio trwy diriogaeth Uzbekistan heddiw o'r II ganrif CC hyd at yr XVfed ganrif, ac roedd Samarkand hynafol yn un o'r arosfannau pwysicaf i garafanau masnach.

hysbyseb

Y lleoliad

Mae'r cyfadeilad newydd wedi'i leoli yn rhan ddwyreiniol y ddinas ac mae'n cynnwys ardal o tua 260 hectar. Mae'n canolbwyntio ar ddyfrffordd gefnog camlas rwyfo Samarkand, a oedd yn oes Sofietaidd yn ganolfan hyfforddi ar gyfer tîm cenedlaethol yr Undeb Sofietaidd ac yn lleoliad ar gyfer cystadlaethau'r Undeb cyfan.

Mae'r cymhleth yn cynnwys sawl parth amrywiol. I'r gogledd o'r gamlas rwyfo mae Clwstwr Busnes, gan gynnwys neuadd gyngres a phedwar gwesty upscale gyda thiriogaethau hardd. Mae'r Clwstwr Deheuol yn cynnwys pedwar gwesty bwtîc, pob un yn gweithredu yn ei faes gweithgaredd meddygol a sanatoriwm ei hun, yn ogystal ag eco-bentref, cymhleth hanesyddol ac ethnograffig y Ddinas Tragwyddol, a rhai ardaloedd siopa.

hysbyseb

Y clwstwr busnes

Silk Road Mae gan Samarkand wyth gwesty, pedwar yr un ar lannau gogleddol a deheuol y gamlas rwyfo. Byddant yn darparu ar gyfer cyfanswm o tua 1,200 o ystafelloedd. I'r chwith o neuadd y gyngres, bydd Gwesty Rhaglywiaeth Samarkand pum seren 22 llawr gyda 234 o ystafelloedd, gan gynnwys ystafelloedd gweithredol a dwy ystafell arlywyddol, yn cael eu gosod. Dyma'r gwesty cyntaf a'r unig westy yng Nghanol Asia sy'n rhan o LHW, prif gymdeithas gwestai y byd.

Mae Savitsky Plaza, gwesty a enwir ar ôl Igor Savitsky, arlunydd anrhydeddus yr SSs Wsbeceg a chasglwr gwrthrychau celf avant-garde, yn cael ei wahaniaethu gan ei ddyluniad mewnol un-o-fath ac mae ganddo 179 o ystafelloedd ar gael ar gyfer y gwesteion.

Mae gwestai eraill o'r categori uchaf yn cynnwys Silk Road gan Minyoun gyda 242 o ystafelloedd a Stars of Ulugbek gan Lia! Minyoun, a enwyd ar ôl seryddwr a mathemategydd mawr oes Timurid, gan gyfrif 174 o ystafelloedd. Mae'r ddau adeilad yn cael eu rheoli gan y prif westai Asiaidd Lletygarwch Minyoun.

Mae gan bob gwesty ystafelloedd cynadledda, ystafelloedd cyfarfod, bwytai, bariau, campfeydd, SPAs a phyllau nofio.

Neuadd y Gyngres

Yn y neuadd gyngres ryngwladol, bydd neuadd amlswyddogaethol, neuaddau arlywyddol a VIP, ystafelloedd ar gyfer dirprwyaethau ac ystafelloedd cyfarfod, ynghyd ag ystafell wledda a neuadd arddangos ar gael.

Y clwstwr meddygol

Bydd clwstwr meddygol Gwestai Marakanda Park i'r de o'r gamlas rwyfo. Mae pob un o'r pedwar gwesty bwtîc yn arbenigo mewn math penodol o wasanaethau meddygol: meddygaeth ataliol, dadwenwyno, triniaeth ar y cyd ac asgwrn cefn, a meddygaeth ysgyfeiniol. Mae ail lawr y gwestai yn cael eu dyrannu ar gyfer canolfannau iechyd. Yn ogystal ag ystafelloedd meddygol a thriniaeth, bydd gwesteion y gwesty yn cael cynnig gwasanaethau cosmetigydd, tylino, therapi mwd, cawodydd therapiwtig, sawna is-goch, siambr bwysau. Datblygir y rhaglenni a gynigir ar gyfer 3, 7, 10 a 14 diwrnod o aros. Bydd gan westai’r clwstwr gyfanswm o 366 o ystafelloedd.

Daeth Tragwyddol City

Dros fwy na 10 hectar, mae delwedd dinas hynafol wedi'i hail-greu, gan wahodd gwesteion y gyrchfan i brofi hanes a thraddodiadau tiroedd a phobloedd Uzbekistan. Bydd artistiaid, crefftwyr a chrefftwyr yn "ymgartrefu" ar y strydoedd cul. Bydd ymwelwyr â'r ddinas yn cael cynnig rhoi cynnig ar fwyd cenedlaethol o wahanol gyfnodau a rhanbarthau o'r wlad a gwylio perfformiadau stryd dilys. Bydd y Ddinas Tragwyddol yn rhoi cyfle eithriadol i westeion gael eu hunain ar ffin diwylliannau Parthian, Hellenistig ac Islamaidd, ac arsylwi amrywiaeth treftadaeth y canrifoedd a aeth heibio â'u llygaid eu hunain. Awdur a churadur y prosiect yw'r artist modern enwog o Wsbeceg Bobur Ismoilov.

Man yr atyniad

Bydd gwesteion cyrchfan yn mwynhau parthau cerddwyr gwyrdd, mannau agored ac amgylchedd wedi'i ddylunio'n dda. Bydd y fynedfa wedi'i haddurno mewn motiffau traddodiadol sy'n atgoffa rhywun o fwâu mawreddog Registan. Mae meysydd chwaraeon a llwybrau beicio, parth dwr Llosgfynydd gyda phyllau nofio ac amrywiaeth o gaffis a bariau yn sicr o ddod yn atyniad. Bydd rhentu beic ar gael.

“Roedd Samarkand yn arhosfan fawr ar y Great Silk Road, man lle croesodd gwareiddiadau cyfan. Credwn y bydd Silk Road Samarkand yn dod yn ganolfan twristiaeth ryngwladol, lle bydd trigolion y ddinas, twristiaid, teithwyr a dynion busnes o bob cwr o'r byd yn gallu treulio amser gyda phleser a budd. Rwy’n siŵr y bydd agor y cyfadeilad yn lansio oes newydd yn hanes twristiaeth yn Samarkand, ”meddai Artiom V. Egikian, Prif Swyddog Gweithredol cwmni rheoli Silk Road Samarkand.

Hygyrchedd

Mae'n hawdd cyrraedd y cyfadeilad ar gludiant: mae'n cymryd 20 munud mewn car i gyrraedd yno o ganol hanesyddol y ddinas, 15 munud o'r maes awyr rhyngwladol a 25 munud o'r orsaf reilffordd. Mae'r prosiect yn cynnwys adeiladu cyffordd ffordd a phont ffordd osgoi. Gallwch gyrraedd y gyrchfan mewn car (mae llawer o lefydd parcio ar gael) a thrwy wennol arbennig a fydd yn cael ei lansio pan fydd y ganolfan yn agor.

Parhau Darllen

Uzbekistan

Datblygiad economi Uzbekistan yn hanner cyntaf 2021

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf y pandemig parhaus yn y byd, mae economi Uzbekistan wedi cyrraedd y cyfraddau twf uchaf erioed. Yn ôl Pwyllgor Ystadegau Gwladol Gweriniaeth Uzbekistan, cynyddodd y cynnyrch domestig gros am chwe mis cyntaf eleni 6.2%. Er cymhariaeth: dros yr un cyfnod y llynedd, oherwydd y pandemig a'r cloeon, tyfodd yr economi 1.1% yn unig, ac yn ystod tri mis cyntaf 2021 - 3%, yn ysgrifennu Ruslan Abaturov, Canolfan Ymchwil a Diwygiadau Economaidd.

Ar yr un pryd, dylid nodi bod economi prif bartneriaid masnach Uzbekistan yn sefydlogi ar ddiwedd y chwe mis ac yn dychwelyd i'r taflwybr twf. Felly, cynyddodd CMC Kazakhstan 2.2%, yn erbyn y dirywiad am yr un cyfnod y llynedd o 1.8%. Mae economi Kyrgyz yn gostwng yn raddol, ym mis Ionawr-Mehefin, arafodd cyfradd y dirywiad i 1.7% yn erbyn 5.6% yn hanner cyntaf 2020. Mae Tsieina yn cynnal twf deinamig eleni, lle cofnodir cynnydd o 12.7% mewn CMC yn yr hanner cyntaf. flwyddyn. Yn Rwsia, tyfodd CMC 3.7% yn ystod Ionawr-Mai.

Yn Uzbekistan, chwyddiant yn y sector defnyddwyr yn parhau i arafu, er gwaethaf codiadau prisiau difrifol ar gyfer rhai nwyddau fel moron ac olew llysiau. Yn ôl canlyniadau chwe mis, cynyddodd prisiau 4.4% tra yn 2020 dros yr un cyfnod - 4.6%. Erbyn Mai 2021, gostyngodd prisiau 0.2% oherwydd natur dymhorol. Nodir y cynnydd mwyaf mewn prisiau ar gyfer cynhyrchion bwyd - 5.7% (yn hanner cyntaf 2020 - 6.2%). Mae'r cynnydd mewn prisiau ar gyfer cynhyrchion heblaw bwyd hefyd yn arafu - 3% yn erbyn 3.6% ym mis Ionawr-Mehefin 2020.

hysbyseb

Mewnlif o buddsoddiad yn chwarter cyntaf eleni wedi dangos dynameg gadarnhaol. Cododd buddsoddiad mewn asedau sefydlog 5.9% yn erbyn dirywiad o bron i 10% yn yr un cyfnod y llynedd. Gostyngodd buddsoddiadau o'r gyllideb 8.5%. Gostyngodd buddsoddiadau a benthyciadau a ddenwyd o dan warant y llywodraeth fwy na 36%, a gostyngodd eu cyfran yng nghyfanswm cyfaint y buddsoddiadau i 8.9%. Mae mewnlif buddsoddiadau o ffynonellau nad ydynt wedi'u canoli wedi cynyddu'n amlwg - 14.9%. Cynyddodd buddsoddiadau ar draul y boblogaeth a'u cronfeydd eu hunain o fentrau yn ddibwys - 4.4% a 4.7%, yn y drefn honno. Mae mewnlif sylweddol o fuddsoddiadau oherwydd twf benthyciadau a ddenwyd gan fanciau masnachol, buddsoddiad uniongyrchol tramor a chronfeydd credyd o dramor.

Nodir dynameg gadarnhaol cynhyrchu yn pob sector o'r economi. Y prif ysgogwyr yw diwydiant a'r sector gwasanaeth.

Mae'r sector diwydiannol ym mis Ionawr-Mehefin yn dangos cyfraddau twf uchel - 8.5% yn erbyn dirywiad o 0.3% dros yr un cyfnod y llynedd. Tyfodd y diwydiant mwyngloddio 7.5% (dirywiad o 18% ym mis Ionawr-Mehefin 2020), y diwydiant gweithgynhyrchu - 8.6% (4.9%), trydan, nwy ac aerdymheru - 12.1% (8.4%). Cynyddodd cynhyrchu nwyddau defnyddwyr 7.7% yn erbyn y twf o 1.2% yn yr un cyfnod y llynedd, gyda'r ddeinameg ragorol wrth gynhyrchu cynhyrchion bwyd.

hysbyseb

Daeth sector gwasanaeth, fel twristiaeth, arlwyo a llety, yn dangos dynameg drawiadol - cynnydd o 18.3% yn hanner cyntaf y flwyddyn yn erbyn cynnydd o 2.6% ym mis Ionawr-Mehefin 2020. Mae'r sector trafnidiaeth wrthi'n gwella ar ôl dirywiad y llynedd: trosiant cludo nwyddau. cynyddodd 14.1%, trosiant teithwyr 4.1%. Cynyddodd masnach manwerthu yn y cyfnod dan sylw 9%.

Nodir arafu o'i gymharu â'r llynedd yn amaethyddiaeth i 1.8% yn erbyn 2.8%, oherwydd tywydd anodd eleni a diffyg dŵr. Arafodd cyfraddau twf y sector adeiladu hefyd i 0.1% yn erbyn 7.1% yn hanner cyntaf 2020.

Masnach dramor llwyddodd hefyd i oresgyn y dirwasgiad. Yn hanner cyntaf eleni, tyfodd gwerthiannau 13.6% i $ 18 biliwn. Yn yr un cyfnod y llynedd, bu dirywiad sylweddol o 18%. Yn ystod y cyfnod dan sylw, tyfodd allforion 12% i $ 7.1bn a mewnforion 14.4% i $ 11bn. Yn yr ail chwarter, gwerthodd Uzbekistan aur dramor yn erbyn cefndir amodau prisiau cadarnhaol ar farchnad y byd. Fodd bynnag, dylid nodi bod nifer yr allforion heb aur wedi cynyddu 36.4% yn y chwe mis cyntaf a chyrraedd $ 5.7bn.

Yn strwythur allforion, cynyddodd nifer y cyflenwadau bwyd i wledydd tramor 6.3%, cemegolion 18.6%, cynhyrchion diwydiannol 74.4% (tecstilau, metelau anfferrus yn bennaf), dyblu peiriannau ac offer cludo.

Ar yr un pryd, mae cynnydd o fewnforion cynhyrchion bwyd 46.2%, cynhyrchion diwydiannol 29.1% (cynhyrchion metelegol yn bennaf), cynhyrchion cemegol 17%. Cynyddodd mewnforion peiriannau ac offer gyda'r cyfaint mwyaf 1.4%.

Felly, yn ôl canlyniadau'r hanner blwyddyn, mae economi Uzbekistan wrthi'n goresgyn canlyniadau'r argyfwng ac yn cyrraedd y ddeinameg o flaen y dangosyddion cyn-argyfwng.

Parhau Darllen

Uzbekistan

Gwlad dwristaidd yw Uzbekistan

cyhoeddwyd

on

Ers yr hen amser, mae Uzbekistan wedi bod yng nghanol Great Silk Road ac mae ganddo dreftadaeth hanesyddol, ddiwylliannol a phensaernïol wych. Samarkand, Bukhara, Khiva yw brandiau diwylliant hynafol y Dwyrain. Mae tirweddau mynyddoedd ac anialwch Uzbekistan yn denu sylw ac edmygedd y gymuned Rhyngrwyd. Felly, prin y gellir goramcangyfrif potensial twristiaeth y wlad hon ac mae'r llywodraeth yn gwneud ymdrechion sylweddol i'w datblygu, ysgrifennodd Khasanjon Majidov, Ymchwilydd Arweiniol yn y Ganolfan Ymchwil a Diwygiadau Economaidd.

Datblygiad ffrwydrol twristiaeth

Ar ddechrau 2016, lansiwyd proses o ddiwygio’r diwydiant twristiaeth yn radical yn Uzbekistan. Mabwysiadwyd mwy na 60 o reoliadau yn ymwneud â datblygu diwydiant twristiaeth yn ystod 2016-2020.

Symleiddiwyd y drefn fisa rhwng y gwledydd. Yn 2018, cyflwynodd Uzbekistan drefn heb fisa ar gyfer dinasyddion 9 gwlad, yn 2019 ar gyfer dinasyddion 47 gwlad, yn 2020 - 2021 5 gwlad arall. Ar Fai 10, 2021, nifer y gwledydd i ddinasyddion y rhoddir cyfundrefn ddi-fisa iddynt yng Ngweriniaeth Uzbekistan yw 90 gwlad.

hysbyseb

Yn ogystal, mae dinasyddion tua 80 o wledydd yn cael cyfle i wneud cais am fisa electronig mewn dull symlach. Mae pum math newydd o fisas wedi'u cyflwyno ar gyfer tramorwyr: "Compatriot", "Student", "Academic", "Medicine" a "Pilgrimage". Yn ôl Weinyddiaeth Twristiaeth a Chwaraeon Gweriniaeth Uzbekistan, mae symleiddio'r drefn fisa wedi esgor ar ganlyniadau cadarnhaol. Yn benodol, yn 2019, os oedd y twf cyfartalog yn nifer y twristiaid tramor yn 26%, yna cyrhaeddodd y gyfradd twf ymhlith y gwledydd lle cyflwynwyd y drefn heb fisa 58%.

Cymerodd y llywodraeth fesurau cynhwysfawr i'w datblygu seilwaith twristiaeth. Yn gyntaf, mae 22 math o ofynion sy'n rheoleiddio gweithgareddau hosteli sy'n gysylltiedig â'r math o dai cyllideb wedi'u canslo. Yn benodol, mae'r weithdrefn ar gyfer ardystio gorfodol gwasanaethau gwestai a ddarperir gan hosteli wedi'i chanslo a chyflwynwyd yr arfer o weithio gyda chofrestr unedig o westai a hosteli. Yn ail, er mwyn cynyddu nifer y gwestai bach, darparwyd 8 prosiect safonol o westai bach hyd at 50 ystafell i entrepreneuriaid yn rhad ac am ddim a datblygir y mesur hwn yn seiliedig ar brofiad Twrci a De Korea.

O ganlyniad, mae nifer y lleoliadau yn y wlad wedi cynyddu'n ddramatig. Yn benodol, rhwng 2016 a 2020, cynyddodd lleoedd llety o 750 1308 i a chynyddodd nifer y gwestai bach 13 gwaith i 1386. Y bwriad yw cynyddu eu nifer i 2 fil.

hysbyseb

O ganlyniad i'r diwygiadau yn y sector twristiaeth rhwng 2016 a 2019, cynyddodd nifer y twristiaid o 2.0 miliwn i 6.7 miliwn. Roedd dynameg y cynnydd yn nifer y twristiaid tramor yn 2019 o gymharu â 2010 yn 592% erioed (cynnydd o fwy na 6 gwaith). Mae'n werth nodi bod y twf yn nifer y twristiaid o wahanol ranbarthau wedi digwydd mewn gwahanol ffyrdd. Er enghraifft, cynyddodd nifer yr ymwelwyr o wledydd Canol Asia 22-25% y flwyddyn ar gyfartaledd, tra bod y twf blynyddol ymhlith twristiaid o wledydd nad ydynt yn CIS yn 50%. Ar yr un pryd, nodwyd canlyniadau cadarnhaol mewn twristiaeth ddomestig. O'i gymharu â 2016, bu bron i ddyblu nifer y twristiaid domestig yn 2019 a chyfanswm o 14.7 miliwn.

Effaith y pandemig

Dylid nodi, oherwydd y cyfyngiadau a osodwyd yn erbyn cefndir y pandemig coronafirws a chanlyniadau'r argyfwng byd-eang, fod y diwydiant twristiaeth wedi dioddef colledion difrifol. Yn benodol, gostyngodd nifer y twristiaid tramor a ymwelodd ag Uzbekistan fwy na 4.5 gwaith, i 1.5 miliwn, a gostyngodd nifer y gwasanaethau twristiaeth i $ 261 miliwn yn 2020.

Gan ystyried y sefyllfa bresennol, datblygwyd “prosiect Uzbekistan”. Gwarantu teithio diogel ("Uzbekistan. Gwarantu teithio diogel"), sy'n system newydd o ddiogelwch glanweithiol ac epidemiolegol i dwristiaid yn seiliedig ar safonau'r byd. Ardystio gwrthrychau twristiaeth a seilwaith cysylltiedig, gwasanaethau twristiaeth yn seiliedig ar ofynion glanweithiol a hylan newydd ar gyfer pob swydd ar ffin y wladwriaeth; gorsafoedd awyr, rheilffordd a bysiau; gwrthrychau treftadaeth ddiwylliannol ddiriaethol, amgueddfeydd, theatrau, ac ati. I liniaru canlyniadau'r pandemig i'r diwydiant twristiaeth, ffurfiwyd y Gronfa Twristiaeth Ddiogel ar draul cyfraniad cychwynnol gan y Gronfa Gwrth-Argyfwng, ynghyd â thaliadau am basio. ardystiad gwirfoddol wedi'i weithredu o fewn fframwaith yr “Uzbekistan. Teithio diogel wedi'i WARANTU ".

Derbyniodd chwaraewyr twristiaeth nifer o fuddion a hoffterau i liniaru effaith y pandemig coronafirws. Gostyngwyd y gyfradd treth incwm 50% o'r cyfraddau sefydledig, cawsant eu heithrio rhag talu treth tir a threth eiddo endidau cyfreithiol a gosodwyd y dreth gymdeithasol ar gyfradd is o 1%. Fe wnaethant hefyd ad-dalu treuliau llog yn rhannol ar fenthyciadau a gyhoeddwyd yn flaenorol gan fanciau masnachol ar gyfer adeiladu cyfleusterau llety a threuliau ar gyfer adnewyddu, ailadeiladu ac ehangu'r sylfaen ddeunydd a thechnegol. Darperir cymhorthdal ​​o gyfleusterau llety yn y swm o 10% o gost gwasanaethau gwestai rhwng Mehefin 1, 2020 a Rhagfyr 31, 2021. Derbyniodd 1,750 o endidau twristiaeth fudd-daliadau ar dreth eiddo, tir a threthi cymdeithasol o tua 60 biliwn sou.

Arallgyfeirio cyfarwyddiadau

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Uzbekistan wedi bod yn canolbwyntio ar arallgyfeirio gwasanaethau twristiaeth a datblygu mathau newydd o dwristiaeth. Yn benodol, rhoddir llawer o sylw i gynyddu llif twristiaid drwodd Twristiaeth MICE, sy'n trefnu twrnameintiau, cyfarfodydd, cynadleddau ac arddangosfeydd amrywiol yn Uzbekistan. Mae'r twrnamaint chwaraeon traddodiadol "Game of Heroes" yn Khorezm, gŵyl "Art of Bakhchichilik" yn Surkhandarya, rali "Muynak-2019" yn Karakalpakstan ac eraill wedi'u cynnal. Cymeradwyodd y llywodraeth y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu twristiaeth MICE yn Uzbekistan.

Twristiaeth ffilm yn offeryn pwysig ar gyfer siapio delwedd y wlad, gan ddarparu gwybodaeth i ddarpar dwristiaid. Ar gyfer datblygu twristiaeth ffilm yn Uzbekistan, mae rheoliad wedi'i ddatblygu ar y weithdrefn ar gyfer ad-dalu rhan o gostau ("ad-daliad") cwmnïau ffilm tramor wrth greu cynhyrchion clyweledol ar diriogaeth Uzbekistan. Ar ben hynny, mae cwmnïau ffilmiau tramor wedi rhyddhau ffilmiau fel Basilik, Khuda Hafiz ac Al Safar. Y llynedd, saethodd cwmnïau ffilmiau tramor 6 ffilm nodwedd yn Uzbekistan.

Twristiaeth pererindod. I.n er mwyn creu cyfleustra arbennig i'r rhai sy'n ymweld ag Uzbekistan at ddibenion twristiaeth pererinion, mae gofynion newydd wedi'u cyflwyno ar gyfer gwestai, mae map o fosgiau'r wlad wedi'i ddatblygu a'i bostio yn y cymhwysiad symudol. Cynhaliwyd y Fforwm Twristiaeth Pererindod cyntaf yn Bukhara a chymerodd 120 o westeion tramor o 34 gwlad ran.

Twristiaeth feddygol. Yn Uzbekistan, mae mesurau'n cael eu cymryd i ddatblygu twristiaeth feddygol a denu mwy o dwristiaid i sefydliadau meddygol. Yn 2019, roedd nifer y dinasyddion tramor a ymwelodd ag Uzbekistan at ddibenion meddygol yn fwy na 50 mil. Mewn gwirionedd, gall y nifer hwn fod yn uwch, gan fod pennu nifer y twristiaid sy'n ymweld â chlinigau meddygol preifat yn dal i fod yn dasg anodd.

Casgliad

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Uzbekistan wedi cael ei gydnabod fel y gyrchfan deithio orau yn y byd gan The Guardian, y wlad sy'n tyfu gyflymaf yng ngolwg Wanderlust a'r gyrchfan dwristiaeth sy'n tyfu orau yn ôl mordaith Grand. O ganlyniad i fesurau a weithredwyd yn gyson, mae Uzbekistan wedi dringo 10 safle (22 lle) yn y Mynegai Twristiaeth Fwslimaidd Byd-eang, a luniwyd gan Crescent Rating. Yn ogystal, roedd Sefydliad Twristiaeth y Byd yn Uzbekistan yn 4ydd yn rhestr y gwledydd sy'n tyfu gyflymaf yn y sector twristiaeth.

I gloi, dylid nodi bod angen i dwristiaeth Uzbekistan drawsnewid ei fodelau busnes trwy arloesi a digideiddio. Mae angen datblygu segmentau marchnad fel twristiaeth agro ac ethno.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd