Cysylltu â ni

Uzbekistan

Uzbekistan 'newydd' ynglŷn â'r broses deddfwriaeth etholiadol

cyhoeddwyd

on

"Un o ddigwyddiadau cymdeithasol-wleidyddol pwysicaf eleni yn Uzbekistan, sydd o bwysigrwydd allweddol ar gyfer datblygu cynaliadwy pellach ein gwlad, a rhanbarth cyfan Canol Asia gyfan, yn y tymor canolig a'r tymor hir, yw'r arlywydd sydd ar ddod etholiadau yng Ngweriniaeth Uzbekistan, " yn ysgrifennu Akmal Saidov, Dirprwy Lefarydd Cyntaf Siambr Ddeddfwriaethol Oliy Majlis yng Ngweriniaeth Uzbekistan.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, o fewn y fframwaith o adeiladu Uzbekistan ddemocrataidd, agored i'r byd y tu allan a chystadleuol, mae gwaith enfawr wedi'i wneud yn y maes o sicrhau hawliau sylfaenol dinasyddion i bleidleisio ac i gael eu hethol i gyrff cynrychioliadol.

Yn gyntaf oll, cymerwyd mesurau cyson i gryfhau'r sail gyfreithiol ar gyfer etholiadau rhydd a theg a gynhelir ar sail pleidlais gyffredinol, gyfartal, uniongyrchol trwy bleidlais gudd yn agored ac yn gyhoeddus - priodoledd annatod rheol gyfreithiol ddemocrataidd, yn ogystal â i gryfhau a datblygu systemau etholiadol democrataidd modern.

Ar yr un pryd, mae deddfwriaeth etholiadol Uzbekistan yn cael ei gwella'n ddeinamig ar sail profiad ymarferol cenedlaethol a gronnir yn ystod etholiadau a drefnir o bryd i'w gilydd, yn ogystal ag ystyried safonau rhyngwladol, twf ymwybyddiaeth wleidyddol a diwylliant etholiadol dinasyddion, y cwrs a anghenion y diwygiadau democrataidd parhaus.

Gellir gwahaniaethu rhwng y "tri cham" canlynol o ddatblygiad deddfwriaeth etholiadol Uzbekistan Newydd.

"CAM CYNTAF" - GAN LAWS ETHOLIADOL UNIGOL I'R CÔD ETHOLIADOL

Mae codeiddio deddfwriaeth yn golygu'r gweithgaredd i greu deddf gyfreithiol reoleiddio unedig systematig, a wneir trwy adolygiad dwfn a chynhwysfawr o'r ddeddfwriaeth gyfredol, gan daflu deunydd rheoleiddio sydd wedi dyddio, datblygu darpariaethau cyfreithiol newydd, a datblygiad cynhwysfawr y system gyfreithiol genedlaethol. . Yn benodol, mewn gwledydd tramor, mae'r weithdrefn ar gyfer paratoi a chynnal etholiadau yn cael ei rheoleiddio trwy fabwysiadu deddfau cyffredin, deddfau cyfansoddiadol neu godau etholiadol. Ar yr un pryd, mae mwy na 30 o wledydd y byd yn defnyddio model o reoleiddio etholiadau yn gyfreithiol ar ffurf y Cod Etholiadol.

Dewisodd yr Uzbekistan newydd hefyd y llwybr o godeiddio deddfwriaeth etholiadol. Yn 2019, mabwysiadwyd y Cod Etholiadol, gan ddisodli 5 deddf etholiadol a oedd gynt yn wahanol a oedd mewn grym. Datblygwyd y Cod Etholiadol gyda chyfranogiad holl heddluoedd gwleidyddol a phleidiau'r wlad, sefydliadau cymdeithas sifil, ar sail trafodaeth ledled y wlad. Ar yr un pryd, cymerwyd i ystyriaeth argymhellion OSCE ODIHR a Chomisiwn Fenis Cyngor Ewrop, arsylwyr tramor, cenadaethau sefydliadau rhyngwladol fel y SCO, CIS, OIC ac eraill ar yr etholiadau blaenorol yn Uzbekistan. Yn benodol, mae 29 o argymhellion yr OSCE / ODIHR yn dilyn yr etholiadau yn Uzbekistan yn 2016-2019 a weithredwyd yn llawn yng Nghod Etholiadol Uzbekistan, 8 - yn rhannol, eraill - yn cael eu hastudio gan arbenigwyr.

Daeth mabwysiadu'r Cod Etholiadol yn ymgorfforiad o ddatblygiad di-syfl Uzbekistan Newydd ar hyd llwybr democrateiddio a rhyddfrydoli cymdeithas, gan gryfhau plwraliaeth barn, a system amlbleidiol.

Newyddbethau pwysicaf y Cod Etholiadol oedd, yn benodol, y canlynol:

Yn gyntaf, mae prif ddarpariaethau safonau etholiad rhyngwladol, sy'n darparu ar gyfer ethol aelodau yn uniongyrchol o leiaf un o siambrau'r senedd, yn cael eu gweithredu'n llawn yn y ddeddfwriaeth etholiadol genedlaethol. Mae'r normau ar gyfer enwebu ac ethol dirprwyon tŷ isaf y senedd o Fudiad Ecolegol Uzbekistan wedi'u heithrio o'r ddeddfwriaeth, wrth gynnal nifer y dirprwy seddi yn y Siambr Ddeddfwriaethol (150 sedd);

Yn ail, rhoddir cyfle i bleidleiswyr gefnogi cyfranogiad mwy nag un blaid mewn etholiadau - nodir bod gan bleidleiswyr yr hawl i arwyddo i gefnogi un neu fwy o bleidiau gwleidyddol;

Yn drydydd, nodir yn gyfreithiol bod gan bleidiau gwleidyddol yr hawl i enwebu ymgeisydd arlywyddol, ymgeisydd ar gyfer dirprwyon y Siambr Ddeddfwriaethol. Ar yr un pryd, mae gan bleidiau gwleidyddol hawl i enwebu aelodau o’u plaid neu aelodau nad ydynt yn bleidiau fel ymgeiswyr;

Yn bedwerydd, mae'r rheol sy'n cyfyngu cyfranogiad unigolion a gynhelir mewn lleoedd carchar am droseddau nad ydynt yn berygl cyhoeddus mawr a throseddau llai difrifol wedi'i heithrio;

Yn bumed, mae nifer y dirprwyon o ymgeiswyr o bleidiau gwleidyddol wedi cynyddu (ar gyfer ymgeiswyr arlywyddol - hyd at 15, dirprwyon seneddol - 10, Kengashes rhanbarthol (Cynghorau) dirprwyon pobl - 5, Kengashes ardal a dinas (Cynghorau) - 3);

Yn chweched, mae rôl arsylwyr o bleidiau gwleidyddol wrth sicrhau tryloywder a democratiaeth etholiadau wedi'i chryfhau. Gallant dderbyn copïau o ddogfennau ar ganlyniadau'r etholiad yn syth ar ôl llunio protocol y comisiwn etholiadol ar ganlyniadau cyfrif y bleidlais. Mae gweithdrefn wedi'i sefydlu ar gyfer postio copi o brotocol comisiwn etholiad y ganolfan ar unwaith ar gyfrif pleidleisiau i'w hadolygu'n gyffredinol yn yr orsaf bleidleisio ar gyfer cyfnod o ddim llai na 48 awr;

Yn seithfed, mae'r weithdrefn ar gyfer ystyried gan gomisiynau etholiad geisiadau gan unigolion ac endidau cyfreithiol ar y sefydliad, cynnal etholiadau a chrynhoi ei ganlyniadau wedi'i rheoleiddio. Yn ogystal, mae gan ymgeisydd neu arsylwr yr hawl i gyflwyno cwyn am unrhyw agwedd ar y broses etholiadol (gan gynnwys gofyn am ailgyfrif neu annilysu canlyniadau etholiad). Nodir yn gyfreithiol y gellir apelio yn erbyn llys yn erbyn penderfyniadau comisiynau etholiad, gan gynnwys y CEC. Mae gan y personau a ffeiliodd gŵyn hawl i gymryd rhan yn uniongyrchol yn ei hystyriaeth;

Yn wythfed, ar y lefel ddeddfwriaethol, penderfynwyd ar y weithdrefn ar gyfer ethol aelodau’r Senedd, gyda chanslo Rheoliadau CEC ar y weithdrefn ar gyfer eu hethol;

Yn nawfed, mae'r Cod Etholiadol yn diffinio'n glir y mathau, y ffurfiau a'r dulliau o ymgyrchu gan bleidiau gwleidyddol a'u hymgeiswyr;

Yn ddegfed, rhoddir sylw arbennig i arsylwyr, cynrychiolwyr awdurdodedig pleidiau, a'r cyfryngau. Mae'r Cod Etholiadol wedi pennu ystod hawliau'r cyfranogwyr uchod yn y broses etholiadol. Mae cyfranogiad y cyfranogwyr hyn yn sicrhau tryloywder y broses etholiadol. Gall cynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol, y cyfryngau, arsylwyr o gyrff hunan-lywodraeth dinasyddion, taleithiau tramor, a sefydliadau rhyngwladol fynychu cyfarfodydd y comisiwn etholiadol. Cynhelir cyfarfodydd comisiynau etholiad yn agored. Cyhoeddir penderfyniadau comisiynau etholiad yn y cyfryngau neu fe'u cyhoeddir yn unol â'r weithdrefn a sefydlwyd gan y Cod Etholiadol;

Yn un ar ddeg, mae Rhestr Pleidleiswyr Electronig Unedig o Weriniaeth Uzbekistan, sy'n adnodd gwybodaeth y wladwriaeth sy'n cynnwys gwybodaeth am ddinasyddion-bleidleiswyr, cyfeiriadau eu preswylfa barhaol a dros dro.

Yn gyffredinol, yn ystod yr etholiadau i gyrff pŵer cynrychioliadol yn 2019, dangosodd y Cod Etholiadol ei fod yn gwasanaethu cydymffurfiaeth lem y hawliau etholiadol cyfansoddiadol o ddinasyddion ar sail egwyddorion democrataidd cyfiawnder, cyhoeddusrwydd, didwylledd a thryloywder, gan greu'r amodau angenrheidiol i bleidleiswyr gymryd rhan yn rhydd mewn etholiadau, a phleidiau gwleidyddol a'u hymgeiswyr - cyfleoedd eang a chyfartal yn ystod yr ymgyrch etholiadol.

"AIL CAM" - SICRHAU ANNIBYNIAETH GWEITHGAREDDAU COMISIYNAU ETHOLIAD YN HOLL LEFELAU

Mae “ail gam” democrateiddio’r ddeddfwriaeth etholiadol a system y wlad yn gysylltiedig â chyflwyno’r diwygiadau perthnasol ac ychwanegiadau at weithredoedd deddfwriaethol Gweriniaeth Uzbekistan ym mis Chwefror 2021. Ar yr un pryd, rhoddwyd sylw arbennig i ddatrys, yn benodol, y tasgau blaenoriaeth canlynol:

CYNTAF: sicrhau cyfranogiad gweithredol yr holl ddinasyddion, arfer eu hawliau etholiadol, waeth beth yw eu lleoliad a'u preswylfa dros dro. Am y tro cyntaf, y weithdrefn ar gyfer cynnwys dinasyddion Uzbekistan sy'n byw dramor yn y rhestr pleidleiswyr, waeth beth fo'u cofrestriad consylaidd mewn cenadaethau diplomyddol, yn ogystal â'r sail gyfreithiol dros bleidleisio mewn blychau pleidleisio cludadwy yn y man preswylio neu waith pleidleiswyr dramor. , wedi ei ymgorffori yn ddeddfwriaethol.

AIL: cryfhau annibyniaeth y system gyfan o drefnwyr etholiadau ymhellach - comisiynau etholiad ar bob lefel dan arweiniad y CEC, sy'n amod angenrheidiol a phwysicaf ar gyfer etholiadau democrataidd. I'r perwyl hwn, mae statws aelodau'r CEC a chomisiynau etholiad wedi'u hymgorffori'n ddeddfwriaethol, mae tasgau comisiynau etholiad sy'n anarferol i drefnwyr etholiad drefnu cyfarfodydd ymgeiswyr â phleidleiswyr wedi'u heithrio; mae'r system o gomisiynau etholiadol wedi'i optimeiddio - diddymwyd sefydliad comisiynau etholiad ardal sy'n cynnal etholiadau i Kengashes (cynghorau) dosbarth (dinas). O ganlyniad i optimeiddio, diddymir 5,739 o gomisiynau etholiad ardal diangen, rhyddheir adnoddau dynol sylweddol (mwy na 54,000 o bobl).

Felly, mae'r holl amodau cyfreithiol wedi'u creu ar gyfer annibyniaeth comisiynau etholiad gan holl gyrff y llywodraeth. Heddiw, mae lefel sefydliadol a chyfreithiol yr etholiadau, cyfreithlondeb eu canlyniadau, yn dibynnu'n bennaf ar ba mor gywir y mae holl bynciau'r broses etholiadol yn dilyn darpariaethau'r ddeddfwriaeth.

TRYDYDD: creu amodau cyfreithiol mwy ffafriol i bleidiau gwleidyddol ar gyfer ymgyrchu, trefnu digwyddiadau etholiad hollbleidiol, gan gynnwys rhai torfol, ar gyfer cynnal ymgyrch etholiadol. Yn seiliedig ar astudiaeth ddofn o brofiad cenedlaethol, tramor a rhyngwladol wrth sicrhau democratiaeth, tegwch a thegwch etholiadau, mae telerau cyfansoddiadol etholiadau yn Uzbekistan wedi cael eu gohirio o ddydd Sul cyntaf trydydd degawd mis Rhagfyr i ddydd Sul cyntaf y trydydd degawd o Hydref ym mlwyddyn diwedd eu tymor cyfansoddiadol yn y swydd.

PEDWERYDD: atal y defnydd o adnoddau cyhoeddus yn ystod yr ymgyrch etholiadol. Mae cenadaethau arsylwi etholiad OSCE / ODIHR mewn amrywiol aelod-wladwriaethau fel argymhellion blaenoriaeth yn eu hadroddiadau terfynol (er enghraifft, yn yr etholiadau arlywyddol yn Georgia yn 2018) yn nodi’r angen i “greu mecanwaith i atal a / neu fynd i’r afael yn effeithiol ac yn amserol â chwynion am cam-drin adnoddau gweinyddol ". Gan ystyried y profiad cenedlaethol a thramor yn Uzbekistan, mae'r gwaharddiad o ymgyrchu gan weision sifil (os nad yw'n gyfrinachol), yn ogystal â phersonél milwrol, gweithwyr sefydliadau crefyddol, a barnwyr hefyd yn gyfreithiol Mae hwn yn gam hanfodol arall tuag at sicrhau didueddrwydd, cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau.

Ymhlith newyddbethau pwysicaf yr "ail gam" mae dod â'r ddeddfwriaeth ar bleidiau gwleidyddol a'u hariannu yn unol â'r Cod Etholiadol, sefydlu gweithdrefn ar gyfer cyllido'r wladwriaeth ar gyfer etholiadau arlywyddol a seneddol, etholiadau i gyrff cynrychioliadol lleol, a lleihau'r amser ffrâm ar gyfer apelio yn erbyn penderfyniadau comisiynau etholiad rhwng 10 a 5 diwrnod.

Yn bwysicaf oll, mae “ail gam” democrateiddio’r system etholiadol a deddfwriaeth y wlad yn cyfrannu at wireddu hawliau etholiadol cyfansoddiadol dinasyddion yn llawnach, ehangu eu cyfranogiad mewn etholiadau, ac mae’n sylfaen ar gyfer cynnal etholiadau democrataidd

"Y TRYDYDD CAM"- FFURFIO AMODAU CYFREITHIOL AR GYFER ETHOLIADAU TEG

Mae system etholiadol fodern Uzbekistan Newydd yn ganlyniad blynyddoedd lawer o esblygiad a deialog wleidyddol amlochrog. Yn gyffredinol, mae'r ddeddfwriaeth etholiadol wedi cael llawer o addasiadau gyda'r nod o wella'r broses etholiadol. Ar ben hynny, mae cyflwyno pob un, hyd yn oed newid bach, bob amser yn cael ei ragflaenu gan waith trylwyr, dadansoddiad o ymgyrchoedd etholiadol y gorffennol a datblygu cynigion ar wella deddfwriaeth ar ei sail.

Felly, mae'r system etholiadol wedi datblygu'n ddeinamig, dros nifer o flynyddoedd, ac roedd y newidiadau hyn yn barhad rhesymegol o ddatblygiad gwleidyddol a chyfreithiol y wlad.

Cychwynnodd grŵp o ddirprwyon Siambr Ddeddfwriaethol yr Oliy Majlis fater diwygiadau ac ychwanegiadau i'r Cod Etholiadol gyda'r nod o wella deddfwriaeth etholiadol ac arfer etholiadol ymhellach, gan ei wneud yn unol â safonau rhyngwladol ac arferion gorau ym maes etholiadau gwirioneddol ddemocrataidd. . Mae hyn yn berthnasol, yn benodol, i'r materion canlynol.

Cynhaliwyd yw dosbarthiad pellach y pwerau a chryfhau egwyddor gwiriadau a balansau rhwng yr etholwr (y system comisiynau etholiadol, dan arweiniad y Comisiwn Etholiadau Canolog) a changhennau barnwrol y llywodraeth.

Mae'r diwygiadau a'r ychwanegiadau a wnaed yn darparu, yn gyntaf oll, i gryfhau annibyniaeth a chyfrifoldeb comisiynau etholiad y ganolfan am eu penderfyniadau, gan gynyddu rôl llysoedd wrth ystyried apeliadau a chwynion dinasyddion, cyfranogwyr eraill yn y broses etholiadol ar weithredoedd etholiad. comisiynau a'u penderfyniadau.

Gan ystyried argymhellion OSCE / ODIHR, mae'r Cod Etholiad yn nodi na fydd y CEC yn ystyried ceisiadau gan bleidleiswyr a chyfranogwyr eraill yn y broses etholiadol ar weithredoedd comisiynau etholiad a'u penderfyniadau.

Mae hyn yn dileu'r system ddeuol o ffeilio cwynion ac apeliadau (i'r CEC a'r llys), yn ogystal â'r posibilrwydd o wneud penderfyniadau a phenderfyniadau sy'n gwrthdaro. Priodolir y materion hyn i gymhwysedd y llysoedd yn unig.

Ar yr un pryd, mae amddiffyniad barnwrol hawliau etholiadol dinasyddion yn cael ei gryfhau'n sylweddol. Heddiw, yn ôl y Cod Etholiadol:

• Gall unrhyw ddinesydd adrodd i gomisiwn etholiadol y ganolfan am wall neu anghywirdeb yn y rhestrau pleidleiswyr. O fewn 24 awr, mae'n ofynnol i gomisiwn etholiadol y ganolfan wirio'r apêl a naill ai dileu'r gwall neu'r anghywirdeb, neu roi ymateb rhesymegol i'r ymgeisydd wrthod yr apêl. Yn yr achos hwn, efallai y bydd gweithredoedd a phenderfyniadau comisiwn etholiadol y ganolfan yn apelio i'r llys;

• gall cyrff pleidiau gwleidyddol, eu hymgeiswyr, dirprwyon, arsylwyr a phleidleiswyr yn y llys apelio yn erbyn penderfyniadau comisiynau etholiad;

• Gellir apelio yn erbyn penderfyniadau CEC i Goruchaf Lys Gweriniaeth Uzbekistan.

Mae'r Cod Etholiadol yn darparu ar gyfer gweithdrefn glir i bynciau cyfraith etholiadol apelio yn erbyn penderfyniadau a wneir ar bob cam o baratoi a chynnal etholiadau. Mae'r Cod yn rheoleiddio'r weithdrefn ar gyfer ystyried, gan gomisiynau etholiad, geisiadau gan unigolion ac endidau cyfreithiol ar y sefydliad, cynnal etholiadau a chrynhoi ei ganlyniadau.

Mae hyn i gyd yn cyfrannu at wireddu hawl sylfaenol dinasyddion i gyfiawnder (rhaid i'r llys ystyried a phenderfynu ar yr anghydfod). Dylai'r awdurdod cyfansoddol ddatrys problemau trefnu etholiadau yn unig, creu amodau i ddinasyddion fynegi eu hewyllys yn rhydd, a dylai'r llysoedd asesu gweithredoedd (diffyg gweithredu) comisiynau etholiad.

Yr ail yw cyflwyno gweithdrefn hysbysu ar gyfer cyfarfodydd torfol, ralïau a gorymdeithiau a drefnir gan bleidiau gwleidyddol yn ystod etholiadau. Felly, yn 2019, cyn yr etholiadau seneddol, cynhaliodd pleidiau gwleidyddol fwy na 800 o ralïau torfol ledled y wlad. Ar yr un pryd, nid oedd unrhyw rwystrau ac ni chafwyd apeliadau gan y partïon ynghylch unrhyw droseddau yn erbyn eu hawliau i gynnal digwyddiadau torfol.

Fodd bynnag, roedd bwlch yn y ddeddfwriaeth yn y maes hwn. Felly, yn y Cod Etholiadol, mae'r norm wedi'i ymgorffori y bydd partïon yn trefnu digwyddiadau torfol ymlaen llaw - o leiaf dri diwrnod ymlaen llaw - yn hysbysu'r khokimiyats o le ac amser eu daliad. Hynny yw, ni fydd “caniataol”, ond gweithdrefn “hysbysu”.

THird, cryfhau gallu comisiynau etholiad ardal i drefnu a chynnal etholiadau arlywyddol. Felly, heddiw, yn unol â'r gyfraith, o leiaf saith deg diwrnod cyn yr etholiadau, mae'r Comisiwn Etholiad Canolog yn ffurfio comisiwn etholiad ardal ar gyfer etholiadau Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan, dirprwyon y Siambr Ddeddfwriaethol, sy'n cynnwys cadeirydd, dirprwy cadeirydd, ysgrifennydd a 6-8 aelod arall o'r comisiwn. Fodd bynnag, yma mae angen ystyried y manylion penodol - ar gyfer etholiadau seneddol o fewn un rhanbarth etholiadol, mae 70-120 o gomisiynau etholiad y ganolfan yn cael eu ffurfio, ac yn ystod yr etholiadau arlywyddol - tua 1000 o gomisiynau etholiad y ganolfan. O ganlyniad, yn ystod yr etholiadau arlywyddol, mae'r dasg o gydlynu gweithgareddau a darparu cymorth effeithiol i atal comisiynau etholiad yn dod yn llawer anoddach. Yn hyn o beth, mae'r Cod Etholiadol wedi cynyddu nifer yr aelodau o gomisiynau etholiad y ganolfan i 11-18 o bobl.

Mae'r “trydydd cam” hefyd yn rhagweld nifer o newyddbethau eraill sy'n dileu'r materion technegol a sefydliadol a nodwyd yn ystod yr etholiadau blaenorol. Yn gyffredinol, maent yn gwasanaethu i ddemocrateiddio deddfwriaeth ac arfer etholiadol, gan ystyried yr egwyddorion rhyngwladol a gydnabyddir yn gyffredinol o gynnal etholiadau teg a gwirioneddol ddemocrataidd.

MAE CODI DIWYLLIANT ETHOLIADOL Y BOBLOGAETH YN WARANT ar gyfer TRAFNIDIAETH A DEG DEWIS

Trawsnewidiadau democrataidd yn Uzbekistan, yn ogystal â lefel gynyddol o ymwybyddiaeth wleidyddol a chyfreithiol dinasyddion, sefydliadau sifil yw'r sylfaen ar gyfer gwella system etholiadol y wlad ymhellach.

Ym mis Mai, 2021, mae Senedd Uzbekistan wedi cadarnhau'r Confensiwn ar Hawliau Pobl ag Anableddau. O dan erthygl 29 o'r Confensiwn, mae partïon Gwladwriaethau yn gwarantu hawliau gwleidyddol i bobl ag anableddau a'r cyfle i'w mwynhau ar sail gyfartal ag eraill, ac ymrwymo, ymhlith pethau eraill, i sicrhau y gall unigolion ag anableddau gymryd rhan yn effeithiol ac yn llawn, yn uniongyrchol neu drwodd cynrychiolwyr a ddewiswyd, mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus ar sail gyfartal ag eraill. gan gynnwys cael yr hawl a'r cyfle i bleidleisio a chael eich ethol.

Mae'r Cod Etholiadol yn ymgorffori'r holl fecanweithiau ar gyfer arfer gan bobl ag anableddau o'u hawliau i gymryd rhan ym mywyd cyhoeddus a gwleidyddol y wlad trwy bleidleisio. Felly, dylid darparu rampiau i'r adeilad ar gyfer pleidleisio ar gyfer pobl ag anableddau. Dylid gosod offer technolegol mewn gorsafoedd pleidleisio - byrddau, bythau a blychau pleidleisio - gan ystyried anghenion pleidleiswyr cadeiriau olwyn.

Yn ystod etholiadau 2019 i Siambr Ddeddfwriaethol yr Oliy Majlis, bu 4,158 o bobl ag anableddau yn rhan o gomisiynau etholiad ar wahanol lefelau. Ym mis Mai 2021, llofnodwyd Memorandwm Cydweithrediad rhwng y Comisiwn Etholiad Canolog a Chymdeithas Pobl Anabl, Cymdeithas y Deillion, Cymdeithas y Byddar a Chymdeithas Pobl Anabl Uzbekistan. Er mwyn creu'r amodau mwyaf cyfleus a chyffyrddus i bleidleiswyr ag anableddau, bydd comisiynau etholiad yn cynnal nifer o ddigwyddiadau sefydliadol ac yn paratoi'r deunyddiau gwybodaeth angenrheidiol. Bydd gwybodaeth am yr ymgeiswyr cofrestredig ar gyfer swyddfa Llywydd y wlad yn cael ei phostio ar fyrddau gwybodaeth y gorsafoedd pleidleisio. Er enghraifft, bydd pleidleisiwr â nam ar ei olwg, ar ôl gosod papur pleidleisio gwag ar stensil gan ddefnyddio Braille, yn gallu teimlo enw ymgeisydd cofrestredig trwy gyffwrdd a gosod unrhyw arwydd yn sgwâr y slot cyfatebol. Ar gyfer pleidleiswyr byddar a thrwm eu clyw, os oes ceisiadau, gellir gwahodd dehonglwyr iaith arwyddion i orsafoedd pleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad. Bydd rhaglenni teledu cyn yr etholiad yn cael eu darlledu gyda chyfieithiad iaith arwyddion ac is-deitlau, a bydd deunyddiau ar gyfer y deillion yn cael eu cyhoeddi mewn cylchgronau arbennig gan ddefnyddio Braille.

Bydd yr holl fesurau hyn yn sicr yn cyfrannu at fynegiant rhydd ewyllys pobl ag anableddau, sydd heddiw yn gyfranogwyr gweithredol mewn diwygiadau democrataidd yn y wlad.

Cynyddu diwylliant etholiadol a gweithgarwch pleidleiswyr, cryfhau eu hyder yn y sefydliad etholiadol, cryfhau'r argyhoeddiad mewn cymdeithas mai'r unig fecanwaith modern a democrataidd ar gyfer ffurfio pŵer y wladwriaeth, gweithredu egwyddorion cyfansoddiadol yn yr amodau newydd yw etholiadau, yw'r tasgau pwysicaf ac amodau angenrheidiol ar gyfer gweithredu dinasyddion hawliau cyfansoddiadol i gymryd rhan yn y gwaith o reoli materion cymdeithas a'r wladwriaeth.

Er mwyn cyflawni'r nodau hyn, mae angen gweithredu'r tasgau canlynol ar lefel ansoddol newydd, yn benodol:

yn gyntaf, datblygu sgiliau proffesiynol y trefnwyr, yn ogystal â chryfhau a gwella system addysg gyfreithiol pleidleiswyr a'r holl gyfranogwyr eraill yn y broses etholiadol, gan roi natur bwrpasol, gyhoeddus a chynhwysfawr i'r gwaith hwn;

yn ail, gwella diwylliant cyfreithiol ac etholiadol cyffredinol gwahanol gategorïau o gyfranogwyr yn y broses etholiadol, yn enwedig pobl ifanc;

trydydd, gwella gwaith gyda'r cyfryngau, cynyddu eu gwybodaeth o'r broses etholiadol, eu cynnwys yn y broses o ledaenu gwybodaeth ddibynadwy ar bob cam o'r etholiadau, ynghyd â chynyddu diwylliant y cyfryngau mewn cymdeithas;

yn bedwerydd, cyfranogiad sefydliadau cymdeithas sifil wrth sicrhau democratiaeth, cyfreithlondeb a thegwch y broses etholiadol, eu rhan yng ngweithgareddau cyrff y wladwriaeth i amddiffyn hawliau a buddiannau'r holl gyfranogwyr yn y broses etholiadol, pleidleiswyr.

Ar yr un pryd, dylid rhoi sylw arbennig i gynyddu gweithgaredd ac ymglymiad y boblogaeth wrth wneud penderfyniadau o bwysigrwydd gwladol trwy astudiaeth drylwyr o farn y cyhoedd wrth ddatblygu deddfau drafft a chymryd mesurau o bwysigrwydd cyhoeddus (er enghraifft, trwy'r rheoliad porth .gov.uz neu Mening fikrim);

pumed, ffurfio a datblygu gwybodaeth ac adnoddau addysgol cyfreithiol yn seiliedig ar dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu newydd.

Mae'r holl fesurau hyn hefyd yn cyfrannu at roi gwarantau i bleidleiswyr fynegi ewyllys yn rhydd, cryfhau ymdeimlad o wladgarwch a chyfrifoldeb, cryfhau sefydlogrwydd gwleidyddol mewn cymdeithas, a chynyddu llythrennedd cyfreithiol y boblogaeth.

Dylid cofio bod y broses o ddatblygu a gwella'r system etholiadol, yn ogystal â deddfwriaeth etholiadol, ymhell o fod ar ben. Wedi'r cyfan, mae arfer y byd yn dangos bod bron pob ymgyrch etholiadol reolaidd yn tynnu sylw at broblemau newydd. Rydym ar y fath gam yn eu datblygiad pan fydd angen, gan ddefnyddio'r profiad cronedig, i ragweld sut y bydd y newidiadau arfaethedig hyn neu'r rhai arfaethedig yn cael eu cymhwyso.

Rhaid i drefnwyr etholiadau fod yn gyfarwydd â'r deddfau a gallu gweithio yn unol â nhw. Dylai hyn gael ei hwyluso, ymhlith pethau eraill, gan y Rhaglen Weithredu Genedlaethol a baratowyd gan senedd Wsbeceg i wella diwylliant etholiadol y boblogaeth. Y prif beth yw eu hymdrech am dwf proffesiynoldeb wrth gynnal etholiadau, gan wasanaethu'r gyfraith yn unol â'i hystyr a'i chynnwys.

Yn gyffredinol, yr holl "dri cham" hyn o ddemocrateiddio deddfwriaeth ac arfer etholiadol yn Uzbekistan Newydd, ynghyd â phrosesau deinamig ar raddfa fawr adnewyddiad gwleidyddol, economaidd, cyfreithiol, cymdeithasol ac ysbrydol cymdeithas a moderneiddio'r wlad sy'n cael ei chyflawni yn y wlad, arwain at:

yn gyntaf, datblygu a chryfhau system amlbleidiol go iawn yn y wlad. Mae cystadleuaeth ryngbleidiol iach wedi’i chreu yn y wlad gydag amodau cyfartal i bob plaid gynnal ymgyrch etholiadol, dosbarthiad teg o arian y gyllideb a ddyrannwyd ar gyfer paratoi a chynnal etholiadau, tegwch pleidleisio a dilysrwydd etholiadau. Hynny yw, mae pob rheswm i haeru y bydd yr etholiadau arlywyddol sydd ar ddod yn cael eu cynnal mewn system amlbleidiol, cystadleuaeth ymgeiswyr, didwylledd, rhyddid barn a dewis dilys;

yn ail, ehangu rôl a chyfleoedd i gymryd rhan mewn etholiadau sefydliadau cymdeithas sifil, gwirfoddolwyr, cynnydd sylweddol yn lefel gweithgaredd gwleidyddol, cyhoeddus, cyfrifoldeb dinesig pobl, manwl gywirdeb a manwl gywirdeb dinasyddion wrth asesu cynnydd economaidd-gymdeithasol a gwleidyddol a diwygiadau cyfreithiol;

trydydd, creu yn Uzbekistan yr holl amodau cyfreithiol angenrheidiol ar gyfer pleidiau a chynrychiolwyr sefydliadau dielw anllywodraethol, arsylwyr lleol a thramor, y cyfryngau ar gyfer arfer eu hawliau a'u rhwymedigaethau yn ystod yr ymgyrch etholiadol;

pedwerydd, ehangu'r defnydd o dechnolegau digidol yn y broses etholiadol a'u rheoleiddio cyfreithiol;

pumed, mae'r pandemig coronafirws wedi gwneud gwahaniaeth ym mhob agwedd ar fywyd dynol. Mewn nifer o wledydd, cafodd etholiadau eu canslo neu eu gohirio. Nawr mae'r etholiadau'n cael eu cynnal mewn amodau newydd, am y tro cyntaf mae pobl yn cael eu derbyn i orsafoedd pleidleisio yn gwisgo masgiau yn llym gan ddefnyddio gwrthseptig. Wrth drefnu'r broses etholiadol mewn pandemig, dylid rhoi sylw i'r agweddau canlynol. Cynhaliwyd wedi'i anelu at drefniadaeth gyffredinol etholiadau. Mae'r rhain yn fesurau sy'n gysylltiedig ag eiddo, thermometreg digyswllt, rheoleiddio llif, pellter cymdeithasol, modd masg, defnyddio glanweithyddion. Yr ail yn ymwneud â'r gofynion ar gyfer pleidleiswyr, yn benodol, gwisgo mwgwd yn orfodol, defnyddio gwrthseptigau, a phellter. Yn drydydd, mae'r cyfranogwyr yn y broses etholiadol, a fydd yn bresennol yn y gorsafoedd pleidleisio yn barhaol ar ddiwrnod yr etholiad, yn aelodau o gomisiynau etholiad, arsylwyr a dirprwyon.

Mae etholiadau yn wir yn troi’n fecanweithiau effeithiol ar gyfer ffurfio pŵer y wladwriaeth, gan sicrhau ei barhad a’i sefydlogrwydd gwleidyddol.

Uzbekistan

Datblygiad economi Uzbekistan yn hanner cyntaf 2021

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf y pandemig parhaus yn y byd, mae economi Uzbekistan wedi cyrraedd y cyfraddau twf uchaf erioed. Yn ôl Pwyllgor Ystadegau Gwladol Gweriniaeth Uzbekistan, cynyddodd y cynnyrch domestig gros am chwe mis cyntaf eleni 6.2%. Er cymhariaeth: dros yr un cyfnod y llynedd, oherwydd y pandemig a'r cloeon, tyfodd yr economi 1.1% yn unig, ac yn ystod tri mis cyntaf 2021 - 3%, yn ysgrifennu Ruslan Abaturov, Canolfan Ymchwil a Diwygiadau Economaidd.

Ar yr un pryd, dylid nodi bod economi prif bartneriaid masnach Uzbekistan yn sefydlogi ar ddiwedd y chwe mis ac yn dychwelyd i'r taflwybr twf. Felly, cynyddodd CMC Kazakhstan 2.2%, yn erbyn y dirywiad am yr un cyfnod y llynedd o 1.8%. Mae economi Kyrgyz yn gostwng yn raddol, ym mis Ionawr-Mehefin, arafodd cyfradd y dirywiad i 1.7% yn erbyn 5.6% yn hanner cyntaf 2020. Mae Tsieina yn cynnal twf deinamig eleni, lle cofnodir cynnydd o 12.7% mewn CMC yn yr hanner cyntaf. flwyddyn. Yn Rwsia, tyfodd CMC 3.7% yn ystod Ionawr-Mai.

Yn Uzbekistan, chwyddiant yn y sector defnyddwyr yn parhau i arafu, er gwaethaf codiadau prisiau difrifol ar gyfer rhai nwyddau fel moron ac olew llysiau. Yn ôl canlyniadau chwe mis, cynyddodd prisiau 4.4% tra yn 2020 dros yr un cyfnod - 4.6%. Erbyn Mai 2021, gostyngodd prisiau 0.2% oherwydd natur dymhorol. Nodir y cynnydd mwyaf mewn prisiau ar gyfer cynhyrchion bwyd - 5.7% (yn hanner cyntaf 2020 - 6.2%). Mae'r cynnydd mewn prisiau ar gyfer cynhyrchion heblaw bwyd hefyd yn arafu - 3% yn erbyn 3.6% ym mis Ionawr-Mehefin 2020.

Mewnlif o buddsoddiad yn chwarter cyntaf eleni wedi dangos dynameg gadarnhaol. Cododd buddsoddiad mewn asedau sefydlog 5.9% yn erbyn dirywiad o bron i 10% yn yr un cyfnod y llynedd. Gostyngodd buddsoddiadau o'r gyllideb 8.5%. Gostyngodd buddsoddiadau a benthyciadau a ddenwyd o dan warant y llywodraeth fwy na 36%, a gostyngodd eu cyfran yng nghyfanswm cyfaint y buddsoddiadau i 8.9%. Mae mewnlif buddsoddiadau o ffynonellau nad ydynt wedi'u canoli wedi cynyddu'n amlwg - 14.9%. Cynyddodd buddsoddiadau ar draul y boblogaeth a'u cronfeydd eu hunain o fentrau yn ddibwys - 4.4% a 4.7%, yn y drefn honno. Mae mewnlif sylweddol o fuddsoddiadau oherwydd twf benthyciadau a ddenwyd gan fanciau masnachol, buddsoddiad uniongyrchol tramor a chronfeydd credyd o dramor.

Nodir dynameg gadarnhaol cynhyrchu yn pob sector o'r economi. Y prif ysgogwyr yw diwydiant a'r sector gwasanaeth.

Mae'r sector diwydiannol ym mis Ionawr-Mehefin yn dangos cyfraddau twf uchel - 8.5% yn erbyn dirywiad o 0.3% dros yr un cyfnod y llynedd. Tyfodd y diwydiant mwyngloddio 7.5% (dirywiad o 18% ym mis Ionawr-Mehefin 2020), y diwydiant gweithgynhyrchu - 8.6% (4.9%), trydan, nwy ac aerdymheru - 12.1% (8.4%). Cynyddodd cynhyrchu nwyddau defnyddwyr 7.7% yn erbyn y twf o 1.2% yn yr un cyfnod y llynedd, gyda'r ddeinameg ragorol wrth gynhyrchu cynhyrchion bwyd.

Daeth sector gwasanaeth, fel twristiaeth, arlwyo a llety, yn dangos dynameg drawiadol - cynnydd o 18.3% yn hanner cyntaf y flwyddyn yn erbyn cynnydd o 2.6% ym mis Ionawr-Mehefin 2020. Mae'r sector trafnidiaeth wrthi'n gwella ar ôl dirywiad y llynedd: trosiant cludo nwyddau. cynyddodd 14.1%, trosiant teithwyr 4.1%. Cynyddodd masnach manwerthu yn y cyfnod dan sylw 9%.

Nodir arafu o'i gymharu â'r llynedd yn amaethyddiaeth i 1.8% yn erbyn 2.8%, oherwydd tywydd anodd eleni a diffyg dŵr. Arafodd cyfraddau twf y sector adeiladu hefyd i 0.1% yn erbyn 7.1% yn hanner cyntaf 2020.

Masnach dramor llwyddodd hefyd i oresgyn y dirwasgiad. Yn hanner cyntaf eleni, tyfodd gwerthiannau 13.6% i $ 18 biliwn. Yn yr un cyfnod y llynedd, bu dirywiad sylweddol o 18%. Yn ystod y cyfnod dan sylw, tyfodd allforion 12% i $ 7.1bn a mewnforion 14.4% i $ 11bn. Yn yr ail chwarter, gwerthodd Uzbekistan aur dramor yn erbyn cefndir amodau prisiau cadarnhaol ar farchnad y byd. Fodd bynnag, dylid nodi bod nifer yr allforion heb aur wedi cynyddu 36.4% yn y chwe mis cyntaf a chyrraedd $ 5.7bn.

Yn strwythur allforion, cynyddodd nifer y cyflenwadau bwyd i wledydd tramor 6.3%, cemegolion 18.6%, cynhyrchion diwydiannol 74.4% (tecstilau, metelau anfferrus yn bennaf), dyblu peiriannau ac offer cludo.

Ar yr un pryd, mae cynnydd o fewnforion cynhyrchion bwyd 46.2%, cynhyrchion diwydiannol 29.1% (cynhyrchion metelegol yn bennaf), cynhyrchion cemegol 17%. Cynyddodd mewnforion peiriannau ac offer gyda'r cyfaint mwyaf 1.4%.

Felly, yn ôl canlyniadau'r hanner blwyddyn, mae economi Uzbekistan wrthi'n goresgyn canlyniadau'r argyfwng ac yn cyrraedd y ddeinameg o flaen y dangosyddion cyn-argyfwng.

Parhau Darllen

Uzbekistan

Gwlad dwristaidd yw Uzbekistan

cyhoeddwyd

on

Ers yr hen amser, mae Uzbekistan wedi bod yng nghanol Great Silk Road ac mae ganddo dreftadaeth hanesyddol, ddiwylliannol a phensaernïol wych. Samarkand, Bukhara, Khiva yw brandiau diwylliant hynafol y Dwyrain. Mae tirweddau mynyddoedd ac anialwch Uzbekistan yn denu sylw ac edmygedd y gymuned Rhyngrwyd. Felly, prin y gellir goramcangyfrif potensial twristiaeth y wlad hon ac mae'r llywodraeth yn gwneud ymdrechion sylweddol i'w datblygu, ysgrifennodd Khasanjon Majidov, Ymchwilydd Arweiniol yn y Ganolfan Ymchwil a Diwygiadau Economaidd.

Datblygiad ffrwydrol twristiaeth

Ar ddechrau 2016, lansiwyd proses o ddiwygio’r diwydiant twristiaeth yn radical yn Uzbekistan. Mabwysiadwyd mwy na 60 o reoliadau yn ymwneud â datblygu diwydiant twristiaeth yn ystod 2016-2020.

Symleiddiwyd y drefn fisa rhwng y gwledydd. Yn 2018, cyflwynodd Uzbekistan drefn heb fisa ar gyfer dinasyddion 9 gwlad, yn 2019 ar gyfer dinasyddion 47 gwlad, yn 2020 - 2021 5 gwlad arall. Ar Fai 10, 2021, nifer y gwledydd i ddinasyddion y rhoddir cyfundrefn ddi-fisa iddynt yng Ngweriniaeth Uzbekistan yw 90 gwlad.

Yn ogystal, mae dinasyddion tua 80 o wledydd yn cael cyfle i wneud cais am fisa electronig mewn dull symlach. Mae pum math newydd o fisas wedi'u cyflwyno ar gyfer tramorwyr: "Compatriot", "Student", "Academic", "Medicine" a "Pilgrimage". Yn ôl Weinyddiaeth Twristiaeth a Chwaraeon Gweriniaeth Uzbekistan, mae symleiddio'r drefn fisa wedi esgor ar ganlyniadau cadarnhaol. Yn benodol, yn 2019, os oedd y twf cyfartalog yn nifer y twristiaid tramor yn 26%, yna cyrhaeddodd y gyfradd twf ymhlith y gwledydd lle cyflwynwyd y drefn heb fisa 58%.

Cymerodd y llywodraeth fesurau cynhwysfawr i'w datblygu seilwaith twristiaeth. Yn gyntaf, mae 22 math o ofynion sy'n rheoleiddio gweithgareddau hosteli sy'n gysylltiedig â'r math o dai cyllideb wedi'u canslo. Yn benodol, mae'r weithdrefn ar gyfer ardystio gorfodol gwasanaethau gwestai a ddarperir gan hosteli wedi'i chanslo a chyflwynwyd yr arfer o weithio gyda chofrestr unedig o westai a hosteli. Yn ail, er mwyn cynyddu nifer y gwestai bach, darparwyd 8 prosiect safonol o westai bach hyd at 50 ystafell i entrepreneuriaid yn rhad ac am ddim a datblygir y mesur hwn yn seiliedig ar brofiad Twrci a De Korea.

O ganlyniad, mae nifer y lleoliadau yn y wlad wedi cynyddu'n ddramatig. Yn benodol, rhwng 2016 a 2020, cynyddodd lleoedd llety o 750 1308 i a chynyddodd nifer y gwestai bach 13 gwaith i 1386. Y bwriad yw cynyddu eu nifer i 2 fil.

O ganlyniad i'r diwygiadau yn y sector twristiaeth rhwng 2016 a 2019, cynyddodd nifer y twristiaid o 2.0 miliwn i 6.7 miliwn. Roedd dynameg y cynnydd yn nifer y twristiaid tramor yn 2019 o gymharu â 2010 yn 592% erioed (cynnydd o fwy na 6 gwaith). Mae'n werth nodi bod y twf yn nifer y twristiaid o wahanol ranbarthau wedi digwydd mewn gwahanol ffyrdd. Er enghraifft, cynyddodd nifer yr ymwelwyr o wledydd Canol Asia 22-25% y flwyddyn ar gyfartaledd, tra bod y twf blynyddol ymhlith twristiaid o wledydd nad ydynt yn CIS yn 50%. Ar yr un pryd, nodwyd canlyniadau cadarnhaol mewn twristiaeth ddomestig. O'i gymharu â 2016, bu bron i ddyblu nifer y twristiaid domestig yn 2019 a chyfanswm o 14.7 miliwn.

Effaith y pandemig

Dylid nodi, oherwydd y cyfyngiadau a osodwyd yn erbyn cefndir y pandemig coronafirws a chanlyniadau'r argyfwng byd-eang, fod y diwydiant twristiaeth wedi dioddef colledion difrifol. Yn benodol, gostyngodd nifer y twristiaid tramor a ymwelodd ag Uzbekistan fwy na 4.5 gwaith, i 1.5 miliwn, a gostyngodd nifer y gwasanaethau twristiaeth i $ 261 miliwn yn 2020.

Gan ystyried y sefyllfa bresennol, datblygwyd “prosiect Uzbekistan”. Gwarantu teithio diogel ("Uzbekistan. Gwarantu teithio diogel"), sy'n system newydd o ddiogelwch glanweithiol ac epidemiolegol i dwristiaid yn seiliedig ar safonau'r byd. Ardystio gwrthrychau twristiaeth a seilwaith cysylltiedig, gwasanaethau twristiaeth yn seiliedig ar ofynion glanweithiol a hylan newydd ar gyfer pob swydd ar ffin y wladwriaeth; gorsafoedd awyr, rheilffordd a bysiau; gwrthrychau treftadaeth ddiwylliannol ddiriaethol, amgueddfeydd, theatrau, ac ati. I liniaru canlyniadau'r pandemig i'r diwydiant twristiaeth, ffurfiwyd y Gronfa Twristiaeth Ddiogel ar draul cyfraniad cychwynnol gan y Gronfa Gwrth-Argyfwng, ynghyd â thaliadau am basio. ardystiad gwirfoddol wedi'i weithredu o fewn fframwaith yr “Uzbekistan. Teithio diogel wedi'i WARANTU ".

Derbyniodd chwaraewyr twristiaeth nifer o fuddion a hoffterau i liniaru effaith y pandemig coronafirws. Gostyngwyd y gyfradd treth incwm 50% o'r cyfraddau sefydledig, cawsant eu heithrio rhag talu treth tir a threth eiddo endidau cyfreithiol a gosodwyd y dreth gymdeithasol ar gyfradd is o 1%. Fe wnaethant hefyd ad-dalu treuliau llog yn rhannol ar fenthyciadau a gyhoeddwyd yn flaenorol gan fanciau masnachol ar gyfer adeiladu cyfleusterau llety a threuliau ar gyfer adnewyddu, ailadeiladu ac ehangu'r sylfaen ddeunydd a thechnegol. Darperir cymhorthdal ​​o gyfleusterau llety yn y swm o 10% o gost gwasanaethau gwestai rhwng Mehefin 1, 2020 a Rhagfyr 31, 2021. Derbyniodd 1,750 o endidau twristiaeth fudd-daliadau ar dreth eiddo, tir a threthi cymdeithasol o tua 60 biliwn sou.

Arallgyfeirio cyfarwyddiadau

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Uzbekistan wedi bod yn canolbwyntio ar arallgyfeirio gwasanaethau twristiaeth a datblygu mathau newydd o dwristiaeth. Yn benodol, rhoddir llawer o sylw i gynyddu llif twristiaid drwodd Twristiaeth MICE, sy'n trefnu twrnameintiau, cyfarfodydd, cynadleddau ac arddangosfeydd amrywiol yn Uzbekistan. Mae'r twrnamaint chwaraeon traddodiadol "Game of Heroes" yn Khorezm, gŵyl "Art of Bakhchichilik" yn Surkhandarya, rali "Muynak-2019" yn Karakalpakstan ac eraill wedi'u cynnal. Cymeradwyodd y llywodraeth y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu twristiaeth MICE yn Uzbekistan.

Twristiaeth ffilm yn offeryn pwysig ar gyfer siapio delwedd y wlad, gan ddarparu gwybodaeth i ddarpar dwristiaid. Ar gyfer datblygu twristiaeth ffilm yn Uzbekistan, mae rheoliad wedi'i ddatblygu ar y weithdrefn ar gyfer ad-dalu rhan o gostau ("ad-daliad") cwmnïau ffilm tramor wrth greu cynhyrchion clyweledol ar diriogaeth Uzbekistan. Ar ben hynny, mae cwmnïau ffilmiau tramor wedi rhyddhau ffilmiau fel Basilik, Khuda Hafiz ac Al Safar. Y llynedd, saethodd cwmnïau ffilmiau tramor 6 ffilm nodwedd yn Uzbekistan.

Twristiaeth pererindod. I.n er mwyn creu cyfleustra arbennig i'r rhai sy'n ymweld ag Uzbekistan at ddibenion twristiaeth pererinion, mae gofynion newydd wedi'u cyflwyno ar gyfer gwestai, mae map o fosgiau'r wlad wedi'i ddatblygu a'i bostio yn y cymhwysiad symudol. Cynhaliwyd y Fforwm Twristiaeth Pererindod cyntaf yn Bukhara a chymerodd 120 o westeion tramor o 34 gwlad ran.

Twristiaeth feddygol. Yn Uzbekistan, mae mesurau'n cael eu cymryd i ddatblygu twristiaeth feddygol a denu mwy o dwristiaid i sefydliadau meddygol. Yn 2019, roedd nifer y dinasyddion tramor a ymwelodd ag Uzbekistan at ddibenion meddygol yn fwy na 50 mil. Mewn gwirionedd, gall y nifer hwn fod yn uwch, gan fod pennu nifer y twristiaid sy'n ymweld â chlinigau meddygol preifat yn dal i fod yn dasg anodd.

Casgliad

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Uzbekistan wedi cael ei gydnabod fel y gyrchfan deithio orau yn y byd gan The Guardian, y wlad sy'n tyfu gyflymaf yng ngolwg Wanderlust a'r gyrchfan dwristiaeth sy'n tyfu orau yn ôl mordaith Grand. O ganlyniad i fesurau a weithredwyd yn gyson, mae Uzbekistan wedi dringo 10 safle (22 lle) yn y Mynegai Twristiaeth Fwslimaidd Byd-eang, a luniwyd gan Crescent Rating. Yn ogystal, roedd Sefydliad Twristiaeth y Byd yn Uzbekistan yn 4ydd yn rhestr y gwledydd sy'n tyfu gyflymaf yn y sector twristiaeth.

I gloi, dylid nodi bod angen i dwristiaeth Uzbekistan drawsnewid ei fodelau busnes trwy arloesi a digideiddio. Mae angen datblygu segmentau marchnad fel twristiaeth agro ac ethno.

Parhau Darllen

Uzbekistan

Daw Artel yn un o'r cwmnïau Wsbeceg preifat cyntaf i dderbyn statws credyd

cyhoeddwyd

on

Mae gwneuthurwr electroneg Wsbeceg wedi dod yn un o gwmnïau cyntaf y wlad i ennill statws credyd y gofynnir amdano.

Derbyniodd Artel Electronics LLC (Artel), cynhyrchydd offer cartref ac electroneg mwyaf Canol Asia ac un o gwmnïau mwyaf Uzbekistan, sgôr Fitch am y tro cyntaf o 'B' gyda rhagolwg sefydlog.

Hwn yw gwneuthurwr preifat cyntaf y wlad i dderbyn statws credyd gan un o’r asiantaethau graddio “tri mawr” rhyngwladol.

Yn dilyn asesiad trylwyr o sefyllfa fasnachol ac ariannol y cwmni, canmolodd Fitch “safle blaenllaw yn y farchnad ddomestig” Artel, ei “arian cryf disgwyliedig o weithredu” a “chydweithrediad llwyddiannus a hirdymor” y cwmni gyda gweithgynhyrchwyr offer gwreiddiol o fri rhyngwladol.

Bydd y sgôr yn darparu meincnod annibynnol o ddibynadwyedd Artel fel benthyciwr.

Mae Artel yn arweinydd marchnad yn Uzbekistan ac yn un o frandiau mwyaf adnabyddus y wlad. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r cwmni wedi cael ei ailstrwythuro'n helaeth ac adolygiad o'i brosesau mewnol i alinio â safonau rhyngwladol adrodd ariannol a Llywodraethu Amgylcheddol, Cymdeithasol a Chorfforaethol (ESG).

Mae'r cwmni wedi cyflwyno bwrdd goruchwylio proffesiynol yn ddiweddar, ac mae Deloitte wedi cwblhau archwiliad o'i gyfrifon IFRS am y tair blynedd diwethaf.

Wrth ymateb i sgôr Fitch, dywedodd Bektemir Murodov, CFO o Artel, wrth y wefan hon: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi derbyn ein sgôr gyntaf gan Fitch.

“Mae’r foment hon yn dilyn misoedd o waith caled gan y tîm yn Artel wrth i ni weithio i alinio ein hunain â safonau llywodraethu corfforaethol byd-eang gorau.”

Ychwanegodd y byddai'r sgôr yn “ein helpu i ddyfnhau ein cydweithrediad â'n partneriaid, cael gafael ar fathau newydd o ariannu, a dyma'r cam nesaf naturiol tuag at fynd i mewn i farchnadoedd cyfalaf rhyngwladol.”

Dywedodd llefarydd ar ran Artel Gohebydd UE bod y cwmni’n “falch iawn” gyda’r sgôr, gan ychwanegu “dim ond dechrau ein taith yw hwn. Rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar hyn yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd nesaf, ac rydym yn edrych yn gyson ar ffyrdd newydd o wella ein busnes. "

Y sgôr yw'r arwydd diweddaraf bod diwygiadau busnes amlwg yn Uzbekistan yn cael yr effaith a ddymunir ar amgylchedd buddsoddi'r wlad. Mae diwygiadau yn galluogi cwmnïau blaenllaw'r wlad i ailstrwythuro, cyrchu cyfleoedd cyllido rhyngwladol ac archwilio marchnadoedd tramor ac Artel yw un o'r cwmnïau cyntaf i elwa ar hyn.

Sefydlwyd Artel yn 2011 gyda llinellau cynnyrch cyfyngedig ond ers hynny mae wedi tyfu i gynhyrchu ystod eang o offer cartref ac electroneg, gyda dros 10,000 o weithwyr yn gweithredu ledled Uzbekistan. Ar hyn o bryd, mae'n allforio i dros 20 o wledydd ledled y CIS a'r Dwyrain Canol, ac mae hefyd yn bartner rhanbarthol Samsung a Viessmann. 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd