Cysylltu â ni

Uzbekistan

Datblygiad economi Uzbekistan yn hanner cyntaf 2021

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Er gwaethaf y pandemig parhaus yn y byd, mae economi Uzbekistan wedi cyrraedd y cyfraddau twf uchaf erioed. Yn ôl Pwyllgor Ystadegau Gwladol Gweriniaeth Uzbekistan, cynyddodd y cynnyrch domestig gros am chwe mis cyntaf eleni 6.2%. Er cymhariaeth: dros yr un cyfnod y llynedd, oherwydd y pandemig a'r cloeon, tyfodd yr economi 1.1% yn unig, ac yn ystod tri mis cyntaf 2021 - 3%, yn ysgrifennu Ruslan Abaturov, Canolfan Ymchwil a Diwygiadau Economaidd.

Ar yr un pryd, dylid nodi bod economi prif bartneriaid masnach Uzbekistan yn sefydlogi ar ddiwedd y chwe mis ac yn dychwelyd i'r taflwybr twf. Felly, cynyddodd CMC Kazakhstan 2.2%, yn erbyn y dirywiad am yr un cyfnod y llynedd o 1.8%. Mae economi Kyrgyz yn gostwng yn raddol, ym mis Ionawr-Mehefin, arafodd cyfradd y dirywiad i 1.7% yn erbyn 5.6% yn hanner cyntaf 2020. Mae Tsieina yn cynnal twf deinamig eleni, lle cofnodir cynnydd o 12.7% mewn CMC yn yr hanner cyntaf. flwyddyn. Yn Rwsia, tyfodd CMC 3.7% yn ystod Ionawr-Mai.

Yn Uzbekistan, chwyddiant yn y sector defnyddwyr yn parhau i arafu, er gwaethaf codiadau prisiau difrifol ar gyfer rhai nwyddau fel moron ac olew llysiau. Yn ôl canlyniadau chwe mis, cynyddodd prisiau 4.4% tra yn 2020 dros yr un cyfnod - 4.6%. Erbyn Mai 2021, gostyngodd prisiau 0.2% oherwydd natur dymhorol. Nodir y cynnydd mwyaf mewn prisiau ar gyfer cynhyrchion bwyd - 5.7% (yn hanner cyntaf 2020 - 6.2%). Mae'r cynnydd mewn prisiau ar gyfer cynhyrchion heblaw bwyd hefyd yn arafu - 3% yn erbyn 3.6% ym mis Ionawr-Mehefin 2020.

hysbyseb

Mewnlif o buddsoddiad yn chwarter cyntaf eleni wedi dangos dynameg gadarnhaol. Cododd buddsoddiad mewn asedau sefydlog 5.9% yn erbyn dirywiad o bron i 10% yn yr un cyfnod y llynedd. Gostyngodd buddsoddiadau o'r gyllideb 8.5%. Gostyngodd buddsoddiadau a benthyciadau a ddenwyd o dan warant y llywodraeth fwy na 36%, a gostyngodd eu cyfran yng nghyfanswm cyfaint y buddsoddiadau i 8.9%. Mae mewnlif buddsoddiadau o ffynonellau nad ydynt wedi'u canoli wedi cynyddu'n amlwg - 14.9%. Cynyddodd buddsoddiadau ar draul y boblogaeth a'u cronfeydd eu hunain o fentrau yn ddibwys - 4.4% a 4.7%, yn y drefn honno. Mae mewnlif sylweddol o fuddsoddiadau oherwydd twf benthyciadau a ddenwyd gan fanciau masnachol, buddsoddiad uniongyrchol tramor a chronfeydd credyd o dramor.

Nodir dynameg gadarnhaol cynhyrchu yn pob sector o'r economi. Y prif ysgogwyr yw diwydiant a'r sector gwasanaeth.

Mae'r sector diwydiannol ym mis Ionawr-Mehefin yn dangos cyfraddau twf uchel - 8.5% yn erbyn dirywiad o 0.3% dros yr un cyfnod y llynedd. Tyfodd y diwydiant mwyngloddio 7.5% (dirywiad o 18% ym mis Ionawr-Mehefin 2020), y diwydiant gweithgynhyrchu - 8.6% (4.9%), trydan, nwy ac aerdymheru - 12.1% (8.4%). Cynyddodd cynhyrchu nwyddau defnyddwyr 7.7% yn erbyn y twf o 1.2% yn yr un cyfnod y llynedd, gyda'r ddeinameg ragorol wrth gynhyrchu cynhyrchion bwyd.

hysbyseb

Daeth sector gwasanaeth, fel twristiaeth, arlwyo a llety, yn dangos dynameg drawiadol - cynnydd o 18.3% yn hanner cyntaf y flwyddyn yn erbyn cynnydd o 2.6% ym mis Ionawr-Mehefin 2020. Mae'r sector trafnidiaeth wrthi'n gwella ar ôl dirywiad y llynedd: trosiant cludo nwyddau. cynyddodd 14.1%, trosiant teithwyr 4.1%. Cynyddodd masnach manwerthu yn y cyfnod dan sylw 9%.

Nodir arafu o'i gymharu â'r llynedd yn amaethyddiaeth i 1.8% yn erbyn 2.8%, oherwydd tywydd anodd eleni a diffyg dŵr. Arafodd cyfraddau twf y sector adeiladu hefyd i 0.1% yn erbyn 7.1% yn hanner cyntaf 2020.

Masnach dramor llwyddodd hefyd i oresgyn y dirwasgiad. Yn hanner cyntaf eleni, tyfodd gwerthiannau 13.6% i $ 18 biliwn. Yn yr un cyfnod y llynedd, bu dirywiad sylweddol o 18%. Yn ystod y cyfnod dan sylw, tyfodd allforion 12% i $ 7.1bn a mewnforion 14.4% i $ 11bn. Yn yr ail chwarter, gwerthodd Uzbekistan aur dramor yn erbyn cefndir amodau prisiau cadarnhaol ar farchnad y byd. Fodd bynnag, dylid nodi bod nifer yr allforion heb aur wedi cynyddu 36.4% yn y chwe mis cyntaf a chyrraedd $ 5.7bn.

Yn strwythur allforion, cynyddodd nifer y cyflenwadau bwyd i wledydd tramor 6.3%, cemegolion 18.6%, cynhyrchion diwydiannol 74.4% (tecstilau, metelau anfferrus yn bennaf), dyblu peiriannau ac offer cludo.

Ar yr un pryd, mae cynnydd o fewnforion cynhyrchion bwyd 46.2%, cynhyrchion diwydiannol 29.1% (cynhyrchion metelegol yn bennaf), cynhyrchion cemegol 17%. Cynyddodd mewnforion peiriannau ac offer gyda'r cyfaint mwyaf 1.4%.

Felly, yn ôl canlyniadau'r hanner blwyddyn, mae economi Uzbekistan wrthi'n goresgyn canlyniadau'r argyfwng ac yn cyrraedd y ddeinameg o flaen y dangosyddion cyn-argyfwng.

Parhau Darllen
hysbyseb

Uzbekistan

Ymdrechion Uzbekistan i gefnogi pobl ifanc a hybu iechyd y cyhoedd

cyhoeddwyd

on

Ar fenter Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, mae'r flwyddyn 2021 wedi'i datgan yn y wlad fel 'Blwyddyn Cefnogaeth Ieuenctid a Chryfhau Iechyd y Cyhoedd' gyda diwygiadau ar raddfa fawr a gweithredoedd bonheddig yn cael eu gweithredu ar draws y wlad.

Mae'n werth nodi bod amryw o weinidogaethau ac asiantaethau Uzbekistan yn cymryd rhan weithredol mewn mentrau o'r fath ynghyd â chyhoedd gyffredinol y wlad.

Yn ddiweddar, gweithredwyd un o brosiectau bonheddig o'r fath gan Weinyddiaeth Amddiffyn Gweriniaeth Uzbekistan. Er mwyn cefnogi menter Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan - Goruchaf Brif-bennaeth y Lluoedd Arfog Shavkat Mirziyoyev, mae Weinyddiaeth Amddiffyn Uzbek wedi darparu cymorth ymarferol i Ms Maftuna Usarova, dinesydd Wsbeceg a gafodd ddiagnosis. afiechyd anghyffredin iawn - syndrom Takayasu sawl blwyddyn yn ôl.

hysbyseb
Maftuna Usarova

Ers 2018, mae Maftuna wedi cael sawl cwrs triniaeth mewn nifer o ysbytai yn Uzbekistan, gan gynnwys Ysbyty Clinigol Milwrol Canolog y Weinyddiaeth Amddiffyn, ac mae ei chyflwr wedi gwella’n sylweddol. Fodd bynnag, er mwyn parhau â'r broses drin heb ymyrraeth a chydgrynhoi'r cynnydd a gyflawnwyd, roedd angen triniaeth ar Maftuna gyda'r defnydd o dechnolegau o'r radd flaenaf sydd ar gael mewn ychydig o wledydd y byd yn unig.

Gyda golwg ar gyflawni'r tasgau a ddiffiniwyd gan y Prif Weithredwr yn effeithlon, sicrhaodd y Weinyddiaeth Amddiffyn fod Maftuna yn cael ei derbyn yn Ysbyty Asklepios Klinik Altona yn yr Almaen i dderbyn triniaeth yr oedd ei hangen arni.

Yr Asklepios Klinik Altona yw pryder meddygol mwyaf Ewrop, gan gwmpasu pob maes arbenigedd meddygol a chael mwy na 100 o sefydliadau meddygol ar gael. Yn Hamburg yn unig, mae chwe chlinig gyda bron i 13,000 o staff meddygol gan gynnwys 1,800 o feddygon.

hysbyseb

Diolch i ymdrechion Gweinyddiaeth Amddiffyn Uzbekistan, aeth Maftuna Usarova ar gwrs triniaeth pythefnos ym mis Awst 2021 yn Asklepios Klinik Altona a llwyddodd i wella ei chyflwr yn sylweddol. Ar yr un pryd, mynegodd y meddygon sy'n trin eu parodrwydd i ddarparu argymhellion meddygol priodol yn ôl yr angen hyd yn oed ar ôl i'r Maftuna gael ei ryddhau a dychwelyd i Uzbekistan.

Roedd staff Llysgenadaethau Gweriniaeth Uzbekistan yng Ngwlad Belg a'r Almaen yn ymwneud yn agos â'r prosiect bonheddig hwn. Yn benodol, darparodd cenadaethau diplomyddol gefnogaeth i sicrhau bod y claf yn mwynhau'r gwasanaethau o'r ansawdd uchaf.

I gloi, gallai rhywun ddweud bod diwygiadau ar raddfa fawr a gychwynnwyd gan yr Arlywydd Shavkat Mirziyoyev yn rhoi eu canlyniadau gyda miloedd o bobl bellach yn mwynhau gwasanaethau meddygol o ansawdd uchel.  

Parhau Darllen

Uzbekistan

Mae etholiadau arlywyddol Uzbekistan yn debygol o fod yn brawf asid ar gyfer cwrs y wlad yn y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Gan fod Uzbekistan ar drothwy'r etholiadau arlywyddol sydd ar ddod ar gyfer 24 Hydref, mae'r gymuned ryngwladol yn poeni am gwrs gwleidyddol pellach y wlad. Ac am reswm da, yn ysgrifennu Olga Malik.

Mae'r newidiadau a ddaeth gan yr arlywydd presennol Shavkat Mirziyoyev yn dangos toriad go iawn gyda gorffennol y wlad. Cyhoeddwyd yn 2017, Strategaeth Ddatblygu Mirziyoyev ar gyfer 2017-2021, oedd “moderneiddio a rhyddfrydoli holl gylchoedd bywyd” ee y wladwriaeth a chymdeithas; rheolaeth y gyfraith a'r system farnwrol; datblygiad economaidd; polisi cymdeithasol a diogelwch; polisi tramor, cenedligrwydd a pholisïau crefydd. Roedd y camau arfaethedig yn cynnwys codi rheolaethau arian tramor, gostyngiadau tariff, rhyddfrydoli'r drefn fisa a llawer mwy.

Roedd newidiadau cyflym o’r fath mewn cyferbyniad mawr â cheidwadaeth Islam Karimov, cyn-Arlywydd y wlad a daeth yn bwynt diddordeb gwledydd Ewrop a’r Unol Daleithiau yn gyflym. Yn gynharach y mis diwethaf, fe wnaeth yr Ysgrifennydd Gwladol Antony Blinken yn ystod y cyfarfod gyda Gweinidog Tramor Uzbekistan, Abdulaziz Kamilov Pwysleisiodd “cynnydd Uzbekistan ar ei hagenda ddiwygio, gan gynnwys o ran brwydro yn erbyn masnachu mewn pobl, amddiffyn rhyddid crefyddol ac ehangu gofod i gymdeithas sifil”. Fodd bynnag, fe hefyd galw amdano “Pwysigrwydd hyrwyddo amddiffyniad rhyddid sylfaenol, gan gynnwys yr angen i gael proses etholiadol gystadleuol am ddim”, gan gyfeirio at drefn wleidyddol awdurdodaidd y wlad. Mae awdurdodau’r wlad yn ogystal â’r gweinidogaethau yn cadarnhau eu bod yn cael llwyth o argymhellion bob blwyddyn gan bartneriaid y Gorllewin ar sut i sicrhau a chynnal system cymdeithas sifil fwy ymreolaethol.

hysbyseb

Ac eto, gallai’r fath “orofal” ar gyfer democratiaeth a rhyddid Uzbekistan sy’n dod o’r tu allan ysgogi effaith wrthdro o ystyried y balchder cenedlaethol a’r ysbryd annibynnol. Er enghraifft, gall yr ymdrech i integreiddio gwerthoedd cymdeithasol fel cefnogi lleiafrifoedd rhywiol a phriodasau hoyw sy'n gyffredin i wledydd Ewrop a'r Gorllewin arwain at y rhaniad yn y gymdeithas gan fod safonau o'r fath yn dal i fod yn bell i feddylfryd Wsbeceg. Mae llwybr Uzbekistan ar gyfer rhyddfrydoli yn dibynnu i raddau helaeth ar farn yr arweinydd cenedlaethol tra bydd y dulliau pŵer meddal y tu allan yn gweithio dim ond pan fydd y bobl leol yn dal i gael digon o ryddid i dynnu cwmpawd pellach y wlad. Mae'n debygol y bydd yr etholiadau sydd ar ddod yn brawf asid ar gyfer dyfodol y wlad.

Gan Olga Malik

Ar gyfer Gohebydd yr UE

hysbyseb

Parhau Darllen

Uzbekistan

Trawsnewid prosesau etholiadol yn Uzbekistan: Cyflawniadau a heriau yn ystod 30 mlynedd o annibyniaeth

cyhoeddwyd

on

"Mae Uzbekistan yn wlad sydd â hanes cyfoethog ac sy'n datblygu'n ddeinamig yn bresennol, gyda'i blaenoriaeth i symud tuag at gymdeithas ddemocrataidd agored. Hawliau a rhyddid dynol a sifil lle clywir llais pob dinesydd yw'r blaenoriaethau ar gyfer cymdeithas ddemocrataidd. Mae cymdeithas ddemocrataidd yn bodoli. pan ffurfir pŵer yn gyfreithlon trwy bleidlais gyffredinol ac etholiadau rhydd. Mae cymdeithas ddemocrataidd a democratiaeth yn cael eu harfer yn amlach fel ffenomen wleidyddol a chymdeithasol; mae ei sylfeini cyfreithiol wedi'u hymgorffori mewn gweithredoedd cyfreithiol normadol, " yn ysgrifennu Dr. Gulnoza Ismailova, aelod o Gomisiwn Etholiad Canolog Uzbekistan.

"Mae'r rhaglith i Gyfansoddiad Gweriniaeth Uzbekistan yn cadarnhau ei ymrwymiad i ddelfrydau democratiaeth a chyfiawnder cymdeithasol. Mae Erthygl 7 o Gyfansoddiad Gweriniaeth Uzbekistan yn nodi:" Y bobl yw unig ffynhonnell pŵer y wladwriaeth. Mae'r norm hwn yn adlewyrchu hanfod adeiladu gwladwriaeth yng Ngweriniaeth Uzbekistan. Y bobl a'u hewyllys yw craidd democratiaeth.

"Gan gydnabod blaenoriaeth y normau cyfraith ryngwladol a dderbynnir yn gyffredinol mae Uzbekistan wedi gweithredu safonau rhyngwladol yn ei deddfwriaeth. Mae Cyfansoddiad ein gwlad wedi gweithredu'r ddarpariaeth hon, gan adlewyrchu yn Erthygl 32: Bydd gan holl ddinasyddion Gweriniaeth Uzbekistan yr hawl i gymryd rhan. rheoli a gweinyddu materion cyhoeddus a gwladwriaethol, yn uniongyrchol a thrwy gynrychiolaeth. Gallant arfer yr hawl hon trwy hunan-lywodraeth, refferenda a ffurfiant democrataidd cyrff gwladol, yn ogystal â datblygu a gwella rheolaeth gyhoeddus dros weithgareddau cyrff gwladol. .

hysbyseb

"Mewn democratiaethau modern, etholiadau yw sylfaen egwyddor democratiaeth, dyma brif ffurf mynegiant ewyllys dinasyddion ac mae'n fath o wireddu sofraniaeth boblogaidd. Mae cymryd rhan mewn etholiadau yn ei gwneud hi'n bosibl arfer yr hawl i gymryd rhan yn y rheoli materion cymdeithas a'r wladwriaeth, yn ogystal â rheoli ffurfiant a gweithgareddau cyrff o bŵer cynrychioliadol a gweithredol. Paragraff 6 o'r Dogfen Copenhagen OSCE 1990 yn sefydlu mai ewyllys y bobl, a fynegir yn rhydd ac yn deg trwy etholiadau cyfnodol a dilys, yw sylfaen awdurdod a chyfreithlondeb y llywodraeth. Yn unol â hynny, bydd y Gwladwriaethau sy'n cymryd rhan yn parchu hawl eu dinasyddion i gymryd rhan yn llywodraethu eu gwlad, naill ai'n uniongyrchol neu drwy gynrychiolwyr a ddewisir yn rhydd ganddynt trwy brosesau etholiadol teg. Mae Erthygl 117 o Gyfansoddiad Gweriniaeth Uzbekistan yn gwarantu'r hawl i bleidleisio, cydraddoldeb a rhyddid mynegiant.

"Ar fin dathlu 30 mlynedd ers annibyniaeth Gweriniaeth Uzbekistan, wrth edrych yn ôl, gallwn nodi ei ddatblygiad disglair ym maes tryloywder a didwylledd dros y pum mlynedd diwethaf. Mae Uzbekistan wedi caffael delwedd newydd yn yr arena ryngwladol. . Erbyn etholiadau 2019 a gynhaliwyd o dan y slogan 'Uzbekistan Newydd - Etholiadau newydd' yn dystiolaeth go iawn ar gyfer hynny.

"Yn gyntaf oll, dylid nodi bod etholiadau-2019 o bwysigrwydd hanesyddol, a dystiodd i anghildroadwyedd llwybr diwygiadau mabwysiedig. Am y tro cyntaf, cynhaliwyd yr etholiadau o dan arweiniad y Cod Etholiadol, a fabwysiadwyd ar Mehefin 25, 2019, sy'n rheoleiddio cysylltiadau sy'n ymwneud â pharatoi a chynnal etholiadau ac yn sefydlu gwarantau sy'n sicrhau mynegiant rhydd dinasyddion Gweriniaeth Uzbekistan. Roedd mabwysiadu'r Cod Etholiadol yn uno 5 deddf a llawer o ddogfennau rheoliadol. Mae'r Cod Etholiadol wedi'i gyflwyno'n llawn â safonau rhyngwladol.

hysbyseb

"Yn ail, cynhaliwyd etholiadau 2019 yng nghyd-destun cryfhau egwyddorion democrataidd ym mywyd cymdeithas, didwylledd a thryloywder, rhyddfrydoli sylweddol yr amgylchedd cymdeithasol-wleidyddol, a rôl a statws cynyddol y cyfryngau. Egwyddor tryloywder a didwylledd yw un o egwyddorion sylfaenol etholiadau. Mae'r egwyddor hon wedi'i hymgorffori mewn llawer o gytundebau a dogfennau rhyngwladol. Ei brif nodweddion yw lledaenu penderfyniadau sy'n ymwneud â chynnal etholiadau, rhwymedigaeth y corff etholiadol (comisiwn etholiadol) i gyhoeddi ei benderfyniadau ar canlyniadau'r etholiadau, ynghyd â'r gallu i arsylwi ar yr etholiadau yn gyhoeddus ac yn rhyngwladol.

"Yn dilyn yr ystadegau, cymerodd tua 60,000 o arsylwyr pleidiau gwleidyddol, mwy na 10,000 o arsylwyr cyrff hunan-lywodraeth dinasyddion (Mahalla), 1,155 o gynrychiolwyr cyfryngau lleol a thramor ran yn y broses fonitro. Yn ogystal, ynghyd ag arsylwyr lleol, yn gyntaf rhoddwyd achrediad amser i genhadaeth arsylwr llawn OSCE / ODIHR, a chofrestrwyd cyfanswm o 825 o arsylwyr rhyngwladol.

"Ar gyfer asesiad gwrthrychol, efallai y byddwn yn cyfeirio am enghraifft at yr Adroddiad Terfynol a gyflwynwyd gan Genhadaeth OSCE / ODIHR, sy'n dweud bod yr etholiadau wedi'u cynnal yn erbyn cefndir o well deddfwriaeth a goddefgarwch cynyddol ar gyfer barn annibynnol. Asesodd yr adroddiad waith CEC Gweriniaeth Uzbekistan yn gadarnhaol, gan ddweud ei fod "wedi gwneud ymdrechion mawr i baratoi'n well ar gyfer yr etholiadau seneddol." Mae'n anhygoel gweld canlyniadau'r gwaith yn cael ei wneud.

"Ym mlwyddyn dathlu 30 mlynedd ers annibyniaeth y wladwriaeth, mae ein gwlad yn parhau â thrawsnewidiadau cardinal gyda'r nod o greu Uzbekistan Newydd, lle mae hawliau dynol, rhyddid a buddiannau cyfreithlon o'r gwerth uchaf Ymhlith y cyfarwyddiadau pwysicaf yn y wlad. yn drawsnewidiadau democrataidd gyda'r nod o ryddfrydoli bywyd cymdeithasol a gwleidyddol, a rhyddid y cyfryngau.

"Y dyddiau hyn, mae gwaith paratoi ar ei anterth ar gyfer digwyddiad gwleidyddol pwysig - ethol Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan. Mae'r holl brosesau'n cael eu cynnal yn agored, yn dryloyw, ac yn seiliedig ar y ddeddfwriaeth etholiadol genedlaethol a'r fframiau amser a bennir ynddo. amser gwleidyddol a chyfreithiol yw'r amser ar gyfer gweithredu etholiadol. Gwnaed y newidiadau a'r ychwanegiadau canlynol i'r Cod Etholiadol yn ddiweddar eleni:

"Yn bennaf, eleni, am y tro cyntaf, cynhelir etholiadau arlywyddol ar ddydd Sul cyntaf trydydd degawd Hydref, o dan y gwelliannau i Gyfansoddiad Gweriniaeth Uzbekistan a gyflwynwyd gan y gyfraith dyddiedig erbyn Chwefror 8 eleni. lansiwyd ymgyrch wleidyddol fawr ar Orffennaf 23 eleni.

"Yn ail, mae gweithdrefn ar gyfer cynnwys dinasyddion Uzbekistan sy'n byw dramor ar y rhestr pleidleiswyr. Gallant bleidleisio waeth a ydynt wedi'u cofrestru yn y gofrestr consylaidd o genadaethau diplomyddol ai peidio, a sail gyfreithiol i bleidleiswyr dramor wrth ddefnyddio crëwyd blychau pleidleisio cludadwy yn y man preswyl neu'r gwaith. Gweithredwyd yr arfer hwn gyntaf yn etholiadau seneddol 2019.

"Yn drydydd, mae'r ymgyrch etholiadol hon yn gweithredu ac wedi'i ffurfio ar yr egwyddorion sy'n seiliedig ar gyhoeddusrwydd; am y tro cyntaf, cyflwynwyd amcangyfrif o'r treuliau ar gyfer paratoi a chynnal etholiadau Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan yn agored. Yr union weithdrefn ar gyfer talu Mae cyflogau ac iawndal i aelodau comisiynau etholiad, gan gyfrifo eu cyflogau wedi'u sefydlu. Er mwyn sicrhau tryloywder yn y defnydd o arian a ddyrannwyd ar gyfer ymgyrchu cyn yr etholiad yn unol â'r Gyfraith ar Ariannu Pleidiau Gwleidyddol, mae gweithdrefn yn cael ei chyflwyno ar gyfer cyhoeddi adroddiad interim ac adroddiad ariannol terfynol ar ôl yr etholiadau, ynghyd â chyhoeddi canlyniadau archwiliad o weithgareddau pleidiau gan y Siambr Gyfrifo.

"Yn bedwerydd, er mwyn atal derbyn cwynion dro ar ôl tro yn erbyn y comisiynau etholiad, a'u mabwysiadu o benderfyniadau sy'n gwrthdaro, mae'r arfer wedi'i gyflwyno mai dim ond llysoedd sy'n ystyried cwynion am weithredoedd a phenderfyniadau comisiynau etholiad.

"Yn 2019, yn ystod yr etholiadau, cyflwynwyd y System Gwybodaeth Rheoli Etholiadol (EMIS) a'r Rhestr Pleidleiswyr Electronig Unedig (EECI) yn llwyddiannus i'r system etholiadol genedlaethol. Mae rheoleiddio'r system hon sy'n seiliedig ar y Cod Etholiadol yn gwarantu gweithredu pleidleisiwr unedig. cofrestriad a'r egwyddor 'un pleidleisiwr - un bleidlais'. Hyd yma, mae mwy na 21 miliwn o bleidleiswyr wedi'u cynnwys yn yr EESI.

"Mae trefnu etholiadau arlywyddol yn Uzbekistan Newydd yn barhad rhesymegol o'r diwygiadau democrataidd ar raddfa fawr barhaus yn y wlad. A byddant yn dod yn gadarnhad byw o weithredu'r tasgau a ddiffinnir yn y Strategaeth Weithredu ar gyfer y pum maes datblygu â blaenoriaeth. Gweriniaeth Uzbekistan.

"Mae cyfranogiad cynrychiolwyr sefydliadau rhyngwladol ac arsylwyr tramor wrth gynnal yr etholiadau arlywyddol yn bwysig gan fod yr ymgyrch yn seiliedig ar egwyddorion democrataidd didwylledd a chyhoeddusrwydd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae eu nifer a'u cyfranogiad wedi cynyddu'n sylweddol yn Uzbekistan, o'i gymharu ag etholiadau blaenorol.

“Bydd miloedd o gynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol, cyrff hunan-lywodraeth dinasyddion a channoedd o arsylwyr rhyngwladol, newyddiadurwyr, gan gynnwys rhai rhyngwladol, yn arsylwi ar y broses o baratoi ac gynnal yr etholiadau arlywyddol, gan gynnwys pleidleisio.

"Ym mis Mai, ymwelodd arbenigwyr o Genhadaeth Asesu Anghenion Swyddfa OSCE ar gyfer Sefydliadau Democrataidd a Hawliau Dynol (ODIHR) ag Uzbekistan, a asesodd yn gadarnhaol y sefyllfa cyn yr etholiad a'r broses o baratoi ar gyfer yr etholiadau, y mesurau a gymerwyd i sicrhau'r daliad. o etholiadau rhydd a democrataidd yn y wlad. O ganlyniad, fe wnaethant fynegi barn ar anfon cenhadaeth lawn i arsylwi ar yr etholiadau arlywyddol.

"Credaf fod yr etholiadau hyn o bwysigrwydd hanesyddol, a fydd yn tystio i anghildroadwyedd llwybr diwygiadau mabwysiedig, a oedd yn anelu at gryfhau ein democratiaeth."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd