Cysylltu â ni

Uzbekistan

Banciau mwyaf gweithgar Uzbekistan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Ganolfan Ymchwil a Diwygio Economaidd wedi diweddaru sgôr y banciau mwyaf gweithgar yn Uzbekistan. Dangoswyd y twf mwyaf gan “Banc Cenedlaethol” ac “Infinbank” gyda chynnydd o 4 a 3 phwynt yn y drefn honno. Ar yr un pryd, disgynnodd "Ipotekabank" allan o'r tri uchaf, a dangosodd "Uzpromstroybank" y gostyngiad mwyaf yn y raddfa gyffredinol.

Mae’r Ganolfan Ymchwil a Diwygio Economaidd (CERR) wedi datblygu “Mynegai Gweithgarwch Banc” ar gyfer 31 o fanciau masnachol yn Uzbekistan. Yn seiliedig ar Fynegai CERR, caiff sgôr banciau ei diweddaru bob chwarter. Cynhelir yr astudiaeth i fonitro newidiadau yn y gyfran o'r sector preifat mewn asedau bancio, yn ogystal ag asesu effeithiolrwydd diwygiadau a phrosesau trawsnewid yn sector bancio'r wlad.

O 1 Mehefin, 2022, roedd asedau system fancio'r weriniaeth yn gyfanswm o 493.7 triliwn o symiau (cynnydd o 25% erbyn 1 Mehefin, 2021), rhwymedigaethau - 420.2 triliwn o symiau (+26%), benthyciadau - 345.2 triliwn o symiau (+15.9%), adneuon – 173.9 triliwn symiau (+37.8%).

Yn yr astudiaeth gan CERR, rhannwyd banciau yn ddau grŵp - mawr ac bach. Mae'r sgôr yn cael ei llunio ar wahân ar gyfer pob un o'r grwpiau hyn. Ar yr un pryd, mae'r grŵp o fanciau bach yn cynnwys banciau sy'n gweithredu yn ninas Tashkent yn unig (neu dim ond mewn un rhanbarth).

Graddio gweithgaredd banciau mawr ar gyfer ail chwarter 2022

Ymhlith yr 17 banc mawr, mae'r Top-3 fel a ganlyn: Mae "Kapitalbank" yn parhau i ddal y safle uchaf yn y raddfa gyffredinol, mae wedi gwella ei ddangosyddion o'i gymharu â'r chwarter blaenorol o ran digonolrwydd a phroffidioldeb cyfalaf ariannol, sy'n dangos y gwaith gweithredol y banc gyda'r boblogaeth a chynrychiolwyr busnes. Fodd bynnag, mae'r canlyniadau graddio yn dangos y dylai'r banc dalu sylw i ddigonolrwydd cyfalaf a phroffidioldeb.

Cadwodd "Trastbank" ei safle blaenllaw, gan ddal ail linell y sgôr, ac mae "Hamkorbank" yn cau'r Top-3 gydag 1 pwynt i fyny.

hysbyseb

"Ipotekabank" yw un o'r banciau mwyaf gyda chyfran o'r wladwriaeth, a oedd yn flaenorol yn dangos twf deinamig (o 6 pwynt), symud o 3ydd i 5ed safle yn y raddfa gyffredinol. Mae'r dangosydd isel ar gyfer cyfryngu ariannol y banc yn dangos yr angen i gynyddu ymhellach y gymhareb o adneuon tymor i fenthyciadau, cynyddu effeithlonrwydd defnyddio arian a dderbyniwyd gan fanciau a sefydliadau ariannol eraill, yn ogystal â rhwymedigaethau i'r Weinyddiaeth Gyllid. 

Mae “Banc Cenedlaethol Uzbekistan” wedi codi 4 safle yn y sgôr gyffredinol (12fed safle). Nodwyd canlyniadau cadarnhaol o ran effeithlonrwydd rheoli a hylifedd y banc.

Cododd “Mikrokreditbank” hefyd 2 bwynt yn y safleoedd cyffredinol, gan gymryd 10fed lle, sy'n cael ei achosi gan newidiadau cadarnhaol sylweddol yn nangosyddion cyfryngu ariannol y banc (10fed lle) ac ansawdd asedau (11eg lle).

Mae "Uzpromstroybank" wedi colli 4 swydd yn y raddfa, gan ostwng o 10 i 14, sy'n cael ei achosi gan newidiadau yn ansawdd asedau'r banc, effeithlonrwydd rheoli a hylifedd. Yn benodol, mae nifer y benthyciadau problemus wedi cynyddu ac mae'r gymhareb o asedau hylifol iawn i gyfanswm asedau wedi gostwng.

Graddio gweithgaredd banciau bach ar gyfer ail chwarter 2022

Ymhlith y 14 banc bach yn Uzbekistan, daeth “Universalbank” y mwyaf gweithgar yn yr 2il chwarter, a wellodd ei safle 3 phwynt ar unwaith. Ar yr un pryd, mae "Banc Davr" yn parhau i fod yn arweinydd y raddfa yn y categori banciau bach, gan gynnal ei swyddi blaenllaw.

Collodd “Banc TBC” dri safle yn y sgôr gyffredinol a disgynnodd o 6ed i 9fed llinell y sgôr.

Khalilulloh Khamidov, Pennaeth y Sector, CERR

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd