Cysylltu â ni

rhyngrwyd

A yw cynnwys rhyngrwyd yn dal i gael ei gyfyngu yn Uzbekistan?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae llawer o wledydd ledled y byd wedi penderfynu datblygu eu dulliau cenedlaethol eu hunain o reoleiddio'r defnydd o'r rhyngrwyd. Mae ymdrechion o'r fath wedi cael graddau amrywiol o lwyddiant ac weithiau canlyniadau annisgwyl. Gellir gweld hyn mewn nifer cynyddol o wledydd, lle yn y blynyddoedd diwethaf penderfynwyd cyfyngu mynediad i gynnwys rhyngrwyd yn unig, Arolygiaeth y Wladwriaeth ar gyfer Rheolaeth ym Maes Gwybodaeth a Thelathrebu Gweriniaeth Uzbekistan.

Heddiw prin fod unrhyw wladwriaeth yn y byd nad yw'n cymhwyso'r arfer o osod cyfyngiadau ar y defnydd o'r rhyngrwyd. Mae graddau'r effeithiau ataliol yn amrywio'n fawr. Os yw'r technolegau sy'n gweithredu'r Rhyngrwyd yn niwtral, yna mae eu cymhwysiad yn gysylltiedig â nodweddion cyffredinol y system wleidyddol genedlaethol. Felly, mae'r ddeddfwriaeth ar reoleiddio'r Rhyngrwyd yn cael ei phennu gan amcanion gwleidyddol, felly, mae gan y rheolau ar gyfer defnyddio technolegau ar y rhwydwaith ddimensiwn cenedlaethol a gwleidyddol.

Wrth ddadansoddi'r profiad o reoleiddio cyfreithiol ar ddosbarthu gwybodaeth (anghyfreithlon) ar y Rhyngrwyd mewn gwledydd datblygedig, gellir dirnad tri phrif fodel.

Y model cyntaf yw "Hidlo Cynnwys". Un o'r prif ddulliau hidlo o'r fath yw waliau tân. Defnyddir muriau gwarchod gan ISPs i amddiffyn rhag firysau a hacwyr, ac i rwystro mynediad i safleoedd o gyfeiriad penodol. Cynrychiolydd y dull cyfreithiol hwn o reoleiddio yw'r Unol Daleithiau.

Yr ail fodel yn cymryd cyfrifoldeb y darparwr am unrhyw weithredoedd defnyddiwr. Er enghraifft, yn Ffrainc, ar Fawrth 19, 2000, cymeradwyodd y Senedd bil sy'n ei gwneud yn ofynnol i ISPs ddatgelu gwybodaeth am awduron gwefannau i unrhyw drydydd parti â diddordeb dan fygythiad atebolrwydd troseddol o garchar. Roedd bil arall dyddiedig Mawrth 22, 2000, yn ei gwneud hi'n orfodol i berchnogion holl wefannau'r wlad gofrestru a gwnaeth ISPs yn droseddol atebol am ddarparu gwasanaethau cynnal i ddefnyddwyr anhysbys. Ar yr un pryd, rhaid i awduron gwefannau a gynhelir ar weinyddion Ffrainc gyflwyno eu data personol i ISPs cyn i'r wefan ddod ar gael ar y Rhyngrwyd. Fel y gallwch weld, mae'r Gyfraith hon yn dileu anhysbysrwydd ac yn cyflwyno sensoriaeth ar lefel ISP.

hysbyseb

Denmarc, Gwlad Belg ac yr Iseldiroedd gellir ei weld fel cynrychiolwyr yr ail fodel.

In Denmarc, defnyddir gweithdrefn symlach ar gyfer cau gwefannau Rhyngrwyd. Yma mae perchnogaeth yr holl adnoddau Rhyngrwyd yn perthyn i'r wladwriaeth. Digon yw cyflwyno cais i gau'r safle gan gyfiawnhau'r angen i derfynu'r safle.

Gall y Comisiwn Cwynion Gwefan Rhyngrwyd, ar ôl gwerthuso'r dadleuon, gau'r wefan o gynnwys anghyfreithlon.

Mae deddfwriaeth genedlaethol yn darparu ar gyfer cyfrifoldeb darparwyr gwasanaethau Rhyngrwyd am bostio unrhyw wybodaeth anghyfreithlon ar weinyddion Gwlad Belg.

Mae deddfwriaeth yr Iseldiroedd yn darparu ar gyfer rhwymedigaeth darparwyr i osod offer arbennig sy'n caniatáu i asiantaethau gorfodi'r gyfraith fonitro gwybodaeth, yn ogystal â storio'r holl gofnodion defnyddwyr, gan gynnwys y data personol, am dair blynedd.

Y trydydd model Mae rheoleiddio cysylltiadau Rhyngrwyd yn rhyddhau'r ISP rhag atebolrwydd os yw'n bodloni amodau penodol sy'n ymwneud â natur y ddarpariaeth o wasanaethau a rhyngweithio â phynciau cyfnewid gwybodaeth. Yr Almaen Gellir ei briodoli i'r model hwn o reoleiddio cyfreithiol.

Yn ôl y Ddeddf Telathrebu Ffederal, dim ond os mai nhw yw perchnogion y wybodaeth hon neu eu dosbarthu'n fwriadol gan gyfeirio at ffynonellau eraill y darperir atebolrwydd gweinyddol ISPs am bostio cynnwys anghyfreithlon.

Yn ôl Cyfraith Gweriniaeth Wsbecistan "Ar Informatization", prif gyfeiriadau polisi'r wladwriaeth ym maes gwybodaeth yw'r canlynol:

- gwireddu hawliau cyfansoddiadol pob dinesydd o Weriniaeth Wsbecistan i dderbyn a lledaenu gwybodaeth yn rhydd, gan ddarparu mynediad at adnoddau gwybodaeth;

- creu'r holl amodau ffafriol, cynhwysfawr ar gyfer mynediad i rwydweithiau gwybodaeth rhyngwladol a'r We Fyd Eang.

Yn benodol, mae'r gweinidogaethau ac asiantaethau perthnasol yn Uzbekistan ar hyn o bryd yn gweithio ar greu amodau ar gyfer mynediad am ddim i rwydweithiau cymdeithasol tramor a negeswyr ar diriogaeth y Weriniaeth.

Mae Cyfraith Gweriniaeth Wsbecistan "Ar Egwyddorion a Gwarantau Rhyddid Gwybodaeth" yn rheoleiddio mesurau diogelwch gwybodaeth ac fe'i hystyrir yn sylfaenol, ar sail y mae cysylltiadau cyhoeddus yn cael eu rheoleiddio wrth dderbyn, defnyddio, storio data ym maes technoleg gwybodaeth, gan gynnwys diogelwch gwybodaeth. .

Yn unol ag Erthygl 14 o'r Gyfraith hon, cyflawnir diogelwch gwybodaeth cymdeithas trwy sicrhau datblygiad sylfeini cymdeithas sifil ddemocrataidd, rhyddid y cyfryngau, atal gwybodaeth anghyfreithlon ac effaith seicolegol ar ymwybyddiaeth y cyhoedd.

O 127 Awst, 31, cytunodd Gweriniaeth Wsbecistan, trwy Benderfyniad Rhif 1995-I yr Oliy Majlis (Senedd) i'r Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Sifil a Gwleidyddol - Cyfamod y Cenhedloedd Unedig yn seiliedig ar y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol.

Yn 2020, cymerodd dirprwyaeth o Uzbekistan dan arweiniad Akmal Saidov, Dirprwy Lefarydd Cyntaf Siambr Ddeddfwriaethol yr Oliy Majlis, Cyfarwyddwr y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Hawliau Dynol, ran yn y 128th Sesiwn o Bwyllgor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig (HRC), a gynhaliwyd yn Genefa.

Cyflwynodd dirprwyaeth Uzbekistan bumed adroddiad cyfnodol Uzbekistan ar weithrediad y Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Sifil a Gwleidyddol (ICCPR).

Yn ei sylwadau agoriadol, rhoddodd pennaeth y ddirprwyaeth Mr A.Saidov wybodaeth fanwl am brif gyfarwyddiadau a chyflawniadau gweithredu darpariaethau'r Cyfamod yn Uzbekistan.

Yn ystod y ddeialog ryngweithiol, croesawodd arbenigwyr y Pwyllgor y cynnydd yn natblygiad diwylliant hawliau dynol yn Uzbekistan, a gyflawnwyd ar ôl ethol Shavkat Mirziyoyev fel Llywydd y wlad. Nododd yr arbenigwyr â boddhad y gostyngiad ym mhoblogaeth y carchardai, y gwaharddiad ar ddefnyddio tystiolaeth a gafwyd o dan artaith, yn ogystal â chynnydd o ran cyflawni cydraddoldeb rhywiol.

Mae’n arbennig o nodedig bod y ddeddfwriaeth bresennol wedi’i diwygio’n unol â hynny er mwyn rhyddfrydoli atebolrwydd troseddol. Yn benodol, mae’r ddedfryd o garchar am athrod a sarhad wedi’i diddymu.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae adfer mynediad technegol i adnoddau gwe nifer o gyhoeddiadau tramor a sefydliadau hawliau dynol wedi'i sicrhau. Mae gwefannau Voice of America, Eurasianet, BBC, Deutsche Welle, Amnest Rhyngwladol, Human Rights Watch, Reporters Without Borders (Reporters Sans Frontières), ac ati yn eu plith.

Yn y "Mynegai Rhyddid y Wasg" ar gyfer 2022, fe wnaeth Uzbekistan wella ei safle 24 pwynt o'i gymharu â sgôr y llynedd.

UzbekistanGellir ystyried agwedd 's at reoleiddio Rhyngrwyd yn fwy rhyddfrydol o gymharu â gwledydd datblygedig eraill. Mae rheoliad mynediad (cyfyngu ar gynnwys) yn cael ei wneud yn y meysydd canlynol:

- diogelu rhag effaith negyddol ar y genhedlaeth iau a diogelu data personol, personol;

- amddiffyniad rhag cynnwys sy'n gymwys fel cynnwys terfysgol, eithafol, radical neu atgas.

Yn y cyd-destun hwn, byddwn yn rhoi trosolwg o erthyglau deddfau Gweriniaeth Wsbecistan, y mae mynediad i gynnwys anghyfreithlon neu adnodd Rhyngrwyd sy'n cynnwys gwybodaeth o'r fath yn cael ei reoleiddio yn unol â hwy.

Yn unol â Erthygl 121 o Gyfraith Gweriniaeth Wsbecistan "Ar Wybodaeth" -

Bydd yn ofynnol i berchennog gwefan a/neu dudalen gwefan neu adnodd gwybodaeth arall, gan gynnwys blogiwr, beidio â chaniatáu defnyddio ei wefan a/neu dudalen o wefan neu adnodd gwybodaeth arall ar y Rhyngrwyd, ar pa wybodaeth gyhoeddus sy'n cael ei phostio, at y dibenion canlynol

- propaganda rhyfel, trais a therfysgaeth, yn ogystal â syniadau eithafiaeth grefyddol, ymwahaniaeth a ffwndamentaliaeth;

- dosbarthu gwybodaeth sy'n annog gelyniaeth genedlaethol, hiliol, ethnig neu grefyddol;

- propaganda pornograffi, cwlt o drais a chreulondeb, yn ogystal ag anogaeth i gyflawni hunanladdiad a chynnwys gwaharddedig arall.

Fel yn y byd i gyd, problem frys yw amddiffyn plant rhag yr effaith drawmatig ar eu psyche bregus o wybodaeth negyddol a all ddatblygu tueddiadau dieflig mewn plentyn.

Oherwydd y diffyg profiad bywyd a'u psyche bregus, mae'r plant yn fwy nag eraill yn agored i ddylanwad trwy gemau cyfrifiadurol, cyfathrebu symudol, hysbysebu, ac yn enwedig trwy We Fyd Eang y “Rhyngrwyd”.

Cyfraith Gweriniaeth Wsbecistan "Ar Amddiffyn Plant Rhag Gwybodaeth sy'n Niweidiol i'w Hiechyd", sef Erthygl 16, yn dosbarthu gwybodaeth sy'n niweidiol i iechyd plant.

Yn ogystal, yn ôl Erthygl 18 o Gyfraith Gweriniaeth Wsbecistan "Ar Gyfyngu ar Ddosbarthu a Defnyddio Cynhyrchion Alcoholig a Thybaco", ni chaniateir hysbysebu cynhyrchion alcoholig a thybaco. Ynghyd â hyn, Erthygl 23 o Gyfraith Gweriniaeth Uzbekistan "Ar Hysbysebu" yn gwahardd hysbysebu tybaco, cynhyrchion tybaco a diodydd alcoholig o unrhyw gryfder.

Yn ôl y "Rheoliadau ar y Weithdrefn ar gyfer Cofrestru a Defnyddio Enwau Parth yn y Parth "UZ" (a gofrestrwyd gan Weinyddiaeth Gyfiawnder Gweriniaeth Uzbekistan ar Mehefin 23, 2008 o dan rif Rhif 1830), gweinyddwr yr enw parth (perchennog gwefan) yn atebol am bostio gwybodaeth sy'n torri deddfwriaeth Gweriniaeth Uzbekistan. Bydd yn ofynnol i weinyddwr yr enw parth gymryd mesurau ar unwaith, o fewn ei alluoedd technegol, i ddileu'r drosedd sy'n gysylltiedig â'i enw parth cyn gynted ag y daw'n ymwybodol ohono.

Mae'r weithdrefn ar gyfer cyfyngu mynediad i wefannau Rhyngrwyd y tu allan i'r parth “UZ” sy'n cynnwys lledaenu gwybodaeth y gwaherddir ei lledaenu gan ddeddfwriaeth Gweriniaeth Uzbekistan wedi'i diffinio gan Benderfyniad Cabinet Gweinidogion Gweriniaeth Uzbekistan "Ar Fesurau i Wella Gwybodaeth Diogelwch yn Rhyngrwyd Rhwydwaith Gwybodaeth y Byd" Rhif 707 dyddiedig Medi 5, 2018.

Mewn achos o ddiffyg cydymffurfio â gofynion y ddeddfwriaeth, mae'r cyfyngiad ar fynediad i wefannau a / neu dudalennau gwefannau ar y Rhyngrwyd yn cael ei wneud gan gorff a awdurdodwyd yn arbennig yn unol â normau deddfwriaeth genedlaethol.

Mae polisi'r wladwriaeth ym maes informatization wedi'i anelu at greu system wybodaeth genedlaethol annatod a hunangynhaliol, gan ystyried y tueddiadau byd-eang presennol o ran datblygu a gwella adnoddau, technolegau a systemau gwybodaeth.

Hyd yn hyn, mae Gweriniaeth Uzbekistan yn parhau i weithio i wella rheoleiddio cyfreithiol lledaenu gwybodaeth ar y Rhyngrwyd, gan ystyried tueddiadau cyfredol yn natblygiad technoleg gwybodaeth yn y byd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd