Cysylltu â ni

Balcanau gorllewinol

Mae rhanbarth y Balcanau Gorllewinol yn cael cymeradwyaeth gan Merkel ar y llwybr i integreiddiad yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Canghellor yr Almaen Angela Merkel (Yn y llun) wedi sôn y dylai chwe gwlad y Balcanau Gorllewinol ddod yn aelod-wladwriaethau’r UE yn y dyfodol. Mae hi'n ystyried bod gan y symudiad hwn bwysigrwydd strategol gan awgrymu dylanwad China a Rwsia yn y rhanbarth, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

"Mae er budd yr Undeb Ewropeaidd ei hun i yrru'r broses yn ei blaen yma," meddai Merkel yn ystod cynhadledd rithwir ar ddyfodol y Balcanau Gorllewinol.

Mynychwyd y gynhadledd gan benaethiaid llywodraeth Serbia, Albania, Gogledd Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro a Kosovo, yn ogystal ag Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen.

hysbyseb

Yn 2003 gosododd uwchgynhadledd y Cyngor yn Thessaloniki integreiddiad y Balcanau Gorllewinol fel blaenoriaeth ehangu'r UE. Symudwyd cysylltiadau'r UE â gwladwriaethau'r Balcanau Gorllewinol o'r "Cysylltiadau Allanol" i'r segment polisi "Ehangu" yn 2005.

Serbia gwneud cais swyddogol am aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd ar 22 Rhagfyr 2009. Mae trafodaethau derbyn yn parhau. Yn ddelfrydol, mae disgwyl i Serbia gwblhau ei thrafodaethau erbyn diwedd 2024.

Am Albania, cychwynnodd sgyrsiau derbyn ym mis Mawrth y llynedd pan ddaeth gweinidogion yr UE i gytundeb gwleidyddol ar agor trafodaethau derbyn gydag Albania a Gogledd Macedonia. Hyd yn hyn, mae Albania wedi derbyn cyfanswm o € 1.2bn o gymorth datblygiadol yn arian yr UE gan yr Offeryn ar gyfer Cymorth Cyn Derbyn, mecanwaith cyllido ar gyfer gwledydd sy'n ymgeisio yn yr UE.

hysbyseb

Mae'n debyg bod y gefnogaeth ehangaf allan o holl daleithiau'r Balcanau Gorllewinol wrth ymuno â'r undeb yn cael ei derbyn gan montenegro. Dechreuodd y trafodaethau derbyn gyda Montenegro ar 29 Mehefin 2012. Gyda'r holl benodau trafod wedi'u hagor, gallai cefnogaeth eang y wlad ymhlith swyddogion aelodau'r UE fod yn werthfawr iawn i Montenegro gyrraedd ei therfyn amser ar gyfer derbyn 2025.

Gogledd Macedonia yn wynebu ychydig mwy o rwystrau gan ei chymdogion wrth ddod yn aelod-wladwriaeth nesaf yr UE. Roedd Gogledd Macedonia yn wynebu dau fater ar wahân gyda Gwlad Groeg a Bwlgaria. Roedd defnyddio'r enw gwlad "Macedonia" yn wrthrych anghydfod â Gwlad Groeg gyfagos rhwng 1991 a 2019, gan arwain at feto Gwlad Groeg yn erbyn trafodaethau derbyn yr UE a NATO. Ar ôl datrys y mater, rhoddodd yr UE ei gymeradwyaeth ffurfiol i ddechrau trafodaethau derbyn gyda Gogledd Macedonia ac Albania ym mis Mawrth 2020. Ar y llaw arall, fe wnaeth Bwlgaria rwystro Tachwedd swyddogol Negodiadau Derbyn yr UE Gogledd Macedonia dros yr hyn y mae'n ei ystyried yn araf. cynnydd ar weithredu Cytundeb Cyfeillgarwch 2020 rhwng y ddwy wlad, lleferydd casineb a gefnogir gan y wladwriaeth neu a oddefir a hawliadau lleiafrifol tuag at Fwlgaria.

Mae hyd yn oed yn llai ffodus ar y rhestr aros am sgyrsiau derbyn yr UE yn Bosnia a Herzegovina. Cyhoeddwyd barn ar gais Bosnia gan y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Mai 2019. Mae'n parhau i fod yn wlad ymgeisydd bosibl nes y gall ateb yr holl gwestiynau ar ddalen holiadur y Comisiwn Ewropeaidd yn llwyddiannus yn ogystal â "sicrhau gweithrediad y Pwyllgor Seneddol Sefydlogi a Chymdeithasu. a datblygu rhaglen genedlaethol ar gyfer mabwysiadu acquis yr UE. ” Mae llawer o arsylwyr yn amcangyfrif bod Bosnia a Herzegovina ar y gwaelod o ran integreiddiad yr UE ymhlith taleithiau'r Balcanau Gorllewinol sy'n ceisio aelodaeth o'r UE.

Kosovo yn cael ei gydnabod gan yr UE fel ymgeisydd posib ar gyfer derbyn. Llofnodwyd y Cytundeb Sefydlogi a Chymdeithasu rhwng yr UE a Kosovo ar 26 Chwefror 2016 ond mae Kosovo yn dal i fod ymhell ar y llwybr i esgyniad yr UE.

Mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn cefnogi cefnogi cyflymu'r broses integreiddio ar gyfer chwe gwlad gorllewinol y Balcanau. Dywedodd Von der Leyen: "Ein blaenoriaeth gyntaf yw cyflymu'r agenda ehangu ar draws y rhanbarth a chefnogi ein partneriaid yn y Balcanau Gorllewinol yn eu gwaith i gyflawni'r diwygiadau angenrheidiol i symud ymlaen ar eu llwybr Ewropeaidd."

Partneriaeth Dwyrain

Rhyddfrydoli fisa: Mae'r Comisiwn yn adrodd ar barhau i gyflawni'r gofynion gan wledydd y Balcanau Gorllewinol a Phartneriaeth y Dwyrain

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno ei 4ydd adroddiad ar fonitro cyfundrefn ddi-fisa'r UE gydag Albania, Bosnia a Herzegovina, Montenegro, Gogledd Macedonia a Serbia, yn ogystal â Georgia, Moldofa a'r Wcráin. Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar gamau a gymerwyd yn 2020 i fynd i'r afael â'r argymhellion yn y 3ydd Adroddiad o dan y Mecanwaith Atal Fisa.

Ar gyfer gwledydd sydd wedi'u heithrio rhag fisa am lai na saith mlynedd (Georgia, Moldofa a'r Wcráin), mae'r adroddiad hefyd yn darparu asesiad manylach o gamau eraill a gymerwyd i sicrhau bod y meincnodau'n cael eu cyflawni'n barhaus. Daw'r adroddiad i'r casgliad bod yr holl wledydd dan sylw yn parhau i fodloni'r gofynion rhyddfrydoli fisa ac wedi gwneud cynnydd wrth fynd i'r afael ag argymhellion y llynedd. Ar yr un pryd, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at feysydd lle mae angen ymdrechion pellach gan bob gwlad. Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod symudiad di-fisa yn parhau i ddod â buddion economaidd, cymdeithasol a diwylliannol cadarnhaol i aelod-wladwriaethau'r UE a gwledydd partner.

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: “Mae teithio heb fisa rhwng yr UE a Balcanau’r Gorllewin a gwledydd Partneriaeth y Dwyrain yn gyflawniad sylweddol. Er bod cyfyngiadau sy’n gysylltiedig â phandemig COVID-19 wedi cael effaith fawr ar symudedd, rhaid i wledydd di-fisa yn y Balcanau Gorllewinol a Phartneriaeth y Dwyrain barhau a chynyddu eu hymdrechion i reoli ymfudo a lloches ac wrth ymladd yn erbyn llygredd a throseddau cyfundrefnol. ”

hysbyseb

Ymfudo, lloches a chydweithrediad wrth aildderbyn

Cafodd pandemig COVID-19 a'r cyfyngiadau teithio cysylltiedig effaith fawr ar fudo a symudedd i'r UE. Gwnaeth mwyafrif helaeth y rhai a deithiodd i'r UE hynny gyda seiliau dilys. Er bod yr holl wledydd a aseswyd yn parhau i gymryd mesurau i fynd i'r afael â mudo afreolaidd, mae angen ymdrechion pellach i fynd i'r afael â phryderon parhaus:

 • Ceisiadau lloches gostyngodd yn sydyn yng ngwanwyn 2020. Fodd bynnag, mae angen i sawl gwlad barhau i fynd i’r afael â mater ceisiadau lloches di-sail gan eu dinasyddion, gan gynnwys trwy gryfhau cyfranogiad yn y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT) a thrwy barhau i drefnu ymgyrchoedd gwybodaeth wedi’u targedu.
 • Er bod cyfraddau dychwelyd wedi lleihau oherwydd argaeledd cyfyngedig hediadau, mae cydweithredu da wrth ddychwelyd ac aildderbyn yn parhau rhwng yr Aelod-wladwriaethau a'r gwledydd sy'n cymryd rhan.
 • Er gwaethaf gostyngiad cyffredinol yn nifer y croesfannau ffin afreolaidd, mae gwelliannau yn ardaloedd Aberystwyth rheoli ffiniau a mudo yn dal i fod eu hangen. Mae'r capasiti derbyn yn rhai o wledydd y Balcanau Gorllewinol yn parhau i godi pryderon, yn enwedig yn Bosnia a Herzegovina.
 • Daeth Cytundebau statws Frontex gyda Gogledd Macedonia a Bosnia a Herzegovina dylid eu cwblhau a'u gweithredu'n gyflym.
 • Er mwyn sicrhau amgylchedd ymfudo a diogelwch a reolir yn dda, rhag-amod ar gyfer cyflawni'r meini prawf rhyddfrydoli fisa yn barhaus, rhaid i'r gwledydd a asesir sicrhau aliniad pellach â pholisi fisa'r UE.

Trefn gyhoeddus a diogelwch

hysbyseb

Parhaodd yr holl wledydd a aseswyd i gymryd mesurau i atal a ymladd troseddau cyfundrefnol. Fodd bynnag, mae angen ymdrechion pellach i fynd i'r afael â phryderon diogelwch mewnol:

 • Dylai'r gwledydd weithredu'n effeithiol ymladd yn erbyn troseddau cyfundrefnol, twyll ariannol a gwyngalchu arian, yn enwedig trwy well cydgysylltiad rhwng asiantaethau gorfodaeth cyfraith.
 • Llygredd lefel uchel yn parhau i fod yn faes pryder. Mewn rhai achosion, mae ymdrechion yn erbyn llygredd yn dal i gael eu rhwystro gan allu cyfyngedig a statws cyfreithiol asiantaethau gwrth-lygredd yn ogystal â'r nifer fach o euogfarnau yn yr achosion llygredd hynny sy'n mynd i dreial (yn enwedig ym Moldofa a'r Wcráin).
 • Gwledydd heb fisa rhoi dinasyddiaeth yn gyfnewid am fuddsoddiad dylai cynlluniau o'r fath gael eu diddymu'n raddol, er mwyn atal gwladolion o wledydd eraill sy'n gofyn am fisa rhag osgoi gweithdrefn fisa arhosiad byr yr UE a'r asesiad manwl o'r risgiau ymfudo a diogelwch.

Y camau nesaf

Bydd y Comisiwn yn parhau i fonitro cyflawniad y gofynion rhyddfrydoli fisa trwy gyfarfodydd uwch swyddogion yn ogystal â thrwy gyfarfodydd rheolaidd yr is-bwyllgor Cyfiawnder, Rhyddid a Diogelwch a deialogau dwyochrog a rhanbarthol rhwng yr UE a gwledydd heb fisa. Ar gyfer y Balcanau Gorllewinol, bydd y monitro hwn hefyd yn digwydd trwy adroddiadau ehangu rheolaidd a, lle bo hynny'n berthnasol, trafodaethau derbyn yr UE. Bydd y Comisiwn yn parhau i adrodd i Senedd Ewrop a'r Cyngor o leiaf unwaith y flwyddyn.

Cefndir

Ar hyn o bryd mae gan yr UE drefn ddi-fisa gyda 61 o wledydd. O dan y drefn ddi-fisa hon, gall dinasyddion y tu allan i'r UE sydd â phasbort biometreg fynd i mewn i ardal Schengen am 90 diwrnod, o fewn 180 diwrnod, heb fisa. Bydd teithwyr sydd wedi'u heithrio rhag fisa sy'n ymweld ag ardal Schengen yn ddarostyngedig i'r System Gwybodaeth ac Awdurdodi Teithio Ewropeaidd (ETIAS) o ddiwedd 2022.

Fel rhan o'r Mecanwaith Atal Visa Cryfach, a fabwysiadwyd ym mis Mawrth 2017, mae'r Comisiwn yn monitro cyflawniad parhaus gofynion rhyddfrydoli fisa gan wledydd y tu allan i'r UE a gafodd eithriad fisa o ganlyniad i ddeialog rhyddfrydoli fisa lai na saith mlynedd yn ôl, ac mae'n adrodd i Senedd Ewrop a'r Cyngor o leiaf. unwaith y flwyddyn.

Yr adroddiad yw'r 4ydd o dan y Mecanwaith Atal Fisa, yn dilyn y Adroddiad Mecanwaith Atal Fisa Cyntaf o Ragfyr 2017, Ail Adroddiad Mecanwaith Atal Fisa a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2018 a Trydydd Adroddiad Mecanwaith Atal Fisa a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2020.

Mae data o'r adroddiad hwn yn ymwneud â blwyddyn galendr 2020, gyda diweddariadau ar gyfer 2021 lle bo hynny'n berthnasol.

Gall dinasyddion Montenegro, Serbia a Gogledd Macedonia deithio i'r UE heb fisa ers mis Rhagfyr 2009. I ddinasyddion Albania a Bosnia a Herzegovina, mae hyn yn bosibl ers diwedd 2010. Ar gyfer teithio heb fisa Moldofa a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2014 , ar gyfer Georgia ym mis Mawrth 2017 ac ar gyfer yr Wcrain ym mis Mehefin 2017.

Mwy o wybodaeth

Pedwerydd Adroddiad O dan y Mecanwaith Atal Fisa

Dogfen Waith Staff

Cwestiwn ac Atebion

Mecanwaith Atal Visa Cryfach

Parhau Darllen

Trosedd

Arestiwyd 18 am smyglo mwy na 490 o ymfudwyr ar draws llwybr y Balcanau

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd swyddogion o Heddlu Rwmania (Poliția Română) a Heddlu'r Gororau (Poliția de Frontieră Română), gyda chefnogaeth Europol, grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â smyglo mudol ar draws llwybr yr hyn a elwir yn Balcanau.

Arweiniodd y diwrnod gweithredu ar 29 Gorffennaf 2021 at:

 • 22 chwiliad tŷ
 • Arestio 18 o bobl dan amheuaeth
 • Atafaelu arfau rhyfel, car pum cerbyd, ffonau symudol a € 22 000 mewn arian parod

Roedd y rhwydwaith troseddol, a oedd yn weithredol ers mis Hydref 2020, yn cynnwys dinasyddion Aifft, Irac, Syria a Rwmania. Roedd gan y grŵp troseddol gelloedd yn y gwledydd ar draws llwybr y Balcanau lle roedd hwyluswyr rhanbarthol yn rheoli recriwtio, llety a chludiant ymfudwyr o'r Iorddonen, Iran, Irac a Syria. Hwylusodd sawl cell droseddol yn Rwmania groesi ffiniau grwpiau o ymfudwyr o Fwlgaria a Serbia a threfnu eu llety dros dro yn ardal Bucharest ac yng ngorllewin Rwmania. Yna cafodd yr ymfudwyr eu smyglo i Hwngari ar eu ffordd i'r Almaen fel cyrchfan derfynol. Rhyng-gipiwyd 26 o gludiant anghyfreithlon o ymfudwyr a chanfuwyd 490 o ymfudwyr mewn ymgais i groesi ffin Rwmania yn anghyfreithlon. Yn drefnus iawn, roedd y grŵp troseddol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol eraill hefyd, megis masnachu cyffuriau, twyll dogfennau a throseddau eiddo.

hysbyseb

Hyd at € 10,000 yr ymfudwr

Roedd ymfudwyr yn talu rhwng € 4,000 a € 10,000 yn dibynnu ar y segment masnachu mewn pobl. Er enghraifft, roedd y pris ar gyfer hwyluso'r groesfan o Rwmania i'r Almaen rhwng € 4,000 a € 5,000. Roedd yr ymfudwyr, rhai ohonynt yn deuluoedd â phlant ifanc, yn cael eu lletya mewn amodau gwael iawn, yn aml heb fynediad at doiledau na dŵr rhedeg. Ar gyfer y tai diogel, roedd y rhai a ddrwgdybir yn rhentu llety neu'n defnyddio preswylfeydd aelodau'r grŵp, wedi'u lleoli'n bennaf yn ardaloedd Sir Călărași, Sir Ialomița a Timișoara. Yn un o'r tai diogel, yn mesur tua 60 m2, cuddiodd y rhai a ddrwgdybir 100 o bobl ar yr un pryd. Yna trosglwyddwyd yr ymfudwyr mewn amodau peryglus mewn lorïau gorlawn rhwng nwyddau ac mewn faniau wedi'u cuddio mewn cuddiadau heb awyru'n iawn. 

Hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Ar y diwrnod gweithredu, defnyddiodd Europol un dadansoddwr i Rwmania i groeswirio gwybodaeth weithredol yn erbyn cronfeydd data Europol mewn amser real i arwain at ymchwilwyr yn y maes. 

hysbyseb

Gwyliwch fideo

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Adroddiad: Mae planhigion glo Gorllewin y Balcanau yn llygru dwywaith cymaint â'r rhai yn yr UE

cyhoeddwyd

on


A report gan y Ganolfan Ymchwil ar Ynni ac Aer Glân (CREA) a Bankwatch sydd i fod i gael eu rhyddhau ar 12 Gorffennaf yn dangos sut y gwnaeth 18 o orsafoedd pŵer glo yn y Balcanau Gorllewinol ollwng dwywaith cymaint o sylffwr deuocsid nag a ryddhawyd gan 221 o orsafoedd pŵer yn y UE mewn un flwyddyn: 2019. Mae hyn mewn gwrthgyferbyniad llwyr â 2015, pan allyriadau SO2  - llygrydd aer a all achosi problemau anadlu a phroblemau iechyd eraill - o gynhyrchu trydan pŵer glo yn yr UE28 ar y pryd 20% yn uwch na’r rheini o wledydd Gorllewin y Balcanau.

Daeth adrodd, Fe wnaeth gweithfeydd pŵer glo Gorllewin y Balcanau lygru ddwywaith cymaint â’r rhai yn yr UE yn 2019, yn darganfod bod rhai gweithfeydd pŵer glo unigol yn y Balcanau Gorllewinol yn allyrru mwy na gwledydd cyfan yr UE. Roedd Nikola Tesla A, yn Serbia, yn fwy na chyfanswm y SO2 allyriadau gwlad fwyaf yr UE sy'n allyrru, Gwlad Pwyl.
Wrth edrych ar allyriadau fesul GWh o drydan a gynhyrchir, Ugljevik, yn Bosnia a Herzegovina, gyda 50 tunnell o SO2/ GWh, yw'r troseddwr mwyaf. Mewn cymhariaeth, gollyngodd Bełchatów yng Ngwlad Pwyl, gorsaf bŵer fwyaf llygrol yr UE, ddim ond 1.1 tunnell o SO2 / GWh.

Er bod yr UE wedi cau 30 o weithfeydd glo o'r fath ers 2016, ac yn cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol, a'i gofynion i leihau llygredd, nid yw hyn wedi bod yn wir yn rhanbarth y Balcanau Gorllewinol lle mae rheolau rheoli llygredd wedi'u torri dro ar ôl tro.

Ers 2018, mae 17 o’r 18 o orsafoedd pŵer glo yn y Balcanau Gorllewinol wedi bod o dan rwymedigaeth gyfreithiol i weithredu Cyfarwyddeb Offer Hylosgi Mawr yr UE (LCPD). Dylai hyn fod wedi arwain at ostyngiadau sylweddol ar unwaith yn SO2, NAx a llygredd llwch, ac yna gostyngiadau graddol i'r llygryddion hyn tan ddiwedd 2027. 

“Mae’r canfyddiadau hyn yn dangos yr angen dybryd i roi’r gorau i gynhyrchu trydan glo yn y Balcanau Gorllewinol, yn ogystal â gwelliannau brys mewn rheoli llygredd ar gyfer y planhigion hynny yn ystod eu blynyddoedd sy’n weddill o wasanaeth,” meddai Davor Pehchevski, cydlynydd ymgyrch llygredd aer y Balcanau, o Gwylio Banc. “Bydd gwneud glo yn ffynhonnell ynni yn y gorffennol yn fudd enfawr i wledydd y Balcanau Gorllewinol sy’n ceisio gwella iechyd eu poblogaethau. Byddai hefyd yn helpu yn eu dyheadau ar gyfer aelodaeth o'r UE, ac yn gosod cwrs ar gyfer trosglwyddiad hollgynhwysol i ffwrdd o'r holl danwydd ffosil ar gyfer rhanbarth cyfan yr UE a'r Gymuned Ynni yn y degawdau nesaf. "

Mae CREA a Bankwatch yn galw ar Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Ynni’r Comisiwn Ewropeaidd i sicrhau offer gorfodi cryfach, effeithiol a darbwyllol ar gyfer cosbi torri amodau’r Cytundeb Cymuned Ynni, yn enwedig diffyg cydymffurfio ynghylch LCPD. Edrychwch ar yr adroddiad hie.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd