Cysylltu â ni

Balcanau gorllewinol

'Rydyn ni eisiau i'r Balcanau Gorllewinol yn yr Undeb Ewropeaidd, does dim amheuaeth' von der Leyen

cyhoeddwyd

on

Daeth uwchgynhadledd yr UE-Balcanau Gorllewinol i ben y prynhawn yma (6 Hydref) yn Brdo, Slofenia, haerodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, “rydyn ni eisiau i’r Balcanau Gorllewinol yn yr Undeb Ewropeaidd, does dim amheuaeth”, heblaw ei bod yn ymddangos bod byddwch yn ddigon o amheuaeth.

Roedd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, a oedd yn cynrychioli penaethiaid llywodraeth, yn fwy gonest am raniadau o fewn yr UE: “Nid oes unrhyw gyfrinach bod trafodaeth barhaus ymhlith y 27 ynghylch gallu’r UE i dderbyn aelodau newydd.” Cysylltodd yr amheuon â beth oedd uchelgeisiau'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol a'r dadleuon a oedd yn digwydd o fewn fframwaith y Gynhadledd ar ddyfodol Ewrop. 

Unwaith eto, roedd Michel yn rhyfeddol o onest am un o'r prif broblemau, mae'r UE eisoes yn ei chael hi'n anodd cadw at reolaeth y gyfraith yn yr Undeb Ewropeaidd. Gan fod penaethiaid y llywodraeth yn cwrdd â llys cyfiawnder yr UE, cyhoeddodd ddyfarniad pellach yn canfod bod Gwlad Pwyl yn torri ei rheolau sylfaenol ar annibyniaeth y system farnwrol. 

hysbyseb

Cytunodd arweinwyr yr UE ar ddatganiad Brdo, y mae partneriaid y Balcanau Gorllewinol (Albania, Bosnia a Herzegovina, Serbia, Montenegro, Gweriniaeth Gogledd Macedonia a Kosovo) wedi cyd-fynd â nhw. 

Mae’r datganiad “yn ailddatgan cefnogaeth ddigamsyniol yr UE i safbwynt Ewropeaidd y Balcanau Gorllewinol ac yn croesawu ymrwymiad partneriaid y Balcanau Gorllewinol i’r persbectif Ewropeaidd, sydd er ein budd strategol ar y cyd ac sy’n parhau i fod yn ddewis strategol a rennir gennym,” sydd gryn dipyn yn brin. yr amserlen ar gyfer ehangu.

Mae'r cystadleuwyr mwyaf tebygol ar gyfer ehangu, Gogledd Macedonia ac Albania, wedi'u cyplysu sy'n golygu mai dim ond ar yr un pryd y gallant gychwyn trafodaethau. Mae Bwlgaria wedi dweud y bydd yn rhwystro aelodaeth Gogledd Macedonia dros anghydfod ynghylch iaith, sy’n golygu y gallai rwystro ehangu. 

Nododd arlywydd Bwlgaria Rumen Radev ei amodau i godi ei fygythiad feto. Dywedodd eu bod yn gweithio ar brotocol dwyochrog, i'w gyflwyno ym mis Tachwedd, y bydd angen i'r senedd ei gymeradwyo. Dywedodd yr hoffai weld gwelliannau i gyfansoddiad Gogledd Macedoneg i gydnabod canlyniadau lleiafrifol a gwrthrychol Bwlgaria o'r cyfrifiad parhaus. 

Uwchgynadleddau UE

Arweinwyr yr UE i ailddatgan gwarant aelodaeth ar gyfer y Balcanau yn yr uwchgynhadledd, meddai swyddogion

cyhoeddwyd

on

By

Bydd arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd yn gallu ailddatgan eu gwarant o aelodaeth yn y dyfodol i chwe gwlad yn y Balcanau heddiw (6 Hydref) mewn uwchgynhadledd yn Slofenia, ar ôl i lysgenhadon yr UE oresgyn rhaniadau, meddai dau o swyddogion yr UE, yn ysgrifennu Robin Emmott.

Ar ôl wythnosau o anghytuno ynglŷn â geiriad datganiad uwchgynhadledd ar gyfer crynhoad arweinwyr yr UE a’r Balcanau ddydd Mercher, fe gyrhaeddodd cenhadon o 27 talaith yr UE fargen i “ail-gadarnhau ... eu cefnogaeth ddigamsyniol i safbwynt Ewropeaidd,” meddai’r swyddog.

Adroddodd Reuters ar Fedi 28 fod y cyfyngder dros y datganiad yn cael ei ystyried yn adlewyrchiad o'r diffyg brwdfrydedd ym mhrifddinasoedd yr UE dros ddod â Serbia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Albania a Gogledd Macedonia i'r bloc.

hysbyseb

Dywedodd ail swyddog o’r UE, er bod cytundeb bellach ar ddatganiad uwchgynhadledd, roedd strategaeth yr UE o ehangu ei gymuned i’r de-ddwyrain yn wynebu rhwystrau, hyd yn oed os yw’r drws yn swyddogol ar agor i’r rhai sy’n cwrdd â’r meini prawf aelodaeth.

"Ni allaf ddweud bod popeth yn iawn," meddai'r swyddog, gan nodi amharodrwydd ymhlith rhai aelod-wladwriaethau i weld ehangu pellach ar y bloc. "Mae yna lawer o faterion wrth gwrs ond allwch chi ddim dweud bod y drws ar gau."

Mae taleithiau’r UE wedi gwrthod datgelu eu safbwyntiau ar y trafodaethau ar ddatganiadau uwchgynhadledd, er i Slofenia, sy’n dal arlywyddiaeth yr UE, geisio cynnwys ymrwymiad y mae’r bloc yn ei gymryd yn chwe gwladwriaeth y Balcanau erbyn 2030, yn ôl drafft a welwyd gan Reuters.

hysbyseb

Dywedodd ail swyddog yr UE nad oedd hynny wedi bod yn llwyddiannus.

Mae gwledydd cyfoethog y gogledd yn ofni ailadrodd esgyniad brysiog Rwmania a Bwlgaria yn 2007 ac ymfudiad gweithwyr dwyrain Ewrop i Brydain a reolwyd yn wael a drodd llawer o Brydeinwyr yn erbyn yr UE.

Mae Bwlgaria yn erbyn Gogledd Macedonia yn ymuno oherwydd anghydfod iaith, sy'n golygu hyd yn oed gyda chymeradwyaeth datganiad yr uwchgynhadledd, nid yw diplomyddion yn disgwyl unrhyw gynnydd yn fuan.

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Arweinwyr nodedig o ranbarthau Boston a'r Balcanau i gydweithio ar gyfer Cyfraith Fyd-eang ar AI a Hawliau Digidol

cyhoeddwyd

on

Mae dau sefydliad o fri o Ogledd-ddwyrain yr Unol Daleithiau a’r Balcanau, Boston Global Forum (BGF) a Chanolfan Ryngwladol Nizami Ganjavi (NGIC) wedi cyhoeddi cydweithrediad i hyrwyddo mentrau arloesol sy’n gysylltiedig â Chynghrair Fyd-eang ar gyfer Llywodraethu Digidol. Roedd y fenter, a oedd yn destun derbyniadt Polisi Lab fforwm ar-lein, hefyd yn cynnwys Menter Canmlwyddiant y Cenhedloedd Unedig, Cymdeithas y Byd AI (AIWS) a'r Club de Madrid.

Mae'r cyhoeddiad ar y cyd yn nodi y bydd BGF yn cefnogi Rhaglen Addysg Goleuadau Byd-eang NGIC yn Baku, yn ogystal â nifer o fentrau eraill.

Bydd BGF a NGIC yn cyfnewid adnoddau i ddatblygu mentrau i ddatrys materion cymhleth a dadleuol yn y byd heddiw a siapio’r dyfodol ar gyfer “Ail-wneud y Byd - Tuag at Oes o Oleuedigaeth Fyd-eang.”

hysbyseb

O dan y cytundeb, bydd y BGF a NGIC yn ymuno i hyrwyddo'r Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Llywodraethu Digidol (GADG), a bydd NGIC yn cysylltu llywodraethau cenhedloedd y Balcanau a'r Dwyrain Canol i gefnogi'r Gynghrair. Bydd y ddau sefydliad yn argymell siaradwyr, yn hyrwyddo cynadleddau a fforymau, ac yn rhoi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau ar y cyd.

Nododd Nguyen Anh Tuan, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol y BGF, y cytundeb a nodi ei effaith ar ehangu'r Gynghrair: “Bydd NGIC yn dod â lefel uchel o ymgysylltiad ac arweinwyr nodedig y Balcanau, gan gyfrannu at greu Deddf Fyd-eang a Cytunwch ar AI a Hawliau Digidol, a thrafodwch y Cytundeb mewn cynadleddau arwyddocaol y mae NGIC yn aml yn eu trefnu mewn llawer o ddinasoedd fel Efrog Newydd, Beijing, Riga, Athen, Andorra, Cairo, Sarajevo, Sofia, Brwsel, Cenadaethau yn Kiev,

Tel-Aviv, Aman, Istanbul, Bucharest, y mae llawer o benaethiaid gwladwriaethau ac arweinwyr y llywodraeth yn eu mynychu. ”

hysbyseb

 Am Fforwm Byd-eang Boston

Mae'r Fforwm Byd-eang Boston (BGF) yn cynnig lleoliad i arweinwyr, strategwyr, meddylwyr ac arloeswyr gyfrannu at Ail-wneud y Byd - Tuag at Oes o Oleuedigaeth Fyd-eang.

Yn 2019, y Fforwm Byd-eang Boston, mewn cydweithrediad ag Effaith Academaidd y Cenhedloedd Unedig, lansiodd Fenter Canmlwyddiant y Cenhedloedd Unedig. Dechreuodd gyda rhyddhau gwaith mawr o'r enw “Remaking the World - Toward an Age of Global Enlightenment”. Mae mwy nag ugain o arweinwyr, meddylwyr, strategwyr ac arloeswyr o fri yn cyflwyno dulliau digynsail o'r heriau sydd gerbron y byd. Mae'r cyfranwyr hyn yn cynnwys Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, y Llywodraethwr Michael Dukakis, Tad Rhyngrwyd Vint Cerf, Cyn Ysgrifennydd Amddiffyn yr Unol Daleithiau Ash Carter, Athrawon Prifysgol Harvard Joseph Nye a Thomas Patterson, Athrawon MIT Nazli Choucri ac Alex 'Sandy' Pentland , ac ASE Eva Kaili.

Cyflwynodd y BGF gysyniadau craidd sy'n siapio mentrau rhyngwladol arloesol, yn fwyaf arbennig, y Contract Cymdeithasol ar gyfer Oes AI, Cyfraith a Chytundeb Rhyngwladol AI, y Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Llywodraethu Digidol, Ecosystem Cymdeithas y Byd AI (AIWS), a Dinas AIWS.

 Am y Canolfan Ryngwladol Nizami Ganjavi

Sefydliad rhyngwladol, anwleidyddol yw Canolfan Ryngwladol Nizami Ganjavi (NGIC) sy'n ymroddedig i gof y bardd mawr o Aserbaijan, Nizami Ganjavi ac i astudio a lledaenu ei weithiau gyda chenhadaeth i adeiladu deialog, dealltwriaeth, parch at ei gilydd, goddefgarwch rhwng diwylliannau a phobloedd ar gyfer adeiladu cymdeithasau swyddogaethol a chynhwysol. Prif genhadaeth Canolfan Ryngwladol Nizami Ganjavi yw hyrwyddo Cymdeithasau Dysgu, Goddefgarwch, Deialog, Deall a Rhannu mewn byd mewn sawl ffordd heddiw sy'n wynebu heriau digynsail.

Mae aelodau bwrdd NGIC yn cynnwys cyn-lywyddion a phrif weinidogion ardal y Balcanau ac arweinwyr Gogledd Ewrop o'r Ffindir, Latfia, Gwlad Belg, y Cenhedloedd Unedig, a ffigurau nodedig o'r UD.

I gael gwybodaeth am y Fforwm Polisi diweddar, ewch i

· Pecyn cyfryngau ar gyfer Polisi Lab

· Cofrestru ar gyfer Lab Polisi

· Am Fforwm Byd-eang Boston

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Arlywydd von der Leyen yn ymweld â'r Balcanau Gorllewinol

cyhoeddwyd

on

Cyn Uwchgynhadledd yr UE-Balcanau Gorllewinol ar 6 Hydref, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen (Yn y llun) bydd yn y Balcanau Gorllewinol rhwng heddiw (28 Medi) a dydd Iau (30 Medi), i ymweld ag Albania, Gogledd Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia, a Bosnia a Herzegovina. Fe fydd yr arlywydd yn cychwyn ar ei thaith yn Tirana y bore yma, lle bydd y Prif Weinidog Edi Rama, a’r Arlywydd Ilir Meta, yn ei derbyn. Ynghyd â'r prif weinidog, bydd yn mynychu urddo 'Ysgol Korb Muça ac Europa Kindergarten', a ailadeiladwyd gyda chronfeydd yr UE o dan y Ysgolion EU4 rhaglen ar ôl daeargryn dinistriol 2019. Y prynhawn yma, bydd yn teithio i Skopje, lle bydd yn cwrdd â'r Prif Weinidog Zoran Zaev, yn ogystal â'r Arlywydd Stevo Pendarovski, ac yna ymweliad â chanolfan ddiwylliannol ieuenctid, ynghyd â'r Prif Weinidog Zaev. Fore Mercher (29 Medi), bydd yr Arlywydd von der Leyen yn Pristina, lle bydd yn cwrdd â'r Arlywydd Vjosa Osmani a'r Prif Weinidog Albin Kurti. Bydd hefyd yn ymweld â Cicërimat Kindergarten, a adeiladwyd gyda chronfeydd yr UE, ynghyd â'r prif weinidog. Yna bydd yr arlywydd yn teithio i Podgorica, lle bydd yr Arlywydd Milo Đukanović a'r Prif Weinidog Zdravko Krivokapić yn ei derbyn. Yn ystod ei harhosiad, bydd yn ymweld â Sefydliad Iechyd y Cyhoedd a dderbyniodd gefnogaeth yr UE yn y frwydr yn erbyn y pandemig, yng nghwmni'r prif weinidog.

Yna, bydd yr arlywydd yn cyrraedd Belgrade, Serbia, lle bydd hi'n cwrdd â'r Arlywydd Aleksandar Vučić ddydd Mercher a'r Prif Weinidog Ana Brnabić ddydd Iau. Fore Iau, ynghyd â'r Arlywydd Vučić, bydd yr Arlywydd von der Leyen yn cymryd rhan yn nigwyddiad lansio prosiect ar Goridor X. Bydd yr Arlywydd hefyd yn dyst i arwyddo contract ar gyfer adsefydlu adran ar y Briffordd Heddwch y bydd y Mae'r UE yn cefnogi. Ei stop olaf fydd Bosnia a Herzegovina, yn ddiweddarach ddydd Iau. Bydd llywydd y Comisiwn yn mynychu seremoni agoriadol Pont Svilaj sy'n cysylltu Croatia a Bosnia a Herzegovina, ynghyd â Phrif Weinidog Croatia Andrej Plenković a Chadeirydd Cyngor y Gweinidogion Zoran Tegeltija. Yr un diwrnod, yn Sarajevo, bydd hefyd yn cael cyfarfodydd gydag aelodau Llywyddiaeth Bosnia a Herzegovina. Yn ystod ei hymweliad, Llywydd von der Leyen yn rhoi cynadleddau i'r wasg gyda gwahanol arweinwyr y Balcanau Gorllewinol, y gallwch eu dilyn yn fyw EBS

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd