Cysylltu â ni

Sefydliad Masnach y Byd (WTO)

Dr Okonjo-Iweala o WTO: 'Y newidiwr gemau sydd ei angen arnom ar gyfer y system fasnachu amlochrog'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Datganiad o ASEau blaenllaw Bernd Lange a Sven Simon yn croesawu penodiad Dr Ngozi Okonjo-Iweala ar 15 Chwefror (Yn y llun) fel cyfarwyddwr cyffredinol newydd Sefydliad Masnach y Byd.

“Rwy’n hynod falch o benodi Dr Ngozi Okonjo-Iweala yn Gyfarwyddwr Cyffredinol nesaf Sefydliad Masnach y Byd (WTO). Nid yn unig y bydd hi'n dod yn Gyfarwyddwr Cyffredinol benywaidd cyntaf, hi hefyd fydd y Cyfarwyddwr Cyffredinol cyntaf o Affrica. Am gyfnod rhy hir ni chafodd buddiannau gwledydd sy'n datblygu a gwledydd sy'n dod i'r amlwg eu hystyried yn ddigonol gan y pwerau mawr. Mae ei phenodiad yn rhoi cyfle i roi'r holl aelodau ar sail gyfartal.

“Rhaid i ni fod yn ymwybodol na fydd yn daith hawdd. Mae Dr Okonjo-Iweala yn cymryd drosodd y sefydliad ar y cyfnod anoddaf yn ei hanes mae'n debyg. Rydym hefyd wedi colli amser gwerthfawr oherwydd blocâd hir ei henwebiad gan weinyddiaeth flaenorol yr UD.

hysbyseb

“Mae'r sefydliad yn gofyn am ddiwygio gwreiddiau a changhennau i'w wneud yn addas ar gyfer y dyfodol. Er na fydd yn hawdd datrys y cyfyngder yn y Corff Apeliadol, rwy'n disgwyl awyrgylch llawer mwy adeiladol nag yn y pedair blynedd diwethaf. Mae hwn hefyd yn gyfle i ddod â mater hinsawdd a chynaliadwyedd i'r amlwg. Yn ogystal, mae'n rhaid i WTO ddelio ag ôl-effeithiau'r pandemig COVID-19: mae angen i ni weithio gyda'n gilydd yn fwy ar ddigideiddio ac iechyd. Bydd angen i'r Cyfarwyddwr Cyffredinol newydd fod yn rheolwr argyfwng ac yn ddiwygiwr ar yr un pryd i gael masnach sy'n seiliedig ar reolau yn ôl ar y trywydd iawn.

“Cawsom yr anrhydedd o gael trafodaeth gyda Dr Okonjo-Iweala yng Ngrŵp Llywio’r Senedd Cynhadledd Seneddol ar Sefydliad Masnach y Byd (PCWTO) ar 19 Hydref 2020. Rwy'n argyhoeddedig yn gryf mai ei gwybodaeth helaeth, ei hanes trawiadol a'i dull arloesol yw'r elfennau sydd eu hangen arnom i adfer ymddiriedaeth yn y system amlochrog. Mae ganddi’r hyn sydd ei angen i roi gwthiad newydd i’r system fasnachu amlochrog a dod yn y newidiwr gêm sydd ei angen arnom. Rwyf hefyd yn gwerthfawrogi'r pwysigrwydd y mae'n ei roi i gyfranogiad seneddol ac edrychaf ymlaen at gydweithrediad ffrwythlon. Fe all hi ddibynnu ar gefnogaeth lawn Senedd Ewrop, ”meddai Bernd Lange (S&D, DE), cadeirydd y Y Pwyllgor ar y Fasnach Ryngwladol a chyd-gadeirydd Grŵp Llywio PCWTO.

"Mae penodi Dr Okonjo-Iweala fel y Cyfarwyddwr Cyffredinol newydd yn argoeli'n dda ar gyfer gweithrediad y WTO a'r system fasnach amlochrog yn ei chyfanrwydd. Fel Cyfarwyddwr Cyffredinol cyntaf Affrica bydd yn dod â safbwyntiau newydd i bolisi masnach ryngwladol, yn benodol, ym maes datblygu a thwf cynaliadwy. Mae ei chadarnhad heddiw hefyd yn llwyddiant i Senedd Ewrop, a gefnogodd Ms Okonjo-Iweala yn erbyn gwrthwynebiad gan Weinyddiaeth Trump.

hysbyseb

“Rydym yn ei llongyfarch ac yn edrych ymlaen at gydweithrediad agosach rhwng Sefydliad Masnach y Byd a'r UE. Hi yw’r person iawn ar yr adeg iawn i oresgyn yr heriau aruthrol i’r system fasnachu ryngwladol a gwneud y diwygiadau sydd ar ddod yn llwyddiant, ”meddai Sven Simon (EPP, DE), cyd-gadeirydd Grŵp Llywio PCWTO.

Cefndir

Disgwylir i Gyngor Cyffredinol Sefydliad Masnach y Byd benodi Dr. Ngozi Okonjo-Iweala yn gyfarwyddwr cyffredinol yn ei gyfarfod arbennig ar 15 Chwefror. Mae Dr Okonjo-Iweala yn olynu Roberto.

coronafirws

Mae aelodau Sefydliad Masnach y Byd yn annog DG i gynnal trafodaethau brys gyda datblygwyr brechlyn COVID-19

cyhoeddwyd

on

Anogodd aelodau Sefydliad Masnach y Byd ddydd Mawrth (9 Mawrth) ei gyfarwyddwr cyffredinol, Ngozi Okonjo-Iweala, i gynnal trafodaethau â datblygwyr a gweithgynhyrchwyr brechlyn COVID-19 i gynyddu cynhyrchiant, dangosodd dogfen a lofnodwyd gan saith aelod ac a welwyd gan Reuters, yn ysgrifennu Emma Farge.

“Dylai Sefydliad Masnach y Byd ddefnyddio ei adnoddau i’r eithaf yn gyflym i feithrin cyflymiad prydlon, pragmatig a diriaethol yn yr ymateb byd-eang i COVID-19, ac yn enwedig dosbarthiad byd-eang brechlynnau COVID-19,” meddai’r cyfathrebiad, a oedd dyddiedig Mawrth 9 a'i gyd-noddi gan Awstralia, Canada, Chile, Colombia, Seland Newydd, Norwy a Thwrci.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Defnyddio a cham-drin diogelwch cenedlaethol: Yr angen i gadw at reolau'r system fasnachu amlochrog

cyhoeddwyd

on

Mae'r cysyniad o ddiogelwch cenedlaethol, fel bron popeth arall, wedi esblygu dros amser. Yn ystod y Rhyfel Oer, roedd yn cynnwys y bygythiad o ddefnyddio arfau confensiynol, biolegol a niwclear yn erbyn targedau sifil a milwrol. Roedd gwrthsefyll y bygythiad hwn yn golygu cadw byddinoedd sefydlog yn barod, adeiladu llochesi cwympo tanddaearol, a datblygu parhad helaeth o gynlluniau'r llywodraeth (COG) ar gyfer beth bynnag a oroesodd ar ôl cyfnewidfa niwclear, yn ysgrifennu Simon Lacey.

Heddiw rydym yn dal i fyw o dan gysgod dinistrio niwclear, ond rydym hefyd yn byw yn yr oes wybodaeth, sy'n golygu bod y fectorau ymosod a allai ein bygwth wedi ehangu i gynnwys yr hyn y cyfeirir ato fel “seilwaith critigol”, gan gwmpasu popeth o ffyrdd i reilffyrdd, i borthladdoedd, i'r grid pŵer, i'r system ariannol ac wrth gwrs, y rhwydweithiau cyfathrebu sy'n sail i'r rhain i gyd.

Ac oherwydd bod dealltwriaeth mor eang o'r hyn sy'n fygythiad i'n bodolaeth bellach yn bodoli, nid yw gwleidyddion wedi gwyro oddi wrth hyd yn oed rhai o'r mesurau mwyaf eithafol mewn ymgais i ddiogelu'r syniad eang hwn o ddiogelwch cenedlaethol. Un o'r enghreifftiau diweddaraf o hyn yw'r gwaharddiadau a orfodir gan sawl gwlad Ewropeaidd ar gyflenwyr Tsieineaidd fel Huawei, gan atal y gwerthwr offer byd-eang rhag cymryd rhan mewn cyflwyno 5G i bob pwrpas.

Heddiw, rhaid cyfaddef bod y polion yn uwch nag mewn cyfnodau cynharach, gyda chystadlaethau masnachol rhyngwladol yn cynddeiriogi pwy sy'n cynhyrchu ac yn gwerthu'r seilwaith critigol y mae ein cymdeithasau'n dibynnu arno. Boed hynny fel y bo, nid yw hyn yn cyfiawnhau yn fympwyol neilltuo'r egwyddorion cyffredinol sy'n gyfreithiol rwymol sydd wedi esblygu dros ganrifoedd ac wedi ein llywodraethu ers degawdau lawer. Mae'r egwyddorion cyfreithiol cyffredinol hyn yn cynnwys cymesuredd, hawliau sylfaenol, sicrwydd cyfreithiol, disgwyliadau dilys, peidio â gwahaniaethu a phroses briodol.

Dylid ystyried gweithredu neu fesurau'r llywodraeth sy'n neilltuo un neu fwy o'r egwyddorion cyfreithiol cyffredinol hyn yn eithriad. Mae angen i eithriadau, yn ôl eu natur, gael eu llunio o drwch blewyn, eu cyfyngu o ran cwmpas ac amser i'r hyn sy'n hollol angenrheidiol, a bod â sail ffeithiol sydd wedi'i mynegi'n ddigonol a'i brofi'n ddigonol.

Cymerwch, er enghraifft, y cyntaf o'r amodau hyn. Mae'r gwledydd hynny sydd wedi gosod cyfyngiadau yn erbyn Huawei wedi gwneud hynny trwy ei wahardd o'u seilwaith telathrebu 5G yn unig. Mae gwaharddiad blanced yn antithesis iawn o fesur wedi'i lunio'n gul. Cynigiodd y Deyrnas Unedig, ar ôl adolygiad helaeth o seilwaith telathrebu ar sail tystiolaeth a gynhaliwyd yn 2019, y dylid caniatáu i Huawei weithredu yn ecosystem 5G y wlad, yn amodol ar nifer o gyfyngiadau a ragnodwyd yn ofalus. Mae hyn yn cyd-fynd yn fwy â'r egwyddor bod yn rhaid llunio eithriadau i egwyddorion cyfreithiol cyffredinol o drwch blewyn, ond cafodd ei adael wedi hynny gan lywodraeth Johnson oherwydd pwysau gwleidyddol dwys gan weinyddiaeth Trump.

Mae'r ail feini prawf, sef bod mesurau'n gyfyngedig o ran cwmpas ac amser i'r hyn sy'n hollol angenrheidiol hefyd wedi cael eu torri yn achos y gwaharddiadau amrywiol a ddeddfwyd ac sy'n cael eu hystyried yn erbyn Huawei. Os oes angen rhywbeth, yna mae trwy ddiffiniad hefyd yn gallu gweithredu i gyflawni'r amcan a nodwyd. Fodd bynnag, mae arbenigwyr cybersecurity yn unfrydol wrth gyfaddef bod mesurau sy'n seiliedig ar ystyriaethau baner tarddiad yn unig yn gwbl ddiwerth wrth wrthsefyll bygythiadau seiberddiogelwch. Felly, os nad yw'r gwaharddiadau yn erbyn Huawei yn gallu cyflawni'r amcan a nodwyd, mae'n sefyll i reswm na allant fod yn angenrheidiol.

Yn olaf, mae'r trydydd maen prawf ar gyfer rhoi egwyddorion cyfreithiol cyffredinol o'r neilltu yn eithriadol, sef bod gan unrhyw fesurau cyfyngol sail ffeithiol sydd wedi'i mynegi'n briodol a'i phrofi, yn yr un modd ar goll yn achos y gwaharddiadau yn erbyn Huawei. Dywedwyd wrth lywodraethau a defnyddwyr y gorllewin fod y cwmni'n cynrychioli bygythiad diogelwch cenedlaethol a bod y rhesymau dros yr asesiad hwn yn parhau i fod wedi'u dosbarthu. Efallai bod y ddadl hon wedi cario rhywfaint o bwysau yn ystod y degawdau diwethaf, ond byth ers i Colin Powell fynd gerbron Cyngor Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn ddiarwybod a chyflwyno achos wedi'i weithgynhyrchu gan honni ar gam fod Irac yn adeiladu ac yn pentyrru arfau dinistr torfol, nid ydym bellach mewn sefyllfa i derbyn unrhyw hawliadau gan ein buddiannau diogelwch a chudd-wybodaeth ar sail ewyllys da yn unig.

Mae nifer o waharddiadau yn erbyn gwerthwyr offer Tsieineaidd sy'n cael eu gweithredu neu eu hystyried ar hyn o bryd gan amrywiol lywodraethau Ewropeaidd yn gwyro'n sylweddol o'r canllawiau diogelwch a ddarperir gan Gomisiwn yr UE yn ei “flwch offer 5G”. Maent hefyd yn gwneud yr UE yn agored iawn i her gyfreithiol gerbron Sefydliad Masnach y Byd, o ystyried natur hynod wahaniaethol a mympwyol y gwaharddiadau hyn.

Fe wnaethant hefyd osod cynsail peryglus y gellid ei gymhwyso mewn sectorau a thechnolegau eraill, yn union fel yr ydym wedi gweld gweinyddiaeth Trump yn canolbwyntio ei dân yn gyntaf ar Huawei ac yna wedi hynny ar apiau fel TikTok a WeChat, ac yn fwyaf diweddar y gwneuthurwr drôn sifil DJI. Mae'r difrod economaidd posibl y gellid ei ddryllio gan bolisi sy'n ehangu o hyd i dargedu cwmnïau technoleg Tsieineaidd i'w gwahardd yn seiliedig ar ryw syniad o ddiogelwch cenedlaethol sydd wedi'i lunio'n wael ac sydd wedi'i fynegi'n brin.

Oherwydd bod rhyfel yn rhy bwysig i'w adael i'r cadfridogion, ac oherwydd bod y cysyniad o ddiogelwch cenedlaethol bellach yn cwmpasu popeth sy'n ffurfio sylfeini ein ffyniant economaidd parhaus, mae angen i ni fod yn ofalus iawn wrth asesu'r cyngor a'r argymhellion sy'n deillio o'r diddordebau cul a gwreiddio. sy'n ffurfio ein gwasanaethau amddiffyn a diogelwch cenedlaethol. Yn yr un modd, ni allwn gefnu ar yr egwyddorion cyfreithiol cyffredinol sydd wedi gwneud ein cymdeithasau rhydd ac agored yr hyn ydyn nhw heddiw.

Am yr awdur

Mae Simon Lacey yn uwch ddarlithydd mewn Masnach Ryngwladol a Phrifysgol Adelaide yn Ne Awstralia. Roedd yn gyn is-lywydd hwyluso masnach a mynediad i'r farchnad yn Huawei Technologies yn Shenzhen, China.

Parhau Darllen

coronafirws

#Coronavirus - Mae'r Comisiwn yn cefnogi menter ryngwladol i hwyluso masnach mewn cynhyrchion gofal iechyd

cyhoeddwyd

on

Mae'r argyfwng coronafirws byd-eang parhaus wedi tynnu sylw at yr angen am ymateb ar y cyd gan y gymuned ryngwladol i atgyfnerthu parodrwydd ar gyfer yr argyfyngau hyn ac argyfyngau yn y dyfodol. Yn dilyn trafodaeth gyntaf ymhlith gweinidogion yr UE, rhannodd y Comisiynydd Masnach Phil Hogan syniadau'r Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer menter ryngwladol i hwyluso masnach mewn cynhyrchion gofal iechyd gyda grŵp o bartneriaid Sefydliad Masnach y Byd (WTO) o'r enw 'Ottawa Group'.

Mae'r syniadau hyn yn mynd i'r afael â'r drafodaeth ryngwladol barhaus ar sut i hwyluso mynediad at nwyddau fferyllol a meddygol fforddiadwy ac osgoi tarfu ar fasnach ar adegau o argyfwng, a gallent fod yn rhan o gytundeb rhyngwladol sy'n agored i holl aelodau Sefydliad Masnach y Byd.

Dywedodd y Comisiynydd Phil Hogan: “Gall yr argyfwng gofal iechyd presennol fod yn hirhoedlog, ac efallai y bydd eraill yn dilyn. Mae angen i ni weithredu'n gyflym i wella gwytnwch ein systemau gofal iechyd, gan gynnwys trwy well mentrau polisi masnach. Nod y syniadau rydyn ni'n eu cyflwyno heddiw yw hwyluso mynediad byd-eang i gynhyrchion gofal iechyd fforddiadwy, gan gynnwys ar gyfer gwledydd bregus heb alluoedd gweithgynhyrchu priodol. Y nod yw gwneud cadwyni cyflenwi yn fwy gwydn ac amrywiol a chefnogi ymdrechion i adeiladu cronfeydd strategol o offer critigol. Mae hon yn her fyd-eang sy'n gofyn am atebion byd-eang, felly rydym wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid o'r un anian i gyflawni'r nodau hyn. "

Gallai cytundeb yn y dyfodol hwyluso masnach mewn cynhyrchion gofal iechyd a chyfrannu at barodrwydd byd-eang cryfach ar gyfer sioc iechyd yn y dyfodol trwy: ddileu tariffau ar nwyddau fferyllol a meddygol; sefydlu cynllun cydweithredu byd-eang ar adegau o argyfwng iechyd, gan gwmpasu materion fel cyfyngiadau mewnforio ac allforio, tollau a thramwy, caffael cyhoeddus a thryloywder; gwella rheolau cyfredol Sefydliad Masnach y Byd sy'n berthnasol i fasnachu mewn nwyddau hanfodol.

Am fwy o wybodaeth, gweler y ddoe Datganiad i'r wasg, Y sylwadau rhagarweiniol gan y Comisiynydd Hogan, Y Papur cysyniad y Comisiwn Ewropeaidd a'r 'Datganiad Grŵp Ottawa

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd