Cysylltu â ni

Polisi preifatrwydd

Yn Gohebydd UE rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a chadw preifatrwydd ein hymwelwyr ..

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn esbonio beth sy'n digwydd i unrhyw ddata personol a ddarperir gennych i ni, neu ein bod yn ei gasglu gennych tra byddwch yn ymweld â'n safle.

Rydym yn diweddaru'r polisi hwn o bryd i'w gilydd, felly peidiwch adolygu'r Polisi hwn yn rheolaidd.

Gwybodaeth Rydym yn Casglu

Wrth redeg a chynnal ein gwefan bosibl y byddwn yn casglu ac yn prosesu'r data canlynol amdanoch:

  1. Gwybodaeth am eich defnydd o'n safle gan gynnwys manylion eich ymweliadau o'r fath fel tudalennau a welwyd a'r adnoddau yr ydych yn cael mynediad. Mae gwybodaeth o'r fath yn cynnwys data traffig, data lleoliad a data cyfathrebu arall.
  2. Gwybodaeth a ddarparwyd yn wirfoddol gan chi. Er enghraifft, pan fyddwch yn cofrestru am wybodaeth neu wneud brynu.
  3. Wybodaeth a ddarperir gennych pan fyddwch yn cyfathrebu â ni mewn unrhyw fodd.

Defnydd o Cwcis
Cwcis yn darparu gwybodaeth am y cyfrifiadur a ddefnyddir gan ymwelydd. Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis lle bo'n briodol i gasglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur, er mwyn cynorthwyo i wella ein gwefan.

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich defnydd cyffredinol o'r Rhyngrwyd trwy ddefnyddio'r cwci. Pan gânt eu defnyddio, mae'r cwcis hyn yn cael eu lawrlwytho i'ch cyfrifiadur a'u storio ar yriant caled y cyfrifiadur. Ni fydd gwybodaeth o'r fath yn eich adnabod chi'n bersonol. Mae'n ddata ystadegol. Nid yw'r data ystadegol hwn yn nodi unrhyw fanylion personol o gwbl

Gallwch chi addasu'r gosodiadau ar eich cyfrifiadur i wrthod unrhyw gwcis os dymunwch. Gellir gwneud hyn yn hawdd trwy actifadu'r gosodiad cwcis gwrthod ar eich cyfrifiadur.

Gall ein hysbysebwyr hefyd ddefnyddio cwcis, nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt. Byddai cwcis o'r fath (os cânt eu defnyddio) yn cael eu lawrlwytho unwaith y byddwch chi'n clicio ar hysbysebion ar ein gwefan.

Defnyddio Eich Gwybodaeth

Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu gennych chi i ddarparu ein gwasanaethau i chi. Yn ogystal â hyn, gallwn ddefnyddio'r wybodaeth at un neu fwy o'r dibenion a ganlyn:

  1. Darparu gwybodaeth i chi eich bod yn gofyn gennym ni ymwneud â'n cynnyrch neu wasanaethau.
  2. Darparu gwybodaeth i chi sy'n ymwneud â chynhyrchion eraill a allai fod o ddiddordeb i chi. Bydd gwybodaeth ychwanegol o'r fath ond yn cael eu darparu lle rydych wedi rhoi caniatâd i dderbyn gwybodaeth o'r fath.
  3. Rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau i'n gwefan, gwasanaethau neu nwyddau a chynhyrchion.

Os ydych wedi prynu nwyddau neu wasanaethau gan wrthym o'r blaen efallai y byddwn yn ei ddarparu i chi manylion o nwyddau tebyg neu wasanaethau, neu nwyddau a gwasanaethau eraill, y gallech fod â diddordeb mewn.

Pan fydd eich caniatâd wedi'i ddarparu ymlaen llaw efallai y byddwn yn caniatáu i drydydd partïon dethol ddefnyddio'ch data i'w galluogi i ddarparu gwybodaeth i chi am nwyddau a gwasanaethau digyswllt y credwn a allai fod o ddiddordeb ichi. Pan ddarparwyd caniatâd o'r fath, gallwch ei dynnu'n ôl ar unrhyw adeg.

Storio Eich Data Personol

Wrth weithredu ein gwefan gall fod angen i drosglwyddo data a gasglwn gennych i leoliadau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd ar gyfer prosesu a storio. Trwy ddarparu eich data personol i ni, rydych yn cytuno i drosglwyddo hwn, storio neu brosesu. Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod pob cam rhesymol yn cael eu cymryd i sicrhau bod eich data yn cael ei drin storio'n ddiogel.

Yn anffodus nid anfon gwybodaeth dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel ac ar adegau gall gwybodaeth o'r fath yn cael eu rhyng-gipio. Ni allwn warantu diogelwch data rydych yn dewis ei anfon atom yn electronig, Anfon gwybodaeth o'r fath yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun.

Datgelu Eich Gwybodaeth

Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw barti arall ac eithrio yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn ac yn yr amgylchiadau a nodir isod:

  1. Os digwydd yr ydym yn gwerthu unrhyw un neu bob un o'n busnes i'r prynwr.
  2. Lle yn ôl y gyfraith mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i ni ddatgelu eich gwybodaeth bersonol.
  3. Er mwyn hyrwyddo amddiffyn twyll a lleihau'r risg o dwyll.

Dolenni Trydydd Parti
Ar adegau, rydym yn cynnwys dolenni i drydydd parti ar y wefan hon. Lle rydym yn darparu cyswllt nid yw'n golygu ein bod yn cymeradwyo'r neu gymeradwyo polisi y safle tuag at breifatrwydd ymwelwyr. Dylech adolygu eu polisi preifatrwydd cyn anfon unrhyw ddata personol iddynt.

Mynediad i Wybodaeth

Yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 mae gennych hawl i gael mynediad at unrhyw wybodaeth yr ydym yn dal yn ymwneud â chi. Sylwch ein bod yn cadw'r hawl i godi ffi o £ 10 i dalu am y costau a dynnir gan ni i ddarparu chi gyda'r wybodaeth.

Cysylltu â ni

Peidiwch ag oedi i gysylltu â ni ynglŷn ag unrhyw fater sy'n ymwneud â Polisi Preifatrwydd hwn yn [e-bost wedi'i warchod]