Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Mae cytundeb masnach UE-Chile yn brin o ran lles anifeiliaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Cytundeb Masnach Rydd yr UE-Chile wedi'i foderneiddio, a gymeradwywyd gan Senedd Ewrop yr wythnos hon, yn cynnwys ymrwymiadau i les anifeiliaid megis cydnabod teimlad anifeiliaid, diddymu'n raddol y gwrthfiotigau a ddefnyddir fel hyrwyddwyr twf, ac iaith ar gydweithrediad lles anifeiliaid.

Er bod y darpariaethau hyn yn cael eu croesawu, ni ddylid anwybyddu effeithiau negyddol rhyddfrydoli masnach ddiamod: Dylai’r UE a Chile wneud y gorau o’r iaith ar gydweithredu lles anifeiliaid o fewn y cytundeb i sicrhau cynnydd sylweddol ar gyfer llesiant anifeiliaid.

Yn 2002, pan ddaeth yr UE a Chile i ben eu cytundeb masnach cyntaf, ychwanegwyd, am y tro cyntaf erioed, ddarpariaethau ar gydweithrediad lles anifeiliaid. Eto i gyd, fe'i dilynwyd gan ddwysáu cynyddol yn y sectorau da byw a dyframaethu Chile oherwydd mwy o gyfleoedd masnach. Mae risg uchel y bydd y fargen fodern hon yn hybu’r duedd hon gan ei bod yn rhoi mynediad pellach i’r farchnad ar gyfer cynhyrchion anifeiliaid Chile drwy gynyddu cwotâu ar gyfer dofednod, porc, defaid a chig eidion. heb unrhyw amod lles anifeiliaid. Gallai amod o'r fath fod wedi cyfrannu at wella safonau lles anifeiliaid yn Chile, yn enwedig o ystyried hynny Mae cynhyrchwyr Chile yn credu y byddai’r fargen fasnach yn creu mwy o sicrwydd ar gyfer buddsoddiadau sydd wedi’u hanelu at allforion i’r UE.

Mae'r FTA yn cynnwys pennod ar systemau bwyd cynaliadwy gyda darpariaethau ar gydweithredu lles anifeiliaid, er gwaethaf y ffaith nad ydynt yn ymroddedig. Rhaid i gydweithrediad yr UE-Chile yn y dyfodol ar les anifeiliaid, fel partneriaid o’r un anian, ganolbwyntio ar fentrau concrid megis dirwyn i ben yn raddol cewyll ar gyfer moch a dofednod, ynghyd â dwyseddau stocio is ar gyfer dofednod. Mae meysydd eraill yn cynnwys cludo anifeiliaid, defnyddio anesthesia ar gyfer anffurfio a chynlluniau gweithredu ar y cyd i ddileu'n raddol y defnydd o wrthfiotigau wrth gynhyrchu anifeiliaid.

Mae’n siomedig na fydd ymagwedd newydd yr UE at y penodau Masnach a Datblygu Cynaliadwy (TSD) yn berthnasol i’r cytundeb masnach hwn eto. Dylai proses adolygu’r Bennod ar y DDS gynnwys iaith fanwl ar y cysylltiad rhwng lles anifeiliaid a datblygu cynaliadwy, cadwraeth bywyd gwyllt a masnachu mewn pobl, a phwysigrwydd sicrhau lles mewn dyframaethu. O ran gorfodi, dylai’r UE a Chile greu mapiau ffordd clir, nodi materion â blaenoriaeth, a chynnwys sancsiynau dewis olaf.

Ym mis Tachwedd 2021, llofnododd Arlywydd Chile, Gabriel Boric Ymrwymiad Anifeiliaid gyda Sefydliad Veg yn ystod ei ymgyrch. Mae'r ddogfen yn cynnwys 10 pwynt i wella bywydau anifeiliaid sy'n cael eu magu i'w bwyta.

"Yn anffodus, ar ôl dwy flynedd o lywodraeth, ychydig iawn o gynnydd sydd wedi’i wneud o ran cyflawni’r ymrwymiad hwn, gan mai dim ond un o’r 10 pwynt y gweithiwyd arno. Rydym yn galw ar yr Arlywydd Boric i gadw ei air a gwella bywydau miliynau o anifeiliaid yn Chile, trwy weithredu'r pwyntiau hyn mewn cytundebau masnach a chyfraith genedlaethol. Gallai’r FTA hwn fod wedi hybu ymdrechion cenedlaethol tebyg i effaith y cytundeb masnach cyntaf rhwng yr UE a Chile, a arweiniodd at fabwysiadu cyfraith lles anifeiliaid Chile yn 2009", dywedodd Ignacia Uribe, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Sefydliad Veg.

hysbyseb

"Hyd nes y bydd gan yr UE ofynion mewnforio sy’n seiliedig ar les anifeiliaid, dylai’r UE negodi amodau lles anifeiliaid uchelgeisiol gyda’r holl bartneriaid masnachu, ac ailadrodd y dull a ddilynodd yn y cytundeb masnach rhwng yr UE a Seland Newydd. Ni ddylai’r UE adael i’w hagenda fasnach rewi’r llwybr tuag at systemau bwyd lles uwch. Byddai cofleidio amodau lles anifeiliaid mewn rhai FTAs ​​tra'n eu hepgor mewn eraill yn sicr yn anghydlynol”, dywedodd Reineke Hameleers, Prif Swyddog Gweithredol, Eurogroup for Animals.

Eurogroup for Animals a'r sefydliad o Chile Sylfaen Llysiau gresynu nad yw moderneiddio’r cytundeb masnach hwn yn gwarantu hynny Nid yw masnach UE-Chile yn cael effaith andwyol ar anifeiliaid, ac annog pontio effeithiol tuag at systemau bwyd cynaliadwy lle mae lles anifeiliaid yn cael ei hybu a'i barchu.


Eurogroup for Animals yn cynrychioli dros naw deg o sefydliadau amddiffyn anifeiliaid ym mron pob un o Aelod-wladwriaethau’r UE, y DU, y Swistir, Serbia, Norwy ac Awstralia. Ers ei sefydlu yn 1980, mae'r sefydliad wedi llwyddo i annog yr UE i fabwysiadu safonau cyfreithiol uwch ar gyfer amddiffyn anifeiliaid. Mae Eurogroup for Animals yn adlewyrchu barn y cyhoedd drwy ei aelodau ac mae ganddo'r arbenigedd gwyddonol a thechnegol i ddarparu cyngor awdurdodol ar faterion sy'n ymwneud ag amddiffyn anifeiliaid. Mae Eurogroup for Animals yn un o sylfaenwyr y Ffederasiwn Anifeiliaid y Byd sy'n uno'r mudiad amddiffyn anifeiliaid ar lefel fyd-eang.

Sylfaen Llysiau yn sefydliad di-elw rhyngwladol sy'n gweithio yn America Ladin i hyrwyddo diet sy'n seiliedig ar blanhigion ac i leihau dioddefaint anifeiliaid fferm. Trwy ei brosiect Arsylwi Anifeiliaid mae'n gweithio gyda chwmnïau a llywodraethau i wella bywyd anifeiliaid sy'n cael eu ffermio i'w bwyta. Mae hefyd yn cynnal nifer o ymchwiliadau i godi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd