Fideos Diweddaraf

#Brexit - 'Ni all yr UE weithredu gyda'r bwriad o gymhwyso'r backstop am gyfnod amhenodol' Mai

#Brexit - Mae gweinidogion Ewropeaidd yn gobeithio y bydd senedd Prydain yn mabwysiadu cytundeb cyfaddawd

#Huawei - Mae Wang yn disgrifio cyhuddiadau di-sail fel rhai anarferol ac anfoesol

Mae'n bosib y bydd #Brexit yn dod â refferendwm arall yn nes at yr Alban

'Nid yw Brexit yn brif ffocws pryderon Ewropeaidd' Scholz

#Brexit - Mae'r UE yn cytuno ar offeryn ar y cyd sy'n rhwymol yn gyfreithiol ar gyfer backstop Gwyddelig

Mae'r Iseldiroedd yn barod ar gyfer 'Dim Fargen' Meddai Brexit, gweinidog cyllid yr Iseldiroedd

Rhaglenni Fideo

#Huawei - Mae Wang yn disgrifio cyhuddiadau di-sail fel rhai anarferol ac anfoesol

Swyddi Sylw

#NGOs yn arbed bywydau yn y # Meedran: ASEau i asesu'r sefyllfa

#NGOs yn arbed bywydau yn y # Meedran: ASEau i asesu'r sefyllfa

2018 Bydd cyrff anllywodraethol y rownd derfynol o Wobrau Sakharov, a gynhaliodd weithrediadau achub yn y Canoldir ac sydd bellach yn cael eu hatal rhag gweithredu, yn trafod eu gwaith gydag ASEau. Ar brynhawn dydd Llun (18 Mawrth), bydd ASEau'r Pwyllgor Hawliau Sifil a'r Is-bwyllgor Hawliau Dynol yn trafod fframwaith cyfreithiol gweithrediadau chwilio ac achub yn ogystal â'r heriau […]

| Mawrth 18, 2019

Erthyglau Diweddaraf

Parodrwydd #Brexit: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu mabwysiadu'n gyflym gan Senedd Ewrop nifer o fesurau 'dim-cytundeb'

Parodrwydd #Brexit: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu mabwysiadu'n gyflym gan Senedd Ewrop nifer o fesurau 'dim-cytundeb'

Mae'r Comisiwn yn croesawu mabwysiadu cyflym gan Senedd Ewrop nifer o fesurau wrth gefn 'dim-cytundeb'. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod yr UE yn gwbl barod ar gyfer senario dim-cytundeb ar 29 Mawrth. Mae'r cynigion a fabwysiadwyd yn cynnwys: sicrhau cysylltedd aer, ffordd a rheilffordd sylfaenol mewn cyfnod “dim-cytundeb”, yn ogystal […]

| Mawrth 19, 2019
#Brexit - Rhaid i unrhyw estyniad fod er mwyn torri'r cloc marw yn ôl #Gwyrdd

#Brexit - Rhaid i unrhyw estyniad fod er mwyn torri'r cloc marw yn ôl #Gwyrdd

Mae Tŷ'r Cyffredin y DU wedi pleidleisio i ymestyn cyfnod Erthygl 50 ac oedi Brexit. Y diwrnod cynt (13 Mawrth), pleidleisiodd y Cyffredin yn erbyn gadael y DU heb fargen, a ddaw ddiwrnod ar ôl pleidleisio i lawr y Cytundeb Tynnu'n Ôl. Bydd yn rhaid i'r DU gytuno â'r UE-27 pa mor hir fydd yr estyniad […]

| Mawrth 19, 2019
#PiraeusBank - Tîm newid rheolaeth

#PiraeusBank - Tîm newid rheolaeth

Banc Piraeus yn cyhoeddi bod y Rheolwr Cyffredinol Gweithredol Corfforaethol a Buddsoddi Bancio Fotini Ioannou yn gadael y banc ar ddiwedd mis Ebrill. Ymunodd â'r banc ym mis Medi 2017 ac mae wedi cefnogi strategaeth y Grŵp yn llwyddiannus ar gyfer ariannu prosiectau buddsoddi mawr gyda phwyslais ar seilwaith ac ynni, cwmnïau sy'n canolbwyntio ar allforio a busnesau newydd, arloesol ar draws […]

| Mawrth 19, 2019
Ymchwil newydd ar bolisïau tramor #Armenia a #Azerbaijan

Ymchwil newydd ar bolisïau tramor #Armenia a #Azerbaijan

Mae ymddieithrio cymharol y Gorllewin - yn enwedig yr Unol Daleithiau - o'r Cawcasws De o 2008 ymlaen wedi dod ag Armenia ac Azerbaijan yn nes at Rwsia. Mae Armenia wedi aberthu ei gydbwysedd polisi tramor er mwyn diogelwch caled, ond mae ei ddiogelwch wedi dirywio. Mae arweinwyr blaenorol y wlad wedi methu â mesur y graddau […]

| Mawrth 19, 2019
Mae ANALDE yn gwthio am gyllideb 2020 uchelgeisiol yn y frwydr yn erbyn #GlobalWarming

Mae ANALDE yn gwthio am gyllideb 2020 uchelgeisiol yn y frwydr yn erbyn #GlobalWarming

Mae Senedd Ewrop, a gyfarfu mewn sesiwn lawn yn Strasbourg, wedi mabwysiadu'r cyfeiriadau y mae'n dymuno eu gweld yn cael eu cymryd gan y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer paratoi cyllideb 2020, yr ymarferiad diwethaf a ragwelwyd gan y Fframwaith Ariannol Amlflwydd (MFF) cyfredol. Ers i'r Cyngor oedi'n sylweddol wrth gytuno ar y MMF yn y dyfodol o […]

| Mawrth 19, 2019
#ClimateChange - Glasbrint y Senedd ar gyfer toriadau tymor hir #CO2

#ClimateChange - Glasbrint y Senedd ar gyfer toriadau tymor hir #CO2

Mae datgarboneiddio hefyd yn gyfle i ddiwydiant, yn ôl ASEau © AP Images / ASEau yr Undeb Ewropeaidd-EP yn amlinellu eu syniadau ar strategaeth lleihau allyriadau hirdymor yr UE, mewn penderfyniad a fabwysiadwyd yr wythnos diwethaf. Mewn penderfyniad an-rwymol, a fabwysiadwyd gyda phleidleisiau 369 i 116 a 40 yn ymatal, mae ASEau yn dweud mai dim ond dau o'r wyth senario (“llwybrau”) a gynigiwyd gan y […]

| Mawrth 19, 2019
#Propaganda - 'Mae'r arfau a ddefnyddir yn ein herbyn yn datblygu'n barhaus'

#Propaganda - 'Mae'r arfau a ddefnyddir yn ein herbyn yn datblygu'n barhaus'

Gallai Anna Fotyga bropaganda gelyniaethus sy'n ceisio tanseilio'r UE ddylanwadu ar yr etholiadau Ewropeaidd sydd i ddod. Mae ASE Anna Fotyga (yn y llun) yn trafod sut i'w wrthweithio. Mae'r Senedd yn galw am fwy o weithredu yn erbyn diswyddiad Mae ASEau yn pryderu'n arbennig am wasgariad propaganda drwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae arbenigwyr yn cytuno bod y ffenomen disinformation yn cael mwy o effaith nag erioed […]

| Mawrth 19, 2019
# Hygyrchedd - Gwneud cynhyrchion a gwasanaethau yn yr UE yn haws eu defnyddio

# Hygyrchedd - Gwneud cynhyrchion a gwasanaethau yn yr UE yn haws eu defnyddio

Nod y Ddeddf Hygyrchedd Ewropeaidd yw sicrhau bod mwy o gynhyrchion a gwasanaethau yn hygyrch i bobl oedrannus a phobl sy'n byw gydag anabledd. Ar 13 Mawrth cymeradwyodd y Senedd y Ddeddf Hygyrchedd Ewropeaidd (EAA). Mae'r rheolau newydd yn gam tuag at Ewrop decach a mwy cynhwysol a byddant yn gwella bywydau beunyddiol yr henoed a phobl ag anableddau ar draws […]

| Mawrth 19, 2019
Ffyrdd mwy diogel: Mesurau newydd yr UE i leihau #CarAccidents

Ffyrdd mwy diogel: Mesurau newydd yr UE i leihau #CarAccidents

Mae'r UE eisiau gwella diogelwch ar y ffyrdd © delweddau AP / Senedd yr UE-Senedd Ewrop yn cefnogi mesurau newydd i wella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau damweiniau ar y ffyrdd. Byddai'r rheolau yn gwneud nifer o nodweddion diogelwch yn orfodol mewn ceir newydd. Ffyrdd yr UE yw'r mwyaf diogel yn y byd gyda chyfartaledd o farwolaethau ar y ffyrdd 49 fesul miliwn o drigolion, yn erbyn 174 […]

| Mawrth 19, 2019
ASEau yn galw am #EUMagnitskyAct i osod sancsiynau ar hawliau dynol

ASEau yn galw am #EUMagnitskyAct i osod sancsiynau ar hawliau dynol

Yr wythnos diwethaf, cefnogodd ASEau benderfyniad yn galw am sancsiynau hawliau dynol newydd yr UE i gosbi gweithredwyr gwladol a di-wladwriaeth sy'n gyfrifol am droseddau gros hawliau dynol. Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ar 14 Mawrth, mae Senedd Ewrop yn galw am sefydlu cyfundrefn sancsiynau newydd ar lefel yr UE i osod rhewi asedau a gwaharddiadau fisa ar […]

| Mawrth 19, 2019

BBC Ewrop

Gellid ailenwi rhaglen Teuluoedd Cythryblus, medd y gweinidog

Gellid ailenwi rhaglen Teuluoedd Cythryblus, medd y gweinidog

Dywedodd James Brokenshire na ddylai'r enw fynd yn groes i 'amcanion cadarnhaol' y fenter.

| Mawrth 19, 2019 | 0 Sylwadau
Grace Blakeley ac Owen Paterson ar Brexit

Grace Blakeley ac Owen Paterson ar Brexit

A fydd y DU yn gadael yr UE erbyn 29 Mawrth? Mae'r Brexiteer Ceidwadol Owen Paterson a'r newyddiadurwr Grace Blakeley yn trafod y mater.

| Mawrth 19, 2019 | 0 Sylwadau
Dirwyodd Absenoldeb Llafur £ 9,000 dros wallau rhoddion refferendwm

Dirwyodd Absenoldeb Llafur £ 9,000 dros wallau rhoddion refferendwm

Mae Absenoldeb Llafur yn cael dirwy o £ 9,000 am fethu â datgan rhoddion yn gywir cyn ac ar ôl y bleidlais 2016.

| Mawrth 19, 2019 | 0 Sylwadau

Fideos Sylw

#EUChina - 'Gellid cynnal ein deialog hawliau dynol nesaf yn fuan' Mogherini

#EUChina - 'Mae Tsieina yn cefnogi Wang yr UE yn gryfach ac yn unedig

'Mae'r cyfrifoldeb am benderfyniad Brexit yn gorwedd yn deg ac yn gytûn â Barnier y DU

#Brexit - 'Rydym yn nwylo gwleidyddion Prydain, bydd yn rhaid i'r ateb ddod o Lundain'

#EUChina - 'Rhaid i ni geisio amodau mwy cytbwys a chytbwys' Katainen

#TaxHavens - 'Mae'r UE yn dod yn arweinydd llywodraethu treth yn y byd' Moscovici

#Brexit - yr UE yn barod i lansio gweithgor penodol ar 'drefniadau amgen' yn ystod y cyfnod pontio