Cysylltu â ni

Addysg

Rhaid i Ddiwrnod Addysg eleni ganolbwyntio ar y bwlch cyrhaeddiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig Ionawr 24 fel Diwrnod Rhyngwladol Addysg ym mis Rhagfyr 2018.

Mae’r diwrnod hwn yn ddathliad o addysg ac yn amser i ystyried ei harwyddocâd byd-eang, sy’n rhychwantu hawliau menywod, cynhyrchiant economaidd a chyfleoedd cymdeithasol i feysydd gwyddoniaeth ac arloesi.

Mae Diwrnod Addysg yn hyrwyddo bod y cyfrifoldeb o ddarparu addysg o safon yn ymestyn y tu hwnt i sefydliadau addysgol; mae’n rhwymedigaeth gyfunol. Mae gan fynediad i addysg y pŵer i ddileu tlodi a gosod y sylfaen ar gyfer dyfodol disglair.

Wrth i ni yn y Gorllewin fyfyrio ar bwysigrwydd addysg, lle darperir addysg o safon resymol i bawb, rydym yn tueddu i ganolbwyntio mwy ar y cyfleoedd cymdeithasol ac economaidd y gall addysg eu datgloi. 

Mae cymdeithasegwyr ac economegwyr yn dod yn fwyfwy ymwybodol o'r bwlch cyrhaeddiad rhwng y myfyrwyr, sydd i'w weld yn ehangu mewn llawer o wledydd. Yn ystod Covid-19, y bwlch cyrhaeddiad hwn ehangu'n sylweddol, gyda'r rhai o gefndiroedd difreintiedig gymaint â 9 mis ar ei hôl hi o'r rhai sydd heb drafferthion gartref.

Yn reddfol, mae’r ysgol yn dod â phlant at ei gilydd a gall wneud iawn am bethau sy’n tynnu sylw a chaledi gartref trwy greu amgylchedd dysgu diogel. Ond mae ymchwilwyr bellach yn troi eu sylw at y gorlifau hynny o gartref, sy'n achosi i rai myfyrwyr difreintiedig frwydro â ffocws a mynd y tu ôl i'w cyfoedion.

Mae’r ymchwil hwn yn dangos ei bod yn hollbwysig ystyried rôl ffocws mewn dysgu – mater allweddol a all, os byddwn yn ei ddatrys, ddatgloi potensial enfawr rhai o’r bobl ifanc mwyaf difreintiedig yn ein gwledydd.

hysbyseb

Dangoswyd bod gan weithgaredd corfforol nifer o fanteision ar gyfer gweithrediad gwybyddol. Mae ymarfer corff yn effeithio ar yr ymennydd ar sawl ffrynt. Mae'n cynyddu cyfradd curiad y galon, sy'n pwmpio mwy o ocsigen i'r ymennydd. Mae hefyd yn helpu i ryddhau llu o hormonau, y mae pob un ohonynt yn cymryd rhan mewn cynorthwyo a darparu amgylchedd maethlon ar gyfer twf celloedd yr ymennydd.

Mae ymarfer corff yn ysgogi plastigrwydd yr ymennydd trwy ysgogi twf cysylltiadau newydd rhwng celloedd mewn amrywiaeth eang o feysydd cortigol pwysig yr ymennydd. Dangosodd ymchwil gan UCLA hyd yn oed fod ymarfer corff yn cynyddu ffactorau twf yn yr ymennydd gan ei gwneud hi'n haws i'r ymennydd dyfu cysylltiadau niwronaidd newydd.

O safbwynt ymddygiadol, mae'r un effeithiau tebyg i gyffuriau gwrth-iselder sy'n gysylltiedig â "rhedwr uchel" a geir mewn bodau dynol yn gysylltiedig â gostyngiad mewn hormonau straen. Astudiaeth o Stockholm yn dangos bod roedd effaith gwrth-iselder rhedeg hefyd yn gysylltiedig â mwy o dwf celloedd yn yr hippocampus, rhan o'r ymennydd sy'n gyfrifol am ddysgu a chof

Yn anffodus, myfyrwyr difreintiedig yn aml sydd leiaf abl i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar ôl ysgol, oherwydd costau hyfforddi, offer neu gyfleusterau. Yn achos myfyrwyr hŷn, yn aml gall yr angen i weithio gymryd amser a fyddai wedi bod ar gael ar gyfer chwaraeon.

Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd diet cytbwys wrth drafod ffocws a pherfformiad academaidd. Mae maethiad da nid yn unig yn hanfodol ar gyfer iechyd corfforol, ond mae hefyd yn chwarae rhan arwyddocaol mewn gweithrediad gwybyddol. Mae bwyta amrywiaeth o fwydydd llawn maetholion yn rhoi'r fitaminau a'r mwynau angenrheidiol i'r ymennydd weithredu'n optimaidd.

Er enghraifft, mae'n hysbys bod bwydydd sy'n llawn asidau brasterog omega-3, fel pysgod a chnau, yn gwella sgiliau cof a gwybyddol. Yn yr un modd, mae carbohydradau cymhleth a geir mewn grawn cyflawn yn darparu cyflenwad cyson o egni, gan helpu i gynnal lefelau canolbwyntio trwy gydol y dydd. Ar y llaw arall, gall diet sy'n uchel mewn bwydydd wedi'u prosesu a siwgr arwain at lefelau egni cyfnewidiol, gan effeithio ar ffocws a chynhyrchiant.

Yr her i rieni a llywodraethau fel ei gilydd yw bod bwydydd wedi'u prosesu'n helaeth yn tueddu i fod y rhataf a bod angen y paratoad lleiaf. Sy'n golygu mai'r union fyfyrwyr hynny a fyddai'n elwa o fwyd maethlon yw'r rhai lleiaf tebygol o fod yn cael digon ohono. Mae angen trafodaeth ehangach, ac, yn y pen draw, menter y llywodraeth, i dorri’r cylch dieflig hwn. Mae’n anodd i rieni sy’n cael trafferth gwneud y newid hwn ar eu pen eu hunain.

Mae gwm cnoi yn enghraifft dda o gymorth mwy cymedrol ond hygyrch i ganolbwyntio. Astudiaeth a gyhoeddwyd yn y British Journal of Psychology dod o hyd bod cyfranogwyr a oedd yn cnoi gwm yn ystod tasgau cof yn perfformio'n sylweddol well na'r rhai na wnaeth.

Credir bod gwm cnoi yn cynyddu llif y gwaed i'r ymennydd, gan wella swyddogaethau gwybyddol fel cof a ffocws. Mae'r weithred o gnoi hefyd yn lleihau straen a phryder, a all wella ffocws a sylw yn yr ystafell ddosbarth ymhellach, yn arbennig o bwysig i fyfyrwyr a allai wynebu trafferthion a chaledi gartref. Mae astudiaethau wedi dangos ymhellach y gall cynyddu sgorau prawf.

Felly er ein bod yn ymdrechu i sicrhau mynediad i addysg i bawb, mae’r un mor bwysig archwilio ffyrdd o wneud y mwyaf o’r profiad dysgu i fyfyrwyr sydd eisoes yn yr ysgol. Mae deall y technegau syml a'r potensial ar gyfer ymyriadau a diwygiadau ysgubol yn allweddol i wneud i Ddiwrnod Addysg weithio ar gyfer addysg fodern yn y Gorllewin.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd