Cysylltu â ni

Amddiffyn

Gweinidogion cyllid yn rhoi sêl bendith i hybu diogelwch ac amddiffyn y diwydiant

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae cyfarfod gweinidogion cyllid yr UE yn Lwcsembwrg wedi croesawu’r cynllun gweithredu gan Lywydd Banc Buddsoddi Ewrop Calviño i ddiweddaru’r diffiniad o brosiectau defnydd deuol ac ymestyn llinellau credyd EIB i fusnesau bach a chanolig a busnesau newydd arloesol ym maes diogelwch ac amddiffyn. Mae'r Bydd EIB yn addasu ei bolisi ar gyfer benthyca i'r diwydiant diogelwch ac amddiffyn tra'n diogelu ei allu i ariannu. Bydd tasglu a 'siop un stop' yn symleiddio prosesau Grŵp EIB ac yn cyflymu buddsoddiadau, gyda €6 biliwn wedi'i glustnodi ar gyfer prosiectau yn y sector hwn. Bydd y Grŵp EIB hefyd yn cryfhau cydweithrediad â'r Asiantaeth Amddiffyn Ewropeaidd a phartneriaid eraill i gynyddu effaith, synergeddau a chyfatebolrwydd.

Bydd Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop (EIB Group) yn diweddaru ei bolisïau a’i fframwaith ar gyfer benthyca i’r diwydiant diogelwch ac amddiffyn. Mae hyn yn cynnwys diweddariad o'r diffiniad o nwyddau a seilwaith defnydd deuol, yn ogystal â chymorth i fentrau bach a chanolig (BBaCh) a busnesau newydd, ac ymrwymiad i gyflymu'r broses o ddefnyddio arian i gryfhau galluoedd diogelwch ac amddiffyn Ewrop.

Mae hybu cefnogaeth Grŵp EIB i ddiogelu heddwch a diogelwch Ewrop yn un o’r prif flaenoriaethau strategol a amlinellwyd gan yr Arlywydd Calviño ac a gymeradwywyd gan Weinidogion Cyllid yr UE, yn eu cyfarfod ym mis Chwefror a chan Senedd Ewrop. Cytunwyd wedyn y byddai cynigion pendant yn cael eu trafod ym mis Ebrill.

Datgelwyd Cynllun Gweithredu Diwydiant Diogelwch ac Amddiffyn Grŵp EIB gan Lywydd Banc Buddsoddi Ewrop, Nadia Calviño, yng nghyfarfod Gweinidogion Cyllid yr UE (ECOFIN) yn Lwcsembwrg. Mae'r Cynllun Gweithredu yn dilyn dau fis o ymgysylltu dwys â chyfranddalwyr y Banc, rhanddeiliaid allweddol a marchnadoedd, ac mae'n gweithredu ar fandad diweddar y Cyngor Ewropeaidd i wella ymhellach fynediad at gyllid i gwmnïau amddiffyn Ewropeaidd, tra'n diogelu gallu ariannu'r Grŵp EIB.

“Byddwn yn cynyddu ac yn cyflymu ein cefnogaeth i ddiwydiant diogelwch ac amddiffyn Ewrop tra'n diogelu ein gallu i ariannu a safonau amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu uchaf. Fel cangen ariannol yr UE, rhaid inni gyfrannu at sicrhau heddwch a diogelwch Ewrop. Bydd y Cynllun Gweithredu a gyflwynwyd heddiw yn gwella amodau ariannu prosiectau Ewropeaidd. Byddwn yn cydweithio ag Aelod-wladwriaethau a sefydliadau’r UE, i gyflymu prosiectau sy’n sicrhau llesiant ein dinasyddion, ”meddai’r Llywydd Calviño.

Yn y dyfodol, bydd y Banc yn hepgor y gofyniad bod prosiectau defnydd deuol yn deillio mwy na 50% o'u refeniw disgwyliedig o ddefnydd sifil. Bydd hyn yn alinio’r Grŵp EIB â sefydliadau ariannol cyhoeddus sy’n cyfyngu’n gyfartal eu hariannu i offer a seilwaith sy’n gwasanaethu’r fyddin neu’r heddlu amddiffynnol a hefyd anghenion sifil, megis rhagchwilio, gwyliadwriaeth, amddiffyn a rheoli sbectrwm, dadheintio, ymchwil a datblygu, offer, milwrol. symudedd, rheoli ffiniau a diogelu seilwaith hanfodol arall, a dronau.

At hynny, bydd y Grŵp EIB yn diweddaru ei reolau ar gyfer busnesau bach a chanolig yn ariannu yn y sector diogelwch ac amddiffyn. Bydd hyn yn agor llinellau credyd pwrpasol ar gyfer nifer fawr o gwmnïau llai a busnesau newydd arloesol, sydd angen cyllid ar gyfer prosiectau defnydd deuol.

hysbyseb

Mae’r Grŵp EIB hefyd yn bwriadu cryfhau partneriaethau a chydweithio â rhanddeiliaid allweddol ar unwaith, gan gynnwys drwy lofnodi a diweddaru memoranda cyd-ddealltwriaeth gyda’r Asiantaeth Amddiffyn Ewropeaidd a phartneriaid eraill.

Yn hollbwysig, mae'r Banc hefyd yn bwriadu symleiddio a gwella ei brosesau mewnol, gan greu Tasglu penodol, a siop un stop ar gyfer prosiectau diogelwch ac amddiffyn a fydd yn weithredol erbyn 1 Mai 2024. Bydd hyn yn cyflymu buddsoddiadau a mynediad i EIB Group cyllid i gleientiaid yn sector diogelwch ac amddiffyn Ewrop i ddefnyddio'r €6 biliwn o gyllid sydd ar gael o dan y Fenter Diogelwch Ewropeaidd Strategol (SESI), a thrwy hynny roi hwb pellach i gefnogaeth sylweddol yr EIB i'r diwydiant diogelwch ac amddiffyn Ewropeaidd o dan y fframwaith presennol. Mae'r cynigion yn amodol ar brosesau cymeradwyo mewnol Grŵp EIB.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd