Cysylltu â ni

NATO

Mae seneddwyr Ewropeaidd yn ysgrifennu at yr Arlywydd Biden

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Annwyl Mr. Llywydd,

Cynghrair NATO yw'r gynghrair wleidyddol fwyaf llwyddiannus mewn hanes, gan sicrhau bod rhyddid, ffyniant a diogelwch yn parhau ym mhob un o'n cenhedloedd. Mae'r enillion caled hynny dan fygythiad nawr gan amrywiaeth o actorion, gan gynnwys unbenaethau ymosodol, gwladwriaethau twyllodrus, a grwpiau terfysgol rhanbarthol a rhyngwladol.

Rhaid i'r byd rhydd sefyll gyda'i gilydd, i sicrhau ein diogelwch a'n gwytnwch parhaus yn erbyn y bygythiadau allanol hyn. Yn yr amgylchedd geopolitical heddiw, mae'r diogelwch a'r gwytnwch hwnnw'n ymestyn ymhell y tu hwnt i gryfder milwrol. Mae'n cynnwys meistroli technolegau newydd, diogelu sefydliadau ariannol, a sicrhau diogelwch cyflenwadau ynni yn y dyfodol.

Mae goresgyniad Rwsia a meddiannu Wcráin wedi profi pob un o'r elfennau hyn, a mwy. Mae’n destun balchder mawr i ni i gyd fod Ewrop a’r Unol Daleithiau wedi sefyll yn gadarn gyda’i gilydd yn wyneb yr ansefydlogrwydd geopolitical newydd hwn.

Yn sylfaenol i'r gwytnwch llwyddiannus hwn, roedd gallu cenhedloedd Ewropeaidd i leihau dibyniaeth ar ffynonellau ynni Rwsia yn ddramatig, yn dilyn y goresgyniad. Roedd allforion Nwy Naturiol Hylifedig (LNG) o'r Unol Daleithiau yn hanfodol i'r broses hon: mae'r cyflenwad wedi cynyddu dros 140% ers 2021, ac yn 2023 yn unig roedd 60 y cant o holl allforion LNG yr Unol Daleithiau yn rhwym i farchnadoedd Ewropeaidd (Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau). Deyrnas). Mae trawsnewid cenhedloedd Ewrop i ffwrdd o nwy Rwsia i gyflenwad dibynadwy a diogel o US LNG yn cynrychioli un o'r datblygiadau mwyaf ar gyfer diogelwch ynni'r Gorllewin yn y cyfnod modern.

Nid stryd unffordd mo hon. Mae busnesau a gweithwyr yr Unol Daleithiau wedi elwa'n fawr o'r refeniw a'r buddsoddiadau cynyddol a byddant yn parhau i wneud hynny gan fod contractau a seilwaith hirdymor bellach yn cael eu rhoi ar waith, i gloi buddion y cydweithrediad ynni hwn sydd o fudd i'r ddwy ochr am ddegawdau i ddod.

hysbyseb

Mae’n destun gofid a phryder mawr felly bod eich Gweinyddiaeth wedi cyhoeddi saib yn ddiweddar ar gymeradwyo trwyddedau ar gyfer cyfleusterau LNG. Gallai'r penderfyniad hwn gael effeithiau negyddol sylweddol ar sicrwydd ynni Ewropeaidd yn y blynyddoedd a'r degawdau nesaf. Ni all byd y Gorllewin aros ar y blaen i'n gwrthwynebwyr dim ond trwy sefyll yn llonydd a gobeithio y bydd ein cydweithrediad heddiw yn ddigon ar gyfer y dyfodol. Ni fydd. Rhaid inni gynllunio ymlaen llaw, ehangu ein cydweithrediad ym meysydd ynni a meysydd eraill, a pharatoi ein hunain ar gyfer heriau’r dyfodol.

Mae cludo LNG ar hyn o bryd ac yn y dyfodol i’r UE a’r DU – gan gynnwys cyfleusterau LNG newydd i ateb y galw yn y dyfodol – bellach yn elfen hanfodol ar gyfer bodloni’r heriau diogelwch a wynebir gan gynghrair y Gorllewin. Mae'r penderfyniad i beidio â chaniatáu hawlenni i fynd ymlaen yn tanseilio cynghreiriaid America,

a'r drefn Orllewinol yn fwy eang, ac a rydd gynnorthwy i'n gwrthwynebwyr a'r rhai a ewyllysiant ein rhanu. Rydym yn eich annog i ailystyried.

Yn gywir,

Andrea di Giuseppe AS (Yr Eidal)

Cadeirydd, yn rhyngwladol Masnach Pwyllgor, Siambr Dirprwyon yr Eidal

Simone Billi AS (Yr Eidal)

Aelod o'r Pwyllgor Materion Tramor

Naike Gruppioni AS (yr Eidal)

Is-lywydd, Sefydliad Italia-UDA

Alessandro Urzi AS (Yr Eidal)

Aelod o'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol

Massimiliano Panizzut AS (yr Eidal)

Aelod o'r Pwyllgor Materion Cymdeithasol

Andrea Orsini AS (Yr Eidal)

Is-Gadeirydd, Pwyllgor Amddiffyn a Diogelwch, Cynulliad Seneddol NATO

Joost Erdmans AS (Yr Iseldiroedd)

Arweinydd Plaid JA21

Michael Hoogeveen ASE (Yr Iseldiroedd)

Aelod, Dirprwyaeth dros Berthnasoedd ag UDA

Virgil-Daniel Popescu AS (Rwmania)

Cyn Weinidog Ynni

Charlie Weimers ASE (Sweden)

Aelod o Bwyllgor Materion Tramor Senedd yr UE

Syr Iain Duncan Smith AS (Y Deyrnas Unedig)

Cyn Arweinydd, y Blaid Geidwadol a Gweinidog y Cabinet

Craig Mackinlay AS (Y Deyrnas Unedig)

Cadeirydd, Grŵp Craffu Sero Net

Jonathan Gullis AS (Y Deyrnas Unedig) Dirprwy Gadeirydd, Plaid Geidwadol ac Aelod o'r Pwyllgor Busnes a Masnach

Syr John Redwood AS (Y Deyrnas Unedig)

Cyn Weinidog Cabinet

David Jones AS (Y Deyrnas Unedig)

Cyn Weinidog Cabinet

Nigel Mills AS (Y Deyrnas Unedig) Aelod, Pwyllgor Datblygu Rhyngwladol

Karl McCartney AS (Y Deyrnas Unedig)

Aelod, Cludiant Pwyllgor

Greg Smith AS (Y Deyrnas Unedig)

Aelod, Cludiant Pwyllgor

Damien Moore AS (Y Deyrnas Unedig)

Aelod, Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol

Adam Holloway AS (Y Deyrnas Unedig)

Aelod, Pwyllgor Craffu Ewropeaidd

Andrew Lewer AS (Y Deyrnas Unedig)

Aelod, Pwyllgor Addysg

Jonathan Arglwydd AS (Y Deyrnas Unedig) Cyn Aelod Bwrdd, Pwyllgor Trafnidiaeth Llundain

Marco Longhi AS (Y Deyrnas Unedig)

Aelod, Pwyllgor Materion Cartref

Lee Anderson AS (Y Deyrnas Unedig)

Aelod, Pwyllgor Materion Cartref

Sammy Wilson AS (Y Deyrnas Unedig) Llefarydd yr Wrthblaid DUP ar y Trysorlys a Chyllid

Julian Knight AS (Y Deyrnas Unedig) Cyn Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Y Fonesig Andrea Jenkyns AS (Y Deyrnas Unedig)

Cyn Weinidog Addysg

Seneddwr Michaela Biancofiore (Yr Eidal)

Llywydd, Grŵp Gwleidyddol Civici d'Italia

Seneddwr Annabel Nanninga (Yr Iseldiroedd)

Aelod o'r Pwyllgor Deisebau

Arglwydd Frost o Allenton (Y Deyrnas Unedig)

Cyn Weinidog Cabinet

Arglwydd Moylan (y Deyrnas Unedig)

Cyn Gynghorydd i Boris Johnson fel Maer Llundain

Y Farwnes Foster o Oxton (Y Deyrnas Unedig) Cyn Aelod, Pwyllgor Trafnidiaeth Senedd yr UE

Y Farwnes Lea o Lymm (Y Deyrnas Unedig) Cyn Gynghorydd Economaidd i Grŵp Bancio Arbuthnot

Elisabetta Gardini (yr Eidal)

LLYWYDD DIRPRWYAETH EIDALAIDD I GYNULLIAD SENEDDOL CYNGOR EWROP

Juan Diego Requena Ruiz (Sbaen) Llefarydd, Pwyllgor Pontio Ecolegol

CC: Jennifer Granholm, Ysgrifennydd Ynni yr Unol Daleithiau Jeffrey Zients, Pennaeth Staff y Tŷ Gwyn

John Podesta, Uwch Gynghorydd i'r Llywydd Arloesedd Ynni Glân Amos Hochstein, Uwch Gynghorydd ar gyfer Ynni a Buddsoddiad

Ali Zaidi, Cynghorydd Hinsawdd Cenedlaethol y Tŷ Gwyn

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd