Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Comisiwn yn cynnig rheolau newydd i wella lles anifeiliaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Fel y cyhoeddwyd gan y Strategaeth O’r Fferm i’r Fforc, agenda’r Fargen Werdd Ewropeaidd ar gyfer amaethyddiaeth gynaliadwy a chynhyrchu bwyd, mae’r Comisiwn heddiw wedi cynnig y diwygiad mwyaf i reolau lles anifeiliaid yr UE yn ystod trafnidiaeth mewn 20 mlynedd. Mae’r Comisiwn hefyd yn cynnig, am y tro cyntaf erioed, reolau newydd yr UE ar les ac olrhain cŵn a chathod, sy’n cael eu bridio, eu cadw a’u masnachu, fel anifeiliaid anwes, at ddibenion economaidd.

Mae'r pecyn yn cynnwys ailwampio rheolau cyfredol yr UE ar gyfer anifeiliaid mewn cludiant, a fydd gwella lles yr 1.6 biliwn o anifeiliaid cael eu cludo i mewn ac o'r UE bob blwyddyn. Mae'r rheolau newydd yn adlewyrchu'r dystiolaeth wyddonol a'r mewnwelediadau diweddaraf yn ogystal â datblygiadau technolegol.

Mae'r rheolau newydd ar y lles ac olrheinedd cŵn a chathod, yn sefydlu, am y tro cyntaf, safonau unffurf yr UE ar gyfer bridio, cadw a thrin cŵn a chathod mewn sefydliadau bridio a siopau anifeiliaid anwes yn ogystal â llochesi. Bydd olrhain cŵn a chathod hefyd yn cael ei atgyfnerthu trwy nodi a chofrestru gorfodol mewn cronfeydd data cenedlaethol i frwydro yn erbyn masnach anghyfreithlon a rheoli amodau lles anifeiliaid yn well yn y sefydliadau.

Yn olaf, mae'r Comisiwn yn cynnig camau pellach i fynd i'r afael â'r Menter Dinasyddion Ewropeaidd (ECI) 'Ewrop Ddi-ffwr', sy’n galw am waharddiad gan yr UE ar ffermio ffwr ac ar werthu cynhyrchion sy’n cynnwys ffwr o’r fath yn y Farchnad Sengl. Mae'r Comisiwn yn croesawu'r fenter ac yn cydnabod bod lles anifeiliaid yn parhau i fod yn bryder mawr i ddinasyddion Ewropeaidd.

Gwell rheolau ar gyfer cludo anifeiliaid

Mae rheolau presennol yr UE ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu cludo yn 20 oed. Nid ydynt bellach yn adlewyrchu’r realiti presennol, y mewnwelediadau a’r cyngor gwyddonol diweddaraf, nodau cynaliadwyedd na phryderon dilys ein dinasyddion o ran lles anifeiliaid. Mae cynnig heddiw felly’n canolbwyntio ar feysydd allweddol sy’n hanfodol i sicrhau lles anifeiliaid da mewn trafnidiaeth:

  • Bydd amseroedd teithio yn cael eu byrhau ac yn ystod teithiau hir, rhaid dadlwytho anifeiliaid ar gyfer cyfnodau o orffwys, bwydo a dyfrio. Bydd rheolau arbennig yn berthnasol i anifeiliaid i'w lladd, ac i anifeiliaid bregus fel lloi heb eu diddyfnu ac anifeiliaid beichiog.
  • Lwfansau i'w sicrhau lleiafswm lle ar gyfer y gwahanol anifeiliaid yn cael ei gynyddu a'i addasu i bob rhywogaeth.
  • Cludiant mewn tymereddau eithafol yn ddarostyngedig i amodau llym, gan gynnwys cyfyngu cludiant i'r nos yn unig pan fydd tymheredd yn uwch na 30 gradd. Yn ogystal, pan fydd y tymheredd yn is na 0°C, rhaid gorchuddio cerbydau ffordd a rheoli cylchrediad yr aer yn adran yr anifeiliaid, er mwyn amddiffyn anifeiliaid rhag dod i gysylltiad ag oerfel gwynt yn ystod y daith. Os yw'r tymheredd yn gostwng o dan -5 ° C, ynghyd â'r mesurau a grybwyllwyd yn flaenorol, ni ddylai hyd teithio fod yn fwy na 9 awr.
  • Rheolau ar gyfer y allforion o anifeiliaid byw o'r Undeb yn cael eu tynhau, gan gynnwys gwell rheolaethau mewn trydydd gwledydd i fodloni safonau cyfatebol â'r rhai a geir yn yr UE.
  • Byddwn yn gwneud y mwyafswm o offer digidol i hwyluso gorfodi rheolau trafnidiaeth (ee lleoli cerbydau mewn amser real; cronfa ddata ganolog).

Gwell lles i gŵn a chathod

hysbyseb

Mae gan tua 44% o gartrefi yn yr UE anifail anwes. Masnach mewn cŵn a chathod wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gydag an gwerth blynyddol o €1.3 biliwn. Fodd bynnag, mae safonau lles anifeiliaid ar gyfer bridio, cadw a gwerthu cŵn a chathod proffesiynol yn amrywio’n fawr rhwng Aelod-wladwriaethau. Mae tystiolaeth helaeth hefyd o arferion is-safonol a cam-drin.

Yn ogystal, mae'r mae masnach anghyfreithlon mewn cŵn a chathod wedi cynyddu'n aruthrol, wedi’i chyflymu gan farchnad ar-lein gynyddol sydd bellach yn cyfrif am 60% o’r holl werthiannau cŵn a chathod yn yr UE. A newydd adrodd a gyhoeddwyd heddiw yn gwadu maint y fasnach anghyfreithlon mewn cŵn a chathod, yn ogystal â'r bylchau presennol sy'n caniatáu iddo ddigwydd.

Nid yw cynnig heddiw yn cyflwyno rheoliadau newydd ar gyfer dinasyddion a pherchnogion anifeiliaid anwes. Mae’n sefydlu rheolau unffurf yr UE ar gyfer lles cŵn a chathod sy’n cael eu bridio neu eu cadw mewn sefydliadau bridio, mewn siopau anifeiliaid anwes yn ogystal ag mewn llochesi:

  • Am y tro cyntaf erioed, bydd safonau gofynnol yn berthnasol i'r bridio, tai, gofal a thriniaeth o'r anifeiliaid hyn ledled yr UE.
  • Llym gofynion olrhain, ynghyd â gwiriadau awtomataidd ar gyfer gwerthiannau ar-lein, yn helpu awdurdodau i reoli bridio a masnachu cŵn a chathod a phrynwyr i wirio bod eu dull adnabod a chofrestriad yn gywir.
  • Bydd angen i Aelod-wladwriaethau gynnig hyfforddiant i drinwyr anifeiliaid a bydd unrhyw un sy'n prynu ci neu gath yn cael gwybod am y pwysigrwydd o berchnogaeth gyfrifol.
  • Bydd yn rhaid i gŵn a chathod a fewnforir fodloni safonau lles cyfatebol.

Ymateb i fenter dinasyddion Ewropeaidd 'Ewrop Heb Ffwr'

Ymatebodd y Comisiwn heddiw hefyd i a Fenter Dinasyddion Ewropeaidd '. Mae’r fenter “Ewrop Ddi-ffwr” yn galw ar y Comisiwn i gymryd camau i wahardd: (i) cadw a lladd anifeiliaid at ddiben cynhyrchu ffwr yn unig neu’n bennaf a (ii) lleoli ffwr anifeiliaid fferm, a chynhyrchion sy’n cynnwys ffwr o'r fath, ar farchnad yr UE. Mae hefyd yn codi materion pwysig ynghylch diogelu iechyd pobl, anifeiliaid a’r amgylchedd, y bydd y Comisiwn yn eu hasesu yn dilyn ei « Dull Un Iechyd », sydd ag egwyddor greiddiol i'r gydnabyddiaeth bod cysylltiad annatod rhwng iechyd dynol, anifeiliaid a'r amgylchedd.

Mae'r Comisiwn wedi gofyn i EFSA roi barn wyddonol ar les anifeiliaid sy'n cael eu ffermio ar gyfer ffwr. Gan adeiladu ymhellach ar y mewnbwn gwyddonol hwn, ac ar asesiad o effeithiau economaidd a chymdeithasol, bydd y Comisiwn wedyn yn cyfathrebu ar y camau gweithredu mwyaf priodol.

Camau Nesaf

Bydd y ddau gynnig deddfwriaethol yn cael eu cyflwyno i Senedd Ewrop a'r Cyngor. Ar y Fenter Dinasyddion Ewropeaidd, bydd EFSA yn dechrau ei asesiad gwyddonol ar sail cais y Comisiwn ac yn cyflwyno ei farn wyddonol erbyn mis Mawrth 2025.

Bydd y Comisiwn hefyd yn parhau â’i waith paratoi ar gynigion lles anifeiliaid eraill, fel y cyhoeddwyd yn y Strategaeth O’r Fferm i’r Fforc.

Mwy o wybodaeth

Rheoleiddio ar les cŵn a chathod a'u holrhain

Rheoliad ar ddiogelu anifeiliaid wrth eu cludo 

Holi ac Ateb Lles anifeiliaid mewn trafnidiaeth

Holi ac Ateb Lles Cŵn a Chathod

Holi ac Ateb Menter Dinasyddion Ewropeaidd “Ewrop Heb Ffwr”

Ffeithlen Lles Anifeiliaid wrth Gludiant

Taflen Ffeithiau Lles Cŵn a Chathod

Comisiwn Ewropeaidd Iechyd y Cyhoedd

Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop

"Mae mwy na 80% o ddinasyddion yr UE eisiau gwell amddiffyniad i anifeiliaid. Heddiw rydym yn mabwysiadu pecyn pwysig iawn o reolau sy'n sicrhau gwell lles anifeiliaid yn ystod cludiant. Bydd amseroedd teithio, gofod teithio a thymheredd teithio yn cael eu haddasu i wella eu lles." Yn ogystal, rydym yn cyflwyno am y tro cyntaf reolau a fydd yn gwella'r driniaeth gan fridwyr a siopau anifeiliaid anwes o ffrindiau gorau dynol: cathod a chŵn Mae'r ffordd yr ydym yn trin natur, gan gynnwys anifeiliaid, yn dweud llawer am pa fath o fodau dynol ydym ni a minnau Rwy'n falch ein bod heddiw yn gwneud cynnydd o ran lles anifeiliaid." Maroš Šefčovič, Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewropeaidd, Cysylltiadau Rhyngsefydliadol a Rhagwelediad - 06/12/2023

“Mae lles anifeiliaid yn fater y mae dinasyddion yr UE yn poeni’n fawr amdano ac mae gweithio i’w wella wedi bod yn flaenoriaeth wleidyddol i ni ers y diwrnod cyntaf. Mae bron i hanner cartrefi Ewrop yn berchen ar gi neu gath, sy’n dangos arwyddocâd ein gweithredoedd heddiw. y tro cyntaf erioed, rydym yn cynnig rheolau cyffredin yr UE i ddiogelu’n well y miliynau o gŵn a chathod sy’n cael eu bridio yn yr UE a darparu sicrwydd y mae dirfawr ei angen i berchnogion anifeiliaid anwes yn y dyfodol.Rydym hefyd yn diweddaru’r rheolau ar gludo anifeiliaid am y tro cyntaf ers 20 mlynedd, i wella eu lles ac atal cam-drin anifeiliaid wrth eu cludo. Mae lles anifeiliaid nid yn unig yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles anifeiliaid ond hefyd ar gyfer cymdeithas drugarog, iach a chynaliadwy." Stella Kyriakides, Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd - 06/12/2023

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd