Cysylltu â ni

Ynni

Datrys y Paradocs: Polisi LNG Biden a'i Effaith ar Hinsawdd Fyd-eang a Geopolitics

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae penderfyniad yr Arlywydd Joe Biden i roi’r gorau i gymeradwyo trwyddedau ar gyfer cyfleusterau nwy naturiol hylifedig (LNG) newydd yn yr Unol Daleithiau wedi bod yn destun beirniadaeth eang ledled Ewrop. Mae mewnforion LNG Americanaidd yn hollbwysig i gymysgedd ynni Ewrop - yn ôl Charlie Weimers ASE.

Mae mewnforion Ewropeaidd wedi cynyddu dros 140% ers goresgyniad Rwsia ar yr Wcrain, ac mae’r Unol Daleithiau wedi cyfeirio dwy ran o dair o’i hallforion LNG i’r farchnad Ewropeaidd.

Mae beirniadaeth penderfyniad yr Arlywydd Biden yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi canolbwyntio’n bennaf ar geopolitics - mae atal LNG yn bygwth diogelwch ynni Ewrop: gallai orfodi rhai gwledydd yn ôl tuag at ffynonellau ynni Rwsia ac mae’n cyfyngu ar gyflenwad, gan wneud siociau pris yn y dyfodol yn fwy tebygol.

Fodd bynnag, llai trafod yw bod y penderfyniad hwn, yn eironig, yn tanseilio ymdrechion amgylcheddol byd-eang. Mae hyn yn bwysig, oherwydd y cyfiawnhad cyfan dros 'saib' yr Unol Daleithiau wrth roi trwyddedau oedd bod angen blaenoriaethu'r effeithiau hinsawdd, hyd yn oed cyn ystyriaethau pwysig megis diogelwch byd-eang a chreu swyddi. Y broblem yw nad yw achos amgylcheddol y Weinyddiaeth yn gwrthsefyll craffu sylfaenol.

Nid oes amheuaeth bod glo yn sylweddol waeth i'r amgylchedd nag yw LNG. Dangosodd Dadansoddiad Cylch Bywyd manwl (LCA) gan Labordy Technoleg Ynni Cenedlaethol yr Unol Daleithiau yn 2019 y byddai allforion LNG yr Unol Daleithiau ar gyfer marchnadoedd Ewropeaidd ac Asiaidd yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr cylch bywyd yn sylweddol o gymharu â defnyddio glo. Roedd yr LCA hefyd yn modelu allyriadau nwy naturiol Rwsia. Unwaith eto, roedd allforion LNG yr Unol Daleithiau yn sylweddol lanach.

Mae hyn yn gwneud penderfyniad America yn fwy o syndod, ac yn ddryslyd hyd yn oed, gan mai union effaith tymor canolig penderfyniad yr UD fydd bod cynhyrchiant glo yn cynyddu a bod allforion nwy naturiol Rwsia i Ewrop yn cynyddu. Bydd yr Unol Daleithiau naill ai'n ehangu neu'n ailgychwyn cynhyrchu glo domestig i gwrdd â'r bwlch galw a achosir gan yr ataliad i ehangu LNG. Nid rhodd y Weinyddiaeth fydd y penderfyniad hwn: bydd y farchnad yn mynnu hynny, a bydd swyddogion lleol a gwladwriaethol yn gwneud y penderfyniad rhesymegol i fynd ar ei drywydd.

Yn yr un modd, nid yw'r marchnadoedd Asiaidd y mae'r UD yn cyflenwi LNG iddynt ar hyn o bryd yn orlawn o opsiynau ar gyfer llenwi'r galw ychwanegol nas diwallwyd yn y dyfodol. Nid yw’r opsiynau hynny sy’n bodoli yn gyfeillgar i’r hinsawdd: mae cynhyrchiant glo domestig yn parhau i fod yn uchel ar draws de a de-ddwyrain Asia a gellid yn hawdd ei gynyddu. Mae Tsieina hefyd yn allforiwr sylweddol o lo ac mae'n siŵr y byddai'n neidio ar y cyfle i gymryd rhywfaint o gyfran marchnad America.

hysbyseb

A beth am Ewrop? Nid yw’r Fargen Werdd, er ei holl addewidion, eto i gyflawni arcadia sy’n cael ei bweru gan yr haul, y gwynt a’r tonnau. Ni fydd wedi gwneud hynny erbyn i effeithiau’r saib LNG ddod i mewn – yn gyfforddus o fewn tymor Comisiwn a Senedd nesaf yr UE.

Ble byddwn ni'n troi? Rhai, mae'n debyg, i lo – Gwlad Pwyl a'r Almaen, er enghraifft, i lo'r Almaen. Efallai y bydd eraill yn edrych tua'r dwyrain eto, er gwaethaf yr holl beryglon (gan gynnwys allyriadau nwyon tŷ gwydr uwch). Er y gallai nwy Qatari ehangu cyflenwad o bosibl, go brin ei fod yn gyflenwr mwy apelgar o'i gymharu â Rwsia, o ystyried ei gefnogaeth ariannol i Hamas a'r Frawdoliaeth Fwslimaidd. At hynny, mae'r risgiau a'r costau sy'n gysylltiedig â chludo nwyddau drwy'r Môr Coch yn annhebygol o leddfu yn y blynyddoedd i ddod.

Ystyriwch y senarios hyn: allyriadau cynyddol wrth i hen danwydd budr gael ei ail-animeiddio ynghyd â Chynghreiriaid sydd newydd ddibynnu ar lo o Tsieina, neu nwy o Rwsia. Mae'n amlwg bod yr achos hinsawdd dros LNG a'r achos geopolitical, mewn gwirionedd, yn cydblethu.

Mae rhai penderfyniadau polisi – llawer, mewn gwirionedd – yn eu hanfod yn farn am ganlyniadau sy’n cystadlu. Gallai un ffordd o weithredu fod o fudd amgylcheddol, ond o bosibl yn llai o dwf economaidd; gallai un arall fod yn bwysig ar gyfer diogelwch cenedlaethol ond mae perygl o gynyddu allyriadau.

Nid yw penderfyniad yr Arlywydd Biden i rwystro trwyddedau LNG yn y dyfodol yn perthyn i'r categori hwn. Mae'n economeg wael, yn ddrwg i ddiogelwch, a bydd yn codi allyriadau byd-eang. Nid oes unrhyw gyfaddawd buddiol i wneud iawn am yr effeithiau negyddol a fydd yn disgyn ar America a'i chynghreiriaid yn Ewrop ac Asia.

Rhaid i Ewrop beidio â chael ei danseilio gan fynnu yr Unol Daleithiau bod hwn yn fesur sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd. Nid yw'r wyddoniaeth, ynghyd â realiti'r farchnad, yn cefnogi'r honiad hwnnw. Pan fydd polisi yn cynyddu allyriadau, yn tanseilio cynghreiriau, ac yn niweidio diogelwch ynni, ei wrthwynebu yw'r unig opsiwn synhwyrol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd