Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Gofynnodd Norwy i gynyddu parodrwydd ar gyfer clefydau adar heintus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Awdurdod Gwyliadwriaeth EFTA (ESA) yn argymell bod Norwy yn cryfhau rheolaethau ar gyfer clefydau adar heintus. Mae’r adroddiad yn dilyn archwiliad o Norwy rhwng 9 a 18 Hydref 2023.

Amcan yr archwiliad oedd gwirio bod Norwy yn cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd anifeiliaid berthnasol yr AEE sy'n rheoli rheoli dau glefyd aderyn: ffliw adar pathogenaidd iawn a chlefyd Newcastle.

Canfu ESA fod awdurdod cymwys Norwy wedi llwyddo i reoli sawl achos o glefydau adar a ffermir rhwng 2021 a 2023. Fe’i cefnogwyd gan y Labordy Cyfeirio Cenedlaethol sy’n darparu cymorth gwyddonol a thechnegol. Roedd y gwasanaeth diagnostig ar gyfer achosion amheus o glefydau mewn dofednod fferm yn gyflym, ond canfu ESA oedi wrth brofi ac adrodd am samplau o ddofednod ac adar gwyllt eraill sy’n lleihau’r posibilrwydd o gyflwyno mesurau rheoli cynnar.

Daeth ESA i’r casgliad nad oedd y cynlluniau wrth gefn yn disgrifio’n llawn yr holl gamau sydd eu hangen i ddarparu ymateb cyflym i achos o glefyd. Arweiniodd hyn at oedi wrth gychwyn rhai mesurau rheoli clefydau.

Mewn ymateb i adroddiad drafft ESA, mae Norwy wedi darparu cynllun gweithredu rhagarweiniol i fynd i'r afael â'r holl argymhellion. Mae'r cynllun hwn ynghlwm wrth yr adroddiad.

Diogelwch bwyd yn yr AEE

Mae cyfraith yr AEE yn gosod safonau uchel ar gyfer diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid ac ar gyfer iechyd a lles anifeiliaid.

Mae ESA yn gyfrifol am fonitro sut mae Gwlad yr Iâ a Norwy yn gweithredu rheolau AEE ar ddiogelwch bwyd, diogelwch bwyd anifeiliaid ac iechyd a lles anifeiliaid.

O ganlyniad, mae ESA yn cynnal archwiliadau rheolaidd yn y ddwy wlad, tra bod Liechtenstein yn destun system wyliadwriaeth wahanol ar gyfer diogelwch bwyd.

Gellir dod o hyd i adroddiad ESA  ewch yma.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd