Cysylltu â ni

Tybaco

Pam nad yw polisi’r UE ar reoli tybaco yn gweithio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae 65% o ysmygwyr yn yr Undeb Ewropeaidd yn credu nad yw’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn yr UE yn ystyried yr effaith ar ysmygwyr wrth benderfynu ar reolau a rheoliadau ar dybaco a chynhyrchion sy’n cynnwys nicotin. Ar ben hynny, mae 66% o oedolion y boblogaeth gyffredinol ledled Ewrop yn cytuno y dylai sefydliadau fel yr UE a WHO roi mwy o ffocws ar leihau niwed trwy annog ysmygwyr i ddefnyddio cynhyrchion llai niweidiol yn hytrach na cheisio dileu'r defnydd o dybaco yn gyfan gwbl, yn ysgrifennu'r Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Mae canlyniadau arolwg newydd a ryddhawyd gan Povaddo yn datgelu bod pobl Ewropeaidd yn derbyn yn eang bod dewisiadau di-fwg, fel e-sigaréts a thybaco wedi’u gwresogi, yn ffyrdd rhesymol o roi’r gorau i ysmygu ac y dylai’r UE ystyried yn ofalus effaith unrhyw drethi ar nhw. Mae dwy ran o dair (66%) o’r oedolion a holwyd yn Ewrop yn credu y gellir annog ysmygwyr i newid i ddewisiadau eraill sydd wedi’u profi’n wyddonol trwy drethu’r cynhyrchion hyn ar gyfradd is na sigaréts ond sy’n dal yn ddigon uchel i atal pobl ifanc neu bobl nad ydynt yn ysmygu rhag eu defnyddio.

Wedi'i gynnal gan y cwmni ymchwil barn gyhoeddus annibynnol Povaddo ar gyfer Philip Morris International (PMI), mae'r arolwg o fwy na 14,000 o oedolion mewn 13 o aelod-wladwriaethau'r UE a'r Wcráin yn dangos sut mae gan Ewropeaid farn gref am sut y dylai llywodraethau drin y cynhyrchion hyn, y ddau yn lefel genedlaethol ac yn yr UE yn gyffredinol:

o Dylid rhoi gwybodaeth gywir, wedi’i phrofi’n wyddonol i oedolion sy’n ysmygu bod dewisiadau di-fwg yn lle sigaréts yn llai peryglus na pharhau i ysmygu, hyd yn oed os nad yw’r dewisiadau amgen hyn yn rhydd o risg (69%).

o Gall llywodraethau helpu i wella iechyd y cyhoedd drwy gymeradwyo polisïau sy'n annog ysmygwyr sy'n oedolion nad ydynt yn rhoi'r gorau iddi yn gyfan gwbl i newid i ddewisiadau di-fwg arloesol sydd â'r potensial i fod yn llai niweidiol na smygu parhaus (67%).

o Dylai’r UE neilltuo amser ac adnoddau i roi’r gorau i smygu drwy annog pob ysmygwr i naill ai roi’r gorau iddi’n gyfan gwbl neu newid i ddewis amgen llai peryglus a brofwyd yn wyddonol (67%).

“Mae canlyniadau’r arolwg yma’n awgrymu bod yna ddatgysylltiad rhwng llunwyr polisi a’r dinasyddion maen nhw’n eu llywodraethu a’u cynrychioli o ran polisi tybaco,” meddai Llywydd Povaddo, William Stewart. “Mae’n ymddangos bod dull polisi’r UE yn canolbwyntio mwy ar amcan afrealistig, sef dileu’r defnydd o nicotin yn llwyr”.

hysbyseb

Mewn cyferbyniad, dywedodd wrthyf, mae’r cyhoedd ledled Ewrop ar y cyfan yn barod i dderbyn y cysyniad o leihau niwed tybaco, y syniad o symud pobl oddi wrth sigaréts i’r dewisiadau amgen llai niweidiol hyn sydd wedi’u profi’n wyddonol, megis e-sigaréts, codenni nicotin llafar neu dybaco wedi’i gynhesu. cynnyrch.

Mae'r broblem gyda'r llunwyr polisi. “Maen nhw'n edrych arno fel sefyllfa, naill ai rydych chi'n ysmygu neu dydych chi ddim yn ysmygu. Mae hynny'n ffordd hen ffasiwn o feddwl oherwydd mae rhywbeth yn y canol, mae yna gynhyrchion amgen ... nad oedd ar gael 20 mlynedd yn ôl. Wrth i’r cyhoedd ddysgu mwy a mwy am y cynhyrchion hyn, maent mewn gwirionedd yn barod iawn i dderbyn y syniad hwn o annog [ysmygwyr] i ddod oddi ar y cynnyrch y maent yn gwybod sydd fwyaf niweidiol, sef sigaréts”.

Roedd yr arolwg hefyd yn mesur agweddau tuag at y fasnach anghyfreithlon mewn sigaréts wedi’u smyglo a sigaréts ffug, wedi’u hysgogi gan atyniad pobl sy’n osgoi talu trethiant uchel. Ar draws y gwahanol wledydd yn yr UE a arolygwyd, mae 60% o bobl yn ystyried y fasnach anghyfreithlon fel problem yn eu gwlad.

“Mae’r cyhoedd yn cael y jôc ar fasnach anghyfreithlon”, dywedodd William Stewart wrthyf. Maen nhw'n gwybod bod y fasnach anghyfreithlon yn ei gwneud hi'n fwy anodd lleihau cyfraddau ysmygu yn gyffredinol, nid yw'n gwneud dim mewn gwirionedd i helpu i amddiffyn pobl ifanc rhag ysmygu, maen nhw'n gwybod y gall achosi trosedd a materion diogelwch”.

O'r pedair gwlad ar ddeg a arolygwyd, mae pump sy'n sefyll allan fel rhai sy'n fwy tebygol o ddweud bod gan eu gwlad broblem gyda masnach anghyfreithlon, sef Gwlad Groeg, Lithwania, Croatia, Rwmania a Ffrainc. Mae'r Ffrancwyr yn arbennig yn iawn i fod wedi sylwi bod gan eu gwlad broblem sy'n mynd allan o reolaeth.

“Ffrainc yw plentyn problemus Ewrop mewn gwirionedd o ran mater masnach anghyfreithlon. Maen nhw'n colli swm enfawr o refeniw treth”, esboniodd William Stewart. Yn 2021, cofnododd gynnydd o 33% yn y defnydd o sigaréts ffug, yr uchaf yn yr UE.

“Ffrainc yw’r farchnad anghyfreithlon fwyaf yn yr UE o hyd gyda chyfanswm o 15 biliwn o sigaréts anghyfreithlon yn cael eu bwyta. Mae'n cynnwys 29% o gyfanswm y defnydd o sigaréts, dim ond 13% ydoedd yn 2017. Mae'n werth galw sylw at Ffrainc oherwydd ei bod yn wlad fwy gydag economi fwy ac felly mae'n sefyll allan fel problem arbennig”, ychwanegodd.

Disgrifiodd Ffrainc fel gwlad sydd fel pe bai wedi colli golwg ar ei hamcanion polisi tybaco, wrth i weinidogion “barhau i weithredu trethi uwch dro ar ôl tro”, yn ôl pob tebyg i godi refeniw ac i leihau cyfraddau ysmygu. “Dydyn nhw ddim yn cyflawni’r naill na’r llall. Nid yw cyfraddau ysmygu yn gostwng ac oherwydd bod y farchnad anghyfreithlon yn mynd yn fwy, nid ydynt mewn gwirionedd yn cael unrhyw fudd o refeniw treth uwch.

“Rwy'n cyfaddef yn llwyr nad yw materion tybaco yn uchel ar radar pobl. Nid yw'n rhywbeth y maent yn meddwl amdano yn aml iawn ond nid yw hynny'n golygu nad yw'n fater pwysig. Mae'n hawdd i wneuthurwyr deddfau a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau anwybyddu agweddau'r cyhoedd ar y mater oherwydd nad ydyn nhw'n uchel eu llais yn ei gylch.

“Mae bod yn gryf wrth-dybaco a meddwl y gallwch chi sgorio pwyntiau gwleidyddol ar hynny yn hen feddwl gwleidyddol hen ffasiwn. Roedd yna wirionedd i hynny a siarad yn gyffredinol, efallai 20 mlynedd yn ôl. Roedd llawer o ddrwgdeimlad a gelyniaeth tuag at y diwydiant tybaco, yn sicr yn y 1990au, efallai yn y 2000au cynnar … a drawsnewidiodd i fwy o amwysedd”.

Y broblem, ailadroddodd William Steward, yw nad yw meddylfryd arweinwyr gwleidyddol wedi dal i fyny. “Maen nhw’n sownd dau ddegawd yn y gorffennol, yn meddwl bod bod yn wrth-dybaco yn mynd i sgorio pwyntiau gwleidyddol iddyn nhw. Y gwir amdani yw bod y cyhoedd braidd yn agored bod angen rhyw fath o ddull arall o ymdrin â pholisi tybaco.

“Mae yna biliwn o ysmygwyr ar y blaned a’r gwir amdani yw nad yw biliwn o bobl yn mynd i roi’r gorau i ysmygu unrhyw bryd yn ein bywydau. Mae'n rhaid i ni chwilio am atebion a dulliau eraill.

Mae'n gweld cynhyrchion amgen fel yr unig ffordd ymarferol o gyflawni'r manteision iechyd o leihau ysmygu sigaréts a mynd i'r afael â'r fasnach anghyfreithlon. “Unwaith y bydd pobl yn dechrau bwyta cynnyrch am bris is, sut ydych chi'n mynd i'w gael yn ôl i'r farchnad gyfreithiol? Rydym yn sôn am sigaréts yn bennaf pan fyddwn yn sôn am y farchnad anghyfreithlon, os gellir eu hannog i ddewisiadau amgen mwy neu lai niweidiol, lle mae rhywfaint o wahaniaeth treth, gallai fod rhywfaint o obaith”.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd