Cysylltu â ni

Frontpage

2il wobr - Gwobrau Newyddiaduraeth Myfyrwyr - Beth mae bod mewn ysgol ryngwladol yn ei olygu i mi? - Maxime Tanghe

cyhoeddwyd

on

Mae'r gair 'rhyngwladol' yn portreadu i mi gysoni mewn credoau a diwylliannau. Mae'n gofyn am gryn barch a moeseg, a ddylai fod o'r pwys mwyaf i'n cymdeithas foderneiddio. Mae bod yn fyfyriwr mewn ysgol ryngwladol wedi newid fy safbwynt yn sylweddol nid yn unig ar fy hun a'm canfyddiad o ddynoliaeth, ond mae hefyd wedi effeithio'n uniongyrchol ar y ffordd rwy'n gwerthfawrogi ac yn trin eraill. Ynghyd ag ef daeth newid syfrdanol yn fy agwedd, ymddygiad ac yn fwyaf arbennig newid cynhenid ​​i'm gwerthoedd ac egwyddorion moesol, pob un wedi'i achosi gan yr amlygiad gwych hwn i amrywiaeth o ddiwylliannau, moesau a chredoau. 

Mae fy nghred angerddol ac eiriolaeth ym muddion yr amlygiad hwn oherwydd fy mhrofiad personol. Dechreuodd fy nhaith fel plentyn pump oed meddwl agored ac egnïol pan adewais fy ninas enedigol ym Mrwsel i symud i Berlin. Dinas sy'n newid am byth ac sy'n llawn amrywiaeth ddiwylliannol a pharch cyffredinol at yr holl ddiddordebau a chanfyddiadau gwahanol. Cefais fy swyno'n uniongyrchol gan y meddylfryd hwn. Y meddylfryd o fod yn agored i bopeth a pharchu pawb ni waeth pwy ydyn nhw. Er imi fynd i ysgol draddodiadol yn yr Almaen, roedd y ddinas eisoes wedi fy siapio yr oeddwn i eisiau bod ynddi.

Yn ddeg oed, heblaw am fy sylfaen sefydledig flaenorol o “ryngwladoldeb”, cychwynnodd fy nhaith ysgol ryngwladol “go iawn”. Dyna pryd y symudais yn ôl i galon Ewrop ac es i Ysgol Ewropeaidd Brwsel. Cynyddodd y gwerthfawrogiad hwn o ysgolion rhyngwladol yn gyflym wrth imi ddod yn fwyfwy ymwybodol o'r buddion a'r breintiau amrywiol o fynychu ysgol ryngwladol, megis cynnwys pob iaith a chefndir moesegol, a'i gwnaeth yn bosibl imi werthfawrogi diwylliannau yn y modd mwyaf uniongyrchol a dilys. Roeddwn yn fwy diddorol o ddysgu ieithoedd newydd a theithio i wahanol gyrchfannau i brofi ystod eang o ddiwylliannau.

O ganlyniad i'r awydd cynyddol hwn i ddysgu ieithoedd a diwylliannau newydd, argyhoeddais fy rhieni i adael imi fynd i Ysgol Prydain ym Mrwsel. Roeddwn i eisiau goresgyn fy rhwystr iaith gyda'r boblogaeth ryngwladol fawr sy'n siarad Saesneg. Byth ers i mi gysylltu bod yn fyfyriwr ysgol rhyngwladol gyda gwaith caled, penderfyniad ac awydd i ennill sgiliau newydd ynghyd â'r amcan o ymgymryd â chyfleoedd newydd yn ogystal â heriau penodol.

Mae bod yn rhan o'r gymuned gosmopolitaidd hon hefyd â'r fantais fawr o greu llwybr gyrfa gweledigaethol a rhyngwladol. Mae cael y cyfleustra i gwrdd â chymaint o ddisgyblion amrywiol ac unigryw bob dydd, yn caniatáu adeiladu rhwydwaith dylanwadol o gysylltiadau a all goleddu bywyd cymdeithasol. Fe wnaeth yn sicr i mi, gan fy mod yn gallu mwynhau cwmni ffrindiau o bob cwr o'r byd. Mae hynny'n gwneud pob cyfarfyddiad yn brofiad diwylliannol hollol wahanol ynghyd â'r wybodaeth a'r pleser y mae'n ei gynhyrchu. Nid yn unig y mae'r agwedd gymdeithasol wych hon ar fyfyriwr rhyngwladol, ond mae mwy o siawns o fynd i brifysgolion uchel eu statws ledled y byd. Fel y dywedodd Nelson Mandela unwaith: “Addysg yw’r arf mwyaf pwerus y gallwch ei ddefnyddio i newid y byd”. Ar yr un pryd, mae gan y rhwydwaith hwn o bobl y posibilrwydd o wasanaethu fel arf pwerus ar gyfer hyrwyddo unrhyw fater sy'n gysylltiedig â busnes neu yrfa. Felly, rwy'n cysylltu fy mod yn fyfyriwr ysgol rhyngwladol gyda bywyd cymdeithasol rhagorol, cyfleoedd dirifedi a dyfodol disglair.

Dyfyniad sy'n cyd-fynd yn gryf â fy syniad o fod yn fyfyriwr mewn ysgol ryngwladol yw: “Gall cyfnewidiadau syml chwalu waliau rhyngom, oherwydd pan fydd pobl yn dod at ei gilydd ac yn siarad â'i gilydd a rhannu profiad cyffredin, yna eu dynoliaeth gyffredin yw datgelu ”-Barack Obama. Y ffordd rydw i'n dehongli'r dyfyniad hyfryd hwn i'n senario yw bod y cyfnewidiadau diwylliannol rheolaidd hynny sy'n digwydd mewn ysgol ryngwladol, yn ein huno ac yn dileu anghydraddoldeb.

Oherwydd y nifer fawr o freintiau cysylltiedig â bod yn fyfyriwr mewn ysgol ryngwladol, credaf fod yna ymdeimlad penodol o genfigen gan bobl o'r tu allan. A allai gael ei achosi gan y safle mawreddog a ffodus yr ydym ynddo ynghyd â chanfyddiad ein bod ychydig yn drahaus. Fodd bynnag, mae'r mwyafrif ohonom yn gwerthfawrogi'n fawr y cyfle a roddwyd hwn. Gan gynnwys fy hun, rwy'n fwy na diolch fy mod i yn y sefyllfa hon ac yn teimlo'n hynod o fendithiol am brofi'r breintiau hyn. Yn fy marn i, byddai bod yn drahaus yn trechu'r holl bwrpas o fod a chynrychioli'r ddelwedd ryngwladol hon o fyfyrwyr o fod yn gynhwysol, yn ddiwylliannol ymwybodol ac yn barchus. Am y rheswm hwnnw, credaf nad yw unrhyw fyfyriwr sydd â synnwyr haerllugrwydd yn rhan o ddelwedd a phwrpas go iawn bod yn fyfyriwr mewn ysgol ryngwladol. O ganlyniad, maent yn bendant yn lleiafrif gan nad oes gan y mwyafrif ohonom y meddylfryd negyddol hwn yn sicr.

Ar y cyfan, mae fy angerdd am fod yn fyfyriwr mewn ysgol ryngwladol yn ddwys a bron yn llethol. Mae hynny oherwydd y buddion diddiwedd y gallaf feddwl amdanynt ac mae'n anodd iawn dod o hyd i anfanteision. Mae wedi fy newid yn gadarnhaol, a gall eich newid chi hefyd! Rwy'n argyhoeddedig y gall integreiddio a chofleidio rhai o'r nodweddion a'r egwyddorion a geir mewn myfyrwyr ysgolion rhyngwladol gael effaith gadarnhaol ar fywyd pawb. Felly mae angen gofyn i chi'ch hun: “Sut alla i integreiddio rhywfaint o ryngwladoldeb yn fy mywyd personol?” Boed hyn er mwyn dysgu a phrofi diwylliannau newydd neu ddim ond bod yn fwy meddwl agored. Bydd pob newid i'r cyfeiriad hwn yn cael effaith sylweddol ar ein dyfodol.

Parhau Darllen

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd