Cysylltu â ni

Frontpage

2il wobr - Gwobrau Newyddiaduraeth Myfyrwyr - Beth mae bod mewn ysgol ryngwladol yn ei olygu i mi? - Maxime Tanghe

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r gair 'rhyngwladol' yn portreadu i mi gysoni mewn credoau a diwylliannau. Mae'n gofyn am gryn barch a moeseg, a ddylai fod o'r pwys mwyaf i'n cymdeithas foderneiddio. Mae bod yn fyfyriwr mewn ysgol ryngwladol wedi newid fy safbwynt yn sylweddol nid yn unig ar fy hun a'm canfyddiad o ddynoliaeth, ond mae hefyd wedi effeithio'n uniongyrchol ar y ffordd rwy'n gwerthfawrogi ac yn trin eraill. Ynghyd ag ef daeth newid syfrdanol yn fy agwedd, ymddygiad ac yn fwyaf arbennig newid cynhenid ​​i'm gwerthoedd ac egwyddorion moesol, pob un wedi'i achosi gan yr amlygiad gwych hwn i amrywiaeth o ddiwylliannau, moesau a chredoau. 

Mae fy nghred angerddol ac eiriolaeth ym muddion yr amlygiad hwn oherwydd fy mhrofiad personol. Dechreuodd fy nhaith fel plentyn pump oed meddwl agored ac egnïol pan adewais fy ninas enedigol ym Mrwsel i symud i Berlin. Dinas sy'n newid am byth ac sy'n llawn amrywiaeth ddiwylliannol a pharch cyffredinol at yr holl ddiddordebau a chanfyddiadau gwahanol. Cefais fy swyno'n uniongyrchol gan y meddylfryd hwn. Y meddylfryd o fod yn agored i bopeth a pharchu pawb ni waeth pwy ydyn nhw. Er imi fynd i ysgol draddodiadol yn yr Almaen, roedd y ddinas eisoes wedi fy siapio yr oeddwn i eisiau bod ynddi.

Yn ddeg oed, heblaw am fy sylfaen sefydledig flaenorol o “ryngwladoldeb”, cychwynnodd fy nhaith ysgol ryngwladol “go iawn”. Dyna pryd y symudais yn ôl i galon Ewrop ac es i Ysgol Ewropeaidd Brwsel. Cynyddodd y gwerthfawrogiad hwn o ysgolion rhyngwladol yn gyflym wrth imi ddod yn fwyfwy ymwybodol o'r buddion a'r breintiau amrywiol o fynychu ysgol ryngwladol, megis cynnwys pob iaith a chefndir moesegol, a'i gwnaeth yn bosibl imi werthfawrogi diwylliannau yn y modd mwyaf uniongyrchol a dilys. Roeddwn yn fwy diddorol o ddysgu ieithoedd newydd a theithio i wahanol gyrchfannau i brofi ystod eang o ddiwylliannau.

O ganlyniad i'r awydd cynyddol hwn i ddysgu ieithoedd a diwylliannau newydd, argyhoeddais fy rhieni i adael imi fynd i Ysgol Prydain ym Mrwsel. Roeddwn i eisiau goresgyn fy rhwystr iaith gyda'r boblogaeth ryngwladol fawr sy'n siarad Saesneg. Byth ers i mi gysylltu bod yn fyfyriwr ysgol rhyngwladol gyda gwaith caled, penderfyniad ac awydd i ennill sgiliau newydd ynghyd â'r amcan o ymgymryd â chyfleoedd newydd yn ogystal â heriau penodol.

Mae bod yn rhan o'r gymuned gosmopolitaidd hon hefyd â'r fantais fawr o greu llwybr gyrfa gweledigaethol a rhyngwladol. Mae cael y cyfleustra i gwrdd â chymaint o ddisgyblion amrywiol ac unigryw bob dydd, yn caniatáu adeiladu rhwydwaith dylanwadol o gysylltiadau a all goleddu bywyd cymdeithasol. Fe wnaeth yn sicr i mi, gan fy mod yn gallu mwynhau cwmni ffrindiau o bob cwr o'r byd. Mae hynny'n gwneud pob cyfarfyddiad yn brofiad diwylliannol hollol wahanol ynghyd â'r wybodaeth a'r pleser y mae'n ei gynhyrchu. Nid yn unig y mae'r agwedd gymdeithasol wych hon ar fyfyriwr rhyngwladol, ond mae mwy o siawns o fynd i brifysgolion uchel eu statws ledled y byd. Fel y dywedodd Nelson Mandela unwaith: “Addysg yw’r arf mwyaf pwerus y gallwch ei ddefnyddio i newid y byd”. Ar yr un pryd, mae gan y rhwydwaith hwn o bobl y posibilrwydd o wasanaethu fel arf pwerus ar gyfer hyrwyddo unrhyw fater sy'n gysylltiedig â busnes neu yrfa. Felly, rwy'n cysylltu fy mod yn fyfyriwr ysgol rhyngwladol gyda bywyd cymdeithasol rhagorol, cyfleoedd dirifedi a dyfodol disglair.

Dyfyniad sy'n cyd-fynd yn gryf â fy syniad o fod yn fyfyriwr mewn ysgol ryngwladol yw: “Gall cyfnewidiadau syml chwalu waliau rhyngom, oherwydd pan fydd pobl yn dod at ei gilydd ac yn siarad â'i gilydd a rhannu profiad cyffredin, yna eu dynoliaeth gyffredin yw datgelu ”-Barack Obama. Y ffordd rydw i'n dehongli'r dyfyniad hyfryd hwn i'n senario yw bod y cyfnewidiadau diwylliannol rheolaidd hynny sy'n digwydd mewn ysgol ryngwladol, yn ein huno ac yn dileu anghydraddoldeb.

Oherwydd y nifer fawr o freintiau cysylltiedig â bod yn fyfyriwr mewn ysgol ryngwladol, credaf fod yna ymdeimlad penodol o genfigen gan bobl o'r tu allan. A allai gael ei achosi gan y safle mawreddog a ffodus yr ydym ynddo ynghyd â chanfyddiad ein bod ychydig yn drahaus. Fodd bynnag, mae'r mwyafrif ohonom yn gwerthfawrogi'n fawr y cyfle a roddwyd hwn. Gan gynnwys fy hun, rwy'n fwy na diolch fy mod i yn y sefyllfa hon ac yn teimlo'n hynod o fendithiol am brofi'r breintiau hyn. Yn fy marn i, byddai bod yn drahaus yn trechu'r holl bwrpas o fod a chynrychioli'r ddelwedd ryngwladol hon o fyfyrwyr o fod yn gynhwysol, yn ddiwylliannol ymwybodol ac yn barchus. Am y rheswm hwnnw, credaf nad yw unrhyw fyfyriwr sydd â synnwyr haerllugrwydd yn rhan o ddelwedd a phwrpas go iawn bod yn fyfyriwr mewn ysgol ryngwladol. O ganlyniad, maent yn bendant yn lleiafrif gan nad oes gan y mwyafrif ohonom y meddylfryd negyddol hwn yn sicr.

hysbyseb

Ar y cyfan, mae fy angerdd am fod yn fyfyriwr mewn ysgol ryngwladol yn ddwys a bron yn llethol. Mae hynny oherwydd y buddion diddiwedd y gallaf feddwl amdanynt ac mae'n anodd iawn dod o hyd i anfanteision. Mae wedi fy newid yn gadarnhaol, a gall eich newid chi hefyd! Rwy'n argyhoeddedig y gall integreiddio a chofleidio rhai o'r nodweddion a'r egwyddorion a geir mewn myfyrwyr ysgolion rhyngwladol gael effaith gadarnhaol ar fywyd pawb. Felly mae angen gofyn i chi'ch hun: “Sut alla i integreiddio rhywfaint o ryngwladoldeb yn fy mywyd personol?” Boed hyn er mwyn dysgu a phrofi diwylliannau newydd neu ddim ond bod yn fwy meddwl agored. Bydd pob newid i'r cyfeiriad hwn yn cael effaith sylweddol ar ein dyfodol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd