Cysylltu â ni

Frontpage

Enillydd, Gwobrau Newyddiaduraeth Myfyrwyr - Beth mae bod mewn ysgol ryngwladol yn ei olygu i mi? - Grace Roberts

cyhoeddwyd

on

Mae cwestiynau fel y rhain yn cael eu llwytho, byth yn syml nac yn syml. Mae'n gofyn ichi gloddio i lawr a dod o hyd i'ch gwir. Meddyliwch amdano fel nionyn, mae gennych yr haenau o amgylch y tu allan ac i gyrraedd y canol, rhaid i chi dynnu pob haen i ffwrdd. Mae gan bopeth bethau cadarnhaol a negyddol, gan gynnwys y cwestiwn hwn felly gadewch inni ddechrau mynd drwodd, a wnawn ni? Ysgol Brydeinig Brwsel yw'r ysgol ryngwladol gyntaf i mi fod iddi, cyn bod yma roeddwn i yn y system ysgolion milwrol. Mae ysgolion milwrol yn ysgolion arferol yn y DU, ond mae'r rhai hyn yn cael eu rhedeg dramor ar gyfer myfyrwyr o Brydain fel fi! Pan oeddwn i'n byw yn yr Almaen, roeddwn i mewn sawl ysgol o'r system benodol: o'r dechrau i'r diwedd. Byddwn yn dweud celwydd pe na bawn yn dweud fy mod yn eu caru, rwyf wedi cwrdd â chymaint o ffrindiau anhygoel rhag bod yn yr ysgolion hynny ond roedd ychydig o broblemau. Rydych chi'n gweld, pan oeddech chi yn un o'r ysgolion hyn, byddech chi'n symud i fyny i'r ysgol nesaf gyda'r un bobl hyn ac ychydig yn ychwanegol a all fod yn hyfryd. Weithiau, serch hynny, roedd yn teimlo eich bod chi'n fath o gaeth. Roedd gan bobl y syniadau a'r darluniau hyn ohonoch chi yn eu pennau o'r adeg pan oeddech chi'n 8 oed a byddent yn disgwyl ichi aros yr un ffordd. Byddai disgwyl i chi aros yn yr un grwpiau ffrindiau, aros yr un person ag yr oeddech chi pan oeddech chi'n fach ond nid oedd hynny byth yn mynd i aros yn gyson. Mae ffrindiau'n mynd i ddadlau, mae pobl yn mynd i newid, dim ond y ffordd mae'r byd yn gweithio.

Y cynnydd a'r anfanteision, yr uchafbwyntiau a'r isafbwyntiau

Mae un o fy ffrindiau agosaf a minnau wedi bod yn ffrindiau ers dros 7 mlynedd, ac roedd yn hysbys ein bod ni'n ffrindiau gorau. Ac eithrio am un tro pan syrthiom i ddadl fach dros fwa roeddwn i'n ei gwisgo yn fy ngwallt. Roedd hi'n ddadl a barodd bron i ddau fis, ni wnaethom ddweud gair wrth ein gilydd, ond roeddwn bob amser yn ei gweld yn yr ysgol, roedd gennym yr un grŵp ffrindiau hefyd a wnaeth y sefyllfa'n waeth. Cymerodd pawb ran, gan geisio ein gosod yn ôl gyda'n gilydd fel dau ddarn pos wedi torri. Roedd fel petai pobl yn dirmygu'r newid; roedd yn anghyfarwydd iddyn nhw. Yn ffodus, fe wnaethon ni weithio allan a dod yn agosach nag erioed o'r blaen. Ond fe lynodd gyda mi faint roedd pobl yn casáu'r aflonyddwch, ni allent ymdopi â'r newid.

Ond wrth ddod yma, roedd yn chwa o awyr iach.

Fe allwn i fod yr un roeddwn i eisiau bod heb i unrhyw un fy adnabod cyn cyrraedd. Roeddwn i'n gallu gwisgo'r hyn roeddwn i eisiau; Roeddwn i'n gallu gwneud fy ngwallt yn y ffordd roeddwn i eisiau. Gallwn i fod yn fi. Wrth gwrs, cafwyd yr ychydig ddyfarniadau gan bobl fel y bydd bob amser, ond roedd yn iawn oherwydd roeddwn i'n hapus ac yn iawn bod yn fi. Fe wnes i ddod o hyd i system gymorth sefydlog: ffrindiau a oedd yn gofalu amdanaf, athrawon a roddodd help imi pan oeddwn ei angen, system ysgol a oedd yn ymdrechu ei hun ar garedigrwydd a phositifrwydd. Fe wnes i ddod o hyd i rai o'r bobl orau y byddaf byth yn cwrdd â nhw, rhai o'r bobl agosaf ataf ni waeth pa mor bell i ffwrdd maen nhw'n symud.

Ond gyda phob llwybr, mae yna bwll. Mae'n dod i'r pwynt lle mae'n rhaid iddo ddod i ben, rhaid i bawb symud ymlaen. Mae'n drist ond mae'n wir. Mae pob helo wedi dod â hwyl fawr. Roedd yn rhaid i mi ffarwelio ag un o fy ffrindiau agosaf, y person cyntaf i mi ddod yn ffrindiau ag ef yn yr ysgol ac roedd yn boenus. Mae bob amser. Nid oes unrhyw un yn meddwl faint y mae'n brifo gan ffarwelio â rhywun tan yr amser y bydd y dagrau'n dechrau rholio eto a bod y hwyl fawr yn cael ei siarad. Ni fydd unrhyw un byth yn aros yn yr un lle am byth, dyna'r realiti yn unig. Ni waeth a yw'n symud i dŷ newydd, yn symud gwledydd, yn symud cyfandiroedd, byddwch bob amser yn symud o leiaf unwaith. Ond pan fydd pobl yn gadael, daw mwy o bobl, a gwneir hyd yn oed mwy o fondiau. Byddwch chi bob amser yn cwrdd â phobl newydd a ffrindiau newydd, mwy o bobl sy'n gofalu amdanoch chi ac sy'n hapus i'ch gweld chi'n ffynnu.

Ac mae hynny'n beth arbennig am ysgolion rhyngwladol; rydych chi bob amser yn cwrdd â phobl newydd. Rydych chi'n rhydd i archwilio grwpiau ffrindiau newydd, siarad â gwahanol bobl, gwneud ystod ehangach o ffrindiau heb ofni colli'ch hen ffrindiau. Mae'n gysur. Weithiau, mae pobl yn teimlo eu bod yn cael eu gadael ar ôl neu fel nad oes ganddyn nhw neb ond yma, nid yw'n wir. Bydd rhywun gyda chi bob amser, efallai nad ydych chi'n ei sylweddoli, ond bydd rhywun yn eich cornel bob amser yn eich twyllo ni waeth beth ac mae'n deimlad braf. Mae'n deimlad cysurus, digynnwrf a chynnes.

Felly, eich cwestiwn oedd beth mae bod mewn ysgol ryngwladol yn ei olygu i mi ac rwy'n credu efallai y bydd gen i ateb o'r diwedd. I mi, mae bod mewn ysgol ryngwladol yn brofiad unigryw rydw i'n ddigon ffodus i fynd drwyddo fy hun. Mae'n agor y drysau i fyd cwbl newydd o ddiwylliannau na fyddech chi erioed wedi'u gweld efallai, ieithoedd na fyddech chi erioed wedi rhoi cynnig arnyn nhw, pobl na fyddech chi erioed wedi cwrdd â nhw. Mae'n gyfle rydw i mor hapus y cefais i. Nid yw pawb yn teimlo'r un peth â mi ac mae hynny'n iawn. Ond peidiwch byth ag anghofio bod cynnydd a dirywiad, uchafbwyntiau ac isafbwyntiau bob amser.

Parhau Darllen

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd