Cysylltu â ni

Tsieina

Mae'n hen bryd i ni ddechrau trafod dylanwad China yn Latfia

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf, nodwyd bod y gwyddonydd ac ymchwilydd morol o Estonia ym Mhrifysgol Dechnegol Tallin, Tarmo Kõuts, wedi’i ddedfrydu i’r carchar am ysbïo am wasanaeth cudd-wybodaeth Tsieineaidd. Roedd ganddo fynediad at wybodaeth ddosbarthedig Estoneg a NATO ers cryn amser, ac yn ystod y tair blynedd diwethaf derbyniodd € 17,000 am drosglwyddo'r wybodaeth hon i China, yn ysgrifennu newyddiadurwr yr NRA, Juris Paiders.

Os gofynnwch imi, mae'n swm chwerthinllyd o frad i fradychu eich mamwlad a dod i ben y tu ôl i fariau. Ar yr un pryd, rwy'n eithaf sicr y byddai ein cydwladwyr ein hunain yn barod i groesi dwbl ein gwlad am bris hyd yn oed yn is.

Cafodd Kõuts gymorth hefyd gan fenyw - chwaraewr golff adnabyddus gynt a pherchennog cwmni ymgynghori. Roedd hi wedi bod yn teithio cryn dipyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys i China. Mae’n bosibl mai yn ystod un o’i theithiau i Hong Kong y cafodd ei recriwtio gan swyddogion cudd-wybodaeth Tsieineaidd.

Dylid nodi mai teithiau i Tsieina yw'r ffordd fwyaf cyffredin y mae Latfiaid yn cael eu recriwtio i weithio i wasanaethau cudd-wybodaeth Tsieineaidd. Gwneir hyn fel arfer yn ôl yr un patrwm y mae chekistiaid Sofietaidd yn ei ddefnyddio i recriwtio teithwyr naïf y Gorllewin - mae llysgenhadaeth leol Beijing yn dewis y “twristiaid” posib yn ofalus ac yn cynnig iddynt fynd ar daith i’r Ymerodraeth Nefol “gamddeall” ac egsotig. Gofynnir yn aml i'r “twristiaid” hyn gymryd rhan mewn digwyddiad rhyngwladol, fforwm neu gynhadledd, lle mae gwasanaethau cudd-wybodaeth Tsieineaidd wedyn yn dewis yr asiantau dylanwad mwyaf addas o bob cwr o'r byd.

Mae'r “twristiaid” hyn yn fwyaf tebygol o fod yn aelodau o broffesiwn penodol - newyddiadurwyr, gwleidyddion a gwyddonwyr. Er mwyn cynnal cyfrinachedd, gall Beijing gynnig y daith i China nid i'r person y mae ganddo ddiddordeb ynddo, ond yn lle i un o'u perthnasau, boed yn briod, yn blant neu'n rhieni.

Ar ôl dychwelyd i’w mamwlad, mae llysgenhadaeth Tsieineaidd yn gofyn i’r “twristiaid” ad-dalu’r daith hael gyda theyrngarwch. I ddechrau, gall fod yn gofnod cyfryngau cymdeithasol syml sy'n portreadu China mewn goleuni positif. Yna, efallai cyfweliad ag allfa cyfryngau lleol i siarad am y ffyniant a welwyd yn Tsieina. Mewn achosion arbennig, efallai y bydd yn rhaid i chi ad-dalu'r ffafr trwy fradychu'ch gwlad. Profwyd y dynged olaf gan y gwyddonydd naïf o Estonia Kõuts.

Dyma sut mae China yn gallu recriwtio asiantau ffyddlon dylanwad y gellir eu defnyddio yn ddiweddarach i gyflawni gweithrediadau dylanwad.

Gofynnir i newyddiadurwyr lleol gyhoeddi erthyglau sy'n ffafrio China neu'n cynnal blogiau a thudalennau cyfryngau cymdeithasol sy'n lluosogi cydweithrediad â Beijing. Mewn rhai achosion, paratoir yr erthyglau propaganda gyda chymorth y llysgenhadaeth neu'r asiantaeth newyddion Xinhua, a’r cyfan sy’n ofynnol i’r newyddiadurwr a recriwtiwyd ei wneud yw “rhoi benthyg” enw a statws i’r Tsieineaid. Bydd y darllenwyr mwyaf brwd eisoes wedi sylwi bod erthyglau o blaid Tsieina wedi ymddangos Neatkarīgā Rīta Avīze ac Diena, ac weithiau mewn rhai allfeydd cyfryngau pro-Kremlin hefyd.

Mae'n ofynnol hefyd i wleidyddion sydd wedi'u recriwtio brofi eu teyrngarwch. Gwneir hyn fel arfer trwy bleidleisio ar faterion sydd o fudd i Beijing, neu weithiau trwy adrodd ar brosesau domestig a chynllwynion sy'n digwydd yn neuaddau'r llywodraeth. Mae'r rhai ohonoch sy'n dilyn gwleidyddiaeth yn gwybod bod sawl gwleidydd o Latfia o wahanol bleidiau wedi ymweld â China, dim ond i luosogi cydweithredu â Tsieina trwy ganmol y cynnydd a'r drefn ryfeddol a welsant yno.

Ni fyddaf yn enwi unrhyw enwau, ond mae'r partïon y maent yn eu cynrychioli yn cynnwys y rhai a ddrwgdybir fel arfer, hy Concord, Undeb y Gwyrddion a Ffermwyr ac Undeb Rwseg Latfia, yn ogystal â'r Gynghrair Genedlaethol ffug-wladgarol. Rwyf hefyd wedi gweld yn bersonol bod ymhlith y pregethwyr hyn o werthoedd cenedlaethol hefyd bobl sydd ar ôl eu “taith” i China godidog yn barod i ganmol rhagoriaeth Comiwnyddiaeth dros werthoedd “rhyddfrydol” Ewrop.

Ac yn olaf, cynigir cydweithredu tymor hir gyda gwasanaethau cudd-wybodaeth Tsieineaidd i wyddonwyr, ac mae hyn fel arfer yn golygu rhannu gwybodaeth sensitif. Gelwir hyn yn “ysbïo gwyddonol”.

Achos Kõuts yw'r cyntaf o'i fathau yn Estonia, ac efallai hyd yn oed yr holl daleithiau Baltig, pan fydd person wedi'i ddal yn ysbio nid ar gyfer Moscow, ond Beijing. Efallai mai hwn yw'r achos proffil uchel cyntaf yn y Baltics sy'n cynnwys dylanwad China allan o'r nifer sy'n anochel i ddod.

Mae gen i ymgeisydd eisoes am wynebu tynged debyg i Kõuts - yn lle datgelu enw'r person, dywedaf nad yw gwybodaeth ragorol o ddaearyddiaeth yn gwarantu bod gan berson gwmpawd moesol da.

Tsieina

Lladdodd fideo y Seren PLA: Cartwnau a popstars y dewis olaf i ddenu milwyr “Babanod”

cyhoeddwyd

on

Mae'n digwydd ond anaml y bydd cyfundrefn dotalitaraidd yn derbyn ei chamgymeriadau yn gyhoeddus, a hynny hefyd pan fydd llygaid y byd i gyd yn cael ei drwsio ar ei gamau lleiaf. Felly pan fydd y cyfrifiad poblogaeth diweddaraf yn dangos dirywiad enfawr mewn genedigaethau ledled Tsieina, mae'n rheswm i boeni. Mae'r CCP wedi hen nodi ei gorn ei hun am lwyddiant ei bolisi Un Plentyn a wnaeth 'sefydlogi' eu poblogaeth ar 1.4 biliwn. Ond mae gan nifer fawr eu rhesymeg Malthusaidd eu hunain - yn ysgrifennu Henry St George.

Er ei fod yn ymddangos yn wrthgyferbyniol, mae poblogaeth fawr yn hwb i unrhyw wlad, ar yr amod ei bod yn cael ei thrin yn iawn. Nawr mae'r un blaid holl-wybodus wedi cael ei gorfodi i dynnu ei datganiadau yn y gorffennol a'i gyhoeddiadau ffug a'i gorfodi i 'ryddfrydoli' eu polisi magu plant er mwyn caniatáu hyd at dri phlentyn i bob teulu. Yn anffodus, ni ellir cynyddu genedigaeth wrth wthio botwm, ac ni ellir ei gynllunio bob pum mlynedd. Nid yw gorfodaeth, polisi dewisol y CCP yn ei holl drafodion tramor a domestig, yn cael unrhyw effaith fawr ar yr agwedd hon.

Arweiniodd polisi’r CCP o gyfyngu ar y cyfraddau ffrwythlondeb ar gyfer menywod Tsieineaidd ym 1979 at ddirywiad o 2.75 ym 1979 i 1.69 yn 2018 ac yn olaf 1.3, yn unol â’r cyfrifiad diweddaraf. Er mwyn i wlad aros yn y parth 'gorau posibl' hwnnw o gydbwyso rhwng yr ieuenctid a'r henoed, mae angen i'r gyfradd fod yn agos neu'n hafal i 2.1, targed pell i'w gyflawni yn y tymor byr, waeth beth fo'r cymhellion. Addasodd y CCP eu polisi yn 2013 pan wnaethant ganiatáu i gyplau, eu hunain yn blant sengl, gael dau blentyn. Cafodd y cyfyngiad rhyfedd hwn ei ddileu yn gyfan gwbl yn 2016 ac erbyn hyn mae'r polisi'n caniatáu hyd at dri o blant. Mae hyn mewn gwrthgyferbyniad llwyr ag ymdrechion annynol y CCP i gwtogi cyfraddau genedigaeth menywod Uighur yn rhanbarth Xinjiang. Gan ddefnyddio fasectomi ac offer artiffisial yn rymus, mae cyfradd poblogaeth Uighur wedi'i gostwng i'w hisaf er 1949, sef dim byd ond hil-laddiad. I roi nifer arno, gallai polisïau rheoli genedigaeth Tsieineaidd dorri rhwng 2.6 i 4.5 miliwn o enedigaethau’r Uighurs a lleiafrifoedd ethnig eraill yn ne Xinjiang o fewn 20 mlynedd, hyd at draean o boblogaeth leiafrifol amcanol y rhanbarth. Eisoes, mae cyfraddau genedigaeth swyddogol wedi gostwng 48.7% rhwng 2017 a 2019.

Mae'r gostyngiad yn y boblogaeth wedi bod mor ddifrifol nes i'r Arlywydd Xi Jinping gynnal cyfarfod brys o Biwro Gwleidyddol Pwyllgor Canolog y CCP ar 01 Mehefin lle ceisiodd gymell genedigaeth mwy nag un plentyn yn y 14eg Cynllun Pum Mlynedd sydd ar ddod (2021 -25). Fodd bynnag, mae'r geiriadau yn y gynhadledd a'r penderfyniadau polisi yn tynnu sylw at ffordd unbenaethol o weithredu'r cymhelliant hwn, fel y'i gelwir. Bydd “Addysg ac Arweiniad” yn cael ei ddarparu ar gyfer gwerthoedd teulu a phriodas a gweithredir “Strategaeth Datblygu Poblogaeth” tymor hir a chanolig. Mae'r polisi hwn wedi'i droli'n drwm ar Weibo lle mae dinasyddion cyffredin Tsieineaidd wedi dad-gostio cost gynyddol addysg a byw, cefnogi rhieni sy'n heneiddio, diffyg cyfleusterau gofal dydd ac oriau gwaith rhy hir.

Teimlwyd effaith y polisi hwn fwyaf ym Myddin Rhyddhad y Bobl (PLA). Er nad yw wedi gadael unrhyw garreg heb ei throi i arddangos ei photensial aflonyddgar yn erbyn yr UD ac India, o ran potensial ymladd 'gwybodaethedig' a ​​'deallus', y gwir yw ei bod yn cael trafferth cadw recriwtiaid o sgiliau deallusrwydd a thechnegol digonol. Mae'r rhan fwyaf o ieuenctid Tsieineaidd sydd â hyd yn oed iota o gyfle i gael cyfleoedd gwaith mewn cwmnïau technoleg, yn aros filltiroedd i ffwrdd o'r PLA. Bu'n rhaid i'r PLA droi at wneud ffilmiau, cynhyrchu fideos rap a gofyn am gefnogaeth sêr ffilmiau er mwyn denu a chadw ieuenctid Gen Z yn ei rengoedd. Yn wahanol i'r cenedlaethau blaenorol o recriwtiaid PLA, y mwyafrif ohonynt o deuluoedd gwerinol ac wedi arfer â chaledi ac yn dilyn gorchmynion heb eu cwestiynu, mae'r recriwtiaid newydd yn dechnegol-selog a nhw yw'r unig rai sydd â'r gallu i weithredu teganau milwrol newydd PLA, p'un a ydyn nhw AI, taflegrau hypersonig neu dronau. Oherwydd y pwyslais ar ymasiad sifil-milwrol, mae PLA wedi gallu moderneiddio ei fyddin yn gyflym ond mae wedi anghofio bod y fyddin cystal â'i filwyr a'i swyddogion. Gellir gwneud yr anobaith ar gyfer recriwtio o'r ffaith bod normau uchder a phwysau wedi'u gwanhau, mae seicotherapyddion proffesiynol yn cael eu dwyn i mewn i'w cynghori ac mae ex-sgerbydau a dronau yn cael eu defnyddio i sicrhau bod y milwyr yn wynebu cyn lleied o galedi â phosibl. Mae'r rhain i gyd yn ddulliau hyfforddi rhagorol ar gyfer byddin amser heddwch ond bydd safonau corfforol 'mollycoddling' a diraddiedig o'r fath yn arwain at drefn yn ystod y rhyfel.

Mae polisi Un Plentyn 1979 hefyd yn awgrymu bod mwy na 70% o filwyr PLA yn dod o deuluoedd un plentyn ac mae'r nifer hwn yn cynyddu i 80% o ran brwydro yn erbyn milwyr. Er ei bod yn gyfrinach agored bod mwy na phedwar o filwyr PLA wedi marw yn y gwrthdaro yn Nyffryn Galwan â milwyr Indiaidd y llynedd, mae'r CCP wedi llwyddo i gadw'r ffaith hon yn gyfrinach, yn ymwybodol o bosibiliadau aflonyddwch cymdeithasol a gwleidyddol a allai arwain at ei gafael lwyddiannus. ar ledaenu gwybodaeth. Fe wnaeth hyd yn oed marwolaeth y pedwar milwr greu cynnwrf enfawr ar wefannau cyfryngau cymdeithasol yn Tsieina er gwaethaf cael eu sensro’n drwm. Mae blogwyr a newyddiadurwyr sy'n dadlau i'r gwrthwyneb naill ai wedi cael eu carcharu neu wedi diflannu. Mae hwn yn ymateb naturiol mewn cymdeithas sydd wedi cael ei chadw mewn gwactod gwybodaeth am yr 20 mlynedd diwethaf, ac sydd wedi cael ei fwydo gan y myth am ei anweledigrwydd a'i anorchfygolrwydd ei hun. Y rhyfel diwethaf y bu China yn ymladd oedd ym 1979 a hynny hefyd gyda milwyr caled o oes y Mao wedi meddwi ag ideoleg Gomiwnyddol. Nid yw'r gymdeithas Tsieineaidd fodern wedi gweld rhyfel na'i ôl-effeithiau. Pan fydd eu plant 'gwerthfawr' eu hunain yn dechrau cwympo, bydd yr wylofain yn rhoi sioc i'r CCP allan o rym.

Parhau Darllen

Tsieina

Mae Lithwania yn troi yn erbyn ymddygiad ymosodol China

cyhoeddwyd

on

Daeth yn hysbys yn ddiweddar bod Lithwania wedi penderfynu rhoi'r gorau i'r fformat cydweithredu economaidd a gwleidyddol '17 +1 'rhwng China a gwledydd Canol a Dwyrain Ewrop, gan ei fod yn credu bod y fformat yn ymrannol, yn ysgrifennu Juris Paiders.

Dywedodd gweinidog materion tramor Lithwania wrth y cyfryngau: “Nid yw Lithwania bellach yn ystyried ei hun yn aelod o '17 +1 'ac ni fydd yn cymryd rhan yn unrhyw un o weithgareddau'r fformat. O safbwynt yr UE, mae hwn yn fformat ymrannol, felly hoffwn annog pob aelod-wladwriaeth i ymdrechu i gael cydweithrediad mwy effeithiol â Tsieina fel rhan o'r '27 +1 '[fformat]. "

Sefydlwyd y fformat 17 + 1 i gydweithredu ymhellach rhwng Tsieina ac 17 o genhedloedd Ewrop - Albania, Bosnia a Herzegovina, Bwlgaria, Tsiecosia, Gwlad Groeg, Croatia, Estonia, Latfia, Lithwania, Montenegro, Gwlad Pwyl, Romania, Serbia, Slofacia, Slofenia, Hwngari a Gogledd Macedonia. Ymunodd Lithwania â'r fformat yn 2012.

Mae beirniaid y fformat yn credu ei fod yn tanseilio undod yr UE, tra bod ei gefnogwyr yn dweud ei fod yn offeryn gwerthfawr ar gyfer cynnal cysylltiadau â China, gan nad oes gan Lithwania yr un galluoedd i gynnal cysylltiadau dwyochrog lefel uchel â Beijing ag sydd gan wledydd mwy Ewrop . Mae'n ddiangen ychwanegu bod lles cefnogwyr y fformat yn dibynnu'n uniongyrchol ar arian Beijing.

Nid yw buddsoddiadau Tsieina yn Lithwania a masnach ddwyochrog yn sylweddol iawn, ond y llynedd gwelwyd cynnydd digynsail yn llif cargo Tsieina trwy reilffyrdd Lithwania.

Mae gwasanaethau cudd-wybodaeth Lithwania wedi rhybuddio bod China eisiau cynyddu ei dylanwad byd-eang trwy sicrhau cefnogaeth economaidd dramor i faterion gwleidyddol sy'n bwysig i Beijing. Mae pob un o'r tair talaith Baltig wedi mynegi teimladau tebyg yn gyhoeddus ynghylch gweithgareddau Tsieina yn y rhanbarth.

Ganol mis Mai, penderfynodd Senedd Ewrop (EP) beidio â thrafod y contract buddsoddi rhwng yr UE a China nes bod y sancsiynau a osodwyd gan China yn erbyn ASEau a gwyddonwyr yn parhau mewn grym.

Pasiodd Senedd Lithwania benderfyniad yn condemnio troseddau yn erbyn dynoliaeth yn Tsieina a hil-laddiad Uyghur.

Mae Lithwania hefyd wedi annog y Cenhedloedd Unedig i lansio ymchwiliad i “wersylloedd ail-addysg” Uyghur yn Xinjiang, yn ogystal â gofyn i’r Comisiwn Ewropeaidd adolygu’r berthynas ag arweinyddiaeth gomiwnyddol China.

Mewn ymateb, mynegodd llysgenhadaeth Tsieineaidd fod y penderfyniad uchod yn “charade gwleidyddol gradd isel” sy’n seiliedig ar gelwydd a chamwybodaeth, gan gyhuddo Lithwania hefyd o ymyrryd ym materion mewnol Tsieina. Fodd bynnag, mae Tsieina hefyd yn defnyddio allfeydd cyfryngau ymylol Lithwania i beintio ei hun mewn goleuni positif. Yn ystod yr wythnosau canlynol, gallwn ddisgwyl y bydd y taleithiau Baltig sy'n weddill a Gwlad Pwyl hefyd yn tynnu'n ôl o'r fformat 17 + 1, a fydd, heb os, yn ysgogi ymateb negyddol gan lysgenadaethau Tsieineaidd.

Parhau Darllen

Tsieina

Cronfa ddata TMview yn ehangu i farchnad Tsieineaidd

cyhoeddwyd

on

Ar 19 Mai, lansiodd Swyddfa Eiddo Deallusol yr Undeb Ewropeaidd (EUIPO) a Gweinyddiaeth Eiddo Deallusol Cenedlaethol Tsieina (CNIPA) yn swyddogol gynnwys nodau masnach Tsieineaidd yn TMview. Yn dilyn llofnodi'r Cytundeb ar Gyfnewid gwybodaeth IP gan y partïon ym mis Medi 2020, gwnaeth cydweithrediad technegol dwys rhwng yr UE a swyddfeydd eiddo deallusol Tsieina y lansiad yn bosibl. Mae dros 32 miliwn o nodau masnach Tsieineaidd cofrestredig bellach ar gael ar-lein o dan siop un stop TMview.

Cynhaliodd Comisiynydd CNIPA Shen Changyu a Chyfarwyddwr Gweithredol EUIPO Christian Archambeau gyfarfod rhithwir i ddathlu cynnwys nodau masnach Tsieineaidd yn TMview.

Dywedodd Archambeau: "Mae go-data data nodau masnach Tsieineaidd yng nghronfa ddata TMview yn deyrnged i'r cydweithrediad buddiol rhwng China ac Ewrop yn gyffredinol, ac yn fwy penodol rhwng Gweinyddiaeth Eiddo Deallusol Cenedlaethol Tsieina a Swyddfa Eiddo Deallusol yr Undeb Ewropeaidd.

"Mae hwn yn gam ymlaen i'w groesawu yn effeithlonrwydd a thryloywder y system nodau masnach fyd-eang gan fod tua 28 miliwn o nodau masnach Tsieineaidd bellach yn hygyrch ar gyfer chwiliad amlieithog am ddim trwy'r rhyngrwyd. Bydd hyn yn helpu busnesau Tsieineaidd ac Ewropeaidd i gyd. meintiau, gan gynnwys y busnesau bach a chanolig eu maint sy'n mynd i'r afael yn gynyddol â marchnadoedd byd-eang. "

Ar hyn o bryd mae TMview yn cwmpasu'r UE a rhanbarthau eraill ledled y byd. Ar ôl cynnwys nodau masnach cofrestredig Tsieineaidd, bydd TMview yn cynyddu o dros 62 miliwn i fwy na 90 miliwn o eitemau o 75 Swyddfa IP. Hynny yw, bydd tua 28 miliwn o nodau masnach wedi'u cofrestru yn Tsieina ar gael yng nghronfa ddata fyd-eang TMview.

Roedd yn bosibl cynnwys nodau masnach Tsieineaidd yn TMview diolch i gefnogaeth Allwedd IP Tsieina, prosiect a ariennir gan yr UE sy'n hyrwyddo hawliau eiddo deallusol yn Tsieina ac yn cydweithredu ag awdurdodau lleol.

Am TMVIEW

TMview offeryn gwybodaeth rhyngwladol a ddefnyddir gan y gymuned IP i chwilio nodau masnach mewn gwledydd penodol. Diolch i TMview, gall busnesau ac ymarferwyr ymgynghori â manylion nod masnach fel y wlad, nwyddau a / neu wasanaethau, math a dyddiad cofrestru.

Mae TMview yn cynnwys cymwysiadau nodau masnach a marciau cofrestredig holl swyddfeydd IP cenedlaethol yr UE, yr EUIPO a nifer o swyddfeydd partner rhyngwladol y tu allan i'r UE.

Ynglŷn â'r EUIPO

Daeth EUIPO yn asiantaeth ddatganoledig yr UE, wedi'i lleoli yn Alicante, Sbaen. Mae'n rheoli cofrestriad nod masnach yr Undeb Ewropeaidd (EUTM) a'r dyluniad Cymunedol cofrestredig (RCD), y mae'r ddau ohonynt yn darparu amddiffyniad eiddo deallusol yn holl aelod-wladwriaethau'r UE. Mae'r EUIPO hefyd yn cynnal gweithgareddau cydweithredu â swyddfeydd eiddo deallusol cenedlaethol a rhanbarthol yr UE.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd