Cysylltu â ni

Ynni

Arbed ynni: camau gweithredu'r UE i leihau'r defnydd o ynni 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae arbed ynni yn allweddol i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd a lleihau dibyniaeth yr UE ar ynni. Darganfod beth mae ASEau yn ei wneud i leihau defnydd, Cymdeithas.

Mae effeithlonrwydd ynni yn golygu defnyddio llai o ynni i gynhyrchu'r un canlyniad. Mae'n galluogi arbed ynni a lleihau allyriadau o weithfeydd pŵer.

Mae deddfau ar effeithlonrwydd ynni o 2018 yn cael eu hadolygu i helpu'r UE i gyrraedd nodau hinsawdd uchelgeisiol newydd a osodwyd o dan 2021 Bargen Werdd Ewrop. Byddant hefyd yn cyfrannu at leihau dibyniaeth Ewrop ar fewnforion tanwydd ffosil sy'n dod yn bennaf o Rwsia, fel y nodir yng nghynllun RepowerEU.

Mae'r UE yn gweithio ochr yn ochr ar rheolau i gynyddu ynni adnewyddadwy.

Darllen mwy ar Gweithredu gan yr UE i leihau allyriadau.

Targedau effeithlonrwydd ynni newydd

Gallai gwelliannau effeithlonrwydd ynni leihau nid yn unig allyriadau CO2, ond hefyd bil blynyddol yr UE o €330 biliwn ar gyfer mewnforion ynni.

Targedau newydd a fabwysiadwyd gan y Senedd ym mis Gorffennaf 2023 gosod gostyngiad cyfunol yn y defnydd o ynni o 11.7% o leiaf ar lefel yr UE erbyn 2030 (o gymharu â rhagamcanion y Senario Cyfeirio 2020).

Mae gwledydd yr UE yn gorfod arbed 1.5% y flwyddyn ar gyfartaledd. Dylai arbedion ynni ddechrau gydag 1.3% y flwyddyn tan ddiwedd 2025, gan gyrraedd 1.9% yn gynyddol erbyn diwedd 2030.

Er mwyn cyrraedd y targedau hyn, bydd mesurau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn cwmpasu gwahanol sectorau: gweinyddiaeth gyhoeddus, adeiladau, busnesau, canolfannau data, ac ati. Mynnodd ASEau amcanion penodol, cyraeddadwy:

  • Dylai'r sector cyhoeddus leihau ei ddefnydd ynni terfynol 1.9% bob blwyddyn
  • Dylai gwledydd yr UE sicrhau bod o leiaf 3% o adeiladau cyhoeddus yn cael eu hadnewyddu bob blwyddyn yn adeiladau ynni bron yn sero neu’n adeiladau allyriadau sero.
  • Mae gofynion newydd ar gyfer systemau gwresogi ardal effeithlon

Bydd mecanwaith monitro a gorfodi cadarn yn sicrhau bod gwledydd yr UE yn cyrraedd eu targedau.

Mae angen i'r Cyngor fabwysiadu'r rheolau newydd cyn y gallant ddod i rym.

hysbyseb

Lleihau'r defnydd o ynni mewn adeiladau

Mae adeiladau yn yr UE yn gyfrifol am 40% o'r defnydd o ynni a 36% o allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Un maes pwysig i'w wella yw gwresogi ac oeri adeiladau a dŵr poeth domestig sy'n cyfrif am 80% ohono defnydd ynni cartrefi.

Mae adroddiadau Cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd an diweddaru'r gyfarwyddeb perfformiad ynni adeiladau yn 2021.

Ym mis Mawrth 2023, Cefnogodd y Senedd gynlluniau ar gyfer sector adeiladu niwtral o ran hinsawdd erbyn 2050. Mae'r rheolau i gynyddu perfformiad adeiladau Ewrop yn cynnwys mesurau i helpu i leihau biliau ynni a thlodi ynni, yn enwedig ymhlith menywod a chynyddu amgylcheddau dan do iach.

Dylai pob adeilad newydd fod yn sero allyriadau o 2028. Y dyddiad cau ar gyfer adeiladau newydd a feddiannir, a weithredir neu y mae awdurdodau cyhoeddus yn berchen arnynt yw 2026.

Byddai gwneud adeiladau'r UE yn fwy ynni-effeithlon ac yn llai dibynnol ar danwydd ffosil, drwy fuddsoddi mewn gwaith adnewyddu, yn caniatáu gostyngiad yn y defnydd terfynol o ynni mewn adeiladau ac yn lleihau allyriadau yn y sector erbyn 2030. Strategaeth tonnau adnewyddu a gynigir gan y Comisiwn yn 2020, yn anelu at o leiaf ddyblu'r adnewyddu ynni blynyddol o adeiladau erbyn 2030, meithrin adnewyddiadau mewn mwy na 35 miliwn o adeiladau a chreu hyd at 160,000 o swyddi yn y sector adeiladu.

Perfformiad ynni adeiladau i beidio â bod yn is na D

Ar raddfa o'r perfformiad ynni gorau i'r gwaethaf (A i G), dylai adeiladau preswyl uwchraddio i D erbyn 2033 gyda dyddiad cau o 2030 ar gyfer adeiladau dibreswyl a chyhoeddus. Gellir gwneud hyn trwy insiwleiddio neu systemau gwresogi gwell.

Dylid rhannu mwy o wybodaeth o fewn y sector adeiladu. Mae diweddariad y ddeddfwriaeth hefyd yn rhagweld rhannu gwybodaeth am berfformiad ynni gyda pherchnogion a deiliaid adeiladau, sefydliadau ariannol ac awdurdodau cyhoeddus.

Adeiladau i gynhyrchu eu hynni solar eu hunain

Byddai'r diweddariad hefyd yn ei gwneud yn rhwymol ar wledydd yr UE i sicrhau bod gan adeiladau newydd dechnolegau solar erbyn 2028, pan fydd hynny'n dechnegol ac yn economaidd bosibl. Ar gyfer adeiladau preswyl, y dyddiad cau ddylai fod 2032.

Ym mis Rhagfyr 2022, Cynigion a gefnogwyd gan y Senedd ei gwneud yn orfodol i wledydd yr UE sicrhau bod trwyddedau i osod offer ynni solar ar adeiladau yn cael eu cyflwyno o fewn mis.

Mesurau i helpu i ostwng biliau ynni

Mae adeiladau aneffeithlon yn aml yn gysylltiedig â thlodi ynni a phroblemau cymdeithasol. Mae aelwydydd agored i niwed yn tueddu i wario mwy yn gyfrannol ar ynni felly maent yn fwy agored i brisiau cynyddol.

Gall gwaith adnewyddu helpu i leihau biliau ynni a chyfrannu at godi pobl allan o dlodi ynni, ond gan fod gwaith adeiladu’n ddrud mae’r Senedd am sicrhau bod effaith y costau hynny’n gyfyngedig i aelwydydd sy’n agored i niwed.

Mae rheolau newydd ar berfformiad ynni adeiladau, yn cynnwys cynigion ar gyfer cynlluniau adnewyddu cenedlaethol a fyddai’n rhoi mynediad at gyllid i aelwydydd agored i niwed.

Mae henebion wedi'u heithrio o'r rheolau ar berfformiad ynni adeiladau a gall gwledydd ehangu'r eithriad i adeiladau eraill (pensaernïol, hanesyddol, mannau addoli). Gall tai cymdeithasol sy'n eiddo i'r cyhoedd hefyd gael eu heithrio lle byddai adnewyddu'n arwain at godiadau rhent sy'n fwy nag arbedion biliau ynni.

Ariannu ymdrechion cenedlaethol i fynd i'r afael â dibyniaeth ar ynni

Ym mis Rhagfyr 2022, trafodwyr y Senedd dod i gytundeb dros dro gyda gwledydd yr UE a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i wledydd dderbyn arian ychwanegol trwy gynlluniau adfer a gwydnwch wedi'u diweddaru, i gynnwys mesurau i arbed ynni, cynhyrchu ynni glân ac arallgyfeirio cyflenwadau.

Nod y cynlluniau adfer cenedlaethol hyn yw cefnogi annibyniaeth ar danwydd ffosil Rwsia a'r trawsnewid gwyrdd. Byddai mesurau eraill yn annog:

  • Buddsoddiad i fynd i'r afael â thlodi ynni ar gyfer aelwydydd sy'n agored i niwed, cwmnïau bach a chanolig a micro-fentrau, a;
  • mwy o arian aelod-wladwriaeth ar gyfer prosiectau ynni trawsffiniol ac aml-wlad.

Mae angen i'r cytundeb dros dro hwn gael ei gymeradwyo'n ffurfiol gan y Senedd a'r Cyngor o hyd er mwyn iddo ddod i rym.

Effeithlonrwydd ynni offer cartref

Yn 2017 cymeradwyodd y Senedd labeli ynni symlach ar gyfer offer cartref, megis lampau, teledu a llwchyddion, i'w gwneud yn haws i ddefnyddwyr gymharu eu heffeithlonrwydd ynni.

Diwygio'r Gyfarwyddeb Effeithlonrwydd Ynni 

Diwygio'r Gyfarwyddeb Perfformiad Ynni Adeiladau 

Inffograffeg 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd