Cysylltu â ni

Yemen

Yemen: Mae'r UE yn dyrannu € 119 miliwn ychwanegol ar gyfer argyfwng dyngarol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi € 119 miliwn ychwanegol mewn cymorth dyngarol a datblygu i leddfu dioddefaint Yemenis bregus o dros 6 blynedd o wrthdaro. Yemen yw'r wlad sydd ag argyfwng dyngarol mwyaf y byd, gyda bron i 70% o'r boblogaeth angen cymorth dyngarol. Mae'r argyfwng hefyd wedi atal datblygiad dynol yn y wlad am fwy nag 20 mlynedd, gan effeithio ar sefydliadau cenedlaethol, gwasanaethau cyhoeddus a seilwaith. Mae’r cyllid a gyhoeddwyd heddiw ar ochrau llinellau Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn dod â chefnogaeth yr UE i Yemen i € 209 miliwn yn 2021.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: "Mae anghenion dyngarol yn Yemen yn ddigynsail ac yn cynyddu, tra bod yr ymateb dim ond hanner ei ariannu. Mae miloedd yn llwgu, ac mae miliynau yn fwy ar fin newyn. Mae'r UE wedi ymrwymo i barhau â'i gymorth i Yemen. . Rydym yn galw ar y partïon yn y gwrthdaro i ganiatáu mynediad dyngarol anghyfyngedig a chaniatáu llif nwyddau sylfaenol fel bwyd a thanwydd. Mae'r UE yn cefnogi'r broses wleidyddol a arweinir gan y Cenhedloedd Unedig. Dim ond heddwch all ddod â dioddefaint Yemenis i ben. "

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: “Rhaid atal dioddefaint dynol a’r newyn sydd ar ddod yn Yemen. Rydym yn defnyddio'r holl offerynnau sydd ar gael inni a bydd cyllid datblygu cryfach heddiw, fel rhan o addewid yr UE, yn mynd i'r afael â'r ysgogwyr economaidd sy'n tanio'r anghenion dyngarol cynyddol ar lawr gwlad. Arwydd cryf yr UE i roddwyr eraill yw bod yn rhaid cadw enillion datblygiadol Yemen ar gyfer adferiad ar ôl gwrthdaro. Bydd hyn yn helpu teuluoedd sy'n agored i niwed i roi bwyd ar y bwrdd a chael mynediad at wasanaethau hanfodol ledled Yemen. Bydd ein cefnogaeth yn rhoi pwyslais cryf ar rymuso menywod yn economaidd, gan fod eu cyfraniad yn allweddol wrth adeiladu dyfodol y wlad. ”

hysbyseb
  • Mae cyllid dyngarol a gyhoeddwyd yn dod i gyfanswm o € 44m. Bydd yn cefnogi poblogaethau sydd wedi'u dadleoli yn ogystal â chymunedau bregus y mae ansicrwydd bwyd, maeth gwael ac argyfyngau iechyd eraill yn effeithio arnynt. Bydd cyllid yr UE yn helpu i ddarparu bwyd yn ogystal â chymorth ariannol, ac yn darparu cymorth gofal iechyd, amddiffyn a maeth i'r rhai yr effeithir arnynt.
  • Bydd gweddill addewid yr UE, € 75m mewn cyllid datblygu yn gwella gwytnwch poblogaethau yr effeithir arnynt gan wrthdaro, trwy helpu i leihau effeithiau negyddol y sefyllfa economaidd sy'n dirywio ar anghenion dyngarol cynyddol. Bydd cyllid yr UE yn helpu awdurdodau lleol i ddarparu a chynnal gwasanaethau sylfaenol - gan gynnwys iechyd, addysg, cyflenwad dŵr ac ynni o ffynonellau cynaliadwy. Bydd yn helpu i gynhyrchu incwm i aelwydydd bregus trwy ddarparu cyfleoedd bywoliaeth iddynt yn y sector cadwraeth treftadaeth ddiwylliannol a chefnogi entrepreneuriaeth breifat. Bydd ieuenctid a menywod Yemeni ar flaen y gad yn y dull hwn, fel cyfranwyr hanfodol at ddylunio sylfaen economaidd a allai fod yn sail i ddatblygiad economaidd ar ôl gwrthdaro.

Cefndir

Mae'r anghenion dyngarol yn Yemen wedi cyrraedd graddfa na welwyd ei thebyg o'r blaen. Mae'r sefyllfa economaidd-gymdeithasol a'r pandemig coronafirws yn gwneud pethau'n waeth byth. Mae'r sefyllfa economaidd sy'n dirywio ar draws Yemen yn parhau i ddileu bywoliaeth pobl, gan leihau eu gallu i fforddio bwyd a nwyddau sylfaenol, gan gynyddu graddfa anghenion dyngarol ymhellach.  

Mae gwrthdaro ar draws Yemen yn parhau i beryglu sifiliaid, sbarduno dadleoli a difrodi seilwaith fel ysbytai ac ysgolion. Mae mewnforion bwyd, tanwydd a meddyginiaethau yn gyfyngedig, gan arwain at brinder a phrisiau uchel tra bod cymorth dyngarol a datblygu yn parhau i wynebu rhwystrau difrifol.

hysbyseb

Mae effaith barhaus y pandemig COVID-19 wedi ymestyn gwasanaethau iechyd i'r eithaf ac wedi cyfyngu mynediad i'r marchnadoedd. Am y tro cyntaf mewn dwy flynedd, nodwyd pocedi o gyflyrau tebyg i newyn yn Yemen, a chyrhaeddodd nifer y bobl a oedd yn agored i lwgu bron i 50,000 o bobl. Amcangyfrifir bod 16.2 miliwn o bobl yn wynebu ansicrwydd bwyd difrifol.

Yn sgil y pandemig coronafirws, mae sefydliadau partner dyngarol yr UE wedi rhoi mesurau heintio, atal a rheoli ar waith i osgoi lluosogi. Mae hyn yn cynnwys mwy o ymwybyddiaeth a threialu dull cysgodi cymunedol i amddiffyn y rhai sydd fwyaf agored i haint difrifol ymhlith poblogaethau sydd wedi'u dadleoli.

Mwy o wybodaeth

Cymorth dyngarol yn Yemen

Partneriaeth yr UE ag Yemen

EU

Yemen: € 95 miliwn mewn cymorth dyngarol yr UE i bobl sydd dan fygythiad o wrthdaro a newyn

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dyrannu € 95 miliwn mewn cefnogaeth ddyngarol i fynd i'r afael ag anghenion mwyaf dybryd pobl yn Yemen yng nghanol y nifer uchaf erioed o ddiffyg maeth plant, bygythiad sydd ar ddod o newyn ac ymladd o'r newydd. Disgwylir i fwy na 2 filiwn o blant yn ogystal â dros filiwn o ferched a mamau beichiog ddioddef o ddiffyg maeth acíwt yn 1, tra bod gelyniaeth yn cynyddu yn gorfodi miloedd o deuluoedd i adael eu cartrefi.

Cyhoeddwyd y cyllid newydd gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič, yn y digwyddiad addo lefel uchel i Yemen ar 1 Mawrth ar y cyd gan y Cenhedloedd Unedig, Sweden a'r Swistir. Dywedodd y Comisiynydd Lenarčič: "Nid yw'r UE yn anghofio sefyllfa enbyd pobl yn Yemen sydd ar drothwy newyn ar ôl dwyn argyfwng brys dyngarol gwaethaf y byd. Bydd cyllid newydd gan yr UE yn hanfodol wrth gynnal cymorth achub bywyd ar gyfer miliynau o bobl, wedi blino'n lân ar ôl blwyddyn drychinebus wedi'i nodi gan ymladd, COVID-19 a chwymp economaidd pellach. Mae angen i bartïon i'r gwrthdaro hwyluso mynediad sefydliadau dyngarol i'r rhai mwyaf anghenus ac osgoi dioddefaint sifil pellach. Nawr yn fwy nag erioed y mae yn hanfodol bod y Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol a mynediad anghyfyngedig i'r rhai mewn angen yn cael eu cynnal. "

Yn 2021, bydd cymorth dyngarol yr UE yn parhau i ddarparu bwyd, maeth a gofal iechyd, cymorth ariannol, dŵr a glanweithdra, addysg a chymorth achub bywyd arall i'r rhai sydd wedi'u dadleoli gwrthdaro a'r rhai sydd mewn angen difrifol. Mae'r datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Roedd yr UE yn pryderu y bydd penderfyniad yr Unol Daleithiau i frandio Houthis fel terfysgwyr yn rhwystro cymorth i newyn wedi taro Yemen

cyhoeddwyd

on

Mae’r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd (EEAS) wedi cyhoeddi datganiad heddiw (12 Ionawr) yn mynegi eu pryder ynghylch y penderfyniad gan yr UD i ddynodi'r grŵp 'Ansar Allah', a elwir yr Houthis, yn sefydliad terfysgol tramor (FTO); Rhestrodd Ysgrifennydd Gwladol yr UD Mike Pompeo hefyd dri o arweinwyr y grwpiau fel Terfysgwyr Byd-eang Dynodedig Arbennig (SDGT).

Mae penderfyniad y weinyddiaeth sy'n mynd allan wedi derbyn condemniad eang. Dywedodd llefarydd ar ran EEAS fod y symud yn peryglu ei gwneud yn anoddach gwneud ymdrechion dan arweiniad y Cenhedloedd Unedig i ddod o hyd i ateb cynhwysfawr i wrthdaro Yemen: “Bydd yn cymhlethu’r ymgysylltiad diplomyddol angenrheidiol ag Ansar Allah a gwaith y gymuned ryngwladol ar faterion gwleidyddol, dyngarol a datblygiadol. . ”

Mae'r UE yn arbennig o bryderus am effaith y penderfyniad hwn ar y sefyllfa ddyngarol yn Yemen, sy'n wynebu risg sydd ar ddod o newyn eang ar hyn o bryd. Mae'r dynodiad yn debygol o gael effeithiau aflonyddgar ar ddarparu cymorth dyngarol a ariennir gan y gymuned ryngwladol a gwaethygu'r argyfwng economaidd ymhellach sydd wedi deillio o dros bum mlynedd o wrthdaro.

Mae'r UE yn parhau i fod yn argyhoeddedig mai dim ond datrysiad gwleidyddol cynhwysol a all ddod â'r gwrthdaro yn Yemen i ben a bydd yn parhau i hyrwyddo deialog ymhlith yr holl bleidiau. Mewn cydweithrediad â'r gymuned ryngwladol, mae'r UE yn barod i gefnogi ymdrechion sy'n lliniaru effaith y dynodiad ar ddarparu cymorth ac ar yr economi, gan roi sylw arbennig i ymarferoldeb y sector preifat.

Parhau Darllen

coronafirws

Ymateb byd-eang #Coronavirus: #EUHumanitarianAirBridge a € 70 miliwn mewn cymorth ychwanegol ar gyfer #Yemen

cyhoeddwyd

on

Mae hediad newydd o Bont Awyr Dyngarol yr UE wedi gadael Liège, Gwlad Belg, gyda chyflenwadau meddygol a hanfodol eraill i atgyfnerthu'r ymateb dyngarol yn Yemen. Yn gyfan gwbl, mae dros 220 tunnell o eitemau critigol yn cael eu danfon i'r Yemeniaid mwyaf agored i niwed. Mae wedi cael ei hwyluso gan ymdrechion cydweithredol Sweden a'r UE.

Mae'r Bont Awyr Ddyngarol hon o'r UE yn gwneud iawn am heriau a chyfyngiadau logistaidd yn sgil pandemig Coronavirus, gan fod y llinellau cyflenwi arferol wedi cael eu heffeithio'n ddifrifol. Yn ogystal, mae'r UE yn dyrannu € 70 miliwn yn ychwanegol i gynyddu cymorth ar draws Yemen, gan ddod â'i gefnogaeth ddyngarol yn 2020 i € 115 miliwn.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: "Y llawdriniaeth hon ar Bont Awyr yr UE i Yemen yw'r fwyaf o'i bath ers ein hediadau i wledydd y mae'r Coronafirws wedi effeithio arnynt. Mae gweithrediad yr UE a chyllid ychwanegol yn dangos y brys o helpu pobl Yemen yn eu hawr o Mae lledaeniad cyflym y Coronafirws mewn gwlad sydd eisoes yn delio ag argyfwng dyngarol gwaethaf y byd, yn ychwanegu haen arall o ddioddefaint. Rhaid i gymorth fynd drwyddo heddiw, nid yfory. Anogaf bob plaid i'r gwrthdaro i gadw at eu rhyngwladol rhwymedigaeth i ganiatáu mynediad dirwystr i sefydliadau cymorth dyngarol diduedd fel y gallant helpu pobl Yemen. ”

Bydd Pont Awyr Dyngarol yr UE i Yemen yn cludo cargo dyngarol brys i Aden a Sana'a a bydd yn rhedeg tan ddechrau mis Awst. Bydd y cyflenwadau o fudd i ymateb Coronavirus ond hefyd yn galluogi parhad rhaglenni dyngarol achub bywyd eraill gan asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig, sefydliadau anllywodraethol rhyngwladol a mudiad y Groes Goch / Cilgant Coch.

Mae gweithredoedd dyngarol a ariennir gan yr UE yn Yemen yn canolbwyntio ar gymorth brys i sifiliaid y mae'r gwrthdaro yn effeithio arnynt, gan gynnwys yr ymateb i ddiffyg maeth acíwt, ansicrwydd bwyd, trychinebau naturiol ac epidemigau.

Cefndir

Mae cydweithrediad yr holl bartïon â'r Cenhedloedd Unedig ac asiantaethau dyngarol eraill yn hanfodol. Bum mlynedd i'r gwrthdaro, mae argyfwng Yemen wedi cyrraedd gwaelod y graig. Ar ddechrau 2020, roedd angen rhyw fath o gymorth a diogelwch dyngarol ar 80 y cant o'r boblogaeth. Mae llai o gyllid a mwy o gyfyngiadau mynediad bellach yn arwain at lefelau uwch fyth o galedi a bregusrwydd. Gallai effaith y pandemig coronafirws mewn gwlad sydd â gwasanaethau iechyd yn cwympo ac economi mewn argyfwng dwfn arwain at newyn.

Ers dechrau'r gwrthdaro yn 2015, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi dyrannu € 896 miliwn i ymateb i'r argyfwng yn Yemen, gan gynnwys € 554m mewn cymorth dyngarol a € 318m mewn cymorth datblygu.

Mae hyn wedi'i gwneud hi'n bosibl darparu cymorth hanfodol gan gynnwys bwyd, gofal iechyd, addysg yn ogystal â chitiau dŵr, cysgod a hylendid. Hyd yn oed cyn yr achosion o coronafirws, roedd parodrwydd ac ymateb i achosion o glefydau eisoes yn ganolbwynt allweddol i strategaeth yr UE ar gyfer Yemen. Er mwyn mynd i'r afael â'r epidemigau colera a coronafirws, mae'r UE yn ariannu canolfannau triniaeth a gweithgareddau atal.

I gael rhagor o wybodaeth

Pont Awyr Dyngarol yr UE

Gweithrediadau cymorth dyngarol yr UE i Yemen

 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd