Cysylltu â ni

Economi

Mae EIB yn cymeradwyo cyllid o € 4.1 biliwn ar gyfer ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth lân, adferiad COVID, tai cymdeithasol ac addysg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo € 4.1 biliwn o gyllid newydd i gyflymu buddsoddiad ynni adnewyddadwy, cefnogi gwytnwch economaidd COVID-19 trwy gefnogi buddsoddiad gan y sector preifat, gwella trafnidiaeth gynaliadwy ac uwchraddio ysgolion a thai cymdeithasol.

“Mae’r prosiectau a gymeradwywyd heddiw yn tynnu sylw at ymgysylltiad yr EIB ledled Ewrop a ledled y byd i ddatgloi buddsoddiad preifat a chyhoeddus sy’n mynd i’r afael â blaenoriaethau lleol a heriau byd-eang. Yfory byddaf yn diweddaru Llywodraethwyr yr EIB, gweinidogion cyllid ac economi’r UE, ar ymateb cyflym Banc yr UE i heriau a achosir gan bandemig COVID-19 a’n cefnogaeth gref a chynyddol i drawsnewid gwyrdd a gweithredu yn yr hinsawdd ledled y byd ”, meddai Banc Buddsoddi Ewrop Llywydd Werner Hoyer.

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr yr EIB, trwy gyfarfod trwy gynhadledd fideo, gyllid newydd i gefnogi buddsoddiad effaith uchel ledled Ewrop a ledled y byd.

hysbyseb

€ 1.4 biliwn ar gyfer ynni adnewyddadwy

Cymeradwyodd yr EIB gefnogaeth newydd ar gyfer cynhyrchu pŵer solar ar raddfa fawr ledled Sbaen, prosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fach yn yr Almaen, cefnogi buddsoddiad mewn ynni glân ac effeithlonrwydd ynni gan gwmnïau yn Awstria, a phŵer geothermol yn Nwyrain Affrica.

Cymeradwyodd y Bwrdd hefyd gyllid a chymorth technegol i gynyddu cyflenwad ynni cynaliadwy a dibynadwy a gwella effeithlonrwydd ynni mewn ysgolion, ysbytai a busnesau ledled Affrica.

hysbyseb

€ 1.2 biliwn i gryfhau adferiad pandemig a RDI corfforaethol

Bydd partneriaid bancio lleol yn darparu cyllid busnes y cytunwyd arno gan yr EIB i helpu cwmnïau yn yr Eidal, Sbaen a Phortiwgal a gafodd eu taro fwyaf gan bandemig COVID-19 i fuddsoddi, ehangu ac addasu eu gweithgareddau yn ystod yr amseroedd heriol hyn.

Bydd yr EIB hefyd yn darparu cyllid uniongyrchol i gynyddu ymchwil a datblygu fferyllol i wella triniaeth afiechydon y galon ac anadlol a diabetes.

Bydd cyllido EIB newydd yn helpu i gryfhau cefnogaeth ar gyfer effaith gymdeithasol a buddsoddiad cynaliadwy gan gwmnïau yn yr Iseldiroedd.

Cytunodd yr EIB i gefnogi buddsoddiad ecwiti effaith uchel newydd, gan bartner cyllid datblygu profiadol, i gefnogi sefydliadau microfinance gwledig sy'n gweithio gyda ffermwyr tyddynwyr incwm isel ledled Affrica a fydd yn mynd i'r afael â'r mynediad cyfyngedig i gyllid mewn rhanbarthau bregus, yn cefnogi datblygu gwledig ac yn lleihau. tlodi.

€ 946 miliwn i drawsnewid trafnidiaeth reilffordd a chysylltedd morwrol

Bydd gwasanaethau logisteg sy'n galluogi dewis arall effeithlon yn lle trafnidiaeth ffordd, a ddarperir gan y gweithredwr cludo nwyddau rheilffyrdd preifat mwyaf yn Sbaen a Phortiwgal, yn cael eu trawsnewid trwy gaffael cerbydau a locomotifau rhyngfoddol newydd a gymeradwywyd gan yr EIB.

Cymeradwyodd yr EIB gefnogaeth ar gyfer trenau hydrogen a phwer batri newydd yn Berlin a Brandenburg, ac i leihau tagfeydd ym mhorthladd Baltig Gwlad Pwyl Szczecin.

Bydd cludiant teithwyr a chludo nwyddau yn Rwmania, sy'n cysylltu Hwngari â phorthladdoedd y Môr Du, hefyd yn elwa o uwchraddio llwybr rheilffordd Arad-Sighisoara i alluogi cyflymderau uwch a signalau mwy effeithlon, gyda chefnogaeth yr EIB, o dan fenter buddsoddi mewn seilwaith y cytunwyd arno o'r blaen.

€ 306m ar gyfer addysg, gofal iechyd a thai cymdeithasol

Cytunodd Banc yr UE ariannu yn Alsace i gefnogi adeiladu ysgolion uwchradd newydd ac uwchraddio ac ehangu cyfleusterau presennol, a gwella gofal acíwt a thymor hir a gwasanaethau byw â chymorth a ddarperir gan ofal iechyd rhanbarthol yn yr Iseldiroedd.

Bydd yr EIB hefyd yn cefnogi menter newydd i gynyddu'r cyflenwad o dai cymdeithasol fforddiadwy gan fentrau cydweithredol tai ac awdurdodau trefol mewn sawl lleoliad yng Ngwlad Pwyl.

Cyfarfod blynyddol Bwrdd Llywodraethwyr EIB

Cyfarfu llywodraethwyr Banc Buddsoddi Ewrop, gweinidogion cyllid a thrysorlys yr Undeb Ewropeaidd, sy'n cynrychioli cyfranddalwyr yr EIB yn Lwcsembwrg ar gyfer eu cyfarfod blynyddol ar 18 Mehefin.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB

Manylion ar y Cronfa Gwarant Ewropeaidd

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd