Cysylltu â ni

Economi

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo diwygiadau i gynllun ailstrwythuro banc yr Almaen NORD / LB

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

NordLBMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i'r casgliad bod ymrwymiadau ychwanegol a ddarperir gan yr Almaen yng nghyd-destun ailstrwythuro NORD / LB yn sicrhau bod y cymorth Gwladwriaethol a roddir i'r banc yn parhau i fod yn gydnaws â'r farchnad fewnol. Mae hyn yn parhau i fod yn wir ar ôl y diwygiadau i delerau'r hyn a elwir yn hybrid Fürstenberg, set o bedwar cyfran o offerynnau haen-1 a ddelir gan fuddsoddwyr amrywiol.

Ym mis Gorffennaf 2012, cymeradwyodd y Comisiwn gynllun ailstrwythuro ar gyfer NORD / LB sy'n cynnwys gwaharddiad difidend ar gyfer y blynyddoedd 2012 a 2013 a gwaharddiad cwpon, gan nodi na fyddai'r banc yn talu cwponau ar hybridau, oni bai bod rheidrwydd cyfreithiol arno i wneud hynny a yn gallu eu talu allan o elw blwyddyn benodol (gweler IP / 12 / 838).

Ychydig cyn penderfyniad 2012 y Comisiwn, roedd NORD / LB wedi diwygio telerau hybrid Fürstenberg; gweithred na ddaethpwyd â hi i sylw'r Comisiwn pan wnaed penderfyniad 2012.

hysbyseb

O ganlyniad i'r gwelliant, daeth taliad y cwpon yn annibynnol ar y taliad difidend ac mae'n rhaid i'r banc dalu'r cwpon pryd bynnag y mae'n cynhyrchu elw digon uchel. Rhagwelir y bydd hyn yn wir trwy gydol y cyfnod ailstrwythuro. Pe bai telerau'r cwpon wedi'u gadael heb eu newid, byddai'r buddsoddwyr hybrid wedi cael eu hamddifadu o daliadau cwpon ar gyfer y blynyddoedd 2012-2013, tra bod y gwaharddiad difidend i bob pwrpas.

Mae newid telerau hybridau Fürstenberg yn groes i'r egwyddor o rannu baich oherwydd i'r banc, ar ei liwt ei hun, ildio'r posibilrwydd i gadw rhan o'i elw yn y dyfodol, a allai fel arall fod wedi cyfrannu at gwmpasu rhan o'i elw. costau ailstrwythuro. Felly gostyngodd y banc gyfanswm ei gronfeydd ei hun.

Er mwyn unioni effaith newidiadau’r contractau hybrid ac er mwyn osgoi dirymu cymeradwyaeth y Comisiwn i’r cynllun ailstrwythuro, hysbysodd yr Almaen ymrwymiadau diwygiedig. Mae'r rhain yn darparu, ymhlith pethau eraill, ar gyfer dargyfeiriadau ychwanegol ac ymestyn y gwaharddiad caffael o flwyddyn a hanner, tan ddiwedd 2016. Yn ogystal, ymrwymodd yr Almaen i ostwng swm ychwanegol ar y fantolen os yw'r warant ased yn cael ei gweithredu gan y banc.

hysbyseb

Canfu'r Comisiwn fod yr ymrwymiadau diwygiedig yn ddigonol o ran eu natur a'u maint i wrthbwyso'r taliad cwpon ac felly sicrhau cydnawsedd parhaus y cymorth gwladwriaethol a dderbyniwyd gan Nord / LB. Mae hyn oherwydd bod yr ymrwymiadau'n cynnwys mesurau sydd â'r nod o gryfhau sail gyfalaf y banc. Mae'r Comisiwn o'r farn yn benodol y bydd y cyfuniad o fesurau diogelwch ychwanegol a mesurau strwythurol ychwanegol yn anghymhelliant i sefydliadau ariannol eraill sy'n ystyried dilyn yr un dull gweithredu.

Cefndir

Mae Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD / LB) yn Landesbank o'r Almaen sy'n gwasanaethu fel sefydliad canolog i fanciau cynilo yn Länder Almaeneg Niedersachsen, Sachsen-Anhalt a Mecklenburg-Vorpommern.

Yng nghyd-destun prawf straen ac ymarfer cyfalaf dilynol a gynhaliwyd gan yr Awdurdod Bancio Ewropeaidd (EBA) yn 2011 a 2012 yn y drefn honno, derbyniodd NORD / LB fesurau ailgyfalafu gwerth cyfanswm o € 2.6 biliwn er mwyn cryfhau ei gyfalaf haen-1 craidd (CT1 ) yn unol â diffiniad yr EBA (gweler EBA / REC / 2011/1).

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad hwn ar gael o dan y rhif achos SA.34381 yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol ar y DG Competition Gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi cael eu datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd