Cysylltu â ni

Economi

Amhariadau ar lwybrau cludo byd-eang allweddol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae amhariadau ar Gamlas Suez, Camlas Panama a'r Môr Du yn arwydd o heriau digynsail i fasnach fyd-eang sy'n effeithio ar filiynau o bobl ym mhob rhanbarth. Trafnidiaeth forwrol yw asgwrn cefn masnach ryngwladol ac mae'n gyfrifol am 80% o'r symudiad byd-eang o nwyddau.

Mae ymosodiadau ar longau sy'n effeithio ar Gamlas Suez yn ychwanegu at densiynau geopolitical sy'n effeithio ar lwybrau llongau yn y Môr Du, a sychder difrifol oherwydd newid yn yr hinsawdd yn amharu ar longau yng Nghamlas Panama.

Mae Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Fasnach a Datblygu (UNCTAD) wedi rhyddhau “Mordwyo Dyfroedd Cythryblus. Effaith Tarfu ar Lwybrau Llongau yn y Môr Coch, y Môr Du a Chamlas Panama ar Fasnach Fyd-eang” dangos sut mae ymosodiadau ar longau Môr Coch sydd wedi effeithio’n ddifrifol ar longau drwy Gamlas Suez, wedi ychwanegu at heriau geopolitical presennol a’r hinsawdd, yn ail-lunio llwybrau masnach y byd.

Amharu ar linellau bywyd y byd

In the wake of recent attacks to shipping, the Red Sea’s maritime trade routes through the Suez Canal have become severely disrupted further impacting the global trade landscape. This development compounds the ongoing disruption in the Black Sea due to the war in Ukraine, which has resulted in shifts the oil and grain trade routes, altering established patterns.

Additionally, the Panama Canal, a critical artery linking the Atlantic and Pacific Oceans, is confronting a separate challenge: dwindling water levels. Diminished water levels in the canal have raised concerns about the long-term resilience of global supply chains, underscoring the fragility of the world’s trade infrastructure.

Mae UNCTAD yn amcangyfrif bod trafnidiaeth sy'n mynd heibio i Gamlas Suez wedi gostwng 42% o'i gymharu â'i hanterth. Gyda chwaraewyr mawr yn y diwydiant llongau yn atal tramwyfeydd Suez dros dro, mae teithiau llongau cynwysyddion wythnosol wedi gostwng 67%, ac mae gallu cludo cynwysyddion, tramwyfeydd tancer, a chludwyr nwy wedi profi dirywiad sylweddol. Yn y cyfamser, plymiodd cyfanswm y teithiau trwy Gamlas Panama 49% o'i gymharu â'i hanterth.

hysbyseb

Ansicrwydd costus

Mae ansicrwydd cynyddol a gwrthod Camlas Suez i ailgyfeirio o amgylch Cape of Good Hope yn golygu costau economaidd ac amgylcheddol, sydd hefyd yn cynrychioli pwysau ychwanegol ar economïau sy'n datblygu.

Gan dyfu'n sylweddol ers mis Tachwedd 2023, cofrestrodd yr ymchwydd yn y cyfraddau cludo nwyddau ar hap ar gyfartaledd y cynnydd wythnosol uchaf erioed gan dyfu gan UD 500, - yn ystod wythnos olaf mis Rhagfyr. Mae'r duedd hon wedi parhau. Mae cyfraddau sbot cludo cynwysyddion cyfartalog o Shanghai wedi mwy na dyblu ers dechrau mis Rhagfyr (+122%), gan dyfu fwy na thriphlyg i Ewrop (+256%), a hyd yn oed yn uwch na'r cyfartaledd (+162%) i Arfordir Gorllewinol yr Unol Daleithiau, er gwaethaf peidio â mynd. trwy Suez.

Mae llongau yn osgoi Camlesi Suez a Panama ac yn chwilio am lwybrau amgen. Mae'r cyfuniad hwn yn trosi i bellteroedd teithio cargo hirach, costau masnach cynyddol a phremiymau yswiriant. At hynny, mae allyriadau nwyon tŷ gwydr hefyd yn tyfu o orfod teithio ymhellach ac ar gyflymder uwch i wneud iawn am y gwyriadau.

Mae Camlas Panama yn arbennig o bwysig i fasnach dramor gwledydd ar Arfordir Gorllewinol De America. Mae tua 22% o gyfanswm cyfeintiau masnach dramor Chile a Pheriw yn dibynnu ar y Gamlas. Ecwador yw'r wlad sy'n dibynnu fwyaf ar y Gamlas gyda 26% o'i chyfaint masnach dramor yn croesi'r Gamlas.

Mae masnach dramor ar gyfer sawl gwlad yn Nwyrain Affrica yn ddibynnol iawn ar Gamlas Suez. Mae tua 31% o fasnach dramor yn ôl cyfaint ar gyfer Djibouti yn cael ei sianelu trwy Gamlas Suez. Ar gyfer Kenya, y gyfran yw 15%, ac ar gyfer Tanzania mae'n 10%. Ymhlith gwledydd Dwyrain Affrica, masnach dramor ar gyfer y Swdan sy'n dibynnu fwyaf ar Gamlas Suez, gyda thua 34 y cant o'i chyfaint masnach yn croesi'r Gamlas.

Prisiau yn codi i'r entrychion

Mae UNCTAD yn tanlinellu goblygiadau economaidd pellgyrhaeddol posibl amhariadau hir mewn llongau cynwysyddion, gan fygwth cadwyni cyflenwi byd-eang ac o bosibl oedi wrth ddosbarthu, gan achosi costau uwch a chwyddiant. Bydd effaith lawn cyfraddau cludo nwyddau uwch yn cael ei theimlo gan ddefnyddwyr o fewn blwyddyn.

Yn ogystal, mae prisiau ynni yn cynyddu wrth i dramwyfeydd nwy ddod i ben gan effeithio'n uniongyrchol ar gyflenwadau a phrisiau ynni, yn enwedig yn Ewrop. Gallai’r argyfwng hefyd effeithio ar brisiau bwyd byd-eang o bosibl, gyda phellteroedd hirach a chyfraddau cludo nwyddau uwch o bosibl yn rhaeadru i gostau uwch. Mae amhariadau mewn llwythi grawn o Ewrop, Rwsia, a'r Wcrain yn peri risgiau i ddiogelwch bwyd byd-eang, gan effeithio ar ddefnyddwyr a gostwng prisiau a delir i gynhyrchwyr.

Effaith hinsawdd

Am fwy na degawd, mae'r diwydiant llongau wedi mabwysiadu cyflymder is i leihau costau tanwydd a mynd i'r afael ag allyriadau nwyon tŷ gwydr. Fodd bynnag, mae tarfu ar lwybrau masnach allweddol fel y Môr Coch a Chamlas Suez, ynghyd â ffactorau sy'n effeithio ar Gamlas Panama a'r Môr Du, yn arwain at gyflymder cychod cynyddol i gynnal amserlenni sydd wedi arwain at ddefnydd uwch o danwydd ac allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Mae UNCTAD yn amcangyfrif y gallai defnydd uwch o danwydd o ganlyniad i bellteroedd hirach a chyflymder uwch arwain at gynnydd o hyd at 70% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr ar gyfer taith gron Singapore-Rotterdam. 

Pwysau ar economïau sy'n datblygu

Mae gwledydd sy'n datblygu yn arbennig o agored i'r aflonyddwch hwn ac mae UNCTAD yn parhau i fod yn wyliadwrus wrth fonitro'r sefyllfa sy'n datblygu.

Mae'r sefydliad yn pwysleisio'r angen dybryd am addasiadau cyflym gan y diwydiant llongau a chydweithrediad rhyngwladol cadarn i reoli ail-lunio cyflym masnach fyd-eang. Mae'r heriau presennol yn tanlinellu amlygiad masnach fyd-eang i densiynau geopolitical a heriau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd, gan fynnu ymdrechion ar y cyd am atebion cynaliadwy yn enwedig i gefnogi gwledydd sy'n fwy agored i'r siociau hyn.

Am UNCTAD

UNCTAD yw corff masnach a datblygu'r Cenhedloedd Unedig. Mae'n cefnogi gwledydd sy'n datblygu i gael mynediad at fuddion economi fyd-eang yn fwy teg ac effeithiol ac yn eu harfogi i ymdrin ag anfanteision posibl mwy o integreiddio economaidd.

Mae'n darparu dadansoddiad, yn hwyluso adeiladu consensws ac yn cynnig cymorth technegol i helpu gwledydd sy'n datblygu i ddefnyddio masnach, buddsoddiad, cyllid a thechnoleg fel cyfryngau ar gyfer datblygiad cynhwysol a chynaliadwy.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd