Cysylltu â ni

cydgysylltedd trydan

Mae ASEau yn cefnogi cynlluniau ar gyfer marchnad drydan fwy fforddiadwy a chyfeillgar i ddefnyddwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Derbyniodd diwygio'r farchnad drydan, i'w gwneud yn fwy sefydlog, fforddiadwy a chynaliadwy, gefnogaeth y Pwyllgor Ynni ddydd Mercher.

  • Amddiffyniad cryfach i ddefnyddwyr yn erbyn prisiau cyfnewidiol 
  • Contractau arbennig, cytundebau prynu hirdymor i helpu i annog buddsoddiadau ynni 
  • Mwy o amddiffyniad i atal cartrefi bregus rhag cael eu trydan wedi'i dorri i ffwrdd  

Yn eu diwygiadau i'r ddeddfwriaeth ddrafft, mae ASEau yn cynnig cryfhau ymhellach amddiffyniad defnyddwyr rhag prisiau cyfnewidiol. Dylai fod gan ddefnyddwyr yr hawl i gontractau pris sefydlog, contractau pris deinamig, yn ogystal â mwy o wybodaeth allweddol am yr opsiynau y maent yn ymrwymo iddynt, sy'n gwahardd cyflenwyr rhag gallu newid telerau contract yn unochrog. Y nod yw sicrhau y byddai pob defnyddiwr, yn ogystal â busnesau bach, yn elwa o brisiau hirdymor, fforddiadwy a sefydlog ac i liniaru effaith siociau pris sydyn.

Mae ASEau hefyd yn argymell bod gwledydd yr UE yn gwahardd cyflenwyr rhag torri cyflenwad trydan cwsmeriaid sy'n agored i niwed, gan gynnwys yn ystod anghydfodau rhwng cyflenwyr a chwsmeriaid, ac atal cyflenwyr rhag mynnu bod y cwsmeriaid hyn yn defnyddio systemau rhagdalu.

Contractau arbennig a hyblygrwydd

Mae'r Pwyllgor Ynni yn cefnogi defnydd ehangach o'r hyn a elwir yn “Contractau ar gyfer Gwahaniaeth” (CFDs) i annog buddsoddiadau ynni ac yn awgrymu gadael y drws ar agor ar gyfer cynlluniau cymorth cyfatebol ar ôl cael eu cymeradwyo gan y Comisiwn. Mewn CFD, mae awdurdod cyhoeddus yn digolledu'r cynhyrchydd ynni os bydd prisiau'r farchnad yn disgyn yn rhy serth, ond yn casglu taliadau ganddynt os yw'r prisiau'n rhy uchel.

Mae ASEau hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd Cytundebau Prynu Pŵer (PPAs) wrth roi prisiau sefydlog i ddefnyddwyr a darparwyr ynni adnewyddadwy â refeniw dibynadwy. Tasg y Comisiwn Ewropeaidd yw sefydlu marchnad ar gyfer PPAs erbyn diwedd 2024.

Addasodd ASEau y meini prawf ar gyfer datgan argyfwng pris trydan, i wneud yn siŵr bod mesurau pendant i amddiffyn dinasyddion a chwmnïau yn well.

hysbyseb

Mae’r pwyllgor hefyd yn dadlau o blaid “hyblygrwydd nad yw’n ffosil” (gallu’r grid pŵer i addasu i newidiadau mewn cyflenwad a galw heb ddibynnu ar danwydd ffosil) a hyblygrwydd ar ochr y galw, er enghraifft trwy ddefnyddio systemau batri cartref. . Gall hyn helpu i gydbwyso'r grid trydan, lleihau amrywiadau mewn prisiau, a grymuso defnyddwyr i addasu eu defnydd o ynni i brisiau a'u hanghenion.

“Gyda’r cytundeb hwn, mae’r Senedd yn rhoi dinasyddion yng nghanol dyluniad y farchnad drydan, gan wahardd cwmnïau rhag torri pŵer defnyddwyr agored i niwed ac sydd mewn perygl, hyrwyddo’r hawl i rannu ynni, lleihau codiadau prisiau a hyrwyddo prisiau fforddiadwy i ddinasyddion a cwmnïau,” dywedodd yr ASE arweiniol Nicolás González Casares (S&D, ES). “Fe wnaethon ni droi CfDs yn system gyfeirio ar gyfer annog y sector trydan i drosglwyddo tuag at system allyriadau sero sy’n seiliedig ar ynni adnewyddadwy. Mae system a fydd yn gwella yn gwneud cwmnïau'n fwy cystadleuol trwy drydan glân am brisiau cystadleuol a sefydlog”, ychwanegodd.

Y camau nesaf

Cefnogwyd diwygio'r farchnad drydan gan 55 ASE ar y Pwyllgor Diwydiant, Ymchwil ac Ynni, pleidleisiodd 15 yn erbyn a phleidleisiodd 2 yn erbyn. Fe wnaethant hefyd bleidleisio i agor trafodaethau gyda’r Cyngor o 47 pleidlais i 20 yn erbyn, a 5 yn ymatal – penderfyniad y bydd yn rhaid i’r Tŷ llawn ei wneud yn fwy gwyrdd mewn sesiwn lawn yn y dyfodol.

Cefndir

Mae prisiau ynni wedi bod yn codi ers canol 2021, i ddechrau yng nghyd-destun yr adferiad economaidd ôl-COVID-19. Fodd bynnag, cododd prisiau ynni yn sylweddol oherwydd problemau cyflenwad nwy yn dilyn lansio rhyfel Rwsia yn erbyn Wcráin ym mis Chwefror 2022, a arweiniodd at argyfwng ynni. Cafodd prisiau nwy uchel effaith ar unwaith ar brisiau trydan, gan eu bod yn gysylltiedig â'i gilydd o dan y trefn teilyngdod system, lle mae'r ffynhonnell ynni ddrytaf (yn seiliedig ar danwydd ffosil fel arfer) yn pennu'r pris trydan cyffredinol.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd