Cysylltu â ni

Methan

Datganiad i'r wasg o'r UE-UD ar yr Addewid Methan Byd-eang

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae’r Undeb Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau wedi cyhoeddi’r Addewid Methan Byd-eang, menter i leihau allyriadau methan byd-eang i’w lansio yng Nghynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP 26) ym mis Tachwedd yn Glasgow. Anogodd yr Arlywydd Biden ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen wledydd yn y Fforwm Economïau Mawr ar Ynni a’r Hinsawdd (MEF) dan arweiniad yr Unol Daleithiau i ymuno â’r Addewid a chroesawu’r rhai sydd eisoes wedi nodi eu cefnogaeth.

Mae methan yn nwy tŷ gwydr cryf ac, yn ôl adroddiad diweddaraf y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd, mae'n cyfrif am oddeutu hanner y codiad net 1.0 gradd Celsius mewn tymheredd cyfartalog byd-eang ers yr oes cyn-ddiwydiannol. Mae lleihau allyriadau methan yn gyflym yn ategu gweithredu ar garbon deuocsid a nwyon tŷ gwydr eraill, ac fe'i hystyrir fel y strategaeth unigol fwyaf effeithiol i leihau cynhesu byd-eang yn y tymor agos a chadw'r nod o gyfyngu cynhesu i 1.5 gradd Celsius o fewn cyrraedd. 

Mae gwledydd sy'n ymuno â'r Addewid Methan Byd-eang yn ymrwymo i nod ar y cyd o leihau allyriadau methan byd-eang o leiaf 30% o lefelau 2020 erbyn 2030 a symud tuag at ddefnyddio'r fethodolegau rhestr eiddo gorau sydd ar gael i feintioli allyriadau methan, gan ganolbwyntio'n benodol ar ffynonellau allyriadau uchel. Byddai cyflawni'r Addewid yn lleihau cynhesu o leiaf 0.2 gradd Celsius erbyn 2050. Mae gan wledydd broffiliau allyriadau methan amrywiol a photensial i leihau, ond gall pob un gyfrannu at gyflawni'r nod byd-eang ar y cyd trwy leihau methan domestig ychwanegol a chamau cydweithredol rhyngwladol. Mae prif ffynonellau allyriadau methan yn cynnwys olew a nwy, glo, amaethyddiaeth a safleoedd tirlenwi. Mae gan y sectorau hyn wahanol fannau cychwyn a photensial amrywiol ar gyfer lleihau methan tymor byr gyda'r potensial mwyaf ar gyfer lliniaru wedi'i dargedu erbyn 2030 yn y sector ynni. 

hysbyseb

Mae atal methan yn sicrhau buddion pwysig ychwanegol, gan gynnwys gwell iechyd y cyhoedd a chynhyrchedd amaethyddol. Yn ôl yr Asesiad Methan Byd-eang o’r Glymblaid Hinsawdd ac Aer Glân (CCAC) a Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP), gall cyflawni nod 2030 atal dros 200,000 o farwolaethau cynamserol, cannoedd ar filoedd o ymweliadau ag ystafelloedd brys sy’n gysylltiedig ag asthma, a throsodd. 20 miliwn o dunelli o golledion cnwd y flwyddyn erbyn 2030 trwy leihau llygredd osôn ar y ddaear a achosir yn rhannol gan fethan. 

Mae'r Undeb Ewropeaidd ac wyth gwlad eisoes wedi nodi eu cefnogaeth i'r Addewid Methan Byd-eang. Mae'r gwledydd hyn yn cynnwys chwech o'r 15 allyrrydd methan gorau yn fyd-eang a gyda'i gilydd maent yn cyfrif am dros un rhan o bump o allyriadau methan byd-eang a bron i hanner yr economi fyd-eang.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn cymryd camau i leihau ei allyriadau methan ers bron i dri degawd. Helpodd strategaeth y Comisiwn Ewropeaidd a fabwysiadwyd ym 1996 i leihau allyriadau methan o safleoedd tirlenwi bron i hanner. O dan Fargen Werdd Ewrop, ac i gefnogi ymrwymiad yr Undeb Ewropeaidd i niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050, mabwysiadodd yr Undeb Ewropeaidd strategaeth ym mis Hydref 2020 i leihau allyriadau methan ym mhob sector allweddol sy'n ymwneud ag ynni, amaethyddiaeth a gwastraff. Mae lleihau allyriadau methan yn y degawd presennol yn rhan bwysig o uchelgais yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer gostyngiadau mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 55% erbyn 2030. Eleni, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig deddfwriaeth i fesur, adrodd a gwirio allyriadau methan. , rhoi cyfyngiadau ar fentro a ffaglu, a gosod gofynion i ganfod gollyngiadau, a'u hatgyweirio. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn gweithio i gyflymu'r broses o ddefnyddio technolegau lliniaru trwy ddefnyddio 'ffermio carbon' yn ehangach yn Aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd a thrwy eu Cynlluniau Strategol Polisi Amaethyddol Cyffredin, ac i hyrwyddo cynhyrchu biomethan o wastraff a gweddillion amaethyddol. Yn olaf, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cefnogi Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP) i sefydlu Arsyllfa Allyriadau Methan Rhyngwladol (IMEO) annibynnol i fynd i'r afael â'r bwlch data byd-eang a thryloywder yn y maes hwn, gan gynnwys trwy gyfraniad ariannol. Bydd IMEO yn chwarae rhan bwysig wrth greu sylfaen wyddonol gadarn ar gyfer cyfrifiadau allyriadau methan a chyflawni'r Addewid Methan Byd-eang yn hyn o beth.

hysbyseb

Mae'r Unol Daleithiau yn mynd ar drywydd gostyngiadau methan sylweddol ar sawl ffrynt. Mewn ymateb i Orchymyn Gweithredol a gyhoeddodd yr Arlywydd Biden ar ddiwrnod cyntaf ei Arlywyddiaeth, mae Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd (EPA) yn lledaenu rheoliadau newydd i gwtogi ar allyriadau methan o'r diwydiant olew a nwy. Ochr yn ochr, mae'r EPA wedi cymryd camau i weithredu safonau llygredd cryfach ar gyfer safleoedd tirlenwi ac mae Gweinyddiaeth Deunyddiau Peryglus a Diogelwch Piblinell yr Adran Drafnidiaeth yn parhau i gymryd camau a fydd yn lleihau gollyngiadau methan o biblinellau a chyfleusterau cysylltiedig. Ar anogaeth y Llywydd ac mewn partneriaeth â ffermwyr a rhedwyr yr UD, mae Adran Amaeth yr UD yn gweithio i ehangu mabwysiadu arferion amaethyddiaeth craff ar yr hinsawdd yn sylweddol a fydd yn lleihau allyriadau methan o ffynonellau amaeth allweddol trwy gymell defnyddio systemau rheoli tail gwell. , treulwyr anaerobig, porthiant da byw newydd, compostio ac arferion eraill. Mae Cyngres yr UD yn ystyried cyllid atodol a fyddai’n cefnogi llawer o’r ymdrechion hyn. Ymhlith y cynigion gerbron y Gyngres, er enghraifft, mae menter fawr i blygio ac adfer ffynhonnau a mwyngloddiau olew, nwy a glo amddifad a segur, a fyddai’n lleihau allyriadau methan yn sylweddol. Yn ogystal, mae'r Unol Daleithiau yn parhau i gefnogi ymdrechion lliniaru methan rhyngwladol cydweithredol, yn enwedig trwy ei arweinyddiaeth o'r Fenter Methan Byd-eang a CCAC.

Mae'r Undeb Ewropeaidd ac wyth gwlad eisoes wedi nodi eu cefnogaeth i'r Addewid Methan Byd-eang:

  • Yr Ariannin
  • ghana
  • Indonesia
  • Irac
  • Yr Eidal
  • Mecsico
  • Deyrnas Unedig
  • Unol Daleithiau

Bydd yr Unol Daleithiau, yr Undeb Ewropeaidd a chefnogwyr cynnar eraill yn parhau i ymrestru gwledydd ychwanegol i ymuno â'r Addewid Methan Byd-eang hyd nes y caiff ei lansio'n ffurfiol yn COP 26.

Yr amgylchedd

Mae mwy o wledydd yn ymuno ag addewid methan dan arweiniad yr UE a'r Unol Daleithiau

cyhoeddwyd

on

Ymunodd dwy ddwsin o wledydd, ddydd Llun (11 Hydref), â menter a arweinir gan yr Unol Daleithiau a’r UE i leihau allyriadau methan byd-eang, wrth i’r momentwm adeiladu cyn cynhadledd newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) yn Glasgow yn ddiweddarach y mis hwn, yn ysgrifennu  ELENA SÁNCHEZ NICOLÁS.

Roedd Nigeria, Japan, Gwlad yr Iorddonen, Pacistan, a Philippines ymhlith 24 llofnodwr newydd yr Addewid Methan Byd-eang, a gyhoeddwyd gyntaf gan yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau ym mis Medi.

O dan yr ymdrech fyd-eang hon, mae gwledydd wedi ymrwymo i leihau allyriadau methan o leiaf 30 y cant dros y degawd nesaf ac i wella monitro allyriadau a gollyngiadau ledled y byd.

hysbyseb

Yn ystod cyfarfod gweinidogol gyda'r gwledydd sy'n cymryd rhan ddydd Llun, eglurodd llysgennad hinsawdd yr UD John Kerry fod hwn yn darged byd-eang ac, felly, "bydd pob gwlad yn gwneud yr hyn a all er mwyn gallu lleihau allyriadau methan".

Methan yw'r cyfrannwr ail-fwyaf at gynhesu byd-eang, yn dilyn carbon deuocsid. Amcangyfrifir ei fod yn cyfrif am oddeutu hanner y codiad 1.0 gradd Celsius mewn tymereddau byd-eang sydd eisoes wedi digwydd ers yr oes cyn-ddiwydiannol.

Yr wythnos diwethaf, dywedodd yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (IEA) y gall 70 y cant o allyriadau methan o weithrediadau nwy ac olew fod ei atal yn hawdd.

hysbyseb

"Mae'r atebion wedi'u profi a hyd yn oed yn broffidiol mewn sawl achos," meddai Cyfarwyddwr Gweithredol IEA Fatih Birol ar y pryd

Gallai cyflawni'r addewid byd-eang hwn brynu'r blaned beth amser, gan yr amcangyfrifir y bydd yn lleihau cynhesu byd-eang 0.2 gradd erbyn 2050.

Fodd bynnag, yn ôl Inger Andersen o raglen amgylchedd y Cenhedloedd Unedig, ni ddylai gwledydd ei ystyried yn "gerdyn heb fynd allan o'r carchar" i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

"Mae'n bwysig ein bod yn datgarboneiddio ein systemau ynni yn gyflym, y dylid ystyried gweithredu ar fethan fel rhywbeth ategol yn y tymor byr i'r ymdrechion byd-eang ar CO2" er mwyn cyflawni targedau Cytundeb Paris 2015, meddai Andersen.

Mae'r bartneriaeth hon bellach yn cynnwys naw o 20 allyrrydd methan gorau'r byd, sy'n cynrychioli tua 30 y cant o allyriadau methan byd-eang a 60 y cant o'r economi fyd-eang.

Ond mae'r UE a'r UD yn gobeithio y bydd mwy o wledydd yn cefnogi'r fenter hon, pan fydd yn cael ei lansio'n ffurfiol yn Glasgow.

"Mae cefnogwyr yr addewid yn rhoi methan yn sgwâr ar agenda COP26, lle mae'n perthyn, a dylai pob gwlad yn y byd ddilyn eu harweiniad ac ymuno â'r addewid ar unwaith," meddai Sarah Smith o Dasglu Aer Glân NGO yn Boston.

Yn y cyfamser, mae grŵp o 20 dyngarwr wedi cyhoeddi € 170m i weithredu'r addewid byd-eang.

Mae'r UE yn mewnforio allyriadau methan

Dros y tri degawd diwethaf, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi lleihau allyriadau methan o safleoedd tirlenwi bron i hanner a thanwydd ffosil bron i 65 y cant, meddai pennaeth hinsawdd yr UE, Frans Timmermans, wrth ei gymheiriaid.

"Ond nid yw'r rhan fawr o allyriadau methan sy'n gysylltiedig ag economi Ewrop yn digwydd o fewn ein ffiniau. Yn lle hynny, maen nhw'n digwydd yn ystod cynyrchiadau a chludiant tanwydd ffosil rydyn ni'n ei fewnforio i'r UE," ychwanegodd.

Mae'r UE yn cynhyrchu tua phump y cant o allyriadau methan byd-eang yn fewnol, ond hwn yw mewnforiwr nwy ac olew mwyaf y byd.

O ganlyniad, mae disgwyl i'r Comisiwn Ewropeaidd gyflwyno cynnig deddfwriaethol erbyn diwedd y flwyddyn i leihau allyriadau methan ar draws y gadwyn gyflenwi ynni gyfan yn yr UE ac mewn gwledydd allforio cynradd - gan gynnwys rheolau rhwymol ar fonitro, adrodd, canfod ac atgyweirio gollyngiadau yn y sector ynni.

Yn yr UE, daw mwy na hanner yr allyriadau methan o waith dyn o amaethyddiaeth (53 y cant), ac yna gwastraff (26%) ac ynni (19%).

Yn y sector amaeth, bydd yr UE yn hyrwyddo ymchwil ar dechnolegau lleihau methan arloesol ac atebion sy'n seiliedig ar natur.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd